Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

10 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER AKPIiOzmen yaşamıın yitinf • İZ\ÜR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Izmir'in Çeşme ilçesinde tenis oynarken kalp krizi geçiren AKP Ağn Milletvekili Mehmet Melik Özmen yaşamını yitirdi. Özmen'in cenazesi Çeşme Devlet Hastanesi morguna kaldınldı. 1966yıhnda Erzurum'da doğan Özmen, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarhk Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bıtirdikten sonra endüstri mühendısi olarak özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. Evli ve bir çocuk babası olan Özmen, Ingilizce ve Arapça biliyordu. Tuncelililer: Baskılar artıyor • tstanbul Haber Servisi - Tunceli Derneklen Federasyonu Genel Başkam Ismail Aslan, Tunceli'de son 2 yıllık dönemde, insanlann yaşama haklannın hiçe sayıldığma ve faili tneçhul cinayetlerin giderek arttığına dikkat çekti. Aslan, "Tuncelili kimliğine sahip olan ve toplumsal soninlara duyarlı kişilerin, ölümlerle sonuçlanan çeşitlı saldınlara maruz kaldığına" dikkat çekerek 28-31 Temmuz tarihleri arasmda yapılacak olan 6. Munzur Kültür ve Doğa Festıvali öncesinde sistemli şekilde insanlann bölgeden soğutulmak istendiğini vurguladı. Mumcu'dan türban desteği • İSTANBUL (AA) - Cem Vakfı Dosteli Yardım Komisyonu'nun Bahçeşehir'deki merkezinin açılışına katılan Anavatan Partisi Genel Başkaru Erkan Mumcu, kendini aile arasmda bir nişana davet edilmiş gibi hissettiğıni söyledı. Tören sonrası basın mensuplanrun sorulanru yanıtlayan Mumcu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Vakıf üniversitelerinde türbarun serbest olmasına' yönelik sözlerini değerlendirdi. Hukuken böyle bir şeyin mümkün olrnadığını kaydeden Mumcu. "Doğru da değil. Eğer bu özgürlükse, haksa bunun vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi olmaz. Insanlann hak ve özgürlükleri, kılık kıyafetleri yüzünden kısıtlanmamalıdır" dedi. MHP, Telekom'un IANKARA(AA)-MHP Genel Başkan Yardımcısı OktayVural, "Türk Telekom'un özelleştirilmesi ihalesinde teklif açümadan 1 gün önce sözleşme değiştirilmiş ve Telekom'a yeni görevler adı altında hizmetler verilmesinin önü açılmıştır. Bu, ihale şartlanna aykındır" dedi. Vural, yaptığı yazılı açıklamada, " Bir imtiyaz sözleşmesine dayanılarak yeni görev verilmesi mümkün değildir" dedi. BakanBcer:2-B tekrar gelecek • NÎĞDE (AA) - Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Ulukışla ilçesine bağlı Emirler Köyü'nde yapunı tamamlanan sulama göletinin açıhş töreninde yaptığı konuşmada, 2B uygulaması konusunda yurttaşlann talepleri olduğunu söyledi. AKP'nin bu talepleri gördüğünü anlatan Eker, "Bu konuyu tekrar dile getireceğiz" dedi. CHP lideri Baykal, Erdoğan'ın Hizbullah terör tehdididir demediğine dikkat çekti a terorİSKENDERUN (Cumhuri- yet) -CHP Genel Başkanı De- niz Baykal, hükümetin Türki- ye lehine politika üretme şan- sını kaybettiğini belirterek te- rörün yeniden başladığına işa- ret etti. Baykal, CHP Hatay Milletvekili Abdülaziz Ya- zar'ın oğlunun düğününe ka- tılmak üzere karayoluyla gel- diği Hatay'uı tskenderun il- çesinde halka hitap etmesi beklenirken "Düğün için gel- dnn" diyerek gazetecilere açık- lamada bulundu. • Başbakan Erdoğan'a sert eleştiriler getiren CHP lideri Deniz Baykal, izinsiz eğitim kurumlanna ceza indirimi getiren düzenlemeyle ilgili olarak "Devlette süreklilik gerekir. Türkiye'de Hizbullah her zaman terör tehdididir" dedi 'Güneydoğu'daHizbuBah'ın denetiminde kurtanlnuş böV- gelerçıkbğına, domuz bağı ifa- desinin de bunlardan öğrenil- diğine. şimdi El-Kaide ileişbir- liği içinde olduklanrun beür- lendiğine'' işaret eden Baykal, "tstanbul'da Hizbullah'a ait bilgjsayartardabinkrceisim ek geçiriidLBunlan hangi kanun- suz eğitim kurumlannda, kim yeriştirdi? Kendi vatandaşla- nndan nefret etmeyi bunlara kim öğretti? Şimdi Başbakan bir kanun çıkanyor, izinsizeği- tim kurumlanna az ceza vere- tim, himaye edelim onlan diye. Biz bunu yaşamadık mı, tek- rar yaşayınca mı anlayacağız? Devlette süreklilikgerekir. Tür- kiye'de Hizbullah her zaman bir terörtehdididir. Biz bu baş- bakana 'Hizbullah terör teh- dididir' diyesöytetemedik" de- di. 'Kişilik çataüaşması' Baykal, Başbakan RecepTay- yip Erdoğan'ın Amerikah işa- damlannı toplayarak "Ben la- iğtan" dediğini anımsatarak an- cak Başbakan'ın Türkiye'de "Ben laik fılan değffim" dedi- ğine işaret etti. Baykal, "Karar ver kardeşim,o musun, bu mu- sun? Bu AKP'de iki kişilik var. Kişiük çataDaşması. Buna psi- kolojide şizofrenidiyorlar" di- ye konuştu. Türkiye'nin borç- lannın 350 miryar dolara dayan- dığını kaydeden Baykal, "AKP hükümetinin 100miryardolar- hkborç bindirdiğini'' söyledi. Baykal, ERDEMIR'ın satüma- sıyla da Türkiye'nin demir çe- likpolitikası üzerinde söz söy- leme hakkından vazgeçilmesi anlamına geleceğini kaydetti. F TtPl CEZAEVLERİ Tutuklu yakınları endişeli• Tutuklu yakınlan, F tipi cezaevlerinde, yö- netimlerin keyfi cezalarla doktor, ilaç temini. aileyle haberleşmeyi engellediğini, dayak olaylarının yaşandığmı ileri sürerek " Yakınla- ruruzın yaşamlanndan endişeliyiz" dediler İstanbulHaberServi- hücrelere götürülürken si - Tutuklu ve Hüküm- Tekirdağ F Tipi Ceza- lüYakınlan Birliği'nden evi'ndeMenderesLey- (TUYAB) aileler, yeni la'runayağınınkırüdığı- Türk Ceza Yasası'nın m, AnBabaAn'nınise cezaevlerinde iletişim, vücudununçeşitlibölge- sağlık ve yas^m hakkı lerine darbe aldığıru an- ihlallerinin artmasına lattı. Hükümlüler hak- neden olduğunu savun- krnda cezaevi yönetimi- du. Tutuklu yakınlan F nin asılsız suçlamalarla tipi cezaevlerinde, yö- davaaçtıklannı ileri sü- netimlerin keyfi ceza- ren Horoz, "Cezaeviida- larla doktor, ilaç temini, resikendiyapüğıhukuk aileyle haberleşmeyi en- dışıuygulamalankapat- gellediğini, dayak olay- mak için dava açryor" lannrnyaşandığını anla- diye konuştu. tarak "Yakınlanmızın Horoz, Edirne F Tipi yaşamlanndan endişe Cezaevi'nde Zeynel Fi- edfyoruz" dediler. rikve AKŞahin ın dok- Gebze F Tipi Ceza- torunkendileriiçinyaz- e\i'nde tutuklu bulunan dığı ilaçlann verilme- Aysel Güldoğan ın kar- memesi üzerine Adalet deşi Hanzey Guldoğan Bakanhğı'na dilekçe İstanbul 3. Nolu Ağır yazdıklannı,bakanhğın Ceza Mahkemesi'nde- ilaçlann "Kurum tara- ki duruşmada ablasının findan temin edilmesi'" darp izlerini göstererek yolunda yamt verdiğini suç duyurusunda bulun- anlatarak "Bunakarşuı duğunu anlattı. Yoğun- idare 'kendi paranızla laştınlanüstaramasıuy- alın' şektinde bir tavır gulamalannın tutuklu- takındı. Hükümlünün lar üzerinde baskı yön- bu hakkı da gasp ettih- temi olarakkullanıldığı- yor" diye konuştu. nı anlatan Güldoğan, Hükümlü yakınlann- "Gebze F Tipi Ceza- dan Bahar Ertürk ya- evi'ndekankanserihas- samını kendi başınaida- taaFilız Gülkokuerhem me ettiremeyecek dere- infaz memuru hem de cede hasta olanlann da- askerkr taranndan üst hi yeni TCK'ye daya- üstearanmayıreddetti- narak tek kişilik hücre- ği için hastaneye götü- lerekonulmakistendiği- rüünedi" dedi. ni öne sürdü. Ertük, An- Yeni TCK'yle birlik- kara Sincan F Tipi Ce- te müebbet ve ağırlaştı- zaevi' nde bulunan kar- nlmış müebbet cezası deşi Kemal Ertürk'ün alanlann tekkişilik hüc- diyabet ve hipertansi- relerekonulduklanrube- yon hastası olmasına lirtenTUYABüyelerin- karşın, tedavisinin en- den Seza Mis Horoz, gellendiğini iddia etti. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART musakart@yahoo.com TEK KİŞİLİK HÜCRELERE KARŞI EYLEM TAKSİMDEN SIVAS'A TÜNEL' KAZDILAR tstanbul Haber Servisi - Tutuklu ve Hükümlü Yakınlan Birliği (TUYAB) ve Tutuklu Aileleri Derneği (TUAD) cezaevlerindeki tecrit uygu- lamasının sona erdırilmesi istemiyle Galatasa- ray'da gösteri yaptılar. Yeni Infaz Yasası'yla tutuklu ve hükümlülerin iki kez cezalandınldı- ğıru savunan grup adına yapılan açıklamada, "Yeni infaz yasası ik sistem arbkyalnız muha- Bfkimlikkre degiL insan ohna onunına da sal- dırmaktadır" denildi. Ağırlaştınlmış müebbet hapis cezasına çarptınlan hükümlülerin tek ki- şilik hücrelere alındığı ıfade edilen açıklama- da, "Tek kişilik hücrelerde kalanlann görüş günleri sıruriandınlrruş, hav-alandırma\'a bir saat gibi bir zaman arahğmda o da keyfîyete göre çıkabilecekler" ifadeleri yer aldı. tstanbul Haber Servisi - Askerlik görevini reddettiğı için Sıvas Askeri Cezaevi'nde tu- tuklu bulunan vicdani retçi Mehmet Tar- han'ın serbest bırakılması istemiyle "Mehmet Tarhan'la Dayanışma İnisiyatifrnı oluşturan bir grup dün Taksim Gezi Parkı'nda simgesel **tüner kazdı. Taksim Gezi Parkı'nda topla- nan 10 kişilik grup Tarhan'ın, "Askeıükten kurtuhnak için emre itaatsiznkte ısrar" suçla- masıyla açılan davasının 12 Temmuz"da görü- leceğıni anımsattı. Tarhan hakkında davalann tekrarlanarak sürecin uzayacağını ifade eden antimilitaristler, Tarhan'ın cezaevinden çıka- mayacağım saMindular. Eylemciler daha sonra çatal, kaşık ve kürekle sembolik olarak Sıvas Cezaevi'ne tünel kazdılar. Anadolu (İniversitesi The State University o1 New York EMPIRE STATE COLLEGE K ü r e s e l Y a k l a ş ı m K ü r e s e l E t k i l e s i m Türkive'de ilk ve tek 2 dİDİoma ve 2 MBA derecesi eABD'den ve YÖK'ten onavh İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı Profesyonel iş yaşammın koşullarına uygun, kişisel ve kurumsal gelişim fırsatı. Zaman ve mekandan bağımsız. Her meslek grubuna uyarknabilen program tasarımı. ABD'li öğretim üyeleriyle Türkiye'de yüzyüze çalışma olanağı. i Ömek olaylara ve uygulamaya dayalı ders içerikleri. I Esnek ders tercihleri. Güz 2005 Dönemi 29 Ağustos- 9 Aralık tarihleri arasında gerceklqtirilecektir Ön kayıtlarımız devam etmektedir Aynntıh Bılgt için: Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F.- Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tel: 0.222.335 05 95 http: emba.anadolu.edu.cr e-posta: aedemircil 0 anadolu.eclu.tr e-posta: gunesberberoglu&anadolu.edu.tr POLİTtKA GÜNLUGU HtKMET ÇETtNKAYA Acının TarihL. Acının bütün tarihi nedir? Boş bir eşik mi, yalnızlık mı, yoksa sedir ağacı mıdıracı!.. Yosun tutmuş bir pencere pervazından ba- karken Almeria'nın çocuklannı düşündüm... Hiçbir zaman hesabı sorulmamış gözyaşları Madrid'in, Barcelona'nın meydanlarını doldurdu. Almeria'nın, Badojoz'un, Guernica'nın döktü- ğıi kanın hesabı sorulmamıştı... Bir temmuz akşamında alev alevyanan göğün, dağların arkasına saklanan bulutların türkülerini yanm bıraktıklarını gördüm... Belki denizin rengini unuttuk. Çocuklar hiç konuşmuyordu... Büyük acılar çekerek gelmiştik bugünlere... Yaşam derslerinden sınıfta kaldık. Sevmeyi ve sevilmeyi unuttuk. Tek tek yitirdik dost- lanmızı. Kanlı adresleri bulamadık, faili meçhul ci- nayetleri durduramadık. Bilir misiniz Almeria'nın çocuklan sessizdir. Ba- dojoz'un kadınlan dilsız. Konuşmazlar ve hiç ko- nüşmayacak kadınlar ve çocuklar. Boğazlannı tıkamıştır oranın kumu... Guernica'nın adamlan da konuşmaz. Acılaria yaşar onlar da!.. Acının bütün tarihinde adları vardır... Ağaçlara bakartar durmadan!.. Hiç hesap sormazlar!.. Tıpkı bizim gibi. • • • Denizi boyarlar unutulmuş renklerie... Ihanete uğrarlar... Tarihin sayfalarında kendilerini arariar, bulamaz- lar. Archibald MacLeish'in düşlerinde hep büyük acılar vardı... Londra'yı terör vururken biliyorum sizin de içi- nizacıdı... Bağdat'a bombalar atılıp, işgal edilirken orada da çocuklar acının tarihini yazıyordu... Suskunduk!.. Ürkektik!.. Kuşlan, çocuklan, yaşlılan, gençleri unuttuk... Acının bütün tarihi yaşamın kendisi değil miy- di? Dipsiz avuntular, kanlı adresler, faili meçhuller... Unuttuk mu yaşananlan? Cesar Vallejo'nun ağacı, yapraklan bölen öf- kesi, tomurcuğun görünmez gözenekleri diren- menin adıydı... Ama tüm kapılar yüzümüze kapandı... Gökyüzü ağiadı!.. Kuşlaröttü!.. Bir kadın iri gözleriyle gökyüzüne baktı bir çöp sabahında. Bir çocuk Londra metrosunda ağiadı. Bense yosun tutan bir pencere pervazından dı- şarıya bakıyordum saatlerdir... Nedense aklıma Metin Eloğlu'nun dizeleri gel- di: "Mademki gûzelsin, güzeli yaşatmak için, ma- demki iyisin, iyiliği yaşatmak için... Haydi uyanL. Denizi dinle, yaşamak desin; toprağı dinle, ba- rışmak desin; göğü dinle, sevişmek desin... Birplak konulmuş gibi gramofona; işte aşk, iş- te özlem, işte savaşmak gücü..." Geleceğin rengi tarih sayfalarında... Gelecek bir umut!.. • • • Mavi çiçeğin türküsünü söylemek istiyorum bu sabah!.. İri yıldtzlara takılı kalan acılarımız ve yalnızlığı- mız anılarda hep siyahlar giydiriyor insanlığa... Gök şimdi yaralı bir martı... Sessizlik giderek çoğalıyor... Acının bütün tarihi savaşlar vekıyımlardır... Bağdat'tır, Londra'dır, New York'tur, Moskova'dır, Bes- lan'dır. Türkiye'dir!.. Hiçbir zaman sorulmadı acı- nın hesabı... Sorulmayacak... hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 ÖLÜMÜNÜN 10. YILI Mehmet Ali Aybar anıhyor İstanbulHaberServi- si-Türkiye sosyalist ha- reketinin önderlerinden, bilim adamı, siyasetçi, yazar Mehmet Ali Ay- bar ölümünün 10. yılın- da, bugün Aşiyan'daki mezan başında saat 11 .OO'de amlıyor. 5 Ekim 1908'de İstan- bul'da doğan Aybar, Galata- saray Lisesi ve îstanbul Üni- versitesiHukuk Fakültesi'nibi- tirdi. Aynı za- manda milli at- let olan Aybar, 1928-35 arası Milli Takım'da yer aldı. 100metre,200metreve bayrakyanşlannda Tür- kiye rekorlan kırdı. Ay- bar, 1933 BalkanOyun- lan'nda 100 metre şam- piyonu oldu. Öğrenimi- ni sürdürmek üzere git- tiği Fransa'dan Ikinci Dünya Savaşı'nın baş- laması üzerine Türki- ye'ye dönen Aybar, Ana- yasa Hukuku asıstanı, hukuk doktoru ve Dev- letler Hukuku doçenti ol- du. Vatan ve Gün gaze- telerinde yazdıgı siyasi yazılan nedeniyle 1946'da görevine sonve- rildi. 1962'de bir grup sendikacının kurduğû Türkiye Işçi Partisi'nin (TtP) genel başkanlığı- nı yaptı. Aybar, 1965 yı- lında yapılan genel seçimler sonucu genel başkanlığrnı yaptığı TÎP'in TBMM'ye gi- ren 15 millet- vekilinden bi- riydi. Aybar, 30 Mayıs I975'te MehmetABAvbar . ti bir gün sonra Sosyalist Devrim Partisi adrnı al- masına karşın Aybar, 1979'da tüzük gereğince genel başkanlıktan çe- kildi. 12 Eylül 1980 dar- besiyle diğerpartililerle birlücte Sosyalist Dev- rim Partisi de kapatıldı, Aybar 1992'de Sosyalist DevrimPartisi başkanlı- ğına tekrar getirildi. Sos- yalizmin uzun koşucu- su Aybar'ı 10 Temmuz 1995'teyitirmiştik.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog