Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Y ^KİTAPLARI VlRAN DAĞLAR Necati Cumalı ÇaŞ Pazarima A.Ş Tükocajı Cad No 39 4! 134334) Cafcüoglu-kanbulTel (212)514 01 96 Cu mhuriyeC ÇagPa2arİ2HHA.5 TOrkocaJı Cad No 39(41 (34334) Cagaloglu-lstmbulTel (212)514 0196 32. YIL SAYI: 29134 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S HAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI; NADİR NADİ (7945-7997) 13 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA lyrılıkL Şener sarstıs— SP'NtNYAKIN BULDUĞUtSlM MilliGörüş'ü terk etmedi Şener, yabancı sermayeyle ilgili son çıkışı- nın yanı sıra çok uzun bir süredir AKP içınde Erbakan ve SP'lilerin kendilerine en yakın hissettikleri isim oldu. SP içinde Şener içın "AKP'de Mıllı Görüş gömle- ğinı değıştırmeyenlerin başında o geliyor. Bugüne kadar tek ses çıkaran isim oldu" görüşleri ıfade ediliyor. • 4. Sayfada •BAKANlKUTLUYORUZ' Türk-lş'ten destek aldı Genel Başkan Salih Kılıç, Başbakan Yar- dımcısı Şener'in açıklamalannın kendi- lerinın uzun zamandır dıle getirdikleri gerçeklerin hükümetin en yetkili kişile- nnden bin tarafından teyıt edılmesi ol- duğunu behrterek "Sayın Bakan'ı bu yü rekJi çıkışından dolayı kutladığımızı ifa- de etmek ıstiyorum" dedi. • 4. Sayfada Başbakan Yardımcısı Şener'in yabancı sermayeye sınırlama getirilmesi yolundaki çıkışı, hükümette çatlağa neden oldu. Daha önce de Erdoğan'a ters düşen Şener, ilk kez "Parti genel başkanlannın parti adına konuşruğu dönemler geride kalmıştır" sözleri ile dikkatı çekmişti. ÖlB'nin Şener'den alınması, AB ile müzakerenin yapısı ve medyada yabancı sermaye düzenlemesi de çekişmeye neden olmuştu. Şener'in uyanda bulunmasına neden olan yabancı sermaye konusu hükümette görüşüldü. Adalet Baka- nı Çiçek, uyanlannın ne anlama geldiği konu- sunda Şener'in açıklama yaptığını, ancak bunun da gazetelerde farklı yorumlandı- ğını söyledi. Çiçek, Şener'in de hükü- met gibi yabancı sermayenin Türkı- ye'ye olabıldiğınce gelmesınden yana olduğunu savunarak "Biz konuya olumlu bakıyoruz" dedi. • 4. Sayfada ABD'nin halka özgürlük getireceği vaadiyle giriştiği Irak işgalinin bilançosu çok ağır Yuz bın sıvılolduruldutsviçre'nin Uluslararası Çalışma Kuru- mu'nun 'Yıllık Küçük Silahlar Araş- tuması'na göre, ABD'nin Irak'ı işga- linden bu yana ülkede ABD saldınlan, intihar eylemlen ve dığer kazalarla birlikte ölen sivillerin sayısı 100 bine çıktı. Raporda 39 bin sivilin ölümünün "ABD'nin doğrudan ateş açması ve çatışmalara bağlı olduğu" kaydedildı. Uzmanlar, ABD'nin saldın gerekçesi gösterdıği ve varlığı hiçbir zaman ka- nıtlanmayan nükleer, kimyasal, biyolo- jik kitle imha silahlanndan çok, küçük çaplı sılahlann daha büyük sayıda ölümlere neden olduğunu vurguluyor. Rapora göre, Irak savaşının başlama- suıdan bu yana ölen ışgal askerlerinin sayısı da yaklaşık 2 bın. • 11. Sayfada Terör Uzmanı Özcan: PKK'den yeni taktik Dr. Nihat Ali Özcan, Irak'ın kuzeyinde ABD'lı askerlere karşı geliştirilen tek- nikleri PKK'nin de Türk askerine uygu- ladığını söyledi. Özcan, daha önce sı- cak çatışmaya gıren terör örgütünün, artık fazla risk gerektirmeyen, mayın döşeme ve canlı bomba gibi eylem tarz- lannı benimsedığmi kaydetti. MAH- MUT GÜRER'in haberi • 8. Sayfada BEYRUT'TA BAKANA BOMBA - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhur- başkanı Enıil Lahud'un damadı ve Savunma Bakanı Vekili llyas £1 Murr'un konvoyuna bom- balı saldın düzenlendi. Aynı zamanda başbakan >ardımcüığı görevini yürüten Suriye yanlısı £1 Murr'un yaralı olarak kurtulduğu saldırıda 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. • 10. Sayfada ABD ASKERİNE YASAK Blair Bush'a kızgm ABD Hava Kuvvetleri'nin Londra'daki bombalı saldın- lann ertesi günü, Ingilte- re'deki 12 bin askerinin Londra'ya gitmesini yasak- ladığı ve asker ailelerine de Londra'ya gitmemeleri çağ- nsmda bulunduğu ortaya çıktı. Oysa dün bile George Bush, "teröristlerin karşısın- da geri adnn atılmayacağı- nı" söylüyor, Londralılarla dayanışma içinde olduklan- nı vurguluyordu. ABD aske- rinin karan tngilizlen hayal kınklığına uğratttı. îngiliz milletvekilleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin Londra'dan uzak durma karannın terö- ristler için zafer olduğuna dikkat çektiler. • 11. Sayfada CHP'li Öymen, Fini'nin Türkiye ılımlı Müslüman ülke' sözlerinin sorumlusunun AKP olduğunu söyledi 'nin bakışı değişti''Dİnî Öne Çlkardllar' CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, "hü- kümet üyelerinin her yerde dini öne çıkararak konuşması ve bu yönde pozlar vermesi" nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerininTürkiye'yi ılımlı bir İslam cumhuriyetine benzettiğini belirtti. Dünyada hiç kimsenin Türki- ye'nin niteliklerini tartışamayacağım vurgulayan Öymen, "Bu gibi sözler Türkiye'nin laik Cumhuriyet olma özelliğinin yabancılar tarafından de- ğiştirilmek istendiği izlenimini ortaya çıkarmaktadır" dedi. • 6. Sayfada StraW: AB'nin Siniri TÜrkİye AB Dönem Başkanı İngiltere'nin Dışiş- leri Bakanı Straw, AP'de yaptığı sunumda AvTupa'nın genişleme sımrlan- nın Türkiye'nin doğu sınırlanyla belirlendiğini söyledi. Türkiye'nin üye- liğinin dünyadaki istikrara katkı sağlayacağmı belirten Straw, üyeliğin Kıbns sorununun çözümünde önem teşkil ettiğini vurguladı. Straw, Türk ordusunun gerek Avrupa gerekse Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğuna da dikkat çekti. ELÇİN POYRAZLAR'm haberi • 6. Sayfada HÇ*MI* Bodrum Çılgın yaşamm tarihle dansı • • • Bodrum 'dan Marmaris 'e Mavi Yolculuk Haritası Süper Lig'de fikstür çekilâ^ Türkiye Süper Ligi'nde 2005-2006 sezonu fikstürü dun Ataköy Olimpiyat Evi'nde çekildi. Ligde ilk derbı karşılaşması 6. haftada Inönü Stadı'nda Beşiktaş ile --^ Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligtn 14. haftası ise Galatasaray ve Fenerbahçe arasındakı ezeli rekabete sahne olacak. Spor'da... Sakıp Sabancı'nın isteği yerine getirildi ÎSTANBUL (AA) - Geçen yıl yaşamını yitı- ren işadamı Sakıp Sa- bancı'nın en büyük arzu- lanndan biri olan Sabancı Üniversitesi Sakıp Saban- cı Müzesi'nin galeri bina- sının genişletilmesi çalış- ması tamamlandı. Yeni galeri, "17.YüzyılAvru- pası'nda Türk tmajı" adh sergıye ev sahipliği yapacak. Müzede düzen- lenen basın toplantısuıda konuşan Sakıp Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sa- bancı, mekânı Sakıp Sa- bancı'nın adına yakışır bir müze olarak yaşama ge- çirmekten dolayı gurur duyduklanru söyledi. söz OKURUN BUGÜN posta@cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 9. Sayfada. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İktidara Destek Ana Muhalefetten On iki gün önce yaz tatiline giren TBMM bugün olağanüstü toplamyor. Gerekçe; Meclis'in RTÜK'e yeni üyeler seçmesi. Dokuz adet üye. Altısı AKP'den 3'ü CHP'den. Iktidar partisinin yangından mal kaçırır gibi kabul MArkasıSa. 8,Sü. l'de Su ürünleri haline orkestra müdürü tstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Or- kestrası Müdürü Karabey Aydoğan, gö- revinden aluıarak Su Ürünleri Hali Mü- dürlüğü bünyesine gönderildi. Aydo- ğan' m yenne ıse ÎBB Şehir Tiyatrolan Müdürü Abdullah Kaplan getirildi. Ay- doğan, "Açıkçası şaşırdım, hiçbir an- lam veremedim" diye konuştu. GÖKÇE UYGLN'un haberi UArka Sayfada Mitterrand: Mustafa Kemal'e hayranım Eski Fransız Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın yeğeni, TV ve belgesel yönetmeni, yapuncı, yazar, oyuncu Frederic Mitterrand, "îki yıl içinde Mustafa Kemal için özel bir film yap- mak istiyorum; çok iyi yapacağıma inanıyorum, çünkü ben büyük bir Mustafa Kemal hayranıyım" dedi. ASLI SELÇl K'un yazısı • N.Sayfada Türkiye şeriata teslim olmasın' Uzun bir süredir ABD'de yaşayan ve Os- manlı dönemi Türkiye 'si üzerine roman- lar yazan Türk yazar Alev Lytle Crouti- er, Türkiye'de her geçen gün şeriatçıh- ğın kök saldığmı söylüyor. Lytle, "Di- nin bu kadar kötü şeylere alet edilmesi, böylesine bir şenatçılığı kabul etmem mümkün değil" dedi. LEYLA TAVŞA- NOĞLU'nun söyleşisi • ZSayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog