Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

10 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK ülVÛS 4AMAVAP İ 6ENÎM İ}Aİ*AM| 10 yıl aradan sonrayeni şarkılanyla 'merhaba' diyen sanatçıkendisini anlatıyor Livaneli'detı'HayataDair' HATİCE TUTNCER "An benim sevdah başım/Ah benim şair telaşun/Ahbenimsarboşluğum/Ah çügınyü- reğhn/ Sus arûk uslandu- benL." Zülfü LivanelL 10 yıl sonra "mayınh köp- rü" dedığı polıtıkadan nefes alıp yenı şarkı- larlamuağe*Yeniden\Iertıaba''dıyor "Ha- yata Dair* albumunde, ınsana ve yaşama ılışkın duygulan, huzunlen, ısyanları, aşkı, pohtıkayı yenı melodılere dokuyor "Bazı duşuncelerie bağunh hisseden bir sanatçının urunu" dı>e nıteledığı"Hayata Dair"dekı şarkılarda Lıvanelı kendısını an- latıyor Zulfû Lıvaneh, 1975'te "Eştaya Dünyaya HükumdarObnaz' 1 , 1977de "Merhaba" al- bumlennden sonra 1978'dekı "NâamTür- küsû"ndekı şarkılanyla bır donemın muzı- ğını yaptı MuZIK KENDI KENDINITAŞIYOR 30'dan fazla albumundekı onlarca şarkısı, başka sanatçılann konserlennde de hep bır ağızdan soylenır oldu Başta Yunanıstan ol- mak uzere yurtdışında bırçok ulkede sanat- çılar tarafindan sevüerek yorumlandı "tçinde yaşadığım tophımun ve kesimle- rin duyarhhkiannıtaşıyordumveonlanyan- sıtmaya çabşton. Çok yıpranmış,çokezümiş, çeşitti sosyal poÜtik olaylarla dağıalnnş bir kuşağm temsikryim. 'Karlı Kayın Ormanı' gibi onlarca parça benden de çıkû arûk, bu tophımun mah oldu. Gençlerin bu parçaian söytuyor oluşuçokguzel,benidesevindirry'or. Televizyonlar yoluyla surekü reklamı yapı- lan, kfipleri oynablanbir insanda değUim.O donemTRTde de yasakn, plaklanm tezgâb alüna indi ama demek Id muzik kendi ken- dinitaşıyor.ŞuandaTurkive'demsaniannka- falanüzerinde muthışbirreklambaskıst var. ÎSe dinkyecekkri, oku\acaklan, yivecekleri, g^ecekkri dikte ettirffiyoıf ZulfiıLtvanelı'denyenı şarkılarduymakıçın sonalbumundenbuyana 10yıl beklemek ge- rektı "Benim için albüm yapmak mekanik bir süreç olmadı. Sadece şarkılanm biriktiği za- man ve beni dışan çıkmak için zorladıklan zamankaydettim.Demekkibudönemdebes- teyapmaktabirgüçlüğiım oldu.Geçenbu on yü içinde beste v^ptırru ama beni çok mem- nun edenbesteler olmadı.Sonundageçenyaz- dan buyana çokyoğunbiçimde besteler,şar- kuar, sözkr gebneyebaşladıvebudoğumsü- recisonunda bir çocukçıktL." PoüTIKA VE MUZIK Lıvanelı şarkılannı sevenler "Keşke poü- tikayiailgflenmesede yenişarkılar yapsa" dı- yebeklerlerdı Lıvaneh'nınlOyüaraverme- sınde polıtıkaya gırmesının buyuk etkısı VBT- dıkuşkusuz "PDtitika,yahnzmüziğimedegilber şevime mani oldu.Maalesef çokumutsuzluğa kapü- dım pofitikadan. Durumu aynen şöyk görü- yorum: Birnehirkenanndasmız.karşıtaraf- ta halk var. HaUda aranızda mütfaiş bir fleti- şim ve sıcakbk var. Orada hiçbir sorun yok. Halka ulaşmak için geçmeniz gereken bir köprüvar ama mayuıh. Orasıpoütika işte.O nıaNTnharad>igeçebibeniz.halklaka\^ışacak- sınız. Zaten bizun gibi insanları potiiikaya iten de bu. Bu ulkede dürtist, guzel insanlar var, i\i şeyler de olabilir. Niye aranuza o köp- rü girijor. O köprüyü aşıp da oburtarafa geçemiyor- ssunuz.Mudkteiseoyledeğü,insanlarsizinşar- küannızıduyuyor ve sorun yaşamıyorsunuz. AmaTûrkiye'de poütika aşınprofesvonelleş- mişbirkaçbin kişinin eünde oyuncakolmuş. Tttrkiye'dekipotitikanm halklabirflgiaoldu- ğunu zannetmiyorum. Onun için de ben za- ten bu gündefik potitikaya devam etmek ni- yetinde değüim.zaten oraya odünç gitmiş bir insandun. Benim asunda yaşama bakışım, yaşambiçimim, duyarhklanm, dunyaya mü- zikveyazı açısmdan bakryorum. Ama politi- kanm boylehı beyecanlarla,iyiyurekleyapı- •- .f • .'.' ','•' •'->.'? • f •'*, A" '/ • t Gümüşdİre hiç akmıyor , T tvajttK, antolojüerdekal- ' -£-/ mış şiirlerinden tanıyıp sevdiğişair tlhami Beku Tez 'in "Duvar " adlı şiirini aynı adla , bestelemiş: "Mustafa Kemal aydınlığından yola çtkân ku- şaklann hayal kınklığtnı yan- - sıttyor. Bttgünkü durumumuz- '~ltLÂa çok ügisi var. 'Dağbaşt- -jftı duman almış/Gümüşdere , hiç akmıyor'.. Bu Türkiye ta- rihinin özeû. Osmanlı tarihin- Jfâten buyana 'Avize ttorisı'''di- jzyorum bu gidişe. Bifüerici ha- reket gelıp, sonra gerici hare- * ket gelip yolunu kesmeye kal- kışmıştır. Bugün yine karanhk bir bulutla örtülüyoruz. Ben mutlaka bunun tepkisinin, ile- riciaydınlığın geleceğikanısın- dayım. Bu inancımı hiç yitir- miyorum. Sallanan avize ka- ranlığa doğrugitti ama mutla- ka tepkisi gelecektir. Çünkü tarihimiz böyle geçmiş, tepki- si gelmeden olmaz." | ^ *• s * t » * J Albumunde değışık sazlar kullanmak ıstediğıni söyleyen Livaneli, "Genel olarak bu albumde yenı bır ses yapısı oluşturmaya çahştım ve çok uğraştım. Mey, ney, bağlama ve uttan başka çalgı koymuyorlar. Oysa dünyada ve Türkiye'de çok değışık sesler var. Mandolın, tar, sanrur bızde kalmamış artık Kayıtları Atına'da yaptık. Az sayıda ama dünya çapında vırtüözler çaldı. Hıçbır müzısyen bırbırının arkasına saklanmadı; efektlerın, büyük orkestraların arkasında saklanmadı. Herkes çıplak ama çok güzeldı. Çok zorlukla ulaşılmış bır sadelıktı." lamayacak bir iş olduğunu anladrm." Lıvanelı Kafka'nın "\forizmalar" kıta- bından çok sevdığı bır sozu aktanyor "Kaf- ka, 'Donkışot'un hatası hayallen değıldır, Sanço Panzo'dur diyor. Yani bizim de polin- kadaki sıkmümız da Sanço Panzo'lar.- An- kara'dakuer." Şarkılan anlatmaya geçmeden once polı- tıkaya ılışkın sorulan- mızı devam ettınyo- _ ruz "Yaniinsamniçi- nl de karartıjor ve umutsuzluğa düşü- yorsunuz.Çünküsbm kafanızdaki mesele- flHf%s ler ayn. 'Halk, ulke, ^ ^ B k Ataturkrejunı, laık- B B « * 3 lık' diyorsunuz.Ka- fanızda ülkeyie DgiB heyecanlar var. Bir süresonra bakryor- sunuz ki sağır du- vaıiara çarpıp geti- yor. Onların kafa- smdadekge,seçim,para pul_ Tekrarlamak bile istemediğim şeyler. Paul Valery, 'Sıyaset halka aıt olaylan halkı ka- nştmnadan çozme sanatıdrr' diyor. Ankara da bunu böyle anhyorr YENI ŞARKILAR "HayataDair'' albumundekı "SevdahBa- şun" Lıvanelı'nın sozlennı yazdığı, daha on- ce enstrumantal olarak kaydedılmış bu- par- ça Yunanlı sanatçı MariaFaranduri tarafin- dan daokunmuş "Bu bir üısanın kendi kendisiyie hesaplaş- masaruamınada getiyor.Benimhayaümla da yakmdanflgflibir şe>. Bütün telaşlannuz, sı- kınblanmız. rvimsertiğimizin. ı\i nıveüerimi- zin torpüknişi. Sadece kendimle Ogfli bir şev olarakda soy-lemhonun.Turkive'de hepimiz sıkıntı çektik, çekmeje de de\^m edhonız. Ozeffikte aydın. demokrat,duyarhkesimler da- ha çok acı çekiyorlar bu tophunda. Bizim in- sanlanmızınortakduvarlığı olduğunusezivo- rum bu şarkırun." Lıvaneh, AhmetKutsi Te- cer'ın unlu "Nerdesin" şun- nı de bestelemiş Konserle- nmde "Ck)rucû\ieçıknbuşar- küar" dıyerek tepkısını olç- tuğu dınleyıcuun şarkıyı çok sevdığını fark etmış "Genel olarakbualbumdevenibir ses v^pısı oluşturmav-a çahştım ve n , çok uğraştım. \âzım Turkü- su'nu vapab neredeyse 30 yıl geçmiş.O donemıçın buyukye- nilik olan bir hamle vapnuşük. Bağlamatekçahrunn.ben Vna- dolu sazı, dede perdesı' denilen şelpetarngetirmiştim.Yavtlar,senfonik aranj- man. fluder, ritimler biriikte icra ediliyordu. Şimdidedegtşavsazlarkullanmakistedim.Me>, nev, bağlama ve uttanbaşka çalgıkoymuyor- lar. Ojsa dunyada ve Turkive'de çok değişik seslervar.Mandolin,tar, sanrurbizdekalma- mış arûk. Kayıtian Atinada yapnk. Az sav> da ama dunya çapında virtüözler çaldı. Hiç- bir muzisven birbirinin arkasına saklanma- dı; efektkrin, buyuk orkestralann arkasında saldanmadL Herkes çıplak ama çok güzeldi. Çok zorlukla ulaşılmış bir sadetikti." Beste krîzt 77'ski şarkılar gibi guzel bestelerin CJ artık çıkmadığı duşuncemizi soyleyip nedenini soruyoruz Lıvaneli'ye: "Başka ulkelerde de beste krizi var. 'Toplumun butununü saracak, hem nıtelıklı bir duruş sergileyecek, hem de eğlence muziğine duşmeyecek, uzun yıllara dayanacak beste nasıl olacak' derseniz ben de bilmiyorum. Ben muziğinti nitelikli sozlerle birleştiriyorum. Bunlan besleyen bir duruş var. Acaba bu bir kuşak işi miydi? Biz daha dayanışmacı bir donemde yetiştik. Bizim dunyamız insan dayanışmasını, kitle dayanışmasını kapsıyordu. Bu kitle heyecanlanyla yoğrulan, bağımlı sanatçılardık, hâlâ da bağımlıyız. Geçmişe ozlem duyan bir konuşma gibi oldu ama sahiden oyleydi." Livaneli, genç kuşaklann beste yaparken kendi kok kulturlerinden ayrûmaması gerektiğıni savunuyor: "Sorunuz uzerine duşunüyorum... Ktiltür globalleşmesi ashnda globalleşmeden çok, bir ulkenin, Amerikan ve Anglosakson dünyasımn diğer ulkeler uzerindeki baskısı şeklinde oluyor. Bugun yetişen kuşaklar Batı muziğinin ve Batı 'dan gelen normlann çok etldsinde kalıyorlar. Belki deoyuzden birşey uretilemiyor." Mardin'de öğretmenlik yapıyor Seyithan'dan 'Dargeçit' MarduVde öğretmenlik gorevını surduren Seyithan'ın ılk solo albumu "Dargeçif Anadolu Muzık tarafindan yayımlandı Eğıtım Fakultesı mezunu olan Seyıthan, bugune kadar çok sayıda muzık grubuyla bırlıkte çalıştı Gorev yaptığı coğrafyarun etkısı hıssedılen şarkılar söyleyen Seyıthan, albumune "Kentkre uzak bir başına yaşamın son kaksT dıye anlattığı Dargeçif ınadını vermış Albumde "Dargeçit" adh enstrumantal esenyle kurak dağlarla çevnlı topraklan anlatan Seyıthan, geçen kasım ayında kaybettığunız Kızılırmak grubunun kuruculanndan luncay Akdoğan'ın "Kn- Huznunü" şarkısını da seslendmyor Yonetmenlığını ve aranjorluğunu Kemal Sahir Gürel'm yaptığı 12 parçadan oluşan albumde vokallerde Gurel ve Hilmi YarayKi katkı sunuyor Seyıthan, duygulu yorumu ve guzel sesıyle Dargeçıt'ten başladığı yolculuğunu genış bu" muzık yelpazesıne yayıyor Zeytinli'de müzik, deniz, doğa Rock tatüine 1 haftakaldı Edremıt Korfezı Zeytınlı beldesınde 15-16-17 Temmuz tanhlennde Zeytınlı Beledıyesı ve Poem Organızasyon ışbırhğıyle duzenlenen Zeytınlı Rock Festrvalf nde aralannda MoğoDar, Bulutsuzluk Özlemi gıbı Turkıye'run en sevılen rock gruplan sahneye çıkacak Konserlenn ucretsız ızleneceğı festıvalde kamp alanı ve çaduiar da ucretsız olarak ısteyenlere tahsıs edılecek Toplam 18 grubu ağırlayacak olan festıvalın açılışı 15 Temmuz Cuma akşanıı Moğodar, Kesmeşeker, Yuksek Sadakat, Gev'ende, DeB Yolgezer konserlenyle yapılacak Bulutsuzluk Özlemi, Kitty, Ahnanya'dan Solaris grubu, Banş Akarsu, Çamur, Catafakjue, Repertoire Dogs cumartesı akşamı rockseverlerle buluşacak 17 Temmuz Pazar akşamı ıse Kargo, lşığm YansımasL, Zardanadam, KarakediPifli Bebek, Pin Up gruplan sahne alacak Konser akşam 19 00'dan gece 02 OO'ye kadar surerken ızleyıcıler demze gınp Kaz gunubırhk gezıler yapabılecek Festıvale Yıldız Teknık Umversıtesı, Istanbul Teknık Unıversıtesı, Eskışehır Anadolu, Yedıtepe, Çanakkale 18 Mart ve Bursa Uludağ umversıtelennrn rock kuluplen de katılıyor (w\w> ze\ tmhrockfest com) m • ıç ve KnxlmkoiLseriA nkara Barosu'nun / v 8 1 kuruluş yıldonumu ve Staj Kurulu Donem Sonu Şenlığı nedenıyle duzenlenen konserde Fendun Duzağaç v e Gokhan Kırdar sahneye çıkacak 13 Temmuz Çarşamba gunu saat 20 30'da ODTU Mezunlan Derneğı Vışnelık Tesıslen Çım Amfı'de yapılacak konserde huzun ve aşk şarkılanyla tanınan Fendun Duzağaç ve son donemde hazırladığı fılm- dızı muzıklenyle oduller alan Gokhan Kırdar sahneye çıkacak Etkınlığın bıletlen wwwbıletıx com'dan edınılebılrr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog