Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

SftYFA CUMHURİYET 17 TEMMUZ 2005 PAZAR HABERLER Çocuklann dinlenirken öğrenmesini amaçlayanyaz okullanyurtiçinde veyurtdışında çok seçeneksunuyor Şimdi sıraeğlenceli okuldaIMELK3LIÇ Öğrencıler, okul- lar kapanıp "hayat- lanmbelirieyen(!)'' _ sınavların da bıt- mesinın ardın- dan tatil dönemı- ne gırdı. Yaz okullan ve yaz kamplan düzen- leyen spor kulüpleri, beledıyeler, vakıflar ve fır- malar, çocuk ve gençlere yurtiçınde ve yurtdışında pek çok seçenek su- nuyorlar. Hem eğlence hem de eğı- tim olanağı sunan yaz okullan ve yaz kamplarından bazılan şunlar: Cenç Tur: Genç Tur'un, yurtıçi ve yurtdışı kamplan olmak üzerefarklı yaş grup- lan için iki seçeneği bulunuyor. Yur- tiçı kampı, 16-29 Temmuz 2005 ta- rihlerınde, Bergama'da yapılacak. Kampa katümak ıçin 11 -14 yaş ara- hğında olmak gerekıyor. Kampın ücretı: 675 YTL + KDV Irtıbat te- lefonu: 0 212 244 62 30 Çahşma, Gezi, Spor ve Sosyal olmak üzere dört farklı kategonde düzenlenen kamplara, 14-18 yaş grubu gençler katılabilıyor. Çalışma Kamplari: Kayıt koşullan, dünyanın bırçok ül- kesinde düzenlenen "Uluslararaa Gönüllü Çahşma Kamplan" ıle ben- zerlık gösterse de bu kamplarda eğ- lenceye daha çok zaman ayınlıyor. Kamplarda el sanatlan, arkeolo- jı, çevre düzenlemelen gibi pek çok sosyal çalışmaya ka- tılmakda mümkıin. Bu kamp- lardan bazılannda ek katılım ücreü var ve ücretler, 80 ile 250 Avro arasıııda değişiyor. Spor Kamplari: Yüzme, voleybol, bınıcılık, ka- no, dağ bısıkletı, yürüyüş, doğada konaklama, tırmanış ve takım oyun- lan gıbı etkinliklerden oluşan Spor Kamplan, 15 günlük 5 devre olarak düzenlenıyor. Bu kamplarda ek ka- tılım Ücreü: 250 Avro. Yaz okullan ve kamplan farklı yaş gruplanna bol seçenek sunuyor. (Fotoğraf: VEYSEL BALKAYA) Cezi Kamplan: Orta Fransa'daki Isso- ıre kentindekı bır gençlık merkezınde gerçekleştı- nlen bu kamplar, 15 gün- lük 5 devre olarak düzen- leniyor. Konaklama ge- nellıkle çadırda, bazı gün- ler de gençlık merkezinde. Bu kamplarda ek katılım ücreti 250 Avro. Genç-Tur'un, aralannda Almanya, Avusturya, îngiltere, Ka- nada, Italya, Amerıka ve Fransa'nın da bulunduğu pek çok ülkede dü- zenledığı bu kamplann tümününka- yıt ücretı ıse 175 Avro. TSYD Spor OkulU: 18 Temmuz-19 Ağustos tarihlen arasında düzenlenecek yaz okulun- da yüzme, futbol, müzik, drama ve çeşitli sosyal aktiviteler yer alacak. 6-15 yaş grubu için düzenlenen yaz okulunun ücretleri, tam gün 750 YTL, yanm gün 400 YTL. Telefon: 0 212 325 78 71 Fenerbahçe Yaz Okulu: 25 Temmuz-12 Ağustos tarihlerin- de gerçekleşecek yaz okulunda fut- bol, yüzme, basketbol, tenis, esk- rim gibi aktiviteler yer alıyor. 6-15 yaş grubu ücreti ise tam gün için 450 YTL. Telefon: 02163493685 Beçiktaş Yaz Okulu. Hafta içi uç gün futbol eğitimi veren Beşiktaş Yaz Okulu, bır aylık eğitim için tam gün 125 YTL, yanm gün için ise 75 YTL ücret istiyor. Telefon: 0212 261 63 19 Collseum Yaz Okulu: 18 Temmuz-19 Ağustos ta- rihleri arasında, beş haftalık eğitim süresinde, 4-17 yaş gru- buna verilecek eğitimde, yüz- me, basketbol, binicilik ve sanat dersleri gibi pek çok aktivite bulunuyor. (02164850036) GELECEĞIN YILDIZLARI KAMPI Uygulayarak öğreniyorlar Basketbol Celljim Kampı: Kamp. gelecekte basketbolcu olmayı hedefleyen ve fıziksel becerilerini geliş- tirmek isteyen 8-13 yaş grubu çocuklar için düzenienmiş. Uludağ'da gerçekleştıriJe- cek kampın ücreti, 1.690 YTL. Celeceğfn Yönetmenlerl Kampi: Kamp, 17-31 Temmuz ve 1-15 Ağus- tos tarihlerinde, ikı dönem olarak gerçek- leşecek. Sınema-TV bölümü mezunu eğıt- menlerle, kampçılar sırayla yönetmenlik denemesı yapacaklar. Kampçılar aynca, kurgu, senaryo, yönetmen asistanlığı ko- nusunda eğitim alacaklar. 12-15 yaş gru- buna uygun kampın ücretı 1.790 YTL. Uluslararası Cençlik Kampc 17-31 Temmuz ve 1 -15 Ağustos tarih- leri arasuıda gerçekleşecek olan kamp, 12-16 yaş grubundakı gençler için dü- zenienmiş. Basketbol, badminton, futbol, dağ bisikletı, okçuluk, beysbol, masate- nisi, voleybol, hokey, fotoğrafçılık, dans, drama gibi etkinliklerin yer alacağı kamp, Uludağ'da gerçekleşecek. Kampın ücre- ti 1.690 YTL. Alaçatı Sörf Kampı: 2-9 Ağustos ve 11-18 Ağustos tarihle- rinde, Çeşme'de düzenlenecek kampa, 10-17 yaş grubu kaûlabilecek. Telefon: 0(216)338 43 80 Müjdat Cezen Sanat Merkezi 7-15 yaş grubu için düzenienmiş yaz okulunda sanat ve spor etkinlikleri yapıhyor. Yaz okulunda basketbol, tenis, yüzme etkinliklerinden ikisi seçilebiliyor. Sporaktivitelerinin dışın- da Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğret- menlerı tarafından sanat dersleri veriliyor. 18 Temmuz - 12 Ağustos'ta gerçekleşecek devre'nın fıyatı: 650 YTL 15 Ağustos - 2 Eylül'de gerçekleşecek devrenin fıyatı: 570 YTL.Iletişim için: Tel.(0216)348 80 72-73 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitim için kırsal bölgelerden gelen öğrencilere ışık oluyor Okumak isteyenlernı mııiHİııYEKÜVBaşkanı Gülbin Sözen, Anadolu 'nun kırsal kesi- minden htanbul'a eğitim için gelenlere burs verdikleri- ni söyledL Sözen, "Halk Eğitim işbirliğiyle İstanbul'un varoşlannda okuma-yazma kurslan açıyoruz. Katılım- cılarınyaşam kalitelerini arttına eğitim veriyoruz" dedi HÜSEYtNKTVANÇ YEKÜV, sosyoekonomik yönden alt gelir grubunda yer alan ailelerin çocuklarına eğitim veriyor. 21. Yüzyıl Eğföm ve Kültür Vakfi (YE- KÜV) adını ben ilk kez Tarsuslu arkada- şım avukat YıhnazGöl'den duydum. O da vakün yönetım kurulu üyesiydı ve bu va- kıf sayesinde ümversiteyi bitirmişti. Vakıf 1992 yılında kurulmuştu ve esas amacı özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinden Istanbul'a okumaya gelen üniversitelı genç- lere burs olanağı sağlamaktı. Anadolu'da olsun, Istanbul 'da olsun birçok eğitim hiz- meti sunmaktı. Vakıf Başkanı Gülbin Sö- zen ile vakfin Mecidiyeköy'dekı merkezın- de konuştuk: -YEKÜV,hangigereksinimden doğdu? GÜLBİN SÖZEN-Atatürkcumhunye- tinin olanaklanyla yüksekeginm yapmış ın- sanlar olarak Türkiye'nin çocuklannın eği- tımı için ne yapabiliriz diye, bu büinçle yo- laçıktık 1992 yılında. - YEKÜV'ün çahşma biçinıi nasıl? - Anadolu'nun kırsal kesüninden ilk kez üniversite sınavını kazanıp tstanbul'a ge- len ve burs koşullanna sahip olanlar, baş- vurulannda belli belgelen getinp burs al- ma hakkını kazanabılirler. Bütün başvu- ran öğrencileri, mülakata alıyoruz. Hak edenlere burslannı veriyonız. YEKÜV'ün esas gelirler bağışlardır. Ve gayrimenkul gelirlennin bağışlandır... - Kız öğrenciler için bir projeniz vardL.. - UMUT kızlar projemiz var. Doğulu ve Güneydoğulu kızlara öncelik tanıyoruz. Bulunduklan yörenin valiliği ve milb eği- tim işbirliğiyle burs kapsamına alımyor bu kızlar. - Yetişkinler için de projder var mı? - Cumhurbaşkanımızın Sayın eşi Sem- ra Sezer'in başlathğı Ulusal Eğitime Des- tekKampanyagkapsamında YEKÜV ola- rak Halk Eğitim işbirliğiyle Istanbul'da göç alan varoşlarda okuma- yazma kursu açıyorve açılan kurslan destekliyoruz. Bu kurslarda salt okuma-yazma değil, onla- nn bilgı ve bilinçlendirilmesını, özgüven kazanmalaruıı, yeteneklerini fark etmele- rinı öne çıkaracak çahşmalarla yaşam ka- litelerine katkı sağlamaya çalışıyonız. Ay- nca Istanbul Valisi ve eşinin başkanlığın- da yirmı sivil toplum kuruluşunun yer al- dığı il planlama ve koordinasyon kurulu- nun da ıçinde olduğu ortak projelerle ka- dınlanmıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. -Okul öncesi eğitiın projeleriniz var mı? - Sosyo ekonomık yönden alt gelir gru- bunda yer alan ailelerin çocuklarına, okul öncesi projesıyle bir taraftan büinç yarat- maya, diğer taraftan da destek vermeye gayret ediyoruz. Çocuk işçiler projesıyle de okul yaşındaki çocuklann okula gön- derilmeme nedenlerine, güvensiz ve sağ- lıksız çalışma koşullanna, yetkililerin dik- katini çekmeye çalışıyoruz. Istanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Hakan Gençosmanoğlu, eczacılann kayıplan giderilmeli 'Pahahya aldığımızilacıucuza satiyoruz'• Istanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Gençosmanoğlu, ilaç fiyatlarında yapılan indirim sonucunda eczanelerin raflardaki ve stoklardaki ilaçtan, haksız bir biçimde zarara uğradığını öne sürdii. lstanbul Haber Servisi - Istanbul Ecza- cı Odası Genel Sekreten Hakan Genços- manoğtu. hükümetin ilaç fiyatlannda yap- tığı indinm sonucu eczacılannpahaüya al- dığı ilacı ucuza satmak zorunda kaldığı- na dikkat çekti. Eczacılann zarannm 100 trilyon TL'yi bulduğunu söyleyen Gen- çosmanoğlu, eczacılann kayıplannın gide- rilmesı ıçin hükümete çağnda bulundu. tlaç fiyatlannda yapılan ortalama yüz- de 8.83'lük indirimie ilgıli olarak Eczacı Odası Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen basın toplannsındakonuşan Ha- kan Gençosmanoğlu, Türkiye'de ilaç fiyat- lannın tümüyle Avro'dakı dalgalanmala- rabırakıldığınıbelirterek "15Temmuzta- rihinde yapılan ilaçfiyadanndakiindirinıin nedeniAvro'dakibudüşüştür'' dedi. indi- rim sonucunda eczanelerin raflardaki ve stoklardaki ilaçtan, haksız bir biçimde za- rara uğradığını öne süren Gençosmanoğ- lu, "BeKrH bir bedelden eczaneye girmiş, vergileri ödenmiş ilacın fîyan üzerinden yapılan indirim sonucunda eczacılar, eko- Istanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Gençosman, ilaç fiyatlanndaki indirimk ilgiü basm toplantısı düzenledL (Fotoğraf: CIHAN ORUÇOĞLU) nomik olarak mağdur edüryorlar" dedi. Gençosmanoğlu, bu indirimlerden Türki- ye genelindeki eczacılann kaybının yak- laşık 100 trilyon civannda olduğu belirtı- lerek hükümetten kayıplann telafi edil- mesiniisted» Karaosmanoğlu, "1 Haziran- 15 Temmuz tarihlen arasmdaki süreçte ilaç dağıtım kanaDarmdan eczaneye giren faturalar baz ahnarak faturalara göre he- saplanacak kayıp, ilaç dağıtnn kanabyla ödenmeüdir'' diye konuştu. Hak kaybuıa karşı eylem karan aldıklanm söyleyen Gençosman, söyle devam etti: "İlaç ahmlannı azaltacağız, 15 Tem- muz'dan hibaren ilaç dağıtım kanaflanna çek-S€netvermeişkminidurduracağız,Uaç firmalannın kampanyalarma kaülnıavaca- ğız ve kaybmuz karşısında kayıtsız kalan ilaç fîrmalanna gerekJi tepkivi gösterip Başbakanhkve SağhkBakanhğı'na da ya- şanan kayıpla ilgjli faks göndereceğiz. Bi- zim dışnnızdaki etkenleryüzünden ilaçhiz- metinde oluşacakaksamalardan eczacıso- Yol olmayınca cenazeyî teleferîkle taşıdılar • AKTVİN (AA) - Artvin'nin Hopa Ilçesi Devlet Hastanesi'nde vefat eden bir kişinın cenazesı, Başköy köyünün araba yolu olmayan Uçanlar mahallesıne çay ve yük taşımada kullanılan teleferikle götürüldü. Başköy Köyü Muhtan Murat Çep, muhtar seçildiğinde mahalleye yol yapılması için yetkililerle görüştüğunü kaydetti. Çep, "Olumlu cevap alamadım. Uçanlar mahallesinde 4 hane var. Bu yolun acilen yapılması gerek. TeleferikJe cenaze taşıyoruz. Vefat eden kişinin eşi yatalak. Zaman zaman onu da teleferikle taşıyıp hastaneye getıriyoruz. Muhtar olarak bu mahalleye yol yapılması ıçin sonuna kadar uğraşacağım" diye konuştu. Kanseri önlemek için spor yapın • ANKARA (ANKA) - Sağlık Bakanlığı, meme kanseri konusunda kadınlan uyardı. Kadmlarda en sık görülen kanser türünün meme kansen olduguna ışaret eden bakanlık, erken teşhisin önemine değındi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl yaklaşık 30 bin kadmda meme kansennin görüldüğü bildirildı. Yanlış beslenme, şişmanlık, sigara ve alkol kullanunının meme kanseri açısından risk faktörleri arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, meme kanserini önlemek için stresin azaltılması ve spor yapılması önerildi. Definecilik sektör haline geliyor • ADANA (AA) - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Proje Koordinatörü Oğuz Tanmdı, dünyanm hiçbir yerinde olmayan bir uygulamayla definecilere ruhsat verilmesinin, 40 YTL'lik bir maliyetle bile define aranabilmesmin tarihi değerleri tehdit ettiğini söyledi. Tanmdı, TAY Projesi'ni 12 yıldn 1 yürüttüklerini ve proje kapsamında Türkiye'nin değişik yerlerindeki yüzlerce höyüğü araştrrdıklarmı, önemli bır kültür hazinesi olan höyüklenn büyük bölümünün definecilik amacıyla yapılan kazı çahşmalan nedeniyle tahrip edildığim tespit ettiklerini söyledi. Definecılığm Türkiye'de çok yaygın olduğunu kaydetti. Allianoi'ye Mektuplar' • İZMİR (AA) - tzmır'in Bergama ilçesinde bulunan ve kasım aymda su tutulmaya başlanması planlanan Yortanlı Baraji Göleti altmda kalacağı belirtılen 1800 yıllık Allianoi antik kenti ıçin her yaştan ve meslekten kışilerin duygu, düşünce, şıir, anı, resim, fotoğraf ve karikatürlerinden oluşan bir kitap hazırlanacağı bildirildi. Allianoi Girişim Grubu Üyesı Iffet Diler, "Allianoi'ye Mektuplar" kitabı için herkesten mektup beklediklerini söyledi. Kitabm duyurusunu internet yoluyla yapan Diler, şu ana kadar değişik yaş ve meslekten kışilerden 15 mektup aldıklanm, geçmişten gelen değerlenn yok olmasını istemediklerini, kitabm buna katkı sağlayacağını söyledi. 12 bin yeşil kart iptal edildi • MUŞ (AA) - Muş Valiliği, şartlan uygun olmadığı belirlenen 12 bin yurttaşın yeşil kartmı iptal etti. Muş Valiliğı'nden alman bilgiye göre 450 binın üzerinde nüfusu bulunan ilde bugüne kadar 227 bin 183 kişinin yeşil kart müracaatında bulunduğu, bu kişilerden 38 bin 633'üne yeşil kart verildıği, ancak daha sonra yapılan incelemelerde yeşil kart almaya hak sahibi ohnadıklan belirlenen 12 bin kişinin kartlannın iptal edıldiği öğrenildi. "Para kazanmak için hekim olunmaz 1 • TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTLT) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklan ve Tüberküloz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Türkiye'de yer yer hekim fazlalığı olsa da yakın gelecekte kapatılamayacak ölçüde hekim açığı doğacak" dedi. Özlü, bugünlerde on binlerce gencın bir yandan ÖSS sonuçlannı beklerken diğer yandan da meslek tercihi için karar verme aşamasmda bulunduğunu belirtti. Tıpla ilgilenen öğrencileri mesleğin avantajlan ve zorluklan haklonda bılgilendirmek istediğini ifade eden Özlü, "Hekimlık, evrendeki en değerli varlık olan insanın sağlığma hızmet eden onurlu bir meslektir. Tarihin her döneminde olduğu gibi gelecekte de hekımlik, en fazla ihtiyaç duyulan meslek olmaya devam edecektir" diye konuştu. Özlü, "Kuşkusuz, her hekimin meslek onuruna yakışır bir şekilde saygınlığı ve kazancının olması hakkıdır. Ama para veya ün kazanmak ıçin hekim olunamaz. Bu nedenle önceliğı para kazanmak olan kişiler, tıp dışflfdan tercih yapmalıdırlar" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog