Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

fgTCumhuriyet L^-. K I T A P L A R I ENEL HAKK'IN HAKKI İlhan Selçuk Ça|PazaılaınjA.Ş TüAociigı GKİ. No.J9ı41 ı'4334ıOfelo4İL-tsanl»lTd (212)5140196 Cumhuriyel KCumhurlyet K İ T A P L A R I SÖYLEV-III-BELGELER HrV^lidedeoğlu Çag Pazarlma tf Tükocajı Cad. NoJ9 41 134334)Cagaloafc-UtanbulTd C':> M40I 96 8 2 . YIL SAYI: 29123/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ Yargıtay, hâkim adaylığı atamalaraıın bakanlık tarafından yapılmasına sert tepki gösterdi: ** Yargı sh asallasaeak SIVAS KATLÎAMININ YILDÖNÜMÜNDE MÎTİNGLER YAPILACAK 12yüdırsürenyangîn Madımak Oteli'nde 35 kişinin yanarak can verdiği olaylann üstünden 12 yıl geç- ti. 7 yıl süren yargılama sonucunda 33 kişiye 'idam cezası' verildi. Sivil top- lum örgütleri. aydın ve sanatçılar katliamın yapıldığı Madımak Oteli'nin müze olması için kampanya başlattı. Katliamda yaşamını yitirenler ise bugün tüm yurtta anılıyor. Ankara Abdi Ipekçi Parkı'nda ve Istanbul Kadıköy Meyda- nı'nda saat 18.00'de miting düzenlenecek. îzmir'de ise yurttaşlar saat 15.00'te Cumhuriyet Alanı'ndan Gündoğdu Alanı'na yürüyecek. • 9. Sayfada Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeterli donanıma sahip olmayan ve mevcut kadronun yansmı oluşturacak atamalarla önümüzdeki 30-40 yıllık dönemin "şekillendiril- mek istendiğini" belirtti. Kurul, düzenlemenin "laikliğe ve ulusal bütünlüğe ay- kın söylemleri yaşama geçirmeye çalışanlara destek yaratacağına" dikkat çekti. 11 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Başkanlar Kurulu, hâkim adaylığına atamalann Adalet Bakan- lıgı tarafından yapılmasının "yargı- da siyasallaşma yaratacağını" vur- guladı. Yeterli donanıma sahip olma- yan ve mevcut kadronun yansını oluşturacak atamalarla önümüzdeki 30-40 yıllık dönemin "şekillendiril- mek istendiğini" belırten kurul, dü- zenlemenin "laikliğe ve ulusal bü- tünlüğe aykırı söylemleri yaşama geçirmeye çalışanlara destek yara- tacağına" işaret etti. Yargıtay Başkanlar Kurulu, Hâkim ve Savcılar Yasası'nda değişiklikJer yapan AKP hükümetine sert tepki gösterdi. Kurulun önceki gün yaptı- ğı toplantının ardından dün kamu- oyuna duyurulan açıklamada. yasa- dakı değişıkliklerin yargıdaki çalış- ma koşullan, özlük haklan ve diğer konulardakı sorunları çözmekten uzak olduğu belırtıldı. Başkanlar Ku- rulu'nun açıklamasının tam metni şöyle: • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcı- lar Kanunu'nda yapılan değişiklik- ler, yargıdaki çalışma koşulları, öz- lük haklan ve dığer konulardaki so- runlan çözmekten uzak olup yürüt- menin yargıyı etki altına alma dü- şüncesinın bır örneği olarak karşı- mıza çıkmıştır. mArkasıSa.4,Sü. l'de GELİŞMELER ELEALINDI Asker- hükümet doruğuBaşbakan Erdoğan; Genelkurmay Başkanı Özkök, Kuvvet Komutanla- n, Harekât ve Istıhbarat Başkanlan ile bir araya geldi. Asken taraftan ge- niş katılımın dikkat çektiği toplantı- da, son günlerde gündemde olan Mıl- li Güvenlik Siyaset Belgesı, yasadışı eğitım kurumlanna yaptırımın azal- tılması, katsayı tartışması. terör olay- lan ve Telekom'un satışıyla ılgılı ge- lişmelerin ele alındığı belırtıldı. As- kerlenn son gelışmelerle ılgilı kaygı- lannı Erdogan ve Bakan Gönül'e ilettiği ileri sürüldü. • 8. Sayfada CHP SERTLEŞÎYOR Muhalefet sokağa iniyor İçtÜZÜk değişiklığiyle Mec- lis'te sesinin kısılmasmı protesto eden CHP protesto ıçın ilk olarak genel kurulu terk ettı. CHP'nin bir sonraki stratejısi ise sendikalar ve sivıl toplum örgütleri ile iş- birliği yaparak muhalefetini sokaklara indırmek olacak. Genel Başkan Yardımcısı Öz- yürek. BaykaFın sözlerini 'darbe çağnsı' olarak yorumla- yanlara "Darbelerden en büyük zaran CHP görmüştür" diyerek sert tepki gösterdi • 5. Sayfada 'HÜKÜMETBÎZİYOKEDÎYOR' DISK'ten ilanlı isyan DÎSK, AKP'h beledıye başkanlan ve onlara bağh yöneticilerin. Genel-İş üyesi işçıleri baskı ve tehditle sendi- kalanndan istifa ettirerek yandaşı Hak-lş'e bağlı Hizmet-İş'e üye yap- tıklannı belirtti. DİSK, gazetelere ver- diği ilanla örgütlenme ve sendika seç- me özgürlüğünün önündeki engellerin kaldınlmasını istedi. • 4. Sayfada Türkiye özelleştirme tarihinin en büyük peşkeşinde kuruluş, yıllık kârının yansına satıldı Telekom Araplann EUeri kelepçeli olarak kaçarken vurulan eylemcinin cesedi bomba uzmanları tarafından soyularak üzerinde bomba arandı. Bombacıya sokakta infaz DHKC üyesi Eyüp Beyaz, sahte kimlikle girdiği Adalet Bakanlığı binasında x-ray cihazından geçerken polisin kuşkulanması üzeri- ne direnince yere yatınldı. Beyaz, kelepçelenirken üzerindeki bomba düzeneğini çalıştırmak istedi. Fünyelerden birinin patla- ması üzerine polislerin paniğinden yararlanan Beyaz, bakanlık bi- nasından Güvenpark yönüne doğru kaçmaya başladı. Park giri- şinde ayağından \nrulan Beyaz, polisin bildirdiğine göre bomba- yı patlarma girişiminde bulununca başından vurularak öldürüldü. İnsan Haklan Derneği, silahlı, bombalı eylemleri şiddetle kınadığı, ancak "yaşama hakkının" hukukun üstünlüğünü kabul etmiş de- mokratik bir toplumda korunması gereken en üst değer olduğu açıklamasını yaptı. Açıklamada. "Eylemcinin kaçarken ellerinin kelepçeli olduğu ve öldürüldüğü sırada da yerde yatmakta oldu- ğu dikkate alındığuıda, bu kişinin sağ yakalanmasının mümkün olup olmadığı ya da öldürülmesinm mutlak zorunluluk olup ol- madığı sorulan önem kazanmaktadır" denildi. • 6. Sayfada 'Türbanlı' Müzakere Türkiye'nin AB ile randevuya AKP eki- biyle varmış olması büyük talihsizlik. Başbakan, Dışişlen Bakanı, başmüza- kereci... hepsinin eşleri "türbanlı". Er- doğan'ın gerçek ajandasına ilişkın kuş- kular; bunun Türkiye'de yol açabilece- ği rejim sorunlan üzerindeki tereddüt- ler dağılmamıştır. >'İLGÜN CERRA- HOĞLL'nun yazısı • 17. Sayfada Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Altın Kızlar şampiyon tspanya'da devam eden 15. Akdeniz Oyünlan'nda Bayanlar Basketbol Fi- nali'nde Hırvatistan ile karşılaşan Türkiye Bayan Basketbol Takımı ra- kibini 68-66 geçerek şampiyon oldu. Atletızm çekiç atmada Eşref Apak, judo erkeklerde Selim Tataroglu ile bayanlarda Zehra Kaya da altın ma- dalya kazandılar. • Spor'da 6.55 mllyar dOİar Türk Tele- kom'un yüzde 55'ı 6 mılyar 550 milyon dolar fiyatla, Arap Saudi Oger Ortak Girişim Grubu'na satıl- dı. Şirket ödemeyi yüzde 20 peşin, geri kalanını 5 taksitte yapacak. Grup, 1 milyar 310 milyon dolarlık peşinatla, Telekom'un yıllık 2 mil- yar 150 milyon dolarlık kânnın yan- sı fiyatla yönetiminı ele geçirecek. Ata'ya inat Haberleşme ışkolunda örgütlü sendikalar dün gün boyu hü- kümeti protesto ettı. Ihalenin yapıl- dığı Halk Bankası'nın salonunun duvannda Atatürk'ün "Mutluluğum, sızlerin ufak dükkânlannız yerine büyük ve haşmetli fabrikaların ya- pıldığını gördüğüm gün daha arta- cak ve yükselecektir" sözlerinin yer alması dikkat çektı. • 13. Sayfada Gürültü Jarlüiğine son Korna çalmaya yasakÇevre ve Orman Bakanhğı'nın genel- gesiyle sinema, hastane, konser salo- nu, okul gibi gürültüye duyarlı yapı- lann yakınında açık hava faaliyetleri- nin yapılması yasaklandı. Düzenle- meye göre motorlu araçlardaki korna veya ses çıkaran başka cihazlar zo- runlu haller dışında çalmamayacak. Gürültüye duyarlı yapılann bulundu- ğu alanlarda yüksek sesle konuşmak, bağırmak, ses yükselticisi gibi araç- lar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propa- ganda, reklam. duyuru, tanıtım ve sa- tış yapılamayacak. • 7. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Anayasal Kurumlar ve AKP... AKP altı gerçekle karşı karşıya: 1 - Topu geçmiş hükümetlere atabileceği günler geçti. 2- Toplumun verdiği uzuuuun kredinin sonu geli- yor. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog