Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 TEMMUZ 2005 PAZAR 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Edime PB 31 Sinop PB 27 Adana A 34 Y 31 Samsun PB 27 Kocaelı PB 30 Trabzon PB 26 Çanakkale PB 32 Giresun PB 27 'zmır A 34 Ankara B 31 Viarısa A 35 Eskişehir B 32 Aydın A 35 Konya B 32 Denızli A 36 Sıvas B 29 Zonguldak PB 26 Antaiya A 33 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıirt Hakkân Van A A A A A B B 34 40 40 37 37 31 27 PB 26 Yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesımlen parçalı bulutlu, Edırne ve Kırklarelı çevrelen ıle oğleden sonra Rıze, Artvın ve Bayburt çev- relerı sağanak ve gok gürultulu sağanak ya- ğışlı.dığeryerleraz bu- lutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı guney kesımierde artacak, dı- ğer yerierde onemlı bır degışıklık olmayacak DIS MERKEZLER Oslo PB 28 Beriin Y 22 Moskova PB 20 Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn PB Y Y PB Y Y PB 28 24 23 22 23 23 25 Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Pıoma Atina Y B Y Y Y PB B 23 35 20 28 25 27 32 Münih Y 18 Zürih PB 20 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflis Kahire A B B A A Y Y 38 29 40 30 40 32 35 B 38 Parçalı bulutlu S'Sİ , Büiutıu k Çok bulutlu ^ • k Yağmurlu GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştaraft 1. Sayfada ğu zaman düşünce biçimlerini ortaya koyduğu gibi ne yapmayı düşlediklerini de anlamaya ola- nak sağlıyor. RTE, gezici konuta çevirdiği, cımbızla seçtiği gazetecileri konuk olarak ağırladığı özel uçakta Sun Valley'e giderken üç gazetenin üç genel ya- yın müdürüne (üç büyüklere) ilk okunuşta bilinen konuları yinelediği izlenimi veren irdelemelerin- de geçmişini ve geleceğe dönük düşlerini anım- satan açıklamalar yapıyor. örneğin hazret hâlâ "imam hatip okullanna ne- den itiraz edildiğini" anlayamamış. Bunun nedenini imam hatipleri "kendi arka bahçeleri görenlere sormak gerektiği" söylendi- ğinde; "Biz arka bahçe diyenleıie o yüzden aynl- dık" diyor ve döne döne bugünlere geldiğini unutmuş görünüyor. Suçlayıcı açıklamalarına ilk tokat; RTE Milli Gö- rüş'ten dönmeseydi, bugün birlikte olacağı Sa- adet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'dan gel- di. "Erbakan ya da herhangi bir Milli Görüşçünün ağzından bugüne kadar imam hatipler arka bah- çemizdir diye bir söz çıkmamıştır" dedi. Peki a- ma yıllardır söylenegelen bu söylemin sahibi kim- di? SP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek açık- ladı: "Bu lafı Tayyip Bey söylemiştir." SP yetkilileri ile günümüzde sütten çıkmış ak kaşık muamelesi gören siyaset adamı birbirini yeterince tanıdıklarına göre... "Ispatlamazsa şe- refsizdir" demeye gelen demeçier veren Kutan ile Ertan Yülek'in sözüne itibar etmek gerekiyor. Kendi sözünü başkasına mal etmek hazretin marifetlerinden biri ama, herhalde yalancının mu- munun yatsıya kadar yandığı da bu türden "mün- kiıiere" uygun bir atasözü. • • • Hersatırı herhalde yadsınamaz gerçekleri içer- diği için olacak, tam sayfa verilen son demecin- de RTE; bütün dünyanın eğitimde daha rahatla- maya gitmekte olduğundan söze giriyor ve bir- den imam hatiplerin Amerika örneğine sıçrıyor. "Amehka'da" diyor, "home school'lar (evde eğitim) var. Çocuğunu okula göndermek isteme- yen evde eğitiyor, sonra sınava girip diploma alı- yor". RTE'nin satır aralarında ortaya attığı, hani ola- nak bulsa Türkiye'ye getirmeye girişeceği home school'lar neyin nesi? Abbas Güçlü yazısında, ABD'de yaşayan Dr. S. Yalvaç'ın bu okullarla il- gili şu ilginç açıklamalarını aktanyor: "Home school'lar, ABD'de aşın derecede din- darailelerin çocuklanna verdikleri eğitimin adıdır. Bu kişiler o kadar tutucudurki, gerek devlet okul- lannı gerek özel okullan son derece liberal, sekü- Ier ve kendi kafa yapılarına da bir o kadar uzak gördükleriiçin çocuklanna evde kendi uygun gör- dükleri müfredatı uyguluyorlar. Çocukların karşı cinsten öğrencilerle aynı çatı altında bulunması- nı tehlike olarak görürler... Bunların birkısmı kili- selerden yardım ve destekgörürler... Home scho- ol'lar bizdekiaçıköğretimin aynısı değil. Tamamen denetim dışı ve dini bazlı eğitim veriliyor..." Dr. Yalvaç, "Bilmem şimdianlatabildim mi Tay- yip Bey'in rüyasının ne olduğunu" diyor. Kaçak Kuran kurslarını himaye eden yasalar- da ısrar eden bir zihniyetin, (kurtulmaya çaiıştı- ğımız) imam hatip kafasını devlete egemen kıl- maya azmetmiş bir insanın; bir sonraki hamlesi, neden Türkiye'ye home school'lar veya benzeri eğitim düzeni getirmek olmasın? Home school'ları (evde 'o biçim' eğitimi) ger- çekleştirmek isteyenin adı, sanı, gelmişi geçmi- şi bilindikten sonra... Kariı Sulu kar ı GÖK gürultülü AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Herşeyin bir bedeli var! • BaştarafıArka Sayfada Evet.. bu, nimetleri herkese yetecek kadar çok dün- yada uçaklar binJerce ton bombayı sivillerin yasadığı yerlere fütursuzca atıp üslerine dönüyor. Evet.. bu, nimetleri herkese yetecek kadar çok dün- yada, binlerce kadına bir zamanlar dost olduklan kom- şulan tarafmdan tecavüz ediliyor. Binlerce çocuk kör kurşunlarla, bombalarla ölüyor. Evet.. bu, nimetleri her- kese yetecek kadar çok dünyada günlük alışverişine çıkmış. işlerine giden yüzlerce insan. trenlerde, metro- larda patlayan bombalar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Evet.. bu, nimetleri herkese yetecek dünyada bütün bunlar oluyor. sadece dünyayı yöneten 400 uluslarara- sı şirketin cirolan kabarsın ve birileri daha çok şampan- ya içsin, havyar yesin diye. Yazdıklanmı yenıden okuduğumda. bir an duraklı- yorum. En heyecanlı solculuk günlerimde bile ben, böyle zengin düşmanı olmamıştım. Ama şimdi zengin düşmanıyım. Dünyayı böylesine umutsuz ve karamsar yapan artık şu "globalleşme" ."küreselleşme" deni- len sözlerden de nefret ediyorum, düpedüz vahşi kapi- talizme geçen uluslararası sermaye. düşmanrm benim. Çünkü her türlü insanî değeri yok etmeyi başardılar, pa- rayı tek tann yaptılar ve dünya hiç bu kadar umutsuz olmadı. Ve hep aklumda tek bir şey var. gelin daha az giyecek alalım. daha az ama besleyici yiyecekler ala- lım, gelin lüksün tuzaklanna düşmeyelim. Anası baba- sı kâr olan sermaye, bir tek bundan anlar. Önerim çok saf değil mi? Ama bunu dünyada parmak çırpan yüz- binlerin yapmaya başladığını bır düşünün. O kadar da saf değil. Not: Okurlanma bana yolladıklan karga hikâyelerı için teşekkürler, sağlığımı merak edip sorduklan için teşekkürler. Bugünlerde Kaş'ta turkuvaz bir denizde- yim, sevgili doktorum Attila Yosmaoğlu'na ve bana "Mutlaka denize git" diyen tüm dostlanma da teşek- kürler. Beni burada prensesler gibi ağırlayan Kaşlı dost- lanma da teşekkürler. Zonayı ve tahribatlannı yendik ya, "Artık Idm korkar hain kurttan"... Ve bir geç- miş olsun hediyesi.. sevgili arkadaşun, Kaş'ın en ya- man miman Bihter beni yunuslara götürecek, birlikte vüzmem için. Kıskanın. Isilozgenturk ' superonline. com 'Küçük politikalarla uğraşıyorlar 9i TBB Başkanı Özdemir Özok, AKP iktidannın günübirlik konularla ügüencüğini söyledi IstanbuJ Haber Servisi-Tür- kıye Barolar Birliği (TBB) Baş- kanı Özdemir Ozok, Türki- ye'nin çok önemli iç ve dış sorun- lann yaşandığı bir dönemden geçriğıni belirterek "Ülkeyi yö- netmeye talip olan siyasi ikti- dar da günübirlik küçük poli- tikalarla, örtülerle, dekolteler- le uğraşıyor" dedi. Istanbul Ba- rosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu da tüm hukukçulan, yarguun ba- ğımsızlığı konusundaki endişele- rini kamuoyu önünde dile getir- mek için adli yılın başlayacağı 6 Eylül 2005 tarihinde Ankara'da- ki uyan eylemine çağirdı. Istanbul Barosu Baro Mecli- si'nin 7. Olağan Genel Kurulu, Bahçeşehir Üniversitesi'nin Be- şiktaş Yerleşkesi'nde yapıldı. "Meslek sorunlan ve çözüm önerileri" gündem maddesiyle toplanan genel kurulun açılışın- da konuşan Kolcuoğlu, Türki- ye'nin çok önemli günler yaşadı- ğını söyledi. Siyasi iktidann önemli görevlerde kadrolaşmala- ra gittiğini belirten Kolcuoğlu "Siyasi iktidann yetkilerini kendi düşünceleri isrikamerin- de kullanmaya başladığını ve bu doğrultuda pek çok atama yaptığına" dikkat çekti. 'Yargıya müdahale kolaylaştırüıyor' Bine yakın imamın bürokrasi- de göreve getirildiğini anımsatan Kolcuoğlu, "Yönetim, yargının bağımsızlığına ilişkin karar ve- receğini söyleyerek Hâkimler ve Savcılar Yasası'nda değişik- lik yapmak isriyor. Bugüne de- ğin hükümetin açıklamalannı i>i niyetle karşı)adık.Ancak ya- sada, idarenin yargıya müda- balesini kolaşlaştıracak düzen- lemeler var" dedi. TBB Başkanı Özdemir Özok da son dönemin gündemi olan yargı bağımsızhğı konusundaki kaygı ve endişelerini, Devlet Ba- kanı MehmetAli Şahin'e ilettik- lerini anımsatarak bu sorunun ta- kipçisi olacaklannı ifade etti. Özok, yeni dönemde TBB'nin daha dinamik ve etkin olacagını, toplumsal muhalafetin sesini yansıtan bir yönefim anlayışı ser- gileceklerini belirterek avukatlık ile ilgili sorunlara da çözüm bu- lacakJannı söyledi. Yasalann çı- kanlmasına daha etkin bir şekil- de müdahale edebilmek için ça- lışacaklarını anlatan Özok, avu- katlık mesleğinin, "her gelenin içinden geçebileceği bir kapı" olmaktaıı çıkanhnası gerektiğini anlattı. Özdemir Özok, şöyle de- vam etti: "Türkiye, çok Önemli iç ve dış sorunlar yaşıyor. Hiç- bir hukukçu, kendi ülkesinde- ki ve dünyadaki sorunlara du- yarsız kalamaz. Çağdaşlaşma yolunda ilerlediği iddia edilen Türkiye'de, eğitim, işsizlik, kan davalan, gençlerin geleceği gi- bi çok ciddi sorunlar bulunu- yor. Türkiye, Cumhuriyetin te- mel değerlerinden adını adım uzaklaşıvor. Ülkemiz, uluslara- rası sermayenin telkinleriyle ulusal bilince aykırı politikalar ve sorunlar sarmalı ile karşı karşıya. Bazı konularda çekiş- me ve gerginukler yaşamyor ve tüm sorunlar yargıya intikal et- tiriliyor.AB-Türkiye Uişkilerin- de ağır dayatmalar var. Türki- ye, bunlan kabul ederse ulusal bütünlüğünün tartışmaya açıi- ması tehlikesi ile karşı karşıya. Böyle bir ortamda, Cumhuri- yetin temel değerlerini konı- mak çok önemli." TBB KARARI ONAYLADI Türbanlı avukata kınamaANKARA (Cumburiyet Bürosu) - Türkiye Barolar Birliği, Ankara Baro- su'na kayıtlı Havva Karaşahin'e tür- banlı dosya takibi nedeniyle verilen la- nama cezasını onadı. Karaşahin, tür- banlı olarak icra müdürlüğünde bulun- duğunu kabul ederken, mesleki çalışma yapmadığını ileri sürdü. Ankara Baro- su, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Hayrettin Cevheroğlu'nun oğlu Şük- rü Ömer Cevheroğlu hakkında da rüşvete aracılık ettiği savıyla açılan da- va nedeniyle, disiplin soruşturması açıünasına karar verdi. EGO Genel Müdürlüğü avukatı Hav- va Karaşahin, Ankara 5. Icra Müdürlü- ğü'nde icra işlemlemleri yaparken tür- banlı olarak görüldü. Durum iki avukat ve icra müdürlüğü görevlisince tutanak altına aluıdı. Durumunun Ankara Baro Başkanlığı'na bildirilmesinin ardnıdan Karaşahin haklanda disiplin soruştur- ması açıldı. Baro Disiplin Kurulu'nca Karaşahin'e disiplin cezası verildi. Havva Karaşahin savunmasmda, tür- banlı olarak icra müdürlüğünde bulun- duğunu kabul ederken, mesleki çalışma yapmadığım ileri sürdü. TBB Disipiin Kurulu, baronun kmama cezasını ye- rinde görerek, oybirliğiyle onadı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Bolu Dağı Operasyonu'na adı kanşan ve rüş- vete aracılık suçlamasıyla yargılanan Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Hay- rettin Cevheroğlu'nun oğlu Şükrü Ömer Cevheroğlu hakkında, disiplin soruştur- ması açılmasına karar verdi. Avukat Cevheroğlu'nun yargılamasının Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülmesi nedeniy- le dairenin başkanı olan baba Hayrettin Cevheroğlu duruşmadan çekilmişti. Basın toplantısı düzenleyen Filistin Kervam Sözcüsü Tacettin karan. "Yüriiyeceğiz, oturacağız, bağıracağız. 'Yerleşimleri boşaltın, bu zulme son verin' diyecegiz" dedi Tilistin Kervam' yann tstanbul'da HİLALKÖSE Filistin'deki Israil işgaline karşı Fran- sa'nın Strasbourg kentinden yola çıkan "Fi- listin Kervam" yann îstanbul'da olacak. Yol boyunca Filistin'deki insan haklan ihlal- lerini anlatan etkinlikler gerçekleştiren ker- van, tüm dünyadaki savaş karşıtlanna Filis- tin direnişine destek verme çağrısı yapıyor. TMMOB Makine Mühendisleri Oda- sı'nda düzenlenen basın toplantısında Filis- tin Kervam'nın Türkiye programı hakkında bilgi verildi. Toplantıda DÎSK, KESK, TM- MOB ve Küresel Banş ve Adalet Koalisyo- nu'nun da destek verdiği Filistin Kerva- m'mn 5 Temmuz Sah günü Strasbourg'dan yola çıktığı, Filistin direnişine karşı yol bo- yunca karşılaşılan herkeste duyarhlık yarat- mak istediği anlatıldı. Ker\anın Cenova, Mi- lano, Zagreb, Belgrad, Sofya'nın aralannda bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde işgale karşı etkinlikler düzenlediği belirtildi. Filistin Kervanı Sözcüsü Tacettin Karan, "Yürüyeceğiz, oturacağız, bağıracağız. 'Yerleşimleri boşaltın, bu zulme son verin' diyecegiz. Kadınlar kontrol noktalannda doğum yapıyor, çocuklar okula gidemi- vor, utanç duvan köyleri ikiye bölüyor. İnsanlan susuzlukla öldürmek istiyor- lar" diye konuştu. KESK Genel Sekreteri Sevgi Göyçe de Filistin'deki işgal sona er- meden Ortadoğu'ya banşın gelmeyeceğini anlatarak kervana yol boyunca destek vere- ceklerini söyledi. Küresel BAK adına bir açıklama yapan BülentAydın da tüm savaş karşıtlannı bu mücadeleye destek vermeye, kenana katılmaya çağırdı. Filistin gecesi düzenlenecek Istanbul 'a yann ulaşacak olan kervan, Ba- kırköy'deki Fildamı kamp alanına yerleşe- cek. Sah günü Sultanahmet Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak ve Tünel'deki Ta- nk Zafer Tunaya Kültür Merkezi 'nde bir pa- nel düzenlenecek. Aynı gün saat 20.00'de Fildamı'nda bir Filistin gecesi düzenlene- cek. Kervan Ankara ve Adana'ya uğradık- tan sonra 15 Temmuz'da Suriye'ye gidecek. İnönü ÜniversitesiRektörü Hilmioğlu, ıdusalbiiti'mlüğün zedelendiğine dikkatçekti 'Dini duygulan sömürüyorlar'MALATYA (Cumhuriyet) - Malatya Inönü Üniversitesi (tÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, iktidar ohna ve iktidarda kabna uğruna, insanlann dini duygulannın sömürüldüğünü vurgulayarak "Bu yoüa ik- tidara gelenler, devletin kaynaklarından k- endilerine veya yandaşlarına kişisel zenginlik yaratiyorlar" dedi. İnönü Üniversitesi Stadyumu'nda düzen- lenen 2004-2005 yılı mezuniyet törenine, Vali Osman Derya Kadıoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Çakan. CHP Milletvekili Muhar- rem Kİhç ve veliler katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Hilmioğlu, son 50 yılda Atatürkçü düşünce yapısından uzaklaşıldığını, bu duru- mun Cumhuriyet'i tehdit eder boyutlara u- laştığını ifade etti. Cumhuriyet kurulduktan sonra çeşitli dönemlerde yaşanan etnik isyan- lann 1980 sonrasında terör eylemlerine dönüştüğünü belirten Hilmioğlu, bu hareketin ulus-devlet yapısım tehdit ettiğini vurguladı. 'Kendilerine zenginlik yaratıyorlar' Türk halkının dini duygulannın da siyasi ve ticari nedenlerle sömürülmeye başlandığına dikkat çeken Hilmioğlu şunlan söyledi: "tktidar olma ve iktidarda kalma uğruna insanlann dini duygulan alabil- diğine sömürülmekte ve bu yolla iktidara gelenler devletin kaynaklarından kendi- lerine ve yandaşlarına zenginlik yarat- maktadır. Kutsal dinimizi iktidar oİma ve para kazanma aracı olarak gören bu in- sanlann hiç Müslümanlıkla ilgilerî ola- bilir mi? Son 20-25 yılda resmi ve özel sek- törde dinsel ağırlıldı eğitim kurumları ku- rulmuş ve böylece bir devrim yasası olan Öğretim Birliği Yasası delinerek, dünya görüşleri birbirinden farklı kuşaklar yetiştirilmiştir. Bir toplumda ikilik yaratarak ulus bütünlüğünü zedelemenin Müslümanlıkla ilgisi olabilir mi?" Se\T ile Anadolu'yu parçalayan uluslann oluşturduğu Avrupa Birliği ile ilişkilerden kaygı duyduklannı anlatan Prof. Dr. Hilmioğlu, "Bu haklı kaygımız. tarihsel geçmişimizin ve ulusal sorumluluğumuzun gereğidir. Bütün bu siyasi ve ekonomik gelişmeler, bizi gelecekte kendi toprak- larımızda başka uluslann uşağı haline ge- tirecektir" diye konuştu. Hihnioğlu, üniver- site mezunlanna, "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana bağımsızlığımızın ve rejimimizin en fazla tehdit altında bu- lunduğu bu dönemde, üniversitemizden mezun olarak bavata atılıvorsunuz" dedi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Onu kullanabilmek, en istikrarlı rejimdir • Bilmezsiniz neler yapılmaz bir parmakla Liderin istiyorsa hakla, istemiyorsa akla Bütün hüner onu kullanmasını bilmektir Etik diyene boşver, karnımız tok akla • Yasa gelir meclise okumadan onaylanz Böylece liderimizin işini kolaylanz Sakın unutmayın, bunun adı reformdur Laf edene haddini bildirir, kalaylarız • En kıymetli organımız hangisidir söyleyin Salataya yarar baştaki küçük beyin Yoktur parmaktan kıymetli organ Hep hazır, sabahleyin, öğleyin, geceleyin • Parmağımız liderimize armağan olsun Kalksın parmaklar meclis orman olsun Hız sınırını da tanımayız biz Saniyede yasa çıkarmak ferman olsun • Koltuğum sandalyem her şeyimdir liderim O ne derse desin, kızarmaz derim Yeter ki bir dönem daha listeye koysun Tanrı onu başımızdan eksik etmesin derim Içim rahat, hiç hata yapmaz parmağım O benim hayatla en güçlü bağım Liderim bir hafta parmak istemesin Verimsiz tarlaya dönerim, çorağım • Aklımla, bir baltaya sap olamadım Emeğimle, hiç hakkımı bulamadım Vekil oldum, kullandım parmağı Rahatladım, nefesimi tuttum solumadım • Yaşa varol parmağım sen bal tutansın öyle haşmetlisin, sanki orangutansın Kim ne derse desin yala parmağı Başarını yazmayan tarih utansın • Biz parmağımızda oynatırız ülkeyi Artık parmak var unuttuk tekkeyi mekkeyi İki de rumuzumuz var IMF ile AB Ne çok sevdik biz bu iki maskeyi • Seçenek bulduk parlamenter demokrasiye Rejim öldüyse bırakın gerek yok otopsiye Bundan böyle parmağım der demokrasi var Bu sistemin eşi yok şan olsun galaksiye • Parmağına kim ne derse desin sindir elim Liderin gözüne gir tüm acını dindir elim Hesabını sen mi vereceksin boş ver Mecliste düştüğümüz durum ne kadar elim ankcuma cumhuriyet.com.tr TÜRKÎYE KAMU-SENARAŞTIRDI Memur için tatil yapmak hayal ANKARA (ANKA)- Türkiye Kamu-Sen Ar- Ge Merkezi'nin yaptığı "Tatil Araştırması" Türkiye'de çalışan me- murun, Ingiltere'de gö- rev yapan memurla Fet- hiye'de 4 yıldızh bir otelde aynı şartlarda, ai- lesiyle birlikte tatil ya- pabilmesi için Ingiliz meslektaşından 4 kat da- ha fazla çalışması gerek- tiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, 3 kişilik bir Ingiliz ailesi- nin Türkiye'de Ölüde- niz'de 4 yıldızh bir otel- de her şey dahil konak- lama ve ulaşım ücreti 1889 Avro, Türkiye'den 3 kişilik bir memur aile- sinin aynı otelde her şey dahil konaklama ve ula- şım ücreti ise 1365 Avro tutuyor. Ancak Türk ai- le iie Ingiliz ailenin ge- liri arasında 6-7 kat fark bulunuyor. Ingiltere'de bir hemşire 2300, polis 2863, öğretmen ise 2995 Avro alıyor. Türkiye'de ise hemşirenin maaşı 409, polisinki 576, öğ- retmeninki ise 467 Avro düzeyinde bulunuyor. Türkiye'ye tatil yapmak amacıyla gelen bir Ingi- liz hemşire ve ailesi 7 günlük tatili için yalnız- ca 24 günlük kazancını öderken; Türkiye'deki bir hemşire aynı otelde- ki tatil için tam 100 gün- lük kazancını ödemek zorunda kalıyor. tSPANYA'DA KONSER VERDİ SezenAksubüyüledi CARTAGENA (AA) - Sezen Aksu, Ispan- ya'nın güneyindeki Car- tagena kentinde düzen- lenen '11. 'La Mar de Musicas" (Müziklerin Denizi) festivali kapsa- mında önceki akşam bir konser verdi. Festival, bu yıl Türkiye'ye ithaf edilirken SezenAksu ile ilk kez tanışan Ispanyol- Iar büyülendi. Kentin Roma kahntı- lanyla dolu tepesindeki "Parque Torres Odi- toryumu"nda yaklaşık 1.5 saatlik birkonser ve- ren Sezen Aksu, açılışı "Gülümse" adlı parça- sıyla yaptı. Aksu'yu iz- lemeye gelen 2 bine ya- lon Ispanyol, oditoryu- mu tıklım tıklun doldu- rarak kelimeleri anlama- salar da yavaş parçalar- da hüzünlendi, Türk ez- gilerinin yoğun olduğu hızlı şarkılarda göbek atmayı denedi. 2kişiye519binYTL • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, "03, 10, 14, 16, 18, 45" olarak belirlenirken 6 bilen 2 kişi, 519 bin 63 YTL 65'erYKr ikramiye kazandı. Çekilişte, 5 bilenler 2 bin 164 YTL 10'arYKr, 4 bilenler 18'er YTL, 3 bilenlerse 2 YTL 65'erYKr ikramiye alacaklar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog