Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

4- fiTCumhurfyel L^KİTAPLARI SÖYLEVI-II H.V.Velidedeoğhı ÇağPazanamaA-Ş Türiracaj] CadNo3941 (34334)Cagalogltl-lsanbdTd Ci:i<140196 Cumhuriyet f^TCumhuriyet L^KİTAPLARI SÖYLEV-III-BELGELER H.V.Velidedeoğlu ÇagPazaıiamaAŞ TMrocagiCad.No 39 41 134334. Cagaloglu-lsanbulTel (212)51401 96 82. YIL SAYI: 29140/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19TEMMUZ2O05SALI Rektör Prof. Aşkın'm evinde yapılan aramanın gelecekle ilgili ciddi endişelere yol açtığı vurgütençjı sahıpYYÜREKTÖRÜ: Yılmakyok Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın, aylardır kendi- sine ve üniversiteye yönelik karalama ve sindirme politikalanyla mücadele ettiğıni belirterek "Yılmadım. Amaç rencide etmek. Yasal hakkımı arayaca- ğım" diye konuştu. Yl SUF ZİYA CAJVSEVER'in haberi • 6. Sayfada 'YAZIK, ÇOKYAZIK' Aydın olmak Atatürkçü olmak, AB'nin dayattıkla- nna hayır demek zordur. Sayın Aşkın zor olanı bilerek seçtı. Kutlanması ge- rekırken 'tarihi eserkaçakçılığı(!)'yla suçlandı. Bir esrar kaçakçısına, bır bö- lücüye ya da bir katile yapıl(a)mayan muamele ona reva görüldü!.. ALÂAT- TİN KARACA'nın yaası • 6. Sayfada fggr Cumhuriyel " ^ VAN'DA SORU IŞARETLERl Rektörün evine baskın Bir «ürc l'mtı.- "ı»ttfe ctnıc«ı $1.111 kı yupıldıgını \c ölOm lebtiitleri uUİtg,ın>" a^ıklayun Yü/lıru:U Vıt Ooıvcr»»»c»t K^ku»rü A»lnn'ıo evinc p«l«». b«»Wır» iHi/entaii Kt>- l«k*tyonculugt*yla utnınan A»- kın'ın evîrukîkî 2AO larîhı c*crc cl konuldu /\ru;ak. c«^rtcrtn kstyıtlı Cazetemiz ola\ı 15.07.2005 tarihli sausında du>urmuştu. Prof. Dr. Aşkin. YÖK, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Aşkın'ın evinde ya- pılan aramanın, "son aylarda yükseköğretim kurumlanna ve yö- neticilerine karşı oluşturulmaya çalışılan yıpratma ve küçük dü- şürme gayretlerinin dehşet verici bir ifadesi" olduğunu bildirdi. Açıklamada, uygulamanın hukuk devletine olan güveni sarstığı vurgulanarak "Bu durum yükseköğretim camiasında infial ya- ratmış, gelecekle ilgili ciddi endişelere yol açmıştır" denildi. ODTÜ Rektörü Prof. Akbulut, Prof. Aşkın'ın Atatürkçü ve laik bir insan olduğu için bu tür saldınlara maruz kaldığını söyleyerek "Aşkın, iki ay önce tarihi eser koleksiyonunu ODTÜ Müzesi'ne bağışlamak için benimle görüştü" dedi. Gazi Üniversitesi Rek- törü Prof. Yamaç da "Prof. Aşkın'ın evinde yapılan arama, de- mokrasi ayıbıdır. Kanıt olmadan yapılan bu baskın sadece rek- töre değil üniversiteye de baskındır" diye konuştu. • 6. Sayfada Irak İçişleri Bakanı, Türkiye'nin de katılacağı toplantıda terör örgütünün ele alınacağını söyledi Avruva Birlim Kaııdil Dağı masadaIzne bağll Irak Içışlen Bakanı Beyan Bagr Sulag, Türkıye-Irak sınınnın Iraklı Kürtlerin denetimin- de olduğunu belirterek "Sınır ötesi operasyon, Irak par- lamentosunun iznine bağh" dedi. Sulag, önümüzdeki gün- lerde Washıngton'da Irak, Türkiye ile ABD'nin katılaca- gı bir toplantıda Kandil Dağı'ndaki PKK kamplarının ele alınacağını söyledi. Suriye'yi, direnişçilerin Irak'a geçme- sini önlemek için ciddi adımlar atmamakla suçlayan Su- lag, "Liderleri Suriye'de. Elımizde adreslen var" dedi. : İ$blrllğlne açifilZ tran Içişleri Bakanı Lari, PKK için Türkiye'yle işbırliğine gidebileceklerini söyledi. lran'da PKK kampı olmadığını belirten Lari, "K. Irak'ta- ki Kürt federasyon ve PKK ilişkisini de desteklemiyoruz" dedi. ABD'nin Avrupa'dan sorumlu Dışışleri Bakan Yar- dımcısı Fried de PKK'ye yönelik sınır ötesi operasyonun iyi bir seçenek olmadığını söyleyerek "Bu, Irak'ta kan- şıklık yaratabılır. Istenmeyen sonuçlara neden olabilir. PKK, ABD'nin de problemi" diye konuştu. • 4. Sayfada Derln PKK 1 Clnayetlerl Osman Öcalan'ın yapılandır- dığı PWD'nin Türkiye koordinatörü olduğu ileri sürülen Hıkmet Fidan'ın hedef şaşırtma amacıyla Hizbullah'ın en etkin olduğu Diyarbakır'ın Bağlar semtinde, Hizbul- lah yöntemiyle öldürülmesı, dikkatleri, örgüt içinde 100'den fazla infaz gerçekleştirdıği iddıa edilen ve "de- rin PKK" olarak nitelendirilen "özel kuwetler"e çekiyor. Eylemdeki stratejınin MusaAnter cinayetine benzerliği ise şaşutıyor. MEHMET FARAÇ'ın analizi • 4. Sayfada KURTULUŞ SAVAŞI'NI DESTEKLEYEN TEK BlR SÖZÜ YOK 'Vahdettin ne yazık ki haindi' Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin'in, Mustafa Kemal'i milli mücadele açsın diye Anadolu'ya yolladığı, para verdiği gibi, kulaklara fısıldanan masallar var, ama biri bile doğru değil. Bunlar Mustafa Kemal karşıtlannın uydurduğu masallardır. Bunlann yutturmaca olduğu belgelerle kamtlanmış, akıldışı uy- durmalann arkası kesilmişti. Bülent Ecevit yeniden başlatıyor... OKS SONUÇLARI YüzdelO '0' çekti OKS'de Türkçe-Matematik ala- nında 703 bin 533, Matematik- Fen alanında 703 bin 532 aday, 160 barajını geçerek tercih yap- maya hak kazandı. 768 bin 636 adayın katıldığı sınavda 65 bin 76 öğrenci puan alamadı. Her iki puan türünde de Edirne birinci, Ankara ikinci, Eskişehir üçüncü sırayı aldı. Sınava giren erkekle- rin yüzde 89.41'i, kızlann yüzde 93.86'sı barajı geçti. • 6. Sayfada TURGUT ÖZAKMAN 16.7.2005 günlü Zaman gazetesinde, es- kı CHP ve DSPGenel Başkanı Sayın Bü- lent Ecevit ile Ömer Şahin'ın yaptığı kı- sa bir röportaj yayımlandı. Ana tema "Vah- dettin'in hain olmadığı" ıdı. Sayın Ece- vit, 17.7.2005 günü de Hürriyet gazetesi- ne aynı doğrultuda bir açıklama yapmış. Bu iki açıklamadan anlıyoruz ki Ecevit, Osmanlı Tarihi adlı bir kitap hazırlıyor- muş. Kitabını bitirmeküzereymiş. Vahdet- tin, Tevfik Paşa ve Londra Konferansı hakkındaki açıklamalan gösteriyor kı Sa- yın Ecevit, yakın tarihimizi ciddi olarak incelememış, bu konudaki güvenilir araş- tırmalan ve sağlam belgeleri görmemiş. iki gazetede yer alan kısa açıklamalannda birçok yanlış var. Birkaçına değineceğim: Diyorki: "Benim şahsen çocukluğum- dan beri dinlediğim şeyler var. Son pa- dişah Vahdettin'in son sadrazamıTeviik Paşa'dır. Tevfik Paşa Osmanh'nın tasfı- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Mehmetçik'ten Kâbü'e kaheı eserler Mehmetçik, eğitim ve sağlık alanlarındaki projeleriyle de Afgan halkına destek veriyor. Sivil-asker iş- birliği çahşmaları çerçevesinde inşa edilen Kâbil Atatürk Lisesi ve ek poliklinik ile onarımı yapılan Atatürk Çocuk Hastanesi törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer'in bağışladığı 4 çocuk küvezinin bulunduğu hastane, yenilenen haliyle tekrar hizmete girdi. Ulus- lararası Güvenlik Yardım Kuvveti Komutanı Korgeneral Ethem Erdagı, "Bazı ülkelerin büyük yar- dımları yanında, bizimkiler küçük gözükebilir. Ama biz gönülden yapıyoruz" dedi. (Fotoğraf: AA) Çin'de çözüm arayışıÇin Halk Cumhuriyeti'nin baş- kenti Pekin, Şanghay ve Hong Kong'a 5 günlük ziyaret düzen- leyen AB Komisyonu Başkanı Barrosso, Çin'in ekonomik yük- selişinin tehdit değil, fırsat ola- rak görülmesi gerektiğini belirt- ti. CHP'h Bülent Tanla da "Tür- kiye geleceğini AB'de, AB de geleceğini Çin'de anyor, karma- şık bir durum" dedi. • 8. Sayfada Türkiye 'nin üyeliği Viyana zorluyor Ingiltere'nin ardından AB dö- nem başkanlığmı üstlenecek olan Avusturya, Türkiye'yi engelleyici bir tutum sergiliyor. Avusturya Maliye Bakam Grasser'in "Müza- kereler ertelensin" açıklamasınm ardından Dışişleri Bakanı Plass- nik de "Çerçeve belgesinde tam üyelik dışında seçenekler açıkça belirtilmeli" dedi. • 10. Sayfada Tanıtım kampanyası Dericiler atağa kalktı İki yönlü reklam kampanyası ha- zırlayan deri sektörü, yaşanan dur- gunluğu aşmaya çalışıyor. Yaban- ctlar için Atatürk Havaalanı'nda tamtımlar başlarken yurtiçinde de "Dünya kullamyor, Türkler kullan- mıyor" teması işlenecek. OLCAY BÜYÜKTAŞ'm haberi • 13. Sayfada ÇERNOBIUDE BÜROKRASİ • 8. Sayfada BOMBALAR TURİZMÎ ETKÎLEMEDÎ P 8. Sayfada FUTBOLDA DIŞ TICARET AÇIĞI MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hükümetin Aymazlığı Medyayı bir yana bırakalım; sözünü edeceğimiz konularda tutumu Allahlık. Tek büyük konu var medyanın önünde; Vahdet- tin vatan haini mi, değil mi? Aydın grubunun iki gazetesinin soruna yaklaşım- ları birbiriyle çakışmıyor. Hürriyet, Vahdettin'i vatan haini görmeyen profe- sörlerin açıklamalarına, Milliyet ise tersi yönde yo- M Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Alman rektöre 'aptal' tepkisi Türk çocuklarının zekâ düzeylerinm dılbilgisi yetersızliğınden dolayı Alman çocuklara göre daha düşük olabileceğıni söyleyen Berlın Hür Üniversitesi Rektörü Dieter Lenzen çeşıtli çevrelerden tepki al- dı. Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu sözcüsü Safter Çınar, "Türk çocuklann yüzde 60'ının dıl bihnedıkleri için okulla- ra giriş sınavlannı kazanamadıklan doğru, ancak Almanlann da yüzde 30'u sınavlar- da başanlı olamıyor" dedi. B 6. Sayfada 2000 yıl sonra Aspendos'ta Bir Roma dönemi yapımı olan Aspendos Tıyatrosu'nda bir festival açılışını, 2000 yıl sonra Italya'nın ünlü Roma Opera ve Balesı'nın yapması doğrusu ılgrnçti. Ro- ma Opera ve Balesi, ünlü Rus bestecı Igor Stravinski'nin iki bale yapıtıyla ül- kemize geldi ve Stravinski'nin müzik edebiyatına kazandırdığı "Ateş Kuşu" ile "Petruşka" balelerini koreografilerine uygun bir yontmla sahneledi. HAYATİ ASILYAZICrmn haberi • 75. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Van'dalizm! Van'da bir evin etrafının kuşatıldığını, polislerin dört bir yanında, çatısında temelinde arama yaptı- ğını öğrenince son dönemde öne çıkan terör eylem- leriyle ilgili bir operasyon yapılıyor sandık. MeğerVan 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Yü- cel Aşkın'm evi aranıyormuş. 14 Temmuz Perşem- be günü yapılan ve 14 saat süren bu aramanın üze- rinden 5 gün geçti. Hâlâ şu soruların yanıtı yok: MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog