Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

17 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZtK ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK , İÎÎ2 flAYVAN OCrUilA- 01 DA, CengizÖzkan, bağlaması ve sesiyle 'türküleri gözünden sakınan çizgisini' sürdürüyor GelininbinbirhaliHATİCETUNCER G elınlik çağında yitip giden genç kız- lann arkasından yakılanlar, sevdiği başkasına gelin giden âşığın sesle- nişi, kına, gelin çıkarma, gelin ağ- latma havalanyla gelin türkülerinin halk müziğinde ayn bir yeri vardır. Cengiz Ozkan dağarcığındakı gelin havalanndan oluşturduğu "GeKn" al- bümünde yine "türküleri gözünden bik sakınan" çizgisini sürdürüyor. ÎTÜ Türk Müziği Devlet Konserva- tuvan'nda lisans eğitiminden sonra yüksek lisansını da tamamlayan Cen- giz Özkan, halen TRT îstanbul Rad- yosu'nda Türk halk müziği bağlama sanatçısı olarak çalışıyor. "Kırmızı Buğday", "An tstanbuT ve Muharrem Temiz ile birlikte "Yâ- re Dokunma" adlı albümleri yayım- landı. Medyada adına rastlanmasa da, klipleri dönmese de Cengiz Özkan, se- sı ve özgün yorumunun yanı sıra bağ- lamadaki ustahgı ile halk müziği din- leyicileri arasında yıllardır saygın bir yer edındı. cengiz Özkan, halen TRT îstanbul Radyosu'nda Türk halk müziği bağlama sanatçısı olarak çalışıyor. Sanatçının "Kırmızı Buğday", "Ah îstanbul" ve Muharrem Temiz ile birlikte "Yâre Dokunma" adlı albümleri yayımlandı. Elektronik 'Melek' P ELESTIRMEN YOK Özkan, Kalan Müzik'in Unkapanı ÎMÇ'deki işyennde sorulanmızı yanıt- larken sıkıntısım ifade etmekten ka- çınmadı: "tnsanın hem müziği yapıp bem anlatması tuhafkaçryor. TürkKç'de müzikeleştirmeni yok. Sanatçının da- ha çok üretmesini sağlayacak, geüşme- ye götüreeek, eleştirecek bir mekaniz- ma yok. Çok güzel çahşmalar yapıb- yor. Ne ekştiri ne övgü alabinyor, ara- ya kaynayıp gidiyor." ToPRAK SESI Özkan, geçen yıl çıkardığı "Sakla- nm Gözümde Güzelligini" adlı Aşık Veysel türkülerini yorumladığı albüm- de, yalnızca sesi ve bağlamasıyla ya- lmlıktan yana tercihini anlatmak iste- mişti: "Başka aletkr girince yabanct- laşmayı getiriyor. Beraberinde 'Böyle yapsam beni beğenirler mi' kuşkusu başhyor. Biz sadece 'Bak bu da vardı' diye anımsatmak istiyoruz. Daha çok üzerinde durulmayan, kı\ıda köşede kalmış türkükri özüne de sadık kala- rak sunmakür amacımız. Doğal bir şeydir türkü, toprak sesklir. bu yüz- den bilgisayar müziğine karşıyun." "Olduğu gibi mi kalsm, sanatçı kat- kı yaparak geliştiremez mi türkükri" sorusunun yanıtı, Özkan'ın halk mü- ziğinin yaklaşımını özetler nitelikte oldu: "Obaşka bir tarafa gidiyor. Tür- kü bu, ezgi bu... Benim görevim türkü- yü anımsatmak, ortaya çıkanp kendi okhığu habyle sunmak. Yeni olaraksa- dece yorumum ve nefesinı var. GeBş- tirme ne demek? Neşet Ertaş'ı ne ka- dar geüştireceksiniz? Senfoni orkestra- sı mi koyacaksınız? Yapüabiür ama bu benim işim âeğfl. Benim ona katabik- ceğim sadece yorumum ve sesimdir. Başkalaşünp sunmak değil amacım. Ben yabancüaşnnlmamak için çabşı- yorum. O yüzden tutucu görülebili- rim, ama birflerinin de tutmasılazun." ODA ORKESTRASI özkan, bu sözlerine karşın bir oda orkestrasıyla deneme yapmak istiyor. Düşündüklerini gerçekleştirebildiği, kendi yaptığını beğendiği takdirde din- leyiciye sunacak: "Bunlan Baü, halk ve sanat müziğmi bilen, bu coğrafya- nm müziğinibüenlerinyapmasıgerek- tiğine inamyorum.Aslonan kaynağa gö- türmektir. Kaynak var, orava gid-a. op müzığın yıldız seslerinden Candan Erçetin'in geçen yıl çıkardığı 'Metek' albümündeki şarkılan elektronik seslerle düzenlenerek yayımlandı. Remix'5 adlı çahşmanın yapımcıhğını, elektronik müzik meraklılannın DJ Fuchs adıyla tanıdığı An" Şahinbaş üstlendi. Candan Erçetin, geçen hafta piyasaya çıkan albümünde "Şehir", "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıkuzlar", "Bir Yangmın Külünü", "Melek", "Bu SabalT, "Sonsuz" adlı şarkılann Şahmbaş'ın kurucusu oldugu radyo Dinamo 103^ ekibi tarafından yapılan remikslerini . Erçetin, Fransız yapımı 'lanna "En 1yi Müzik" dahnda aday göstenlen şarkısı "Vois Sur Tön Chemin"i kendi yazdığı Türkçe sözlerle, "Sevdim Anladım" adıyla yorumladı. Sert bir disiplin uygulanan yahlı okula gelen müzik öğretmeninın, haşan çocuklan sevgiyle ve müzikle eğitmesınin konu edildiğı Koro fiknmın şarkısmda Erçetin'e Kuştepe Çocuk Korosu eşlık etti. Akkiraz'ın 18. albümü 'Bizi müziğimiz anlatır' C engiz Özkan, Türkiye 'nin zengin kültür birikimiyle büyük bir pazar yaratabileceği düşüncesinde: "Çok renkli coğrafya, çok renkli bir ses ö'rgüsü, renkli bir Türkçe.. Globalizm denilen tek tipe karşı da bir sestir müziğimiz, Bizi müziğimizden başka ne anlatabilir, borsa mı anlatır? Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar çeşitliliği bulamazsıntz. Buzuki, bağlamadan türemiş bir çalgıdır, dünyada tanınır da bağlama tanınmaz. Neyapılır onu bilmiyorum ama Türkiye bu kültür birikimini dünyaya neden sunmasın? " Sohbetimiz bağlama ve bağlamanın kutsalhğına kadar uzanıyor: "Bağlama, Anadolu Alevi cemlerinde çalınması, semah, duaz gibi dini formlann çerçevesinde kullamlmasıyla kutsallaşır. Yüksek biryere astlır, alınırken öpülür. Bağlamadan ses çıkarmak yetmiyor. Edebiyatı, tarihi bilmesi gerekiyor bağlama sanatçısımn. Bağlamaya sadece bir müzik aleti olarak bakamazsınız. Felsefi bir derinlik taşır. Yüzyıllara dayanan sözlü kültürle beraber çok büyük bir taşıyıcılık yapmıştır. Bağlama olmasaydı belki bugünkü türkülerin, deyişlerin çoğu olmayacaktu" Muharrem Ertaşı dinleyin. Tamamen toprak kokusu alacaksınız. 'Karadır Kaşlann'ı bir de Zaralı Halil'den din- leyin. Bakahm nereye gideceksiniz? O insanlar bu sesleri, diü taşımışlardır. Aslolan özdür.. Ozünü yakala> abildiy- seniz ve insanlara yakalatabildrvseniz, önemli olan budur. Kötü yapılsa dahi önemi yok. 'Altın yere düşmeyle pul olmaz' diye bir söz vardır. Türkünün kendine özgü bir koruma mekanizma- sı var. Ne kadar kötü söylerseniz söy- leyin, o türkü içinde geçen bir kehmey- le dahi kendini koruyacaktır." GE.:LİN AY5E Gelin albümü, Türkiye'de hemen herkesin çocuk çağlannda kulağına dolan "GeBn Ayşe" türküsüyle başh- yor. Albüm kapağında türkünün altı- na "Köy Ensthîileri arusma" diye bir noteklenmiş. "Suya giden kuzusunu selden kurtarmak için boğulup ölen Gelin Ayşe'ye bir ağrtür. Bağlamayla da olabiürdi ama Gelin Avşe'vi mn- doKn ve ghar eşBğinde okudum. Din- leyen herkes geçmişe gitti bu türküyle. Herkes çalmaya mandohnle ve Ge- lin Ayşe'yk başlardı. Bağlamaya baş- layanlar da ilk önce Gelin Ayşe'\i öğrenirlerdi. Köy Enstitüleri ve mandolin güzel çağnşımlardır. Köy Enstitüsü mezunlan arayıp hoşnutluklanru dik getirdüer. Ge- çenlerde bir rad>o progranunda "Beni 48 yıl öncesine götürdü- nüz' diye bir not geldi." Amasya yöresinden "Zilha Gelin" Kızılırmak'ta boğulan genç bir kadma ağıt. Zaralı Ha- lil Söyler'den alınan "Karadır Kaşlarm" ise Sıvas Zara'dan bir uzun hava: "Yalnızea ka\Tişanıa>anların değil, insanlann doga karşısnıda- ki çaresizliğinin yakanşıdır ashn- da. Gelin adayı ya da gelinin ba- şına geünce daha acıklı bir hak ge- tiyor. Ben daha çok anoninı deni- len köy türkülerini seviyorum. Or- tak bir ses, ortak bir acı demek." Emeğe saygı G elin albümünde Cem Tuncer gitar, Cihan Yurtçu kaval, Cebrail Kalın ve Zafer Taşdan mey, Emrah Günaydın bas gitar, Adnan Karaduman keman, İhsan Mendes kabak kemane, Engin Arslan tambur, Uğur Işık çello ile katkıda bulunmuş. Albüm kapağına konulan kısa ö'zetlerle dinleyici tüm müzisyenler hakkında bilgilendiriliyor: "Albümü bu sazlan çalan usta arkadaşlarla birlikte yaptık, yalnızca benim çalışmam değiL Nefesleri, sesleri, duygulan, emekleri var. Şimdiye kadar yalnızca isimleri konuyordu. Bu eksikliğimizi eidermeve calıshk." Iki yıl sonra 'SeyrarT G eleneksele en yakın yorumlan ve güçlü sesiyle sevilen, halk müziğinin "diva"sı ününü kazanan Sabahat Akkiraz'ın 18. albümü Seyran, Akkiraz Müzik Yapım tarafından yayımlandı. Sabahat Akkiraz, Anadolu müziğinin klasik ezgılerinden, bestelere kadar 13 eseri yorumluyor. Albümde 5 bölüm halinde lOdakikahk Se>Tan Arguvan, Kangal, Narh bölgelerinde Sabahat Akkiraz yaygın olarak bilinen ezgilerden Aşık Noksani'nin ezgileriyle sunuluvor. Müzik yönetmenliğini Ismailfaknurve Ömer Avcı'nın yaptığı albüm Sıvas yöresinden Halaylar'la sona enyor. "Seyran sadece benim ürettiğim bir albüm değiL Anadolu insanuun bin >ildu* yaratügı müzik ve söz deryasınuı sadece bir damlası" diyen Akkiraz. dedelere, kaynak kişilere, ozanlara teşekkür ediyor. 'Fado'nun yeni kraliçesi Suzana'dan Ateş Çemberi P ortekiz'in hüzünlü fado müziğinin temsilcilerinden Suzana'nın "Anel De Fogo/Ateş Çemberi" adlı albümü Türkiye "de "Yeni Dünya Müzik" tarafıdan yayımlandı. Amaüa Rodrigez, Misia ve Maria'dan sonra "Fadonun yeni kraliçesi" olarak adlandınlan Suzana'nın ekim ayında Türkiye'de konser vermesi planlanıyor. Suzana, yeni albümünde Amalıa Rodrigez'den parçalann yam sıra veni besteleri de seslendirivor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog