Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

17 TEMMUZ 2005 PA2AR CUMHURİYET EKONOMÎ / YATIRIMCIREHBERİ Cumhuriyet Aitını 124.00 v123J» . ı „ 124.00 ^123.00 t 122.50 1 11Tem. 12Tem 14Tem 15Tem. (serbest piyasa satış) 1.3460 1^410 ı 1.3350 1.3340 1.3330 ı 11Tem 12Tem. 13Tem. 14Tem. 15Tem. EurO (serbest piyasa satış) 1.6130 1.6060 1.6180 1.6130 1.6060 , t — 11Tem. 12Tem. 13Tem. 14Tem 15Tem 24 Ayar Altın (m/gr.) 16.10 1&28 r 16.19 16^4 11Tem. 12Tem 13Tem 14Tem 15Tem tt^mBıieşıkendeks BOCSa C3 tştenhaemi 11Tem. 127em 13Tem. 14Tem. 15Tem. Kendi ülkelerinde katıldıkkm ihalelerdeşaibe kanştırmakve ayrımcılıkla suçlanıyorlar ERDEMİR'deki yabancılann karnesi bozuk MURATKIŞLALI ANKARA - ERDEMlR özelleştırmesinde ön yeterlilik alan yabancı fırmalardan Uk- raynalı metalurji devi Azovs- taî'ın da içinde bulunduğu In- vestment Metallurgical Union (IMU) konsorsıyu- mu, geçen yıl Uk- rayna'nın en büyük demir-çelik şirİceti özelleştirmesi iha- lesine şaibe kanştı- gı gerekçesiyle, ra- kibi Rus Severstal tarafından suçlan- dı. Yine ön yeterlı- lik alan Mittal ve Arcelor ise sıkıştık- lannda üretimlerini merkezden değıl, satın aldıklan tesislerden kıs- tıklan için tepki çektiler. • Ukraynalı Azovstal aldığı özelleştirme ihalesi nedeniyle suçlamrken Mittal ve Arcelor zor zamanlarda üretimlerini merkezlerinin dışındaki yerlerden kestiler. tki şirket çekişiyor Avrupa'nın bu en büyük de- mir cevheri rezervlerini elinde bulunduran Ukraynalı metalur- ji devi, geçen yıl Ukrayna'nın en büyük demir-çelik şirketi Kıyvorizhstarı alan IMU or- taklığının içinde yer ahyor. IMU, geçen yıl hazıranda 6 milyon tonluk kapasıtesi ıle Ukrayna'nın en büyük demir- çelik kuruluşu olan Kryvo- rizhstal şirketının yüzde 93.02'sini, 800 milyon dolara satın almıştı. Kryvorizhstal için 1 milyar dolar tekhf etmesı- ne karşın bu teklifi kabul edilmeyen, ERDEMİR'deki bir başka ön yeter- lilik sahibi Rus çe- lik şirketi Severs- tal, Ukrayna hükü- metini ıhalede ay- rımcılık yapmakla suçlamıştı. Ukrayna Cum- hurbaşkanı \Tktor Andriyoviç \uş- çenko da haziran ayındaki Tür- kiye ziyaretinde, "Ülkemizde bulunan Avrupa'nın en büyük demir-çelik şirketi II. Kateri- na'nın sevgilikrine arazi bah- şettiği dönemkrdeki gibi özel- leştirilmiş. Bunun adı yolsuz- luktur. Bu yüzden ihaleye yeni- den başlayacağız. Biz özeBeştir- nıeleri kurabna göre yapmak istiyoruz" demışti. Aygün'e göre, bankalar ya güvenliği arttırmalı ya da zararı tazmin etmeli Tüccar, 'hack'leniyor banka seyrediyor Tüketici uyanldı Aygün, internet bankacılığuu kullanan tüketicileri de şu noktalarda uyardı: Banka ve tkari kurum- lardan gehniş gibi gösterilen ancak kimlik ve paro- la, şifre ve benzeri fınansal bilgileri iste\en e-posta- lara gmenmeyin ve bu bilgileri vermeyin. E-posta yoluyla hiçbir zaman şifre işlemleri yapma>m. BU- gLsavannızda güncel bir vlrüs koruma programı olmasuıa dikkat edin. Her hesap numaranız için farklı bir şifre belirleyin. Cüvenliğinden enıin ol- madığmız bügisavarİarla işlemkrinizi yapmaym. EkonomiServisi- Ankara Tica- ret Odası (ATO), 'hacker'lann internet hesaplannın şifrelerinı kırarak hesaplann içini boşalttı- ğı uyansında bulunurken, inter- net bankacılığı dolandıncılığına uğrayanlann da bazı bankalarca mağdur edildiğine işaret etti. ATO Başkanı Si- nan Aygün yaptığı açıklamada, son günlerde artan ve bankaların müşte- rinin hatasından kaynaklanmayan internet bankacılı- ğı üzerinden do- landıncılık olayla- rında, "sizin hata- nız" denilerek, üyelerinin ortada bırakıldığına dik- kat çekti. Bankalardan internet bankacılığı güvenliklerini arttır- malannı ısteyen Aygün, "Artür- mıyoriarsa zaran tazmin etsin- ler. Tüccanm hacklenhor. ban- kalar seyrediyor" dedı. Aygün, "Birüyemizin internet hesabımn içini boşalttılar. Hac- keryada şifre kıncı olarak tabir • Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, sanal dolandıncılann intemet hesaplannnı şifrelerini kırdığını, hesaplann içini boşalttığını belirterek, bankalann önlem almasını istedi. edüen sanal soyguncular, hesap- ta bulunan 40 milyan aşan bir rakanu, aynı bankanın Nizip şu- besindeki iki hesaba naklettiler. Üyemizin şifresinin güvenli- ğini tehlikeye atacak hiçbir ih- mali bulunmadığı gibi, ilgili bankanın güvenük çemberi de bilgisayannda yüklüydü" dedi. Üyenin, zarann tazmini için de bankasına başvur- duğunu anlatan Aygün, bankanın 'hukuki yollara başvurun' dedığini belirterek, "Şimdi bunun sorumlusu kim? Tüketicinin ne kabahati var" diye sordu. Tüketicilerin internet banka- cılığı hesaplannın sigortalanma- sı için mevzuatın yeterli olduğu- nu dile getiren Aygün, Hazıne Müsteşarhğı Sigortacılık Genel Müdürlüğü mevzuatma göre bankalann istedikleri takdirde internet bankacılığı sıstemlenni sigortalattıklannı bildirdi. Roche'un, dünyadaki en büyük solid üretim tesislerinden bırı olan Roche Gebze Üretim Tesısı 15 Temmuz 2005 tarıhinde açılmıştır. Açılış törenimizde bulunarak gururumuzu paylaşan değerlı misafırlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sağlığımız ve geleceğimîz için keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz Roche Roche Müstahzarian Sanayi Anonim Şirketi www.roche.com.tr YORUM ÖZTtN AKGÜÇ Vicdanın Sesi G. W. Bush, Londra terörünü, şu sözcük ve tüm- celerle kınıyordu. "Biz G-8'ler olarak yoksul Afri- ka'ya nasıl yardım yapabiliriz, borçlannı erteleriz, onlara refah götürebiliriz diye insani duygularia toplantılar yapar, fikir ve düşünceler üretirken, te- röristler, barbarlar Londra'yı kana buluyor, masum insanlan yaralıyor ya da öldürüyorlar." Bush birçe- lişkiyi vurgulamayaçalışıyor. "Bizleriyiniyetliyiz, in- sandan yanayız, insancıl davranıyoruz, müşterek düşman ise insanlıktan nasibini almamış yaratıkiar, barbarlar." Insanın insana bilerek, isteyerek kötülük yapmak, hele hele şiddet kullanmak gibi hiç hakkı olmadığı temel ilke olduğuna göre, Bush'a hak vermemek el- de değil. Terör kınanmalıdır, lanetlenmelidir. Peki, Bush'un eğervarsavicdanının sesini dınleyerek vic- dan muhasebesi, özeleştiri yaparak "Bizim Irak'ta, Afganistan 'da yaptıklanmız ne?" "Vıetnam'da yap- tıklanmız ne idi?" diye kendini sorgulaması gerek- mez mi? On binlerce masum Iraklının, Afganlının öl- dürülmesi, yaralanması, evlerinin yıkılması, "hertür- lü sağlık" ve altyapı hizmetlerinden yoksun bırakıl- ması bir yana, beiki 7 Temmuz 2005 Londra terö- rünün yaşandığı gün, Irak ve Afganistan'ın terö- r nedeniyle verdığı kayıp çok daha yüksek düzey- de idi. Çifte standart olmaz.. üzgün, insancıl bir maske takınarak sorunlar çözülmez, insanlar da uzun süre aldatılamaz. Nitekim vicdan sahibi, onurlu kişilersesleriniyük- setttiler: "Bizlerin Irak'ta yaptığı ne? Her gün yüz- lerce masum kişi ölüyor. Adı zaiyat oluyor, çatışma o/uyor, asilerie savaşım oluyor" da benzer şeyler bi- ze karşı yapıldığında niye terör, barbarlık, canavar- lık diye nitelenıyor? Dünyada gerçekten insancıl bir düzen istiyorsak, bu tür onurlu seslere, kalemlere gereksinimimiz var. Bu tür sesler, tepkiler hangi ül- keden, hangi dine mensup olanlardan gelirse gel- sin, kutsanmalıdır. Ismet Paşa'nın bir özdeyişini farklı bir biçimde de olsa yineleyeyim: "Yenibirdün- ya düzeni, daha insancıl bir düzen istiyorsak, ke- sinlikle namuslu, dürüst, vicdanlı, insanlann, şer erbabını, kötülük ustalannı, şariatanlan yenilgiye uğratması gerekir. Aksi bir durum, günümüzden de daha tehlikeli, daha acıklı sonuçlar doğurur." "Lideıier teröre kaşı tek vücut" başlığı altında G- 8'lerin ailefotoğrafına bakıyorum. Bush, Blair, Chi- rac, Putin, Berlusconi, Schröder, Kofi Annan, hatta Japonya Başbakanı Koizumi'nin yer alması, tamam beni pek şaşırtmıyor. Ama Brezilya Devlet Başkanı Da Silva'nın, Hindistan Başbakanı Singh'in, Meksika Başkanı Fox'un, Güney Afrika Başkanı Mbeki'nin, Çin Devlet Başkanı Hu Jin- taq'nun bu fotoğrafta yer alması beni hayal kınklı- ğına uğrattı. Bu kişiler, bu ülkeler emperyal güçler- le birlikte olmamalı, bu kulübe girmek için bu den- li istekli davranmamalı diye düşündüm. Sen kendi ülkene, kendi başbakanınabakdiyebilirsiniz. Defa- larca yazdım, söyledim, bana gurur vermiyor. Yıllarca önce yazıldı, söylendi, "Siz askeri gücü- nüze, teknik üstünlüğünüze güvenerek ülkelen /ş- gale kalkarsanız, onlann doğal kaynaklarına el koy- maya kalkışırsanız, terör diye nitelendirdiğiniz o/ay- lar, bir savaş biçimi haline dönüşür; asimetrik bir savaş başlar ve devlet terörüne, emperyal güçle- rin terörüne karşı olan eylemlerde haklılık kazanır." Bence günümüzde yaşanan olaylar budur. Bir ön- görü daha gerçekleşmektedir. Bir konuyu yineleyeyim. Bilinen petrol ve doğal- gaz rezervlerinin yaklaşık üçte ikisi Ortadoğu ve Av- rasya bölgesindedir. Rastlantısal olarak bu bölge- ler fslam coğrafyası ile örtüşmektedir. Yayılmacı em- peryal güçler, başta ABD ve taşeronlan, yerli işbir- likçilerden de yararlanıp güç kullanarak, baskıyla, demokratikleşme kisvesi altında bu bölgeye el koy- maya çalışmaktadıriar. Kavga buradan kaynaklan- maktadır. Uydurma bazı bilim adamlan aracılığıyla sözde bilimsel tezler ortaya atılıyor. Yok medeniyet- ler çatışması, yok dinler çatışması.. Müslümanlık aşağılanıyor, bir yerde gerilik ve barbarlık, Müslü- manlıkla özdeşleştirilmeye çalışılıyor. Ne yazık ki Müslüman geçinen kimi politikacılar, devlet yöne- ticileri, hükümet başkanlan buna alet ediliyor. Petrol bölgesi olarak nitelenen bu ülkelerde ya- şayanlann dini Budist, Sih, Hıristiyan, hatta Katolik mezhebinden olsa, emperyal güçlerin tasallutu bi- ter mi? ABD'nin saldırısı kesilir mi? Kuşkusuz ha- yır. Olaya doğru tanı koymak gerekir. Siz insancıl bir davranış bekliyorsanız, önce siz insan gibi davra- nın. Yayılmacı isteklerinizi alalayıp, yuttarmaya kal- kışan, "öncelik ABD'nin çıkandır" diyen; buna kar- şı çıkanlan da sonra terörist, asi, dünya düzenine aykın davrananlar, barbariar diye aşağılayan insan- lar, çevrenizde ne denli yalaka medya desteği ço- kuluslu şirket olursa olsun, kandıramazsınız. Çekiniz askerierinizi, işbirlikçilerinizi petrol böl- gelerinden.. hâlâ terör devam ederse, görüşleriniz inandıncı gelebilir. Düşmanlık tohumlan eken, ku- rallara uymayan, yaşam dahil en doğal haktara say- gı göstermeyenler, biraz da namuslu, vicdanlı kişi- lerin seslerini dinlesinler. Tann'ya çok şükür ki dün- yada hâlâ vicdanlı sesler yükselebiliyor. Özel sektörle el ele yürüyoruz 1 • Ekonomi Ser\isi - Başbakan Erdoğan, Türk Sanayicileri ve Işadamlan Derneği'ne (TÜStAD) yaptığı yaklaşık 1 saatlik ziyaretin ardından TUSlAD Başkanı Ömer Sabancı ile ortak basuı toplantısı düzenledi. TÜStAD Başkanı Ömer Sabancı ile aralanndaki buzlann erdiği gözlenen toplantıda Erdoğan, TÜSlAD'lı yöneticiler ile Türkiye'nin ekonomık durumunu, Türkiye'deki özelleştirme çahşmalannı, doğrudan yabancı sermayenin Türkiye'ye olan ilgisini görüşme firsatı bulduklannı kaydetti. ÖZÜr: Ilan nedeniyle tMKB haftahk teknik tablo ve yatınm fonlaruu yayımlayamıyoruz. Söz konusu tablolar yannki ekonomi savfalannda ver alacaktı^.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog