Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel K İ T A P L A R I SUSUZYAZ Necati Cumalı Çai Pazariann \ Ş Tüziocagı Cad No 39 41 l C12I5140196 Cumhuriyet 'Cumhuriyel K I T A P L A R I 8 2 . YIL SAYI: 29132 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) T/*»«»H ~ - — — . aaEBİmJL ~. 1 4 m Ittf/ VOLCULUK ^ B k H f l l M l Bodrum ^ ^ ^ ^ ^ ^ Çılgın yaşamın tarıhle dansı. . *SJ^^M Bodrum 'dan MmJKHm Marmaris'e H^-,^ Mavi Yolculuk H H B Haritası BUGUN CumhuriYetiebirlikte.1 YARIN CumhuriyetMebirlikte. I CARSAMBA Cumhuriyet'frfirlikte. Bayinizden isteyin Dünya Nereye? Adı kısaca G-8 diye vur- gulanan büyük devletler, başta ABD ve Ingiltere, Is- koçva'da toplantı halinde- lerken El Kaide Londra'yı vurdu. dünyayı birbirine kattı. Bir kez daha anlaşıldı ki terör, 2rinci vüzyüa giren uygarlık ve insanlık âlemin- de en büyük felakettir; el- birliğiyle lanetlenmesi gere- ken bir düşmandır. Türkiye terörden çok çekmiş bir ülke olarak In- giltere'nin acısını yakından duyumsamaktadır; her türlü dayanışma ve işbirliği- ne hazırdır. Ne yazık ki İngiltere ve ABD bu konuda tereddüt- ler yaratan bir siyaseti yeğ- liyorlar \e sürdürüyorlar. Irak işgalinde egemenlikle- ri altında bulunaa coğraf- yada PKK terörüne karşı 'hımayekâr' tutumları Tür- kiye'de hem acılara yol aç- makta hem tepki uyandır- maktadır. • İnsanlığın savaşa ve terö- re karşı bütünleşmesi çağı- mız uygarlığının önde gelen göstergelerinden biridir. Savaş, laikTürkiye Cumhu- riyeti'nin kurucusu Ata- turk'ün dediği gibi cınayet- tır"; terör bu cinayetin daha da kötü biçimidir. Insanhk sa\aşlardan çok çekti; tkinci Dünya Sava- şı'nda yaklaşık 50 milyon insan can verince, Birleşmiş Milletler çatısı altında el- birliğh le bir hukuk oluştu- rulmaya çalışıldı. Üzücüdür ki bu girişimle- rİD başını çeken İkinci Dün- va Savaşı galipleri, ABD ve İngiltere, bugün Birleşmiş Milletler'i hiçe sayarak I- rak'ta haksız bir savaşı sür- dürüyorlar; Afganistan iş- gali de bu faciaya eklendiği zaman ortaya çıkan tablo düşündürücü ve kaygı veri- cidir. • Çağdaş uygarlığa karşıt bir ideolojiye sahip olduğu açıklanan ve bilinen El Ka- ide bu tablo ortasmda 'asi- metnk savaş' denen yeni bir cinayet türünü uygulamak- tadır. El Kaide ve lideri olduğu söylenen Bın Ladın hakkın- da çeşitli söylentiler var; bunların hangisi doğrudur bilinemiyor; görünmeyen bir düşmanın cephesiz sa- vaşı söz konusudur. Terö- rist, masum insanlara ve Batı'nın kalbi sayılan bü- yük kentlerdeki hayat dü- zenine karşı suikast hazırlı- yor ve bu yolda başarı kaza- nıyor. Londra'daki facia te- röriste göre bu süreçte ka- zanılmış bir muharebedir. • Terör durdurulamazsa insanlık yeni türde bir kü- resel savaşa sürüklenecek. şimdiden hesap edilemeyen sonuçlara katlanmak zo- runda kalacaktır. tskoçya'da toplanan G-8 liderleri ise bu gerçeği algı- lamış bir matızara sergile- mediler; bilmeyiz Başkan Bush ile Başbakan Blaır Or- tadoğu'da terörü gözetip metropollerde lanetlemek politikasını sürdürecekler mi? Cumhunyet Eski SPK Başkanı Mengitürk: Islami holdingler konusunda engellerle karşılaştık Si>asi baskı itirafaveklllerden toplu zlyaret Eski SPK Başkam Muh- sin Mengitürk, Meclıs komisyonuna 1997-2000 döne- miyle ilgili bilgi verirken kayıt dışı holdinglere işlem yapmamalan için milletvekillerinin SPK'ye toplu ziya- retleri olduğunu açıkladı. Mengitürk,"Yapmak istediği- miz çok şey vardı. Ama siyasilerin ve diğer kurumlann engeîleriyle karşılaştık" diye konuştu. Olaya rejimle bağ- lantılı motifler sokulmaya çalışıldığmı belirten Mengi- türk, "SPK, çok ağır suçlamalarla karşılaştı" dedi. Dlnlnize yardım edeceksiniz' Kombassanoiaymm her aşamasında "insanı dehşete düşürecek" yeni bilgiler ve usulsüzlükler ortaya çıktığını belirten Mengitürk, "Biz Kombassan'la ilgili olarak geçmişi temizlemeye çahşırken bir yandan onlar para toplamaya devam edi- yordu" dedi. Mengitürk, yurtdışına adapte olamayan, kendi içinde yaşayan "gariban vatandaşlann", "Faiz ver- miyoruz, kâr ortaklığı içindeyiz. Ülkenize ve dininize yardım edeceksiniz" sözleriyle kullanıldığını söyledi. Kapidan bile SOkmuyorlar tslami holdinglerin de- netiminde yaşadıklan sorunlara dikkat çeken Mengitürk, "Kombassan'la ilgili en büyük sorunumuz, resmini çe- kemememiz" dedi. Mengitürk, denetim şirketlerinin ça- lışmalannın engellendiğini belirterek "Bir bağımsız de- netim şırketi, 'Hiçbir şey yapmamız mümkün değil, ka- pıdan içeri giremiyoruz, evraklan göstermiyorlar, haka- ret ediyorlar' diyerek görevden çekilmek istedi" diye ko- nuştu. BÜLENT SARIOĞLU'nun haberi • 5. Sayfada îmtiyaz süresinin bitiminde işletmenin şebekesinin kime ait olacağı belli değil Telekom'da rantTürk Telekom ile yapılacak imtiyaz sözleşmesi taslağmda, imtiyazın sona ermesi halinde Türk Telekom'un şe- bekesinin geri alınacağına dönük açık bir ifade bulunmuyor. Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural, "Böylece iade işleminin önü kesilerek önemli bir pazarlık ve rant kaynağının önü açık bırakılıyor" görüşünü dile getirdi. MURAT KIŞLALI ANKARA - Özelleştınlme ışlemlen kapsamında TürkTelekom ile yapılması gereken ımtıyaz sözleşme- sının taslağında kurumun yüzde 55 hıssesını alacak yabancı fırmaya önemli kolayhklar sağlandığı ortaya çıktı. Düzenlenen sözleşme taslağında, yabancı fırma- ya kâr aktarma ve bakanlık aracılığıyla kamulaştırma olanaklan tanınıyor. Sözleşmenın bıtışındea sonra şe- beke ve altyapuıın devn maddesı ıse nethk taşımıyor. Cumhuriyet, TürkTelekom ıleTelekomünıkasyon Ku- rumu arasında ımzalanacak olan "TürkTelekomüni- kasyon Hizmetlerinin Vürütülmesine tlişkin İmti- yaz Sözleşmesi Taslağı"m açıklıyor. Taslağın "İmti- yaz sözleşmesinin süresinin uzatüması ve sonlanma- sı" başhklı 39. maddesınde, "Bu imtiyaz sözleşmesi- nin süresinin dolmasından en az bir yıl önce.Türk Telekom, kuruma başvurup sözleşmenin süresinin MArkasıSa.8,Sü.3'te Adalar ve Üsküdar belediyelerinin, Değirmenburnu piknik alanını yaz okulu açmak için kiralaması tepki çekti. CHP tstanbul Mületvekili Ali Rıza Gülçiçek^adâ"da "tesettür kampları" kurulduğunu belirterek *fd?V0ttiiv bsi 1*1 m * halkın huzurunun bozulduğunu söyledi. Ada sakinleri de hem alamn halka kapatümasmdan rahatsız lCS(fHHt KUıiipi hem de yaz okulunun Ruhban Okulu'nun heinen yakmlanna kurulmasını "anlamlı" buluyor. • 8. Sayfada Sanata yatınm aydınlanmadır Ülkemizde 20. yüzyılın ılk yansında baş- layan aydınlanmarun iki temel unsurun- dan biri bilimin ışığı ise diğeri de müziğin duygusal estetiğidir. Müzik; halkın içine girdiğı ölçüde toplumun gelışımine yar- dımcı olmuştur. Çünkü müzik kendini ve başkalannı aşmaya, normlann ve kuralla- nn ötesine geçmeye yöneltır insanlan. AYTAÇ YALMAN'ın yazısı • 14. Sayfada Tiyatroda ustalara saygı... Yıldız Kenter benim hocamdı. Eğer Türk tiyatrosu bir nehirse, onun ve dığer hoca- lanmın ellerinden geçerek gırdim ben bu nehre. Doğrudur, sonradan farklı bir yol çızdim kendime. Ama geriye dönüp, baş- langıca, kendi miladıma baktığımda hep- sinı orada, o kıyıda, beni nehre uğurladık- tan sonra el sallarken görüyorum hâlâ. AYŞE EMEL MESCİ'nin yansı • 15. Sayfada Sarkozy: Türkiye Avrupalı değil Fransa'da ıktidardaki Halk Hareketi Bn-li- ği'nin lideri, îçişleri Bakanı Sarkozy, Fran- sa yönetiminin coğrafi stratejı adına Türki- ye'nin AB üyeliğinı desteklemesi nedeniy- le ülkede yapılan AB Anayasası referan- dumunda "hayır" çıktığını söyledi. Cum- hurbaşkanı Chirac'ı hedef alan Sarkozy, "Türkiye, Avrupalı olmadığı için elbette Avrupa'da yeri yoktur" dedi. • 11. Sayfada 2 si turist 20yaralı Çeşme bombayla sarsıldı Çeşme Meydanı'ndakı bu- çöp ku- tusuna meşrubat şişesinin içinde bırakılan bomba dün saat 14.30 sıralannda patladı. Olayda yara- lanan Ali Çelıkli'nin durumunun ağır olduğu öğrenıldi. Izmir Vali- si Göksu, patlamaya parça tesirli bombanın yol açtığını açıkladı. Polis, çevredeki bankalara ait ka- meralann kayıtlannı ıncelemeye aldı. Bir görgü tanığı, patlamadan yanm saat önce 2 kişinuı çöp ku- tusuna siyah poşet bıraktığını söyledi. Çeşme Beledıye Başkanı Tütüncüoğlu, "Turizmi baltala- mak ıstiyorlar" dedi. • 8. Sayfada • ISTANBUL EMNİYETÎ'NDE GÜVENLlK ALARMI • 8. Sayfada Mülkiyeliler Birliği 'Toplumu kuşattılar* Yüksek yargı organlannın ardrndan Mülkiyeliler Birliği de hükümetin uygulamalanna tepki gösterdi. Içtüzük değışiklığınin, "1933 Al- manya'sında faşizmin yolunu açan değişikliğe benzetildiği" bil- diride, yargıya atamaların bakan- lıkça yapılması eleştirilerek "To- talitarizme geçiş tehlikesi ortaya çıktı. Türkiye siyasal tslam yö- nünde yeniden şekıllendirilmek istenıyor" denıldı. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Uygar Dünya'ya Tisk'e! The Independent'taki yazısında Robert Fisk'e hak vermemek elde değil. Fisk soruyor: - Londra'daki saldınlar barbarca, peki ya Irak'ta- kiler? Onlar öldüğünde 'savaş zayiatı', biz öldüğü- müzde 'barbarca terorizm'... Londra'daki saldırılara dünyanın dört bir yanın- dan kınama geldi. Kına babam kına! Tabıi kınayı han- gi anlama alırsanız! UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog