Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 TEMMUZ 2005 PAZAR HABERLER Türk yükseköğretimini karalama kampanyasının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Isa Eşme: 'BolognaKamesi'zayıfdeğil FİGENATALAY YÖK üyesi Prof. Dr. Isa Eşme, Türk yükseköğretimini karalama kampanyasının devam etriğini be- lirterek "BolognaKarnesr (Bolog- na Scorecard) sonuçlannın kamu- oyuna farklı şekilde yansıtıldığını söyledi. Prof. Eşme, "Bolognasüredkar- nesi içjn 2, 'zayıf not' degil, 'geliş- me var' derecesiniifadeetmektedir. Kaldı ki Türkhe'nin karne notu 2 değil, 3.44 tür. Bunun anlamı da Bo- logna sürecinde Türkiye, 'iyi per- formans' göstermiftir" dedi. Türkiye'nın 2001 'de kanldığı Bo- logna sürecinin, Avrupa Yükseköğ- retim alanının güçlü bir şekilde oluş- masını ve gelişmesini hedef aldığı- na dikkat çeken Prof. Dr. Eşme, bu süreçle ilgili 19-20 Mayıs 2005 'te yapılan toplantıda, önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleştirilmek üze- re üç öncelik alanının belirlendiği- ni vurguladı. Bunlar şöyle sıralanıyor: • "Katite Güvencesi" (Quality Assurance), • "tkHiçaşamahderece sistemi" (Two-cycle degree system), ^ "Yükseköğretim diploma ve derecelerinin tanınmasr (Recogni- rion of degrees and periods of srudy- ECTS). Prof. Eşme'nin verdiği bilgilere göre Boiogna Karnesi rakamlardan çok renklerle ifade ediliyor. Buna gö- re performansı gösteren renklerin ifa- de ettikleri sonuçlar şöyle: • Yeşil: Mükemmel performans. • Açik yeşil: Çok iyi perfor- mans. • San: İyi performans. TBMM'DEN DÖNDÜ Abarülı faturalar ANKARA(ANKA)-Meclis, geçen ekim ayından bu yana sağlık harca- malanna ilişkin 126 bin fafurayı in- celedi. Bunlardan 1130'u abartılı bu- lunarak geri iade edildi. TBMM'de bulunan baştabiplik bu yasama döneminde 81 binin üzerin- de poliklinik ve yaklaşık 39 bin labo- ratuvar hizmeti verdi. Meclis' in dışa- ndan aldığı sağlık hizmetleri için gön- derilen 126 bin fatura da Fatura Kont- rol Birimi tarafindan incelendi ve bun- lardan 1130'u yönetmeliğe aykın bu- lundu. Meclis, böylece 3 milyon 150 • binYTL'likhaksızödemeyapmaktan f kurruldu. Meclis 'in bu yıl, ilaç kulla- nımında gerçekleştirüen yöntemler- ' le toplamda yüzde 58'lik bir tasarruf yaptığı da biîdirildi. Meclis'in bu yılki bütçesi 282 mil- yon 466 bin 558 YTL olarak hazır- lanırken ilk altı ayda bunun 121 mil- yon 659 bin 36 YTL'lik kısmı harcan- dı. Harcamalann yüzde 67'si millet- vekili ve personel maaşına, yüzde 15'i mal ve hizmet alımına, yüzde 17'si cari transferlere ve yüzde l'i yatınma gitti. SAĞLIK BAKANIAKDAĞ Cankurtaran izni çıkmadı ANKARA (ANKA) - Sağlık Baka- nı Recep Akdağ, bakanlık hastanele- rindeki ambulanslara Türkçeyi koru- mak amacıyla "Cankurtaran" ismi ve- rilmesi fikrini desteklemedi. AKP Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün. bakan Akdağ'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na bir önerge vermişti. Akgün'ün "Sağhk BakanhğTna bağh hastaneler- de kuüanılan ambulanslann isminin Türkçenin korun- ması ve yaşaülması adı- T na Cankurtaran olarak değiştirilmesi konusun- da ne gibi çalıştnalar yapıhnakta- dır" sorusuna olumsuz yanıt veren Akdağ, "ambulans" sözcüğünün tüm dünyada kabul edilmiş olmasını öne- riye ret gerekçesi olarak gösterdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tngi- lizce "Ambulance* sözcüğünün Türk- çede okundugu gibi kullanıldığını da anımsattı. Türkiye'nin Boiogna Süreci Karnesi Değerlendirme Alanı Kalite Güvencesi İki Aşamah Derece Sistemi (Lisans, Yüksek üsans) Yükseköğretim Diploma ve Derecelerinin Tanınması Genel Sonuç Sonuç Renk Turuncu Yeşil Açık Yeşil San Not 2 4.67 3.67 3.44 Anlamı Gelişme var Mükemmel performans Çok iyi performans İyi performans • Boiogna süreci verileri toplu olarak değerlendirilince Türkiye'nin karne notu, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Lüksemburg, Romanya gibi ülkelerden üstün, îtalya, Yunanistan, Ispanya gibi ülkelerle hemen hemen aynı. Prof. Dr. îsa Eşme: "Türkiye, Boiogna sürecinde 'iyi performans' gösterdi." • Tlıruncu: Gelişme var. • Kırmızı: Gelişme az. Karneye göre genel sonuç 3.44 ye- rine 3.50 olsaydı bunun renk karşı- lığının açık yeşil (çok iyi perfor- mans) olacağıru belirten Prof. Eş- me, şunlan söyledi: "Karne, kamuoyuna her neden- se hatah yansrabnıştır. Şöyle ki: • Türk yükseköğretiminin kali- te alanındaki notu 2'dir deniüyor. Doğrusu katite alanıdeğü, kalite gü- vencesidir. Kalite güvencesinin öl- çütieri şöyiedir: • Kalite güvencesi sisteminin ge- tişün aşamasL • Değerlendirme sistemlerinin önemli unsurlan. • Öğrencilerin sürece kaühm dü- zeyi • lluslararası kaühm, işbiriiği ve netvvork düzeyi. Türk yükseköğretiminde, ulusal bir kalite güvencesi sistemi kurmak için çalışmalar başlatılmıştır. Üni- versiteler birçok değerlendirme ve akreditasyon sürecine katılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu'nun hede- fi, 2005 yılında bir ulusal güvence kurumunu hayata geçirerek.2007 yılında Londra'da gerçekleşecek olan bakanlar konferansından önce önemli sayıda değerlendirmeyi ta- mamlamış olmaktır. • Türkiye'nin iki-üç aymnh de- rece sistemi notu 4 olarak ifade edi- fiyor. Bu not 4 değil, 4.67'dir. • Kredi transferi (ECTS) ve yük- seköğretim diploma ve dereceleri- nin tanınması alaıunda notumuzun 3 olduğu öne sürülüyor. Doğrusu 3 değü,3.67'dir. _ * • Avrupa ÜnKiersitelerBir- liği'nin (EUA) yürüttüğü 'Uluslararası Akreditasyon ve Kurumsal Değerlendirme Sü- reci'ne 77 üniversitenıiznı baş- vurduğu ve yalnız 10 üniver- sitemizin kabul edildiği söyle- niyor. Bu tespit doğru degil. | Öncetikk bu sürece dahil ola- bilmek için üniversitelerin ElA'ya üye ofanası gerekmek- tedir. Bugün tâbanyla 77 Türk ünrversitesinin 38'i EUA'ya tam üye, 7tanesiiseortaküye- dir (assodate member). Ayn- ca yukanda adı geçen sürece kaülun, tüm üyeler için zo- runhı değildir. ELA tarafindan her yıl ma- yıs ayında duyurusu yapılan 'Kurumsal Değerlendirme Programı Başvuru Çağnsı' ile üye üniversiteJer bilguendi- ritirve bu programa kaülma- yi talep eden üniversiteler, baş- vuru formunu doldurarak ve başvurulan kabul edilirse programa kaühm ücreti olan 27binAvro'yuyaürarak busü- rece dahil olabilmektedirler. Boiogna Süreci verileri toplu olarak degerlendiriflnce Tür- krye'nin karne notunun; Hır- vatistan,Bosna-Hersek, Lük- semburg, Romanya gibi ülkelerden üstün oiduğu, ttarya, Yunanistan, Is- panya gibi ülkeleıie hemem hemen aynı olduğu görülür." Türkiye 'nin performansı iyi r Tl ürkiye'nin Boiogna 1. sürecinde "iyi performans " gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Isa Eşme, Türk yükseköğretiminin uluslararası değerlendirmelerdeki yeri tartışıhrken, bilinmesi gereken noktalan da şöyle sıraladı: - AB ülkeleri ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde üniversiteler gayri safı yurtiçi hasılamn yüzde 2-3 'e yakın oranını alırken Türkive'de bupay yüzde 0.36'dır. - AB ülkeleri, ABD, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler, araştırmaya yüzde 2-3 oranında pay aymrken, Türkiye'nin araştırmaya ayırabildiği pay sadece yüzde 0.64'tür. Bu veriler, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin Boiogna sürecinde karnesinin iyi olduğunu göstermektedir. Artık ilaçlarm piyasada ulaşılabilir olup olmadığı dikkate almacak 'Eşdeğer'e yeıri düzeıdeme / Temizliği doktorlar ^yapıyor "TAoktoriara zonınhı J_Vhizmetk ilgifi yasal düzenlemelerin gündemde olduğu şu günkrde, kırsal kesimlerdeki sağhk ocaklannda görev yapan doktorlar, eleman sıkmüsı nedeniyle asti görevlerinin y anında temiztik yapmak zorunda kahyor. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağh Sutaşı ve Mızrakh sağhk ocaklan, personel sorunu nedeniyle kapah tutulurken Mağaracık ve Tekebaşı beldelerinde sadece birer doktor görev yapıyor. Doktorlar, tahsilat, enjeksiyon gibi yardımcı sağhk personeli hizmeüerini de kendileri yapmak durumunda kahyor. (Fotoğraf: AA) Listeden çıkanlan bazı ilaçlar Bedeli ödenecek ilaçlar Iistesüıden çıkanlan toplam 350 ilaçtan bazılan şöyle: AlfoxU 250 mg 24 TB, .\lfasinn 250 mg 24 kp, Bactrim 400/80 mg 5 ml 1 amp, Candidin 50 mg 3 kp, Novalgm 1000 mg 5 supp (büyük), Ogastro 15 mg 30 mikropellet kp, Orfarin 5 mg lOOtb, tzotonik sodyum klorür yüzde 10 dex 1.000 ML Sol (Kansuk törba), yüzde 20 Mannitol 100 ml sol (Kansuk torba), 1/6 Molar Sod Laktak lOOOrnl, Albumin Hemasure yr üzde 20 50 ml 1 flk, >lethotrexeate Roger BeDon 50 mg/5ml lflk, Naprosyn 250 mg 20 tb, Negopen 250 mgl flk, Nolvafen 10 mg 250 tb, 1000 ml Sol (Kansuk torba), Locoid 15 gr krem, Magnezyum sulfat yüzde 1510 ml 100 amp (biosel) Famodin 40 mg 15 tb, diazem 2 Mg 50 Kp, doloksen 250 mg 20 Tb, Fucidin yiîzde 215 gr krem. Talimata göre gerekli düzenlemeler yapılan ilaçlar da şöyle: Sennalas 20 mg 30 enterik tablet, Zyprexa 10 mg 7 ftb, Zyprexa 5 mg 28 ftb, Masibone 70 mg 4 tb, Fosamas 70 mg 4 tb, Osalen 70 mg 4 tb, Insulatard hm 100 nı/ml 3 ml 5 kartuş, Norvasc 5 mg30 tb, Norvasc 10 mg 30 tb, Coversyl 8 mg 30 tb, Atacand phıs 16 /12.5mg 28 tb, Nerium 20 mg 14 ent kaph peDet tb, Nexium 40 mg 14 ent kaph pellet tb, Crestor 10 mg 28 tb, Crestor 20 mg 28 tb, Crestor 40 mg 28 tb, Ventofor inhakr 60 kp, Gynoferon depo 30 drj. • Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla 350 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkanldı. Uygulamaya göre, "Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) ilaç Uygulaması" kapsamnıda tüm kurumlar eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun yüzde 30 fazlasına kadannı dikkate alıyor. ANKARA(AA)-Eşdeğeruygulamasuıatabi tu- tulan ve eşdeğer gruplannda en ucuz ilaç olarak baz alınan, ancak piyasada bulunamaması nedeniy- ie sorunlara neden olan toplam 350 ilaç, Maliye Ba- kanlığı' nın bütçe uygulama talimatıyla, bedeli öde- necek ilaçlar listesinden çıkarıldı. Tedavi yardımına ilişkin 2005 MaBYıh Bütçe Uy- gulama Tahmatı dünkü Resmi Gazete'de yayım- landı. Talimatta 1 Temmuz 2005'ten itibaren uy- gulamaya başlayan genişletilmiş eşdeğer ilaç uy- gulamasına ilişkin olarak gerek Türk Eczacılar Birliği'nden, gerek geri ödeme kurumlannda Ge- ri Ödeme Komisyonu'na yapılan müracaatlarda eşdeğer ilaç uygulamasına tabi tutulan ve eşdeğer gruplannda en ucuz ilaç olarak baz alınan bazı ilaçlann piyasada bulunamadığı ve bu durumun so- runlara neden olduğunun anlaşıldığı belirtüdi. ULASILABILIRLIK Talimata göre bu çerçevede "BedeB Ödenecek Üaçlar Listesi"nde yer alan ilaçlardan bazılan çıka- nldı. Bundan böyle, eş- değer ilaç uygulamasın- da ilaçlann piya- sada ulaşılabilir' olup olmadıklan dikkate alınarak Geri Ödeme Komisyo- j nu'nca güncelleştirmeler yapılacak. Maliye Bakanlığı'nın talimanna göre "Ge- ri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) Daç Uygu- laması" kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun yüzde 30 fazlasına kadannı dikkate alıyor. Fiyatlan en ucuz olarak referans abnacak ürünlerin eczacdar tara- findan ulaşılabilir olması gerekiyor. Y E T K I L İ CERİ ÖDEME KOMİSYONU Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak be- lirlenen ilactn en az 5 ay piyasada bulunma ve il- gili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasın- dan en az yüzde 1 pazar payına sahip olması gö- zetiliyor. Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alına- rak yeniden belirlenmesine ve bunlara ilişkin te- reddütlerin giderilmesine Geri Ödeme Komisyo- nu yetkili bulunuyor. Talimata göre toplam 350 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkanlırken, 18 ilaç için de mev- cut kamu kod numaralan korunarak gerekli düzen- lemeler yapıldı. PAZAR ORHAN BURSALI Oku Ne Kadar Geriye... Şüphesiz çok göstergeli bir kavram uygariaşma. Gü- nümüzde "insani kalkınmışlık" kavramı altında, Bir- leşmiş Milletler'in, OECD'nin geliştirdiği çeşitli para- metrelerle ölçülüyor. Ama bunlar arasında olmayan, belki de sadece bir "parametre" bile uygarlık düze- yi konusunda temel bir referans noktası olabilir özel- liktaşıyor: Ülkelerin, topraklarında kendilerinden ön- ce yaşamış uygarlıkları sahiplenme ve koruma dere- celeri! Van'a yaptığımız üç günlük bir gezi(*) sırasında Urartu uygarlığının izini sürerken, bildiğimiz birdurum- la yine yüz yüze çarpıştık: Geçmiş uygarlıklan ve ta- rihi sahiplenme ve yarınlara taşıma konusundaki za- vallılığımız, vurdumduymazlığımız, yok etme beceri- miz, bu zenginliklerden bugün için ekonomik değer yaratma yeteneksizliğimiz vb... Nezih Başgelen, Doğu Anadolu'da MÖ. 900-700 yıllan arasında birçok açıdan çok ileri bir uygarlık kur- muş olan Urartulardan hangi eserlerin kaldığı soru- suna şöyle yanıt veriyor: önemli bir kısmı British Mu- seum'da, bir kısmı Alman müzelerinde ve son 50 yıl içinde kaçınlanlar ise Israil'de. öyle çok eser gitmiş ki Israil bir Urartu Müzesi kurmuş. Düşünün ki taa 1700'lerden itibaren Ingilizi, Alma- nı, Fransızı ve diğer Avrupalısı, sonra Amerikalısı, Anadolu'ya adeta "dadanmış" durumda. Götür gö- tür bitirememişler. Biz hep seyretmişiz. Hatta yer yer onay vermişiz. "O taşlardan bizde bol var, alıp götü- re" diye... Veya sahip çıkamadığımız için götürülme- sine göz yummuşuz. Neden? Avrupalısı, Amerikalısı, Israillisi, Japonu vb. insanlığın kültür tarihine sahip çıkmanın önemini bizzat eylemleriyle kavnyor, bu tarihe sahip olabilmek için inanılmaz bir emek, para sarfediyor. Peki biz bu bilince niye ulaşamıyoruz? Parasızlık demeyin, çok gülerim.. • • • Işte, yazının başında "uygartık ölçüsü" olarak ilan ettiğim aynma gelip dayanıyoruz. Yanıtı burada.. Elog- lunun ulaştığı insanlık ve uygarlık bilinç düzeyi ile bi- zim düzeyimiz, bizimle onlar arasındaki bir yol kav- şağıdır... farihi ve bütün geçmişi sahiplenme ile, bugünkü uygariığa ve insanlığa, sanatta, bilimde, teknolojide vb. büyük büyük katkı yapma arasındaki paralelliği kavrayamayan yönetimlerin altında inliyoruz. Bir ge- netik miras gibi, her hükümet bu tavn devralıyort Şimdilik bizim iktidarlar için uygarlık ölçüsü ve uy- garlık tarihimizin hacmi ve sınırlan, Osmanlı padişah- ları ve yaptıkları fetihlerdir. Istanbul Belediyesi'nin Dünya Mlmarlık Kongresi için hazırlattığı, Fatih'in Istanbul'undan düşünce olarak bugün için bir nebze nasiplenmemiş anlayış mı desem, Anadolu uygariık- lanna ve Mustafa Kemal'in toplumsal devrimlerine reddiye mi desem, belki hepsini birden içeren yayı- nı, bizim geçmişe bakışımızın sakatlıklannın somut ifa- desidir.. Her kim ki uygarlığı kendi ideolojik çizgisi ve din- sel inanışlarıyla sınırlı bir tarihi koridor aralığında gö- rür, onlann bırakın insanlığa, gelecege ve ülkeye ka- tabileceği bir değer olamaz!.. Bu nedenle diyorum ki, biz ne zaman Anadolu'nun geçmişine, büyük bir kıskançlıkla sahip çıkacağız.. geç- mişin her bir mirasını ortaya çıkarmak ve korumak için para akıtmaya başlayacağız.. Ne zaman ki sahip ol- duğumuz bu müthiş zenginliği ülkemiz için büyük bir kazanç kaynağına dönüştürme yoluna gireceğiz?.. Işte o zaman ülkemizin gerçek bir kalkınma ve uy- garlaşma yoluna girdiğinin işaretleri ortaya çıkacak- tır.. • • • Van Müzesi'ni bu sabah dolaşacağız. Burada dev- leti temsil edenlerin kişisel çabalarıyla sınırlı bir sahip- lenme ve koruma kıvılcımlan yok değil. Ama Urartu uygarlığı, önemli ölçüde başka müzelerde.. Anado- lu'nun bütün diğer eski uygarlıkları gibi.. Van Gölü Akdamar Adası'ndaki ömeği olmayan ki- lisenin siyasi nedenlerle onarımı başlamış gerçi, ama bütün müzelerimiz yol geçen hanı gibi, talana bıra- kılmış. Onlarcası bekçisizlikten, müdürsüzlükten, ye- nilenememekten, bakımsızlıktan Allahına terk edil- miş durumda. Anadolu'nun tarihsel zenginliğini başa dert olarak gören çağdaş iktidarlann resmi geçidini yaşıyoruz. Şu atasözüf) bütün gerçeği ne kadar çarpıcı ortaya ko- yuyor: "Oku ne kadar geriye çekersen, o kadar ileri- ye gidersin!" C) Garanti Bankası "Anadolu Sohbetleri" Van top- lantısı vesilesiyle düzenlenen kültûr gezisi.. Ve bu atasözünü anımsatan da, toplantıda 'Türkiye'de hay- vancılık" üzerine konuşma yapan ve arkeolojinin ve eski uygaıiıklann büyük gönöldaşı olan Ethem San- cak... obursali@cumhuriyet.com.tr YÖK 2005TE DAVA AÇMIŞTI Yine 130 öğrenci yurtdışma gidecek ANKARA (ANKA) - Türkiye 'den yurtdışına Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Ku- rumu (YÖK) tarafindan gönderüecek öğrenci sayısı 2005 yıhnda olduğu gibi 130 olarak be- lirlendi. Maliye Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de ya- yımlanan 2006-2008 yüı bütçe çagnsına iliş- kin tebliğde, 2006 yılında Türkiye'den yurtdı- şına gönderüecek öğrenci sayısına da yer veril- di. Tebliğde, toplamda 130 olan yurtdışına eği- rim-öğretim için gönderilecek öğrencilerden 80' i YÖK tarafindan kullanılacak. Milli Eğitim Bakanlığı da geriye kalan 50 kadroyu yurtdışı- na ilk defa gönderilecek burslu öğrenciler için kullanacak. Öte yandan YÖK, 2005 yılında verilen yurt- dışuıa lisans üstü eğitim-öğretim için gönderi- lecek 80 öğrenci kadrosunu hükümet ile pro- sedür konusunda ortaya çıkan uzlaşmazlık ne- deniyie kullanmamıştı. YOK, söz konusu kadrolann kullanımının Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı veBaşbakanhk'ınizninebağlarımasınatepkigös- termiş, genelgeyi dava ederek, sonuçlanana dek kadrolan kullanmayacağını bildirmişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog