Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K İ T A P L A R I ISKELE SANCAK İlhan Selçuk ÇaiPaariama^Ş TuAocaJı Cad No 39 41 4' 4 Cagalo&utstanbulTel 212 M4 0196 Cumhuriyet82. YIL SAYI 29139 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) ÇERNOBİI. YALANLARI I urkıye Çernobıl kazas nda şanslı komşu ulkelerın başında sayılabılır Ruzgârlar radyasyon yuklu bulutlan AB ulkelerıne yonlendırmıştı Ancak AB ulkelerı ellerınden gelen onlemlerı aldılar Turkıye ıse ozel olarak Turkıye ye yonelen ve ağırlıklı olarak Doğu Karadenız yoresmı kırleten radyasyon yuklu bulut parçasını halkından sakladt Mizahî Dram.. Türkiye iki tür terö- rün kanlı saldırılarına açık hedeftir; hem 'dın- cı' hem de 'etnıkçı' ted- hiş olaylarıyla başımız derttedir. Ancak her ikisinde de içine duştuğumuz garip durumu akıl ve mantık- la açıklamak güçtür. Etnikçi terörün son günlerde yeniden yükse- lişi, medvamızda yer alan çoğu yorum ve ha- bere göre, PKK lideri Abdullah Ocalan'ın tali- matına bağlanıyor. Öcalan şu anda Türki- ye Cunıhuriyeti'nin bir cezaevinde yatıyor. Yine medyamızda ya- yımlanan çoğu haber \e yoruma göre PKK'nin ana üssü sayılan Kuzey Irak'taki Kandil Da- ğı'na operasyon yapmak isteyen Türk askerine engel olan güç ABD'dir. Amerika Türkiye'nin stratejik müttefiki sayı- lıyor. Yaşanan olay bu biçi- miyle mizahî bir içerik kazanmıyor mu? Vaktiy İe Turkiye'ye teslim ettiği Öcalan ile Amerika'nın arasında şimdi taktik birlik mi oluşmuştur? Şaka bir yana.. Türki- ye, içinde bulunduğu ga- rip durumu ciddiyetle değerlendirmek zorun- dadır. • Dinci terör olgusunda da Türkiye'nin çok il- ginç bir çelişki içine düş- tüğü görülüyor: Uluslararası dinci te- rör Londra'dan dnce ts- tanbul'u vurmuştu; bü- tün dünyada izlendiği gibi 'teronst Islamcı', 'ılımlı Islamcı'dan yön- tem bakımından ayrılı- yor. Ancak bu kapsamda Türkiye'nin tslanı dıin- yasında farklı bir ko- numda bulunduğu açık- tır; çünkü Müslüman coğrafyasında tek laik ülke olarak özel bir du- rumumuz var. Türkiye Cumhuriyeti, tslam dünyasında tek la- ik devlet olarak yalnız dinci terorizmin ve radi- kal tslamın tehdidi altın- da değildir; aynı zaman- da ülkemizi ılımlı tslam devletine dönüştürmek isteyen iç ve dış güçlerin baskısı altındadır. Bu alanda baskı öyle- sine artmışhr ki siyasal hayatımızı belirleyen çe- lişki, hükümet-devlet ve de iktidar-yargı çatış- masına dek tırmanmış- tır. • Gerçekte yaşadığımız dönem mizah açısından ilginç olmakla birlikte, ağır bir tarihsel dram- dan geçiyoruz. Bu sorunsalı ve kar- maşayı çözebilecek bir yeni iktidarın zorunlu- luğu gün geçtikçe daha güçlü biçimde kendini duyuracaktır. Cumhuriyet Ş ü k r a n Soner 14 yıl sonra "Kim korkar radyasyondan"ın bugün geldiği noktayı yazdı. 9 . S A Y F A D A Cumhuriyel TAP L AR I Kuralsız düzenin, kuralsız l savaşları... Terör, şiddet, dünyayı sarsmaya devam ediyor. Yeşil sermayeye güvenen yurttaşlann zekât ve hayır işlerini îslami holdingler yapmış Paralar cihadaKombassan Holdıng'le ılgılı, Almanya'da goru- len davaya sunulan bir mektupta, şırket yone- tıcılennın, "Uyelerımızın zekâtlanm Bosna- Hersek'te cıhat eden kardeşlenmıze vermış bulunmaktayız" şeklındekı ıfadelen yer alıyor Yeşil sermaye mağduru bır yurttaş tarafından or- taya çıkanlan mektupta, venlen zekâtlann bo- lünmesı halınde etkıh olmayacağına vurgu ya- pıhrken "toplu dağıtılan zekâtın holdıngın ıtı- ban açısından da onemlı olduğu" belırtıhyor AYKUT KÜÇÜKKAYA Islamı holdınglerın dını duygula- n somurerek kurduklan kayıt dışı sıstemde yurttaşın zekât \e hayır ışlennı bıle "yeşil sermayenin" gerçekleştırdığı ortaya çıktı Avrupa'da veTurkıye'de bınlerce mağdur yaratan Kombassan Hol- dıng'ın para topladığı donemde şır- ketın yonetım kurulu başkanı tara- fından yatınmcısına gonderılen mektupta "Bir yılı dolan ve ze- kât duşen uy elerimızın zekâtları- nı Bosna-Hersek'te cihat eden kardeşlerimize vermiş bulun- maktayız. Allah kabul etsin" ıfa- delenne yer venlıyor Mektup, mağdur L. G. tarafindan Almanya'da mahkemeye sunuldu Bu belge de yargılamanın halen surduğu Hagen Ashye Mahkeme- sı'nde Almanca çevınsıyle soruş- turma dosyasında delıl olarak yer aldı Kombassan Holdıng Yonetım Kurulu adına Başkan Haşinı Bay- ram ımzasmı taşıyan mektupta, "A- Zekât ve Hayır Konusu" baş- lığı altında şu bılgıye yer venldı "Biliyorsunuz ki bizler helal ka- zanç için yola çıktık. Zekâtı veril- memiş bir mahn veya gelirin bek- çisi olamayız. Bunun için bir yılı dolan ve zekât düşen üyelerimi- zin zekâtlanm birçok vakfa, öğ- rencilere, fakır halka, Kırgı/istan ve Kazakistan'da tslamı öğren- mek isteyen Müslüman kardeşle* rimize, muhtelif Kuran kurslan- na, Bosna-Hersek'te cihat eden kardeşlerimize vermiş bulun- maktayız. Allah kabul etsin." Yazıda, "Bazı kardeşlerimiz,ze- kâtınıı/ı biz kendimiz veririz, di- yebihr. Hakh olabilirler" denıldık- ten sonra bu tur yaklaşımlara, "Ama MArkasıSa.8,Su.l'de Bölgede yatınmlar durma noktasına geldi Doğu'dateşvik ve terörkıskacıAltyapı \e sektorel olanaklan gozetmeden Teşvik Yasası çıkaran AKP, Doğu ve Guneydoğu'da yatınmı cazıp olmaktan çıkardı Kışı başına 1500 dolarlık gelır duzeyı teş\ık ıçın tek olçut olarak alınınca, ulaşını ve pazar gıbı unsurları goz onune alan yatmmcılar bolgeden çekıldı Teşvik Yasası'nm yarattığı olumsuz ortama son donemde artan teror olaylan da eklenınce bolgede guven bunahmı yaşanmaya başlandı Planlanmış projeler ve kultur turlan ıptal edılırken bu yıl 612 ışyen kapandı FATMA KOŞAR / MAHMLT ORAL'ın haberi • 13. Sayfada AVRUPA'YA YANSIDI 10TERÖRİSTÖLDÜ Londra'dan | \ Şırnak'taPKK sonra Kuşadası , operasyonu Londra'dan sonra, dıken us- tundekı Italya ve Danımarka'da "saldınlar" beklenıyordu Ama 7/7'nın arkasından ılk bomba Turkıye'de patladı NİL- GÜN CERRAHOĞLU'nun yazisi • 17. Sayfada Son bir yılın en büyük saldınsı Irak'ta bombalar art arda patladı: 117 0lü Irak'ın başkentı Bağdat'ın guneyındekı Musay- >ıb'de oncekı gece gerçekleştınlen ıntıhar sal- dınsnıda olenlenn sayısı 98'e yukseldı Saldın- da 95 kışı de yaralandı Patlamanın ardmdan çıkan yangında çevredekı evler buyuk zarar gordu Bağdat ve çevresınde dun duzenlenen 4 ıntıhar saldınsında 19 kışı yaşamını > ıtırdı Ulkede 24 saat ıçınde duzenlenen ıntıhar saldı- nlarında olenlenn sayısı 117 oldu • 10. Sayfada Güvenlik guçlennde Şımak'ta gerçekleştınlen operasyonda te- ror orgutu PKK'nin bolge so- rumlusunun da aralannda bulun- duğu 10 teronst olduruldu Ope- rasyonda çok sayıda sılah ve pat- layıcı ele geçınldı • 8. Sayfada GEREKÇE GÜVENLİK Amerika yabancıya satmıyor ABD'li senator ve ışadamlan, Çın'ın onemlı petrol şırketlennden CNOOC'nın, ABD enerjı şırketı Umcol'u satın almasına, ulusal gu- \ enlığın tehlıkeye gu-eceğı duşunce- sıyle ıtırazt ettı Karşı cephe, Unı- col'un satışıyla ABD'nın teknolojık olarak dığer ulkelere karşı zayıf du- şeceğını sa\oındu • 4. Sayfada SEYDÎŞEHtR'tN SATIŞI 'Özeüeştirme n Fotoğrafiar:AA CHP'li Kart, Seydışehır Alumın- yum Tesıslen'nın satışının "talan" olduğunu savundu Unakıtan'ın Dunya Bankası'na sunduğu rapor- da 500 kışınm ışten çıkanlacağının belırtıldığını soyleyen Kart, "Ahcı fınna da, Başbakan da, Bakan da yalan soyluyor" dedı • 4. Sayfada Fl 'Boğaz 'ıgeçti SÜLEYMAN ÇELEB « Ağustos ayında gerçekleşecekTürkiye Grand Pris'si oncesi, ünlü İskoç sürücü David Coulthard, İstanbullu otomobil tutkunları için bir gösteri turu attı. Red Bull takımı adına yarışan Coulthard, yanşlarda kullandığı araç ile Dolmabahçe Sarayı-Boğaziçi Köprüsü arasındaki parkurda boy gösterdi. Fl aracına Istanbul'daki yarışta kuUanacağı Türkiye logosunu takan ve Boğaziçi Köprüsü'nün gişeler bölümünde gosteri yapan David Coulthard'ın aracı Dolmabahçe Sarayı'na dönüşte alev aldı. Yangın Red Bull gorevlileri tarafından kısa sürede söndürüldü. • Spor'da AB sendikal soruna duyarsız DİSK Başkanı Çelebı, AB'nın Tur- kıye'dekı ışçı sınıfı ve sendikal ha- reketın onundekı engellere karşı dı- ğer konulardakı kadar tıtız davran- madığını soyledı Çelebı, bu konuda AB duzeyındekı çalışmalannı arttı- racaklannı behrttı • 5. Sayfada CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen: Giil yurttaşı yaralüyor Dışişleri Bakanı Gul'un "Çerçeve anlaşması 17 Aralık zırvesı kararlanndan gen değü" açık- lamasının gerçeğı yansıtmadığını belırten CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Oymen, "Bu çerçeve metınde çok açık bır şekılde 'Kıbns'ı tanıyın' dıyor- lar" dedı Gul'u "kamuoyunu yanıltmakla'" suçlayan Oymen, hukumetı de uyararak "Mıllı davanın gereğı, Kıbnslı Turk- lerr' can ve mal guvenlığını korumaktır" 1edı • 5. Sayfada îki bebek hastanede yaşammı yitirdi Enfeksiyon ManisaMa Edirne'de 8 bebeğın aynı hafta ıçınde yaşamı- m yıtırmesının ardından Manısa'da da ateş, ba- yılma, nefes alamama gıbı şıkâyetlerle hastane- ye gorurulen 16 bebekten 2'sı oldu Durumu ağır olan 6 bebek îzmır'dekı hastanelerde teda\ı altına aluıdı Manısa Doğum ve Çocuk Bakımevı, doğum ve amelıyatlara kapatıldı Manısa Doğumevı'nde perşembe, cuma ve cumar- tesı gunu doğan bebeklenn aılelen uyanldı • 3. S<* fada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Milli YOK Bakanı Hüseyin Çelik! Mıllı Eğıtım Bakanı Hüseyin Çelik ıçın bundan boyle başlıktakı unvanı kullanacağız Sanıyorum, kendısı de olumsuz karşılamaz Zıra, YÖK'le ılgılı verdığı demeçlerle eğıtımın otekı alanlanyla ılgılı de- meçlerı yan yana konsa, ılkı ıkıncısını kım bılır kaça MArkası Sa. 8, Su. S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog