Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

1 7 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET EKONOMI / YATIRIMCIREHBERI Cumhuriyet Altını (YTL.) 124.00 124.00 123.00 12100 122.50 HTem. 12Tem 13T«n 14Tem. 15Tem. DOİar (serbest piyasa satış) 1.3460 1.3410 İ 1.3350 1.3340 1.3330 11Tem 12Tem 13Tem 14Tem. 15Tem. E l i r O (serbest piyasa satış) 1.6130 1.6060 1.6180 1.6130 1.6060 11Tem 12Tefn 13Tem 14îem 15Tem 24 Ayar Altm onvgr.) 16.10 16.28 > ^ 16.19 16.24 16-21 i 11Tem 12Tem 13Tem 14Tero 15Tem 11Tem. 12Tem 13Tem. 14Tem. 15Tem Kendi ülkelerinde katıldıklan ihalelerdeşaibe karıştırmak ve aynmcıhkla suçlanıyorlar ERDEMlR'deki yabancılann karnesi bozuk MURATMŞLALI ANKARA - ERDEMÎR özelleştirmesinde ön yeterlilik alan yabancı firmalardan Uk- raynalı metalurji devi Azovs- tal'ın da içinde bulunduğu In- vestment Metallurgical Union (EMU) konsorsıyu- mu, geçen yıl Uk- rayna'nın en büyük demır-çelik şirketi özelleştirmesi iha- lesine şaibe kanştı- ğı gerekçesiyle, ra- kibi Rus Severstal tarafından suçlan- dı. Yine ön yeterlı- lik alan Mittal ve Arcelor ise sıkıştık- lannda üretimlerini merkezden değil, satın aldıklan tesıslerden kıs- tıkları için tepki çektiler. • Ukraynalı Azovstal aldığı özelleştirme ihalesi nedeniyle suçlanırken Mittal ve Arcelor zor zamanlarda üretimlerini merkezlerinin dışındaki yerlerden kestiler. tki şirket çekişiyor Avrupa'nın bu en büyük de- mir cevheri rezervlerini elınde bulunduran Ukraynalı metalur- ji devi, geçen yıl Ukrayna'nın en büyük demir-çelik şirketi Kryvorizhstarı alan IMU or- taklığının içinde yer alıyor. IMU, geçen yıl haziranda 6 milyon tonluk kapasitesı ıle Ukrayna'nın en büyük demir- çelik kuruluşu olan Kryvo- rizhstal şırketinin yüzde 93.02'sini, 800 milyon dolara satın almıştı. Kryvorizhstal için 1 milyar dolarteklıfetmesı- ne karşın bu teklifi kabul edilmeyen, ERDEMlR'deki bir başka ön yeter- lilik sahibı Rus çe- lik şirketi Severs- tal, Ukrayna hükü- metinı ihalede ay- nmcılık yapmakla suçlamıştı. Ukrayna Cum- hurbaşkanı VTktor Andriyoviç Yuş- çenko da haziran ayındakı Tür- İtiye ziyaretinde, "Ülkemizde bulunan Avrupa'nın en büyük demir-çelik şirketi II. Katen- na'nın sevgililerine arazi bah- şettiği dönemlerdeki gibi özel- leştirilmiş. Bunun adı yolsuz- luktur. Bu yüzden ihaleye yeni- den başlaj acağız. Biz özelleştir- meleri kurahna göre yapmak istiyonız" demişti. Aygün'e göre, bankalar ya güvenliği arttırmalı ya da zararı tazmin etmeli Tüccar,6 hack'leniyor banka seyrediyor Tüketici uyarüdı Aygün, internet bankacüığuıı kullanan tüketkueri de şu noktalarda uyardı: Banka ve ticari kurum- lardan gelmiş gibi gösterilen ancak kimlik ve paro- la, şifre ve benzeri finansal bilgileri isteyen e-posta- lara güvenmeyin ve bu bilgileri vermeyin. E-posta yoluyla hiçbir zaman şifre işlemleri yapmavın. BU- gisa\ annızda güncel bir virüs koruma programı olmasına dikkat edin. Her hesap numaranız için farkh bir şifre belirleyin. Güvenliğinden emin ol- madığuuz bilgisayariarla işlemlerinizi yapmayın. Ekonomi Servisi- Ankara Tica- ret Odası (ATO), 'hacker'lann internet hesaplannın şifrelerini kırarak hesaplann içini boşalttı- ğı uyansındâ bulunurken, inter- net bankacılığı dolandıncılığına uğrayanlann da bazı bankalarca mağdur edildiğine işaret etti. ATO Başkanı Si- nan Aygün yaptığı açıklamada, son günlerde artan ve bankalann müşte- rinin hatasından kaynaklanmayan internet bankacılı- ğı üzerinden do- landıncılık olayla- nnda, "sizin hata- nız" denilerek, üyelerinin ortada bırakıldığına dik- kat çekti. Bankalardan internet bankacılığı güvenliklenni arttır- malannı isteyen Aygün, "Artör- mıyorlarsa zaran tazmin etsin- ler. Tüccanm hackleniyor, ban- kalar seyrediyor" dedı. Aygün, u Bir üyemizin internet hesabının içini boşaltülar. Hac- ker ya da şifre kıncı oiarak tabir • Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, sanal dolandıncılann interaet hesaplannın şifrelerini kırdığını, hesaplann içini boşalttığını belirterek, bankalann önlem abnasuıı istedi. edflen sanal soyguncular, hesap- ta bulunan 40 müyan aşan bir rakamı, aynı bankanuı Nizip şu- beşndeld iki hesaba nakkttfler. Üyemizin şifresinin güvenli- ğini tehlikeye atacak hiçbir ih- mali bulunmadığı gibi, ilgili bankanın güvenlik çemberi de bilgisayarında yüklüydü" dedi. Üyenin, zarann tazmini için de bankasuıa başvur- duğunu anlatan Aygün, bankanın 'hukuki yollara başvurun' dediğini belirterek, u Şimdi bunun sorumlusu kim? Tüketicinin ne kabahati var" diye sordu. Tüketicilerin internet banka- cılığı hesaplannın sigortalanma- sı için mevzuatın yeterli olduğu- nu dile getiren Aygün, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü mevzuatına göre bankalann istedikleri takdirde internet bankacılığı sistemlerini sigortalattıklannı bildırdi. Roche'un, dünyadaki en büyük solid üretim tesıslerinden birı olan Roche Gebze Üretim Tesısı 15 Temmuz 2005 tarıhınde açılmıştır. Açılış törenimizde bulunarak gururumuzu paylaşan değerli mısafırlerimize ve çalışanlanmıza teşekkür edenz. Sağlığımız ve geleceğimiz için keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz Roche Müstahzarlan Sanayi Anonim Şirketi www.roche.com.tr YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Vıcdanın Sesi G. W. Bush, Londra terörünü, şu sözcük ve tüm- celeıie kınıyordu. "Biz G-8'ler oiarak yoksul Afri- ka'ya nasıl yardım yapabiliriz, borçlannı erteleriz, onlara refah götürebiliriz diye insani duygularla toplantılar yapar, fikir ve düşünceler üretirken, te- röıistler, barbarlarLondra'yı kana buluyor, masum insanlan yaralıyor ya da öldürüyoriar." Bush bir çe- lişkiyi vurgulamayaçalışıyor. "Bizleriyiniyetliyiz, in- sandan yanayız, insancıl davranıyoruz, müşterek düşman ise insanlıktan nasibini almamış yaratıklar, barbartar." Insanın insana bilerek, isteyerek kötülük yapmak, hele hele şiddet kullanmak gibi hiç hakkı olmadığı temel ilke olduğuna göre, Bush'a hak vermemek el- de değil. Terör kınanmalıdır, lanetlenmelidir. Peki, Bush'un eğer varsa vicdanının sesini dinleyerek vic- dan muhasebesi, özeleştiri yaparak "Bizim Irak'ta, Afganistan'dayaptıklanmız ne?" "Vıetnam'dayap- tıklarımız ne idi?" diye kendini sorgulaması gerek- mez mi? On binlerce masum Iraklının, Afganlının öl- dürülmesi, yaralanması, evlerinin yıkılması, "hertür- lü sağlık" ve altyapı hizmetlerinden yoksun bırakıl- ması bir yana, belki 7 Temmuz 2005 Londra terö- rünün yaşandığı gün, Irak ve Afganistan'ın terö- r nedeniyle verdiği kayıp çok daha yüksek düzey- de idi. Çifte standart olmaz.. üzgün, insancıl bir maske takınarak sorunlar çözülmez, insanlar da uzun süre aldatılamaz. Nitekimvicdansahibi.onurlukişilersesleriniyük- selttiler: "Bizlehn Irak'ta yaptığı ne? Her gün yüz- lerce masum kişi ölüyor. Adı zaiyat oluyor, çatışma oluyor, asilehe savaşım oluyor" da benzer şeyler bi- ze karşı yapıldığında niye terör, barbariık, canavar- lık diye nitelenıyor? Dünyadagerçekten insancıl bir düzen istiyorsak, bu tür onurlu seslere, kalemlere gereksinimimiz var. Bu tür sesler, tepkiler hangi ül- keden, hangi dine mensup olanlardan gelirse gel- sin, kutsanmalıdır. Ismet Paşa'nın bir özdeyişini farklı bir biçimde de olsa yineleyeyim: "Yenibirdün- ya düzeni, daha insancıl bir düzen istiyorsak, ke- sinlikle namuslu, dürüst, vicdanlı, insanlann, şer erbabını, kötülük ustalannı, şarlatanlan yenilgiye uğratması gerekir. Aksi bir durum, günümüzden de daha tehlikeli, daha acıklı sonuçlar doğurur." "Liderter teröre kaşı tek vücut" başlığı altında G- 8'lerin ailefotoğrafına bakıyorum. Bush, Blair, Chi- rac, Putin, Beriusconi, Schröder, Kofi Annan, hatta Japonya Başbakanı Koizumi'nin yer alması, tamam beni pek şaşırtmıyor. Ama Brezilya Devlet Başkanı Da Silva'nın, Hindistan Başbakanı Singh'in, Meksika Başkanı Fox'un, Güney Afrika Başkanı Mbeki'nin, Çin Devlet Başkanı Hu Jin- taq'nun bu fotoğrafta yer alması benı hayal kınklı- ğına uğrattı. Bu kişiler, bu ülkeler emperyal güçler- le birlikte olmamalı, bu kulübe girmek için bu den- li istekli davranmamalı diye düşündüm. Sen kendi ülkene, kendi başbakanına bak diyebilirsiniz. Defa- larca yazdım, söyledim, bana gurur vermiyor. Yıllarca önce yazıldı, söylendi, "Siz askeri gücü- nüze, teknik üstünlüğünüze güvenerek ülkeleri iş- gale kalkarsanız, onlann doğal kaynaklarına el koy- maya kalkışırsanız, terör diye nitelendirdiğiniz olay- lar, bir savaş biçimi haline dönüşür; asimetrik bir savaş başlar ve devlet terörüne, emperyal güçle- rin terörüne karşı olan eylemler de haklılık kazanır." Bence günümüzde yaşanan olaylar budur. Bir ön- görü daha gerçekleşmektedir. Bir konuyu yineleyeyim. Bilinen petrol ve doğal- gaz rezervlerinin yaklaşık üçte ikisi Ortadoğu ve Av- rasya bölgesindedir. Rastlantısal oiarak bu bölge- ler fslam coğrafyası ile örtüşmektedir. Yayılmacı em- peryal güçler, başta ABD ve taşeronlan, yerii işbir- likçilerden de yararlanıp güç kullanarak, baskıyla, demokratikleşme kisvesi altında bu bölgeye el koy- maya çalışmaktadırlar. Kavga buradan kaynaklan- maktadır. Uydurma bazı bilim adamlan aracılığıyla sözde bilimsel tezler ortaya atılıyor. Yok medeniyet- ler çatışması, yok dinler çatışması.. Müslümanlık aşağılanıyor, bir yerde gerilik ve barbariık, Müslü- manlıkla özdeşleştirilmeye çalışılıyor. Ne yazık ki Müslüman geçinen kimi politikacılar, devlet yöne- ticileri, hükümet başkanlan buna alet ediliyor. Petrol bölgesi oiarak nitelenen bu ülkelerde ya- şayanlann dini Budist, Sih, Hıristiyan, hatta Katolik mezhebinden olsa, emperyal güçlerin tasallutu bi- ter mi? ABD'nin saldırısı kesilir mi? Kuşkusuz ha- yır. Olaya doğru tanı koymak gerekir. Siz insancıl bir davranış bekliyorsanız, önce siz insan gibi davra- nın. Yayılmacı isteklerinizi alalayıp, yuttarmaya kal- kışan, "öncelik ABD'nin çıkandır" diyen; buna kar- şı çıkanlan da sonra terörist, asi, dünya düzenine aykırı davrananlar, barbarlar diye aşağılayan insan- lar, çevrenizde ne denli yalaka medya desteği ço- kuluslu şirket olursa olsun, kandıramazsınız. Çekiniz askerlerinizi, işbirlikçilerinizi petrol böl- gelerinden.. hâlâ terör devam ederse, görüşleriniz inandırıcı gelebilir. Düşmanlık tohumlan eken, ku- rallara uymayan, yaşam dahil en doğal haklarasay- gı göstermeyenler, biraz da namuslu, vicdanlı kişi- lerin seslerini dinlesinler. Tann'ya çok şükür ki dün- yada hâlâ vicdanlı sesler yükselebiliyor. "Özel sektörle el ele yüpüyoruz1 • Ekonomi Servisi - Başbakan Erdoğan, Türk Sanayicileri ve Işadamlan Derneği'ne (TÜSİAD) yaptığı yaklaşık 1 saatlik ziyaretin ardından TUSlAD Başkanı Ömer Sabancı ile ortak basın toplantısı düzenledi. TÜStAD Başkanı Ömer Sabancı ile aralanndaki buzlann erdiği gözlenen toplantıda Erdoğan, TÜSİAD'lı yöneticiler ile Türkiye'nin ekonomik durumunu, Türkiye'deki özelleştirme çahşmalannı, dogrudan yabancı sermayenin Türkiye'ye olan ilgisini görüşme fırsatı bulduklarını kaydetti. ÖZÜr: llan nedeniyle ÎMKB haftalık teknik tablo ve yatınm fonlannı yayımlayamıyoruz. Söz konusu tablolar yannki ekonomi Kavfalannda ver alacaktı.".
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog