Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

17TEMMUZ2005PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 hgijttere'de yeni terör yasası • LONDRA(AA)- Ingiltere'de hükümet tarafından hazırlanan yeni terörle mücadele yasası, yabancı ülkelerde terör kamplarında eğitim alanlar hakkında da yasal işlem yapılmasına olanak sağlayacak. Yasanın çıkanlmasından sonra, başka ülkelere giderek terör eylemleri için eğitim aldıklan belirlenen kişiler yakın takibe alınırken, internet siteleri aracılığıyla bomba yapımı ve kullanımı gibi konularda eğitim alan kişiler de yargıç karşısına çücanlabilecek. Suç kapsamına alınması planlanan eylemler arasında, bombalı saldınlar ve benzeri terör eylemlerini "övmek" de bulunacak. Yasa tasansıyla arama konusunda polise daha geniş yetkiler tanınacak. H Zevahiri KGB râm' • VARŞOVA(AA)-E1 Kaide'nin "iki numaralı" ismi ve Usame bin Ladin'in sağ kolu olarak bilinen Eymen el Zevahiri'nin KGB hesabına çalıştığı iddia edildi. Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine göre, 2000'de Rusya'dan kaçan eski FSB (eski KGB-Rus gizli servisi) ajanı AJeksandr Litvinenko, El Zevahiri'nin Dağıstan'da 6 ay eğitildikten sonra Rus gizli servisince Afganistan'a gönderildiğini ileri sürdü. Bin Ladin'in sağ kolu olmadan önce, El Zevahiri'nin KGB hesabına çalıştığını söyleyen Litvinenko, "El Zevahiri, FSB'nin El Kaide'deki tek bağlanrısı değil" dedi. AJmanya da terörün hedefi • BERLtV(AA)- Almanya Içişleri Bakanı Otto Schily, ülkesinin de teröristlerin hedefinde olduğunu söyledi. Der Spiegel dergisi, Schily'nin, Almanya'da da terör saldınlanna karşı uyanda bulunduğunu belirterek, "Biz de teröristlerin hedefmdeyiz. En büyük endişem, Avrupa'daki göçmen kuşaklardan El Kaide'ye ideolojik açıdan yakın terör gruplannın ortaya çıkması" dediğini yazdı. Göçmenlerden oluşan gruplann polisi büyük zorluklarla karşı karşıya bıraküğını belirten Schily, "Bu, neredeyse hiç kontrol edilemediği için çok tehlikeli" dedi. Mısır, Londra'da patlayan bombalan ürettiği öne sürülen adamın El Kaide ile bağlantısı olmadığını bildirdi 'KimyacıEnneşşar suçsuz'Dış Haberier Servisi- îngiltere 'nin baş- kenti Londra'yı 7 Temmuz'da vuran bom- balı saldınlarla ilgüi soruşturma sürerken Mısır Içişleri Bakanı Habib el AdH, ey- lemlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle ge- çen perşembe günü tutuklanan Mısırlı kimyager MecdiEnneşşar'ın, El Kaide üe bağlannsının olmadığını söyledi. Polis, üç bombacınnı saldınlardan önce Pakistan'a gittiklerini bildirdi. Adli, El Cumhuriye gazetesine yaptı- ğı açıklamada, Batı ve Arap medyasının 33 yaşındaki Enneşşar hakkında aceleci davrandığını söyledi. Gazete, tt El Adli, Mecdi Enneşşar'ın El Kaide ile bağlanö- sıohnadığınıdoğnıladr dedi. Londra'da- ki Leeds Oniversitesi'nde kimya dokto- rası yaptığı bildirilen Enneşşar'ın, 45 gün- lük tatil için ülkesi Mısır'a döndüğü ve tatil bitiminde tekrar Londra'ya gitmeyi planladığı belirtihnişti. El Adli, Enneşşar'ın 2000 yıluıdan be- ri îngiltere'de yaşadığını, 2005 yılı başın- da Leeds Üniversitesi'nde kimya dokto- rasını tamamladığını söyledi. Enneşşar da sorgusunda olayla hiçbir ilgisinin bu- • Ingiliz yetkililer, üç bombacının geçen kasımda Pakistan'a gidip 3 ay kaldıklannı belirtti. Pakistan'da bombalı saldınlarla ilgisi olduğu düşünülen 6 kişi tutuklandı. Daily Mirror, saldırganlann intihar saldınsı düzenleyeceklerinden "habersiz" olabileceklerini yazdı. lunmadığmı öne sürdü. Enneşşar'ın Le- eds'teki evinin banyosunda patlayıcı iz- leri bulunmuştu. Pakistan güvenlik güçleri Londra sal- dınlanyla bağlantılan olduğu şüphesiy- le 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Pakistan- lı bir istüıbarat yetkilisi, şüphelilerin ön- ceki gece Lahor'da gözaltına alındıklan- nı ve Londra'daki saldınlardan birini dü- zenleyen Şehzad Tanver ile bağlantılan olup olmadığının açığa çıkanlması ama- cıyla sorgulandıklannı söyledi. Önceki gün Faysalabad'da da 4 kişi gö- zaltına alınmıştı. Istihbarat yetkilileri, Tanver'in son iki yıl içinde Pakistan'a iki kez geldiğinin ve Faysalabad ile Lahor'a gittiğini açüdamışlardı. Yetkililer, Ald- gate metro istasyonundaki saldınyı düzen- leyen Tarrver'in, ABD'nin Islamabad Bü- yükelçiliği yakınındaki bir kiliseye 2002'de düzenlenen ve 5 kişinin ölümü- ne yol açan el bombalı saldınnın planlan- masına yardım ettiği gerekçesiyle Kasım 2004'te tutuklanan Usame Nazir ile gö- rüştüğüne inandıklannı söylemişti. 'İşin içinde başka ülkeler de var' îngiliz güvenhk yetküileri, saldınlan dü- zenleyen Tanver, MuhammedSKİdıkHan ve Hasib Hüseyin'ın Kasun 2004'te Pa- kistan'm Karaçi kentine gittiklerini ve Şubat 2005'te fngiltere'ye geri döndük- lerini bildirdi. Yetkililer, üç bombacının Pakistan'da kimlerle temas kurduğunu araştınyor. Londra Emniyet Müdürü Ian Blair, sal- dınlarda bir El Kaide bağlantısı bulaca- ğına inandıklannı, çünkü saldınlan yapan dört intihar bombacısının El Kaide'nin "pi- yadetalamından" olduğunu söyledi. Po- lisin Pakistan bağlantısı üzerinde yoğun- laştığını kaydeden Blair, "Ancakişmiçm- de başka ülkeler de var" dedi. Daily Mail gazetesi, saldınlara polis ve istihbaratın hatalannın yol açtığını öne sürdü. Bu hatalann başında, saldın- lan yönlendirdiği sanılan El Kaide üye- sinin saldınlardan iki hafta önce Ingilte- re'ye geldiği sırada izlenmemesinin gel- diğini yazan gazete, Amerikan kaynak- lannın bombacılardan Jamaika kökenli Lindsay Cemal hakkında "izlenmesi ge- reken kjşi" ihbannda bulunduğunu, an- cak tngiliz istihbaratının bu kişinin izini kaybettiğini belirtti. Cemal ve Han'ın da- ha önce başansız bir saldın denemesine katıldıklannı öne süren gazete, Han'ın bir süre önce Avam Kamarası'nı bir millet- vekilinin konuğu gjbi ziyaret etmeye kal- kışnğını ve 11 Eylül 2001 'den sonraLond- ra'dan ABD'ye giden uçakta ayakkabısı- nm tabanına yerleştirilmiş bombayla ya- kalanan Richard Reid'in de arkadaşı ol- duğunu yazdı. YASA KABUL EDÎLDl Makedon ve Türk bayrağı yan yana • Makedonya'nın batısındaki Merkez Jupa ve Plasniça belediyelerinde Türk bayrağı da kullanılacak. Dış Haberier Servisi - Makedonya'da yeni Bayrak Yasası, meclis genel kurulunda dün kabul edildi. Yasanm kabul edilmesiyle Türklerin çoğunlukta olduğu ülkenin batısındaki Merkez Jupa ve Plasniça belediyelerinde, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı Makedonya bayrağının yanında dalgalanacak. 16 belediyede geçerü Makedonya'da güvenlik güçleriyle Arnavut militanlar arasında çatışmalara son veren 2001 OhridÇerçeve Anlaşması'nın bütün gerekleri, bu yasanın kabul edilmesiyle 4 yıl içinde yerine getirilmiş oldu. BayTak yasası, etnik gnıpların nüftısun yansından fazlasını oluşrurduklan yerlerde kendi ulusal bayraklanm Makedonya bayrağının yanında dalgalandırabilmelerini öngörüyor. Yasa, ülke genelindeki 84 belediyenin 16'sıru ilgilendiriyor. Arnavutlann yaşadığı 14 belediyede de Arnavutluk bayrağı gönderlere çekilecek. Irak güvenlik güçleri Bağdat'ta yapbklan operasyonlarda çok sayıda direnişçiyi rutukladı. (Fotoğraf: AP.ı Başbakan Caferi, resmi bir ziyarette bulunmak üzere Tahran'a gitti Iraııla Irak yeıri sayfa açıyor Dış Haberier Servisi - Irak'ta dün arala- nnda 3 Ingiliz askerinin de bulunduğu çok sayıda kişi direnişçilerin saldınlannda öl- dü. Irak Başbakanı Ibrahim Caferi, ülke- sinin 8 yıl savaştığı tran'a gitti. Caferi'nin ziyaretinin, iki ülke ilişkile- rinde ve Ortadoğu sıyasetinde "yeni sayfa" açacağı belirtiliyor. Dün akşam başkent Tahran'a giden Caferi'ye, 9 bakan eşlik et- ti. Iran basını, Caferi'nin ziyaretinin iki ül- ke ilişkilerinde ve Ortadoğu sıyasetinde "yeni sayfa" açacağı yorumlannda bulun- du. Irak'ta Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinden sonra, 1980'lerde 8 yıl sü- resince savaşan iki ülke arasındaki ilişki- ler düzelme eğilimi gösterdi. Amara'da bir bombanın patlaması sonu- cu 3 Ingiliz askeri yaşamını yitirdi, iki as- ker de yaralandı. Bağdat'ın Dura semtin- de polis komandolarını hedef alan intihar saldınsında, birpohsle aralannda iki çocu- ğun da bulunduğu 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. ABD konvoyunu hedef alan in- tihar saldınsında da 1 sivil öldü. Musul'da bombah aracın patlaması sonucu 4 polis öl- dü, 18'i yaralandı. Saddam Hüseyin döne- minde orduda görev yapan eski bir gene- ral, polis komandolan tarafından öldürül- dü. Içişleri Bakanlığı, eski General Ekrem Ahmed Resul el Bayati ve oğlunun gözal- tına alındıktan sonra polis tarafından öldü- rüldüklerini açıkladı. Nasıriye'de Kürt bir yargıç evinde öldüriildü. DÖRTYOLİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTITRMA İLANI 2001/732 Bir borçtan dolayı dosyamızdan hacizli bulıuıan Hatay ilı Dörtyol ilçesi Yakacık (Payas kasabasında) ımarda kain 162 ada, 7 parsel 59.200.00. YTL., 9 parsel 22.100.00- YTL., 4475 parselde zemin kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler birleştirilmiş olarak 31.075.45.-YTL.. 6 nolu bağımsız bölûm 35.767.50-YTL., 8 nolu bağımsız bölüm 35.767.50 YTL.. 450 ada 1 parsel 7.925.00.-YTL.. 5 parsel ise 15.85O.0O.-YTL. bedelle satılacaktır. Yakacık imarda kain 162 ada 7 parsel sayılı tasınmazın tamamı 440 m2 olup borçlu hissesi tamdır, tasınrnaz üzerinde 46 m2 oturumlu tek katlı bina mevcuttur. Giriş kısmı komple demir doğramadır, korkulukludur, 3 adet penceresi olup pencerelerin ikisi demir doğrama ve korkulukJu birisi plastik doğramadır. Yerler mermer karodur, duvarlar sıvalı ve kireç badanalıdır, her türlü altyapısı vardır. büronun kuzey tarafindaki duvarda 1.5 metre yüksekliğinde ahşap lambiri vardır, diğer kısımlar boş arsa vasfmdadır. Ta- şınmaz Iskenderun-Adana asfaltı üzerindedir. Taşınmaz imar planı içerisinde imar parseli durumundadır. 162 ada 9 parsel sayılı tasınmazın taraamı 442 m2 olup borçlu hissesi tamdır, taşınmaz boş arsa niteliğindedir, her türlü altyapısı mevcuttur. Taşınmaz imar planı içerisinde imar parseli konumundadır. Adana-tskenderun karayolunun arka kısmına dûşmektedir. Yakacık köyiçi mevkiinde kain 4475 parsel sayılı tasınmazın tamamı 303 m2'dir. Zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün arsa payı 224 olup düşen miktar ise 25.25 m2'dir. 2 nolu bağımsız bölümün arsa payı 1/24 olup düşen mıktar ise 12.62 m2'dir. Taşınmaz çarşı içerisindedir, çevresinde yapılaşma vardır. her türlü altyapısı mevcuttur. 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler birleştirilmiş ve fınn olarak inşa edilmiştır. Toplam 85 m2 oturumludur. Duvarlar seramik kaplıdır, yerler karodur, giriş kısmı ve dış kapılar komple plastik doğramadır. Duvarlar bir kısmı sıvalı ve plastik boyalıdır, içerisinde tuvalet ve banyo olarak kullanılan kısnun duvarlan da seramiktir. 6 ve 8 nolu bağımsız bölümlerin her birisinin arsa payı 4 24 olup düşen miktar ise 50.50 m2'dir. 6 nolu bağımsız bölüm birinci katta, 8 nolu bağımsız bölüm ise ikinci kat- tadır. her kat 85 m2 oturumlu, 2 oda. salon, mutfak. banyo ve wc'den ibarettir, yerler karo. duvarlar sıvalı ve plastik boyalıdır, kısmen duvar kâğıdıyla kaplıdır, pencereler plastik doğramadır, kapılar ahşap olup pinoteks ve vernik boyalıdır, mutfak dolaplan ve girişte vestiyeri vardır. banyo, mutfak ve wc duvarlan komple seramik kaplıdır, gü- neş enerjisi vardır. 6 ve 8 nolu bağımsız bölümler aynı özelliklere haizdir. Taşınmaz imar planı içerisinde imar parseli konumundadır. Yakacık imarda kain 450 ada 1 parsel sayılı tasınmazın tamamı 317 m2 olup borçlu hissesi tamdır. Taşınmaz çarşı içerisinde boş arsa niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan kurumuş ağaçlar mevcuttur. İmar planı içerisinde imar parseli konumundadır. 450 ada 5 parsel ise 346 aü olup borçlu hissesi tamdır. çarşıya yakın bir yerdedir, her türlü altyapısı mevcuttur, taşınmaz üzerinde tek katlı 60 m2 oturumlu. bir bina var- dır. giriş kısmı geniş hol şeklinde oturma odasıdır. Bunun dışında 2 oda, mutfak. banyo ve wc vardır. yerler şap betondur. Wc'nin tabanı seramik döşelidir. kapı ve pencereler basit ahşaptan yapılmış olup yıpranmış bir haldedir. pencereler demir korkuluklu duvarlar sıvalı ve kireç badanalıdır, güneş enerjisi yoktur, aynca ardiye olarak kullanılan ye- rin de ekonomik değen yoktur. Taşınmaz imar planı içerisinde imar parseli durumundadır. Satış şartlan: 1 - Binnci satış 05.09.2005 Pazartesi günü; 162 ada 7 parsel için saat: 14.00-14.15. 162 ada 9 parsel için saat: 14.20-14.35, 4475 parselde 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler için 14.40-14.55, 4475 parselde 6 nolu bağımsız bölümler için 15.00-15.15, 4475 parselde 8 nolu bağımsız bölümler için 15.20-15.35. 450 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için 15.40-15.55 450 ada 5 parsel sayılı taşınmaz için 16.00-16.15 saatleri arasında Payas Belediyesi Zabıta Salonu'nda açık artnrma sureâyle yapılacaktır Bu arttırmada varsa rüçhanlı alacaklılann alacaklan toplamı ile tahmin edilen bedelin yüzde 60'ım ve satış masraflannı geçmek şartıyla en çok fıyat verene ihale edilecektir. Böyle bir bedelle alıcı çık- mazsa en çok fiyat verenin taahhüdü baki kalmak kaydıyia 15.09.2005 Perşembe günü 162 ada 7 parsel için 14.00-14.15, 9 parsel için 14.20-14.35, 4475 parselde 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler için saat 14.40-14.55. 6 nolu bağımsız bölüm için 15.00-15.15, 8 nolu bağımsız bölümler için 15.20-15 35, 450 ada 1 parselde 15.40-15.55. 5 parselde 16.00-16.15 saatleri arasında Payas Belediyesi Zabıta Salonu'nda ikinci arttırma yapılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacaklan toplamı ile tahmin edilen kıy- metin yüzde 40'ını ve satış masraflannı geçmek şartıyla en çok fiyat verene ihale edilecektir. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saüş talebı düşürülecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde nakti teminat veya bir bankanın kati teminat mektubu vermeleri lazımdır Satış. peşin para iledir. tsteyen alıcıya 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Belediye tellaliye gideri ihale damga pulu bedeli satış bedeli üzerinden hesaplanacak yüzde 18 (450 ada 1 ve 5 parseller, 162 ada. 7, 9 parselîer için) diğerleri ıçın yüzde 1 KDV ile tapu harç masraflan ihale alıcısına aıttir. Birikmış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialanru dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Saüş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse ihale lîK.'nun 133. maddesi uyannca fesh edilerek. ıhalenin feshine sebep olan tüm alıcı ve kefilleri teklif et- tikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlar ile yüzde 12 temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacak bu fark hiçbir hükme hacet kalmaksızın ken- dilerinden tahsil edilecektir Bu fark öncelikle satış teminatından karşılanacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup dosyasında açık olup, alıcıya masrafi verilmesi halinde sureti gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001-732 Esas sayılı dosya numarası ile mü- dürlüğümüze başviirmalan ilan olunur. 11.07.2005 IIK 126 ilgıliler tabirine irtıfak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 33999 ÇAĞIN MOTEL felsefe devam ediyor... en temiz denizi, her öğün balığı, kalabalıMardan ve kabalıklardan uzak sessiz tatili özlediyseniz... 1 kişi TP. 45 YTL ASSOS Bektaş Köyü Sivrice mevkiiTel: (0 286) 723 44 60/(0 286)723 44 61 "Butik Otel MİMOZA - Çalış Plajı - Fethlye-PlajaiOOm, ailevi ortam, kiimalı odalar" Geceleme kahvaltı 1 kişi 25.- YTL Çocuk: 0-6 yaş ücretsiz, 6-12 yaş % 50 Tel: 0 252 613 41 49-www.mimoza.de MANİSA ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESt HÂKİMLİĞl'NDEN Dosya No: 1997/75 Davacı Hasan Buğdan mirasçısı Mehmet Uzıın ve- kili tarafindan davalılar Maliye Hazinesi, Emine Çam ve 10 arkadaşı aleyhine açılan tespite itiraz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince; Manisa ili Sarma köyü 13 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili ve alakalı bulıınanlanıı ilanımızın gazetede ilk neşrinden itibaren gelen 3 ay içerisinde yukanda esas numarası yazılı bulunan mahkememiz dosyasına baş- vunnalan MK. 639. maddesi gereğince ilan olunur. 15.04.2004 Basın: 26772 ÎNGÎLTERE Müslümanlar saldınlan kınadı Dış Haberier Servisi - îngiltere'deki Müslüman liderler ve din adamlan Lond- ra'da düzenlenen saldınlan kınadı. Lond- ra Merkez Camii'nde toplanan 22 Müs- lüman lider ve din adamı yaptığı açıkla- mada, saldınlan yapanlann masum si- villeri öldürerek Kuran'ı ihlal ettiğini ve kimsenin onlara şehitgözüyle bakmaya- cağım belirtti. Ancak din adamlan, Is- rail ve Irak gibi ülkelerde işgalci güçle- ri hedef alan intihar saldınlannın bazen haklı olduğunu söylediler. Londra'daki Dünya tslam Birliği Başkanı Seyid Mu- hammed Musevi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük bir suç olan sivflle- rin öldürülmesinden farklı olarak, ken- dilerini işgalcilerden korumaya çabşan ldmselerin yaptığı intihar saldınlan ara- sında açık bir aynm yapıhnahdır" dedi. Musevi, "Baü'da medv'a bu ikisi arasın- daki aynmı kanşûnyor ve sonuç olarak Müslüman gençlerden bazılan hayal kı- nkuğına uğruyor ve onlar, tslamın ma- sum insanlann öldürülmesini yasakla- masına rağmen ildsinin aynı şey olduğu- nu düşünüyor" diye konuştu. Bir grup radikalin yaptığı terörün, Müslümanla- n mağdur ettiği belirtilen açıklamada, "Islamdini ne bu cinayetieri onayfayor ne de bu günankâr ev lemleri haklı gösteri- yor. Saldırganlann şehit kabul edilme- mesi gerektiği fikrindeyiz" denildi. ORIANAFALLACI 'İslamla savaştayız J Dış Haberier Servisi - Son yıllarda Is- lama karşı çok sert eleştiriler yönelten ve pek çok kesimin tepkisini çeken ün- lü Italyan gazeteci Oriana FaDaci, dün Müslümanlığı "evdeki düşman" olarak nitelendirdi. Fallaci, Corriere della Se- ra gazetesindeki makalesinde, "Biz sa- vaştayız». Bunu kabul ediyor musunuz? Evet mi hayır mı?" dedi. Müslümanla- nn Batı toplumlanyla bütünleşmesinin bir "kâbus™ olduğunu öne süren Falla- ci, "Düşman güçsüz bir azınhk değil ve evimizde yaşıyorlar" diye yazdı. 75 yaşındaki gazeteci-yazar, kökten- dincilerin Müslümanlar arasında azınlı- ğı oluşturduğu görüşüne karşı çıktı. Fal- laci, Kuran'ın özgürlükle, demokrasiy- le ve ınsan haklanyla bağdaşmadığını ile- ri sürdü. Oriana Fallaci, hem sağcı hem de sol- cu politikacılan "düşmanıkorumakla" suçladı. Fallaci, Italya'runNoel döneminde ya da Mayıs 2006'da yapılacak parlamen- to seçimleri sırasında saldınya uğraya- cağını iddia etti. HOTEMflVİDBfe TflMdYFll* GBİET KÖŞÖİ, NUHİ BAYRAJt ÖOÜLLÜ, fUnUIÜ TUKHÇ KOVUMIA DBİZE SHİ, YÜnE IUMIZU, HMfUZ BM, flMOI BAfi, SABAH, AK|«H ZBRkl AÇK BÜFt OOAUUfflA; MÜSÎIUİL BflfTHKU ŞOHIH, niu, Müzk, Taffom, m MÇ KumnMA. ûbş JMIOOMM OÇÜNCfi K)?l % 50 İDhlMJ Yanm Pansiyon Mayıs-Ekim Haziran-Eytül Temmuz-Ağustos Bungalo» M.OOYTI+KDV 4aOOYTl+KDV 50J»YTL+KDV Otelodası 40.00 YTUKDV 55.00 YTl+KDV 70.00 YTl+XDV MMPMNYH(01-16TBİMUZ) 7 gece kari 6 gece öde REZERVASYON M 0252 478 71 90-81 Faks: 0 252 478 78 07 Mo@Malnaviıtanizxonı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 405 m 2 'lik alandaki 05 Tipi iki katlı tek konut SATILIKTIR 0 212 266 53 53 - 0533 810 80 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog