Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

17 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erdoğan Putin'le görüşecek • SOÇİ(AA)- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendısiyle çok boyutlu işbirliğinın temelini attığı Rusya Devlet Baskanı Vladimir Putin ile bu akşam "Rusya'nın Antalyası" olarak bilinen tatil beldesi Soçi'debir araya gelecek. Erdoğan, bu gayri resmi çalışma ziyaretınde Putin ile ikili ve uluslararası konulan ele alacak. Diplomatik kaynaklar, görüşmede Kıbns ve terör örgütü PKK'nin yanı sıra AB ile ilişkilerin de ele alınacağını kaydettiler. Rusya Devlet Başkanı'nın Soçi'deki yazlık konutu Bocarov Rucey'de yapılacak görüşmede Erdemir ve TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi, iletişim ve ulaştırma projelerine Rusya şirketlerinin aktif katılımı ve enerji devi Gazprom'un Türkıye'dekı yatuTmlan ele alınacak. Yıkımlar Albayraklar için • Istanbul Haber Servisi - tHD Istanbul Şubesi Başkanı Eren Keskin, Pendik Kurtköy'de jandarma zoruyla boşaltılan gecekondu bölgesine AKP'ye yakınlığıyla bilinen AlbayrakJar şirketinin inşaat yapacağını öne sürdü. Keskin, olaylı yıkımda jandarmanın müdahalesinin ardından mahallenin savaş alanına döndüğü, evlerin içine gaz bombalarının atıldığı ve yaralılann hastaneye gitmelerinin uzunca bir süre engellendiğini söyledi. DYP'den Istanbul eleştipisi • ANKARA (AA)- DYP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Dün Istanbul'u mahvedenlenn bugün aynı plansızlık, programsızlık ve öngörüsüzlükle Türkiye'yi idare ettiklerini" savundu. Adan, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Istanbul'da yaptığı konuşmada, " Istanbul' u mahvetmişler, rezil ermişler. Istanbul'a kaçak bir bina bile diktirmeyin" ifadelerini kullandığını kaydetti. Adan, "Başbakan'a soruyorum: IstanbuFu rezil edenler kimlerdir? Istanbul'a yansı kaçak olan bu binalar kimin zamanında, nasıl dikilmiştir?" dedi. CKnton: Türkiye AB'ye girmeli • ROMA/BRÜKSEL (ANKA)-Italyan Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada "Global Initiative" admda yeni bir forum kurduğunu kaydeden eski ABD Başkanı Bill Clinton, "Önümüzdeki ilk toplantıda AB'li dostlanma Türkiye'nin AB üyeliğı konusunda çok ısrar edeceğim. Hiç çekinmeden Türkiye'yi AB'ye alın diyeceğim"' dedi. Clinton, "Türkiye Müslüman ama laik ülkedir. Türkiye aşın dinciliğe karşı tam bir etkin mevzi oluşturur" dedi. Prof. Dr. Aşkın, ailesine ait eşyalara da el konuldıığımu söylerken CHP olaya tepki gösterdi: Amaç rektörü susturmakYUSUF ZİYA CANSEVER VAN -Yüzüncü Yıl Üniver- sitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın, evinde kayıt dışı hiçbir tarihi eser olmadığuıı, aramada tarihi değeri olmayan ailesine ait bazı eşyalara da el konulduğunu söyledi. Bir süre önce "Can güvenB- ğim yok" diyerek dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Aş- kın'ın evine yapılan baskınla il- gili tartışmalar sürüyor. Mali polis ve kaçakçılık eİaplerinin Aşkın'ın üniversite kampusun- daki lojmanına 2, rektör olma- dan önceki konutuna 4, ma- kam odasına 2, bazı fakültele- re de 2 kez baskın düzenledi- ği belirlendi. Aramalarda bir- çok tarihi eserin yanı sıra Aş- • Evinde kayıt dışı hiçbir tarihi eser olmadığını belirten Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşkın, yann savcılığa giderek yazlığının da aranması için başvuracağını söyledi. Aşkın, "Aranmadık bir tek orası kaldı. Orayı da arasınlar. Ne bulacaklanm merak ediyorum" dedi. kın'ın çelik kasası ve bilgisa- hangibirinebağışlamayıdüşü- kayınpederine ait Ege manev- yan ile 2 tabancasuıa da el ko- nuldu. Bakû Üniversitesi 'nin davet- lisi olarak Azerbaycan'da bu- lunan Prof. Dr. Aşknı da dün yurda döndü. Evındeki eserle- rin daha önceden Kültür ve Tu- rizm Bakanlığı'nca denetlendi- ğini ve takdirle karşılandığuıı anlatan Aşkın, "Eserlerinyurt- dışına kaçınlmaması için bu koleksiyonu oluşturdum. Za- ten 1.5 yıl içinde eserieri Orta- doğu Teknik Üniversitesi, An- kara Üniversitesi ve Anadohı MedeniyeöerMüzesi'nden her- nüyordum" diye konuştu. Aş- kın, evinde yaklaşık 300 ka- yıtlı eser bulunduğunu, yeni eserierin kaydının yapılması için de 2 Temmuz'da Müze Mü- dürü Mete Tozkoparan a baş- vurduğunu ancak yurtdışına çıkması nedeniyle kayıt işle- mini ertelediklerini söyledi. Evdeki arama sırasında tari- hi değeri olmayan eserlere de el konulduğuna işaret eden Aş- kın, üç yıl önce Güzel Sanat- lar Fakültesi Heykel Anabilim Dah Araştırma Görevlisi Ercan Yılmaz'ın yaptığı heykel ile rası nişanı, eskrim şampiyon- luk madalyası ve dedesine ait îstiklal madalyasına da el ko- nulduğuna dikkat çekti. Yann savcılığa giderek ko- nuyla ilgili görüşeceğini belir- ten Aşkın şöyle devam etti: "Bu görüşmede kendimi ih- bar ederek yazlığunı da ara- malannı isteyeceğim. Bir tek yazhğmu aramadıklan kaldL Orayı da arasınlar. Ne bulacak- lanm merakediyorum. Benim konumumda olan50kadardev- letüniversitesi rektörü var. Kri- tik bir mevkideyiz. Bu hepimi- zi derinden rencide edhor. Bi- n kaçakçılık. hırsızhk yapmak gibi şeylerle suçluyoriar. Bun- lann kim olduğunu bizim de bflmemiz hakkmnz.Bu işsonuç- lanınca ben de onlar hakkında harekete geçeceğun." Prof. Aşkın' ın evine yapılan polis baskını, siyasi partilerin ve akademisyenlerin tepkisine neden oldu. CHP Denizli Mil- letveküi Mustafa Gazala, "Rek- tör linç nıanüğı ve iktidar gü- cüyle susturulmak isteniyorsa bunda başanh olamayacaklar- dır" dedi. Aşkın'ın evine po- lis baslonı yapılmasını "yargı- sız infaz* olarak nitelendiren Gazalcı, "Rektörsusturularak, bezdirfierek, görevinden uzak- laşünlmak isteniyor" diye ko- nuştu. DlNClLERl GETÎRMEKISTÎYORLAR HedefVan Üniversitesi ORHAN BURSAU Siyasal iktidar yıllar- dır Van'da üniversite ile uğraşıyor. Akıl almaz bir anlayışla, yokluğunda rektörün lojmanı basılı- yor, Van Müzesı"ne kayıt- lı tanni eser koleksiyo- nuna el konuyor ve evi saatlerce didik didik ara- nıyor. Afganistan-tran- Tür- kiye-Avrupa uyuşturucu hattında kiht yer oldu- ğu,"bir kilo toz-bir oto- boz" deyişinin kenti ol- duğu belirtilen Van'da. üniversiteye baskın dü- zenlemek, iktidann ru- huna uygun düşer. Geçen hafla sonunu ge- çirdiğimiz Van'da üniver- siteyi de ziyaret etmiş ve Prof. YücelAşkın'ın rek- törlüğü ile birlıkte şenat- çıların kalesi olmaktan çıkan Yüzüncü Yıl Üni- versitesi yöneticilerine karşı saldınlann öyküsü- nü dınlemiştik. Üniversite, 7 yıl önce tamamen şeriatçı-dinci takımın yularaıdan çekip yönettiğibıryerdi.. Milli Eğitim Bakanı Çelik, siyasete atılmadan önce bu üniversitenin ele- manıydı. Yücel Aşkın ve arkadaşlannın üniversi- tede işbaşına gelmesin- den sonra, dincilenn iş- gali sona ermiş, Çelik de milletvekili seçilerek An- kara'ya gitmiş ve millet- vekili olmuştu. Çelik'in vizyonunun, geçen süre içinde YÖK'ü yıkmak, imam hatiplilere yolu aç- mak ve üniversitelerde de kendilerine benzer din- daşlannı yönetime getir- mek olduğu çok çabuk ortaya çıktı. Yücel Aşknı ve arka- daşlannın işbaşına gel- mesiyle üniversite üni- versite kimliğini kazan- maya başladı. Fakültele- rin sayısı çoğaldı, kampus modernleşti, laboratuvar- laroluşturuldu vebilim- sel altyapısı büyük ölçü- de tamamlandı. Van Üni- versitesi, geçen yıl, adam başına düşen bihmsel ma- kale yayını bakımından, uluslararası ölçeklere gö- re, ülkemizdekı 70'ı aş- kın üniversite arasında 27. sırada yükseldi. Ancak, Van, Fethullah- çılann ve diğer dinci ör- gütlenmelerin faaliyeüe- rini en etkin sürdürdük- leri yerlerden biri. Üniversite yöneticile- rine ölüm tehditlerinin ardı arkası kesilmiyor. Cuma vaazlannda, üni- versitede bir mescit kapa- hlması bile konu edilip halk kışkntılıyor. Rektör yardımcılan hakkmda, "PKK yanh- sT, "PKK'nlerlebirtikte de\ietekarşısilahhmüca- dele yaparken vakalan- Ö rencileri Hıristiyanlaştı- nyorlar", şeklinde ıpe sa- pa gelmez, örgütlü şenat- çılann ağzı salyalı yalan ve faşist propagandası- nnı alabildiğine sürdüğü ve üniversite yöneticile- rinin, "ADahbelanızıver- sin!'' diyerek bıktırarak kaçırtılmak istendiği bir yerden bahsediyoruz.. Şimdiki yönetimden önce alınan 20 milyon dolarhk bir kredi kullanı- lırken, ihalede yapılan bir usulsüzlük hatası baha- ne edilerek, üniversiteye müthiş bir siyasi baskı uygulanıyor. Üniversiteye bu yoğun baskı tamamen siyasi ve Ankara, iktidar kökenli- dır.. iktidar, YÖK ve ünı- versitelere karşı yürüttü- ğü genel saldınsında nok- ta hedef olarak Van'ı seç- miştir.. Ücridar aynca, adaleti de nasıl siyasi bir baskı aracı olarak kullanabile- ceğinin işaretlerini veri- yor.. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART O BAĞIMSIZ HAREKETEDEN EGEMEN BtR DEVLET...SOR BAKALIM,İZİN VERtRSE 6İRERSİN!.. musakart@yahoo.com CHP'li Tamaylıgil, hükümetin '3Y'den sınıfta kaldığını söyledi ^Doğmanrış çocuk bîle borçlu^ ANKARA (Cumhuriyet) - Hü- kümetin 3 yıhnı değerlendiren CHP Genel Sekreter Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil. hükümetin "3 Vden yani yolsuzluk, yoksulluk ve ya- saklarla mücadelede smıfta kaldı- ğını belirtti. Tamaylıgil, borcu borç- la ödemeyi Hazine'nin en uygun tercihi olarak ortaya koyan iktida- nn, doğmamış çocuklan bile bü- yük bir borç yükü alhna soktuğu- nu savundu. Bihlun Tamaylıgil yazılı yaptığı açıklamada, 3 Kasım seçimleri ön- cesi yolsuzlukla mücadele için ha- masi nutuklar atan AKP'nin ilk ic- raatlanndan birinin hükümet ve par- ti yöneticisi yolsuzluk mimarlannı affedecek yasa çıkarmak olduğunu savundu. Tamaylıgil, yaşanan bu süreçte haksız kazançlann boyutu artarken "devletin kaynağı deniz" mantığı içinde olan kişüerin ellerin- de bulunan erki menfaatlanyla, or- tak çıkar çevrelerinin orta ve uzun vadeli yararlan için kullandıklan- m ifade etti. Tamaylıgil, baskı politikalannda ısrar edenlerin, iç ve dış politikada gerilim yaratmaktan sonuç çıkarma- ya çahşanlann, demokratikleşme- yi AB ile pazarhklann smmnda tu- tup hak arama mücadelesini antide- mokratik olarakgörenlerin. yasal dü- zenlemelerdeki gelişmeleri bile ha- yata geçirmeyenlerin yasaklarla mücadele ettiğinin söylenemeye- ceğini vurguladı. Tamaylıgil. "Hükümetyasaklan kendisiyasaltabanıflebağbnûh baş- hklarda görerek toplumsal karma- şa yaratmayı tercib etmiştir" dedi. ESKİ DSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ECEVİT 'Kıbrıslı Türkler, Temel Reisgibi davransın' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski DSP Genel Başkan Yardımcısı RahşanEcevit, "Kuzev Kıbnsh Türk- ler durumlanndan rahatsız olmasuı- lar. Eğer AB ve başka ülkekr onu ta- nımıyorlarsa, Temel Reis'in dediği gi- bi 'Biz de seni tanımayruz' derler olur biter" göriişünü dile getirdi. Rahşan Ecevit yaptığı yazılı açık- lamada, KKTC'yi Türkiye'den baş- ka hiçbir ülkenin tanımadığına, ABD ile AB ülkelerinin tanımayı engelle- diğine dikkat çekti. "Hükümet'in, AB ülkelerinin büe AB'den kopmaya başladıklan şu günlerde AB'ye gjre- bilme uğruna Kuzey Kıbns'tan vaz- geçebihneninyoOannı aramaklanıeş- gul olduğunu" kaydeden Ecevit şu görüşleri dile getirdi: "Türkiye Cumhuriyeti AB'ye gi- rerse başma kuş mu konacak? Tür- kiye Cumhuriyeti'nin künseve sığın- maya ihthacı yoktur. Türkhe Cum- hurheti başlı başma bir güçtür. Ku- zey Kıbnsh Türkkr de durumlann- dan rahatsız ohnasınlar. Eğer AB ve başkaülkeler onu tannmyorlarsa,Ka- radenizli kahramanınuz Temel Re- is'in dediği gibi' Biz de seni tanımay- ruz' derler olur biter. Kıbnsh Türk- ler hakh olduklan bir da\a\ı anava- tanlan Türkiye'nin yardınuyla ka- zanmışlanhr.Bugündahadaözgür ob- caklannı sanarak içlerinde Türki- ye'den kopmayı planlayanlar varsa, bu yüzden 30 yıllik bağımsızhklannı ka>t>edecekkrinibümetidirler. AB'nin üyesi değil AB'nin ancak sömürgesi olurlar. K*nsh Türlder'in 20Temmuz Bağımsızlık Günleri kuthı olsun." HAVAALANININ GENÎŞLETÎLMEStNE KARŞILAR YılmazBüyükerşen y e AKP üyelerinden engel CAN HACIOĞLU ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversite- si Sivil Havacılık Yüksekokulu Hava- alanı'nınpistinin uluslararası standart- lara genişletihnesi için yapılacak imar değişikliği AKP'li belediye meclis üye- lerince engellendi. Konu Eskişehir Büyükşehir Beledi- yesi meclis toplantısında ele alındı. DSP'li Büyükşehir Belediye Başkanı YıbnazBüyükerşen, havaalanının ulus- lararası standartlarda olabilmesi için pis- tin 2 bin 400 metreden 3 bin 600 met- reye çıkanlması, bunun için de bölge- de imar değişikliği yapıhnası gerekti- ğini belirtti. Kamu kuruluşlanmn yıl- lık bütçesinin bu ay içinde bildirilece- ğini anlatan Büyükerşen, "Eğerbiz bu planı bugün .çıkarmazsak, havaalanı- nın uluslararası standartiara gelmesi 2007 yıhna kahr. Bana göre bu da Es- kişehiriçin büyükbir kayıpur.Böylebir nrsaü hangi şehre verirseniz üzerine aüar. Eskişehir böyie bir imkânı kay- bederse, bu mechs sonımhı olur" diye konuştu. AKPTi Büyükşehir Belediyesi mec- lis üyesi ve Muttalip Belediye Başka- nı Abdullah Okutucu ise söz konusu alanm içinde meranın da bulunduğu- nu, bu nedenle kamulaşnrmanın huku- ken olanaksız olduğunu savundu. Oku- tucu, "İstimlak sorunu Anadohı Üni- versitesi'nin sorunudur. A\nca, Mut- talip son yasa ile büyükşehir belediye- sine bağlandı ve mahalle konumuna geldi" dedi. Sert tartışmalardan sonrakonu ye- niden imar komisyonuna sevk edildi. POIİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Umuda Yolculuk... XİAN/ŞANGHAY - Güneş batıyor. Renkli ve canlı birXian akşamı başlıyor... Büyük meydanda gençler yerlere oturmuşlar. Banklarda orta yaşlı çiftler. Bir Amerikan müziği çalıyor... Iki kız, bir erkek dans ediyor... Üçüde Fransız... Onlaraüç kız, bir erkek katılıyor... Onlar daAme- rikalı... Meydan çok kalabalık... Herkesin gözlerinin içi gülüyor... Çinlileryannlanndan umutlu, geleceğe umut- la bakıyorlar... Yaşamasımsıkı sarıldıklan belli. Kentin arkaso- kaklarındaki yaşam farklı olmasına karşın, oralar- da da aynı hava göze çarpıyor... Yoksul olanlar, varsıllan gördükçe şöyle düşü- nüyorlar büyük bir olasılıkla: "Bir gün bize de sıra gelecek..." Çinlilerin vazgeçemedikleri yeşil çay, ABD pa- tentli kolaya yenik düşer mi? Uzun bir süre düşmez... Bir gün gelir kola mutlaka yeşil çayın yerini alır... Xian'dan birkaç saat sonra Şanghay'a hareket edeceğiz... Xian'da son gecemiz... Hürriyet'ten Yalçın Bayer, Çin mahallelerini gez- di, bu arada bir cam kavanoz bal aldı... Halkın sözcüsü olan Yalçın ilk kez Çin'e geliyor... Ekipte, Vatan gazetesınden Necati Doğru ve Mil- liyet gazetesinden Serpil Yılmaz da var... CHP Milletvekili Bülent Tanla, son 1 yıl içinde üç kez gelmiş Çin'e. Tanla, CHP adına "Çin Eko- nomisi" adlı bir rapor hazııiamış... 0 büyük meydanda gençlerin coşkusunu izliyo- rum... Az sonra caz müziği başlıyor... • • • 1 milyar 300 milyon nüfuslu Çin'de 56 ulus bu- lunuyor. 10'u Müslüman bu uluslar41 dil konu- şuyor tüm Çin coğrafyasında. Sincan-Uygur, Tibet, Moğol olmak üzere üç de özerk Cumhuriyet var. Otonom bölge sayısı 124. Yerel hükümet sayısı 159. En etkin din Budizm... Islamiyet, Hıristiyanlık ve Lama... Yani dört dinli bir coğrafya Çin. Xian'da Müslümanlann sayısı 100 bin... Çin'de yaşayanlar, farklı dinler ve etnik topluluk- lar bulunmasına karşın bir mucizeyi gerçekleştir- mişler... Çin'in bugün geldiği nokta, doğrusuylayanlışıy- la gerçekten tam anlamıyla bir mucize... Köyde soya fasulyesi ve pirinç tarialannda ça- lışan kızlar çat pat Ingilizce öğrenip beş yıldızlı otellerde çalışıyorlar... Türkiye "sıkmabaş"la, "İmam Hatip"le, "Ka- çak Kuran kurslarTyla uğraşırken 1 milyar 300 milyon nüfuslu Çin dünya lideri olmak için çaba harcıyor... Peki olabilir mi? Şu anda bir şey söylemek oldukça güç. G8'le- rin, yani zenginler kulübünün ne yapacağı belli ol- maz. Necati Doğru, Xian Ticaret Odası Başkanı'na sordu: "Zengin ülkeler sizin ucuz ürünlerinizi engel- lerlerse B planınız varmı?" Bu soruya yanıt alamadı Necati Doğru... Çin'de bir başka gerçek Mao Zedung sevgisi- nin eksilmemesi, giderek ivme kazanması... Her gün onbinlerce insan Mao'nun mozelesi önünde uzun kuyruklar oluşturuyor... Hem Çintiler hem de yabancılar 2 Yuana satılan çiçekleri alıp mozeleye bırakıp saygı duruşunda bu- lunuyorlar... • • • Çin'in dünyada tek bir sorunu olduğu gerçek... Nedir bu önemli sorun? Tayvan... Japonya 1937 yılında Pekin'e saldırdı. Çan Kay Şek, Japonlara karşı Mao'nun önderliğindeki Kı- zıl Ordu'yla birleşerek mücadele etti... Bu arada "Ikinci Dünya Savaşı" başladı... Çin-Japonya savaşı kaçınılmazdı, başladı... 1945'te müttefik ordulan Japonya'yı bombala- yıp güçsüz hale getirinceye dek savaş sürdü... Bu kez de Çin iç savaşı başladı... KomünistlerÇan Kay Şek'in ordusunu hercep- hede yenince durum değişti. Çan Kay Şek, deniz biıiiğiyle Tayvan Adası'na çekildi... Milliyetçi Çin Cumhuriyet'i böylece kurulmuş ol- du... Mao Zedung ise 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cum- huriyeti'ni kurdu... Çin bugün Tayvan sorununu çözmek için hem siyasal hem de ekonomik konularda ABD'yle iyi geçiniyor... Dün sabah Japonya Başbakanı Pekin'deydi... Çin ekonomik olarak güçleniyor... ÇKP'lilerin ise en kızdıklan soru şu: "Çin Sosyalist mi yoksa Kaprtalist mi?" Yanıt ilginç: "Kedinin siyah ya da beyaz olması önemli değil, fareyi yakalasın yeter..." Ne diyorsunuz? hikmetcetinkaya@ cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Aytaç Durak'ın acı günü • ADANA (Cumhuri>et) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatmı kaybeden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın annesi Anış Durak'm (92) cenazesi, toprağa verildi. Kenan Evren Mahallesi'ndeki evinde önceki gün vefat eden Anış Durak için düzenlenen cenaze törenine, Aytaç Durak ve AKP Adana rruTletvekilleri de katıldı. Durak, törende yaptığı konuşmada, annesinin uzun süredir rahatsız olduğunu belirterek "Annem nur içinde yatsm" dedi. Anış Durak'm cenazesi, kılınan cenaze namazırnn ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığmda toprağa verildi. Memleket meseleleri ile ilgilenenlerin yeni internet adresi inadina.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog