Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 TEMMUZ 2005 PAZAR HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ StRMEN Bir Yayıncı Yazar Salim Şendil Sevgili, Salim Şendil'i çok kısa bir süre önce yitirdik. Edebiyat- çılar, dostlan, bu gerçekten alçakgönüllü, engin yürekli in- san hakkında çok güzel şeyler yazdılar. Salim Şendil'i çok az da olsa tanıyıp çok sevmiş bir kişi olsam da, yetehnce tanımadığım için onun hakkında yazmak cesaretini bula- madım. Pazartesi günü eve döndüğümde, Cihangir'in ve Istan- bul'un müstesna barlanndan ve buluşma yerterinden olan Leyla'nın birinci yılı dolayısıyla, sahiplerinden ve yönetici- si dostum Deniz Türkali'nin gönderdiği, Salâh Birsel'in "Elit Kahvesi" kitapçığ/nı bulup birsolukta okudum. Salim Şendil ile ilgili satırtannı, kısaltarak da olsa, hem seninle, hem okurlarımla paylaşmak istedim. Şöz Salâh Birsel'in: "Elit'in Ankaralı müşterilerinden biri de 'Seçilmiş Hikâ- yeler Dergisi'n/n sahibi Salim Şendil'dir. Salim kapıdan içeri girince şöyle bir dikilir, çevresine gülücükler dağıt- mak üzere yüzünü ayariar ve kendi variığı belli olunca ağır ağıryaklaşır, açılanyere çöker. Birazsonra da Elit'tekile- rin topunu gülücüklere ve çığlıklara boğar. Çünkü 'Seçil- miş Hikâyeler'cfeyay/m/anm/ş şiirierin, yazılann parasını öder herkese. Bu en küçük şiire bile 15 lira olur. Bu para ile bir kişi iki gece kafa çekebilir. • • • Ama Salim bu parayı verirken ezilir büzûlür, daha çok ödeyemediği için özûr diler. Oysa o zamanlar para öde- yen dergiler parmakla sayılacak kadaraz. Salim, Sait Faik'/n Yaşar Nabi katındaki telifücretiniart- tırmakta da büyük rol oynamıştır. Vartık 1951 yılında Sa- it'e 15 lira verirken Salim kendisine 25 lira önermiştir. Sa- it neredeyse havaya uçacaktır: - Abi ben bir yüzlüğü bir arada görmedim. Sana dört öykü göndereyim. Biriksin. Sen bana bir yüzlük gönder. Al sana işte iki öykü. Sait cebinden 'Harrtada Bir Nokta' ile 'Insan Gibi Bir Şey: Huy' adlı öyküleri çıkararak Salim 'e uzatır. Salim onlan ce- ketinin en sağlam yerine yeheştirdikten sonra eline bir tü- fek alır. Ama bu kötü bir şey yapmak için değiidir. Sade- ce -bu konuşma Radyoevi'nin arkasında kurulan Istanbul Sergisi Luna Parkı'nda geçtiği için- karşısındaki hedefler- den birine ateş edecektir. Dan, dan! Salim siyah noktayı vurur. Tring - tın - riting. Mangnezyumpatlar. Sait'le Salim'in fotoğrafı çekilir. Salim oraya ertesi gün de Nezihe MeriçV -onunla da- ha henüz evlenmemiştir- getırecektır. Arpacığı geziyerin- de tüfeği herzaman nasıl bulsun? Sait: - Vay canına! derken o da eğilir tüfeğinin numarasını alır. Salim birkaç gün sonra Tıcaret Bakanlığı Fuar Komiser Yardımcısı olarak Izmir Fuan'na gider. Izmir'e hop bir tel: - 50 lira gönder. Sait'tendir bu tel... • • • Yıl1954. Salim, Seçilmiş Hikayeler dergisinin 8. yılı için mi ne, Maya Galerisi'nde bir sergi açar. Baylan'da Atilla llhan, Sait Faik, Leyla Erbil, Salim Şengil biraraya gelir- ler. Salim, Sait'in her öyküsüne elli lira, 10 öykülük, kitap- lanna da 500 lira verecektir.... - Ayda iki gönderirsem?. - Uç tane de göndersen bende yayımlanır... Saityine uçtu uçacak. Maya'daki sergiyi Fahrettin Kerim Gökay açacaktır. Salim kokteyl dışında iki kişi için portakal suyu hazırlar. Bi- ri Yeşilaycı Gökay, biri de Sait için. Ama Sait'in yeryüzün- de sadece 15 günlük ömrü kalmıştır. Salim kendisi de sanatçı olduğu için -1938 CHP öykü Yanşması'nda birincilik almıştır- yazarian sömürmeyi hiç düşünmemiştir. Bir gün Eminönü Halkevi'ndeki bir ede- biyat matinesinde onun Orhan Kemal'e bir yüzlük uzat- tığı görülür. - Ne parası bu? - Kitaplara verdiğim ücreti arttırdım. Artık her kitaba 150 lira ödüyorum. Sana 'Grev' için 150 vermiştim. Bu da se- nin hakkın. - Ne biçim yayıncısın sen!" Güzel insanların güzel anılanyla dolu bu parçayı kendi- me saklayamazdım. Paylaştığım için mutluyum. Hepsini saygı ve rahmetle anıyoruz... asirmen@cumhuriyet.com.tr Eski SPK Başkanı Karacan'dan, îslami holdingleri savunan AKP'li vekillere ilginç örnekle yanıt 'Kürt bankası olurmu?'BULENTSARIOGLU ANKARA-"lsJamihoWmg" ola- rak adlandınlan kayıt dışı şırketle- ri araştıran TBMM komisyonunun tutanaklanna, AKP milletvekilleri ile eski SPK Başkanı M thsan Ka- racan arasında geçen ilginç diya- loglar yansıdı. Karacan, kayıt dışı holdinglerin üzerine haksız olarak gidıldığıni. bu şırketlenn önünün ka- sıtlı olarak kesıldığını savunan AKP mılletvekillerine, "Düşüncelermis- tismar edilmesiyanhştır. Birisi çüap 'Kürt bankası kurdum' dese doğru mu ohır?" karşıhğını verdı. Karacan'ın araştırma komisyonu tutanaklanndakı bazı değerlendir- meleri ve millervekilleriyle arasın- dakı bazı tartışmalar şöyle: Karacan: Piyasalarda bu tür şir- ketlerin kurulması 1995'in sonla- nnda Kombassan'ın kurulmasıyla başlamıştır Buda Türkiye'deolrna- mıştır genel itibanyla. Bizim ülke sınırlanmız dışında Almanya'da, yurtdışında, diğerülkelerde olmuş- tur. Müdahale etmeleri gerekmesi- ne rağmen Türkler arası bir olay olarak gördükleri için açıkçası mü- dahale etmemişlerdir. "Türklerin kendi aralanndaki proMem, nasıl olsa paroi topiayan Türk,parası batacakolan Türk be- mflgüendirmiyor'' denmıştır. Kom- bassan'ın kuryesi nasıl yakalandı ha- vaalannıda? Uçağa binene kadar bir şey yapmıyor, parayı taşıdığını biliyor, görüyor, uçağa bindikten sonra Esenboğa'daki emniyeti ha- berdar ediyor. Clkesindeki hukuki problemi bize satması açısından il- ginç bir örnektir. "Gitsin orada probtem oisun" diyor. Almanya'da onu tuttuğu zaman başına dert ola- cak. Çünkü gerisini getirmesi ge- rekecek. Gensini getirdiği zaman başına politık dert olacak. Onun için ilgilenmıyor, bize satıyor. belgelerini de iptal edin" dediniz. SPK'nin veya sızlerin bir kusu- ru var mı yok mu bu şirketlerin bu hale gelmesinde. Zamanında önü- nü açsaydık, sermayesınin artnnl- masına izin verseydik, belki biraz daha düzgün büyüyebilirdi. Karacan: Hayır, yanılıyorsunuz. Biz sadece Kombassan'la ilgili yaz- mıyoruz. '28 Şubat'ın etkisi olmacrT Öksüz: Niye üzerine varmadınız bat süreci içinde, ne bana ne bir ku- rul üyeme ne MGK'den bir yazı gelmiştir ne de bana bir telefon edilmiştir. Bu işin 28 Şubat süreciy- le hiçbir ilgisi yoktur. Burada tam tersine olaypolitik sü- rece çekilerek insanlann kanaatle- rini, düşüncelerini istismar eden bazı kişiler tarafından olay politik bır sürece çekilerek mazlum rolü oy- nanmak istenmıştı o devirde. Prosedürlere uymalan esastır, esas olan budur. Yoksa x düşünce- • Eski SPK Başkanı Ali thsan Karacan, Îslami holdinglerin önünün SPK tarafından kesildiğini savunan mületvekillerine "Birisi çıksa 'Ben bir Kürt bankası kurdum, ey Kürtler paranızı öteki bankalara yatırmayın' dese kabul edilebilir mi?" karşıhğını verdi. Karacan, bu şirketler için 'Babasına küfreden çocuk' nitelemesinde bulundu. Özkan Öksüz (AKP Konya mfl- letvekili): îhtıyati tedbiri koyarken Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) size bir dahli oldu mu veya 28 Şu- bat kararlan yayımlandıktan sonra bu şirketlerin de isimleri geçti, bu isünler geçtikten sonra bu şirketler üzerine sıkı bir denetim olup da bunlar sıkıştınldı da, büyümeleri istenmedi mi? Yetkiniz olmadığı halde bir yazı yazdınız, "Bunlara teşvik belgesi vermeyin, vermiş olduğunuzteşvik o zaman Kombassan'a vardığınız kadar? Niye onlara tedbır koydur- madnuz? Karacan: Bir dakika... Siz o za- man Türkıye'de yaşamıyorsunuz sayın mılletvekilim... Ben, eşim, çocuğum 1.5 yıl Uzan ailesinin ka- meralanyla yaşadım. Ben, Lüb- nan'dan getirilen tetıkçiyle canıma kastettınlmek ıstendım. Siz o zaman Türkiye'nin gündemini hiç takip etmemişsiniz. Adına ne dersek dıyelim, 28 Şu- si neymiş, banane, ne düşünürse dü- şünsün. Ama kurallara uymak zo- rundadır. Bu da son derece yanlış- tır. Bugün çıksa birisi, "Ben bir ta- ne Kürt bankası kurdum, ey Kürt- ler paranızıgetirin öteki bankalara yaürmaym" dese. böyle bir şeyi kabul edebilir mi sistem, doğru mu olur? MustafcTuna(AKPAııkara\IB- letveküi): SPK, 1997'de Hazine'ye "sizbufinna>ateşvik\«Tne>in'' der- ken yani "benim çocuğumişeyara- maz, buna kız vermeym" demek gibi olmuyor mu? Yani hasım gibi davranması bana garip geüyor, doğ- ru mu? Karacan: Hayır, hasım gibi dav- ranmamıştır, ben bunu kabul etmi- yorum. Tuna: "Teşvikvenneyin'' demek dostane bir davranış mı? Karacan: Bakın biz bu işleri ya- parken aynı zamanda şirketlerimi- zın, piyasadaki şirketlerimizin ku- rallanna uymasını bekleriz. Çünkü sadece Kombassan'ın meselesi pa- ra toplamak değildi o tarihte. 365 gün dışanda para toplamayacak- sın. Ancak belirli prosedürleri ye- rine getirdikten sonrahalka arz ede- ceksin. luna: Yani hem "benim afleme mensup birisi'' diyorsunuz ve aile- nize mensup birisi bir iş yapmaya kalkıyor, "bunu yapmasuı" diyor- sunuz. Yani orada bir hissi durum var, başka bir şey var. Karacan: Bir aile diyorsaruz, ai- lenin fertleri, ailenin diğer fertleri- ne gerekli saygıyı göstermek zorun- da. Babasına küfreden bir çocuk, herhalde aile ilişkileri açısından... Mevzuata uymak bir süreçtir, her gün uyacaksınız. 1997'de, 1998'de bu işi çözebil- miş olsaydık, belki 500 milyon do- larda çözecektik. 28 Şubat süreci de- mek ki çözmemiş. ZEKİSEZER: Başbakan sisteme muhalif ANKARA(Cumhuriv«tBüro- su)-DSP Genel Başkanı" ZekiSe- zer, AKP hükümetinin, cumhu- riyetin temel ilkelerini etkisiz kıünak, rejimi yıpratmak, dev- letin kadrolannı siyasallaştır- mak isteyen girişimleri nedeniy- le, Türkiye'nin en talihsiz döne- mini yaşadığını söyledi. Yurttaşlara "erkenya da zama- nında vapıiacakseçimdemudaka sandığagitmeleri n çağnsında bu- lunan Sezer, hükümetin bilimi, yargıyı dahi siyasallaştırmak iste- diğini belirtti. Sezer, "Başbakan acilçözümbekkyen soruniarla de- ğü, sistemle savaşmaktadn: Baş- bakan, belli çevrelerin sözcüsü gi- bi hareket etmektedir. O çevreler adına sisteme karşı adeta radikal muhalefet >apmaktadır" dedl ŞİŞLİBELEDİYE BAŞKANI ERZİNCAN'A GİTTÎ Sarıgül: Bfldığfanden asla aynlmayacağmı CEMEVÎ VE AŞEVİ TEMELİATTI - ŞişüBekdiyeBaşka- nı Mustafa Sangül, Erzincan Havaalanı'nda onlarca araçtan oluşan bir konvoyla karşüandı. Seçim otobüsüyje şehirmerkezine giden Sangül, bu- rada yapügı konuşmanın ardından Üzümlü ilçesine bağh Alünbaşak bel- desine ghtL Sangül, Avcılar köyünde bir cemevi ile aşevinin temeoni atü. ERZİNCAN(Cumhuri>rt)- Şiş- li Belediye Başkanı Mustafa San- gül, dün gittiği memleketi Erzin- can'da yoğun ilgi nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi. Memleketi Erzincan'da dün uçak- la gelen Sangül, havaalanında on- larca araçtan oluşan kortej tarafın- dan karşüandı. Seçim otobüsüyle şehirmerkezine giden Sangül, yap- tığı konuşmada CHP Genel Başka- nı DenizBaykaTa göndermelerde bulundu. Sangül, "Geçen sene bu tarihlerde siz hemşerilerimin ha- yır duasmı almaya gelmiştim. Siz- de bana destek vermiştiniz. O gü- cü Ankara'yagötürdüm. Ama An- kara'datuzaklarla,(Ainüaria,zalim- lerin o>ıınuna geldim. Ama siz me- rak etme> üı etran dağhk ve ortası bağhk, rüzgân sert Erzincan deü- kanhsı olan bu toprağm çocuğu si- ze bu baba topraklanndan şu sözü veriyorum.Bayrağımdan, topra- ğundan ve bildiğimden asla ve as- la avrümayacağun" dedi. Üzümlü ilçesine bağlı Altınba- şak beldesine geçen Sangül bura- da gazetecilerin sorulannı yanıtla- dı. Gazetecilerin Baykal'ın iyi bir yüzücü olduğunu anımsatması üze- rine Sangül, "Erzincan'dan sesle- niyorum denizlerdetehükevar her- kes karaya yaklaşsm" karşıhğını verdi. Altınbaşak beldesinde hem- şerilerine seslenen Sargıgül şunla- n kaydetti: "CHP'yiiktidarataşı- yamayan hareket başanlı değil- dn\Benim defterimde Anadohı in- sanının kalemindebaşansızhk ola- maz.Başarısız olanlargidecek, ba- şann olanlar gelecek." IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oraicatislar@cumhuriyetcom.tr Yüksekova Nere Istanbul Nere? Mevsimin en sıcak günlerinde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeyiz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakfı'nın or- taklaşa düzenlediği "Yerel Medya Eğitim Seminerleri"n\n 35.'sine katılmak amacıyla buraya geldik. Yüksekova ve çevresindeki gazetecilerin katıldığı bu seminer bizim açı- mızdan yerel gazeteci meslektaşlanmızı ta- nımanın ötesinde yöreyi tanımaya, sorunla- rını dinlemeye yarıyor. Yüksekova, Istanbul'dan bakıldığında Türkiye'nin en uç noktalarından birisinde. Dağların arasında kendi kaderine terk edil- miş gibi. Yüksekovalılar dertlerini anlata an- lata bitiremiyorlar. Yüksekova'mn çaresizli- ğini dile getiriyorlar, alınması gereken acil önlemleri birer birer sıralıyorlar. • • • Belediye Başkanı, Tapu Müdürü, Milli Eği- tim Müdürü, liselerin müdürleri, yurt müdür- leri, hâkimler, savcılar, esnaf, gazeteci mes- lektaşlarımız şunları söylüyorlar. "Hakkâri ili her sene ünivers/teye giriş sınavlannda sü- rekli Türkiye sonuncusu oluyor. Bir kere bi- le en sondan ikinciliği elde edemedik. Bu- nun en önemli nedenlerinden birisinin bu- rada okul olmamasından kaynaklandığını biliyor musunuz?" Yüksekovalılar kentin nüfusunun yoğun göç nedeniyle 100 bini aştığını belirtip ar- dından eğitim konusundaki tablonun kor- kunçluğunu şu sözlerle dile getiriyorlar: "Kentimizde 13 ilköğretim okulu var. Bunlar her sene 1800 civannda mezun veriyor. Li- se sayıst ise yalnızca 4. Bu liseler ancak mezunlann 600 kadarını kabul edebiliyor. 1200 civannda çocuğumuz açıkta kalıyor." Hakkâri Yüksekova Haber gazetesinin sahibi Necip Çapraz hafif gülümseyerek "Oral Bey her gün gazetelerde reklamını görüyoruz; 'Haydi kızlar okula' diyorlar. Gelsinler Yüksekova'ya, görsünler, kızlar için ne kalacaklan bir yurt var, ne de okul. Bize bunlar mizah gibi geliyor" diyor. Yüksekovalılar okul dertlerinin acil olarak çözülmesini, bu kente okul yapılmasını isti- yorlar. Kentlerinden yetişen zenginleri de bu konuda göreve çağınyorlar. ••• Yüksekova Belediye Başkanı Salih Yıldız ise şehrin kanalizasyon sorununun bekleye- meyecek duruma geldiğini ifade etti. Kaldı- ğım otelin penceresinden kentin ortasından akan dereye bakıyorum. Pislik içinde. Etrafa kokular saçıyor. Yüksekova, DE- HAP'ın belediye başkanlığını kazandığı ve çok yüksek oy aldığı yerlerden. Acaba bu kent yatırım yapılmayarak cezalandırılmak mı isteniyor diye düşünmeden edemiyorum. Belediye Başkanı Salih Yıldız'ı halk sevi- yor. Onun çalışkanlığını anlatıyorlar, "Ama elinde gücü yok" diyerek de çaresizliklerini ifade ediyorlar. Başkan Yıldız, en önemli so- runlanndan birisinin Esendere gümrük kapı- sının açılması olduğunu vurguluyor. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Yükse- kova'ya 40 kilometre uzaklıkta Iran sınırın- daki Esendere'de gümrük binasını açmak üzere dün Yüksekova'ya geldi. Belediye Başkanı Yıldız, "Binanın açılması önemli değil gümrük kapısı açılsın" diyerek acil is- teklerini dile getiriyor. Hakkârililer Esendere gümrük kapısından 15 Mayıs tarihine kadar halkın alışveriş için Iran'a günübiıiik geçebildiğini ve günlük 500 marklık mal getirebildiğini söylediler. 15 Ma- yıs'tan sonra yalnızca arabalı geçiş yapılabi- liyormuş ve 500 marklık alışveriş olanağı or- tadan kaldırılmış. ••• Kente gelmemizden bir gün önce Yükse- kova'da anadili öğrenme hakkı konusunda bir gösteri düzenlenmişti. Yüksekovalılara PKK'nin son dönemde başlattığı eylemleri sordum. Olanlardan pek memnun değillerdi: "Ancak şunu unutmayın, bu bölgede 20 yıl süren bir çatışma dönemi yaşandı. Insanlar bugün eylemleri doğru görmeseler de bu olaylaıia duygusal bağlan sürüyor. Bir anda kesip atmak mümkün değil. Olaylardan mutlu olduklan söylenemez." ••• Yüksekovalılaıia dikkatli konuşursanız si- ze alçak sesle başka gelişmeleri de anlatı- yorlar. Abdullah Ocalan'ın yakalandığı 15 Şubat'ta Yüksekova esnafı kepenk kapat- ma eylemi yapmıştı. Bunun üzerine savcılık 3000 esnaf hakkında soruşturma açmıştı. Tugay Komutanı bu olaydan sonra şehre altşveriş için çıkan askerlere çarşı iznini kal- dırmış. Hatta eğer çarşı izni verecekse as- kerleri bu amaçla Hakkâri'ye gönderiyor- muş. Yüksekovalılar, Tugay Komutam'nın bu yolla Yüksekovalı esnafı cezalandırdığını düşünüyorlar. Çünkü kenrte çok sayıda as- keri birlik bulunuyor, askerlerin hafta sonlan çarşı izninde yapacaklan alışverişin kent es- nafı açısından önemli olduğunu belirtiyorlar. Yüksekova'dan anlatacak o kadar çok şey var ki. Yarın devam edebiliriz. ÖZÖZTURKLER ADAPAZARI (02M) 275 17 71 (9 hat) • ŞANÇELİK BURSA-İZMİR YOLU (0224) 441 75 00 (3 hat) • TEKOTO BURSA-YENI YALOVA YOLU (0224) 216 05 05 • AÇI İSTANBUL-ALTUNİZADE (0216) 651 60 60 • AKTİF-İRİYIL İSTANBUL- USKUDAR (0216) 428 93 00 • BERKE İSTANBUL-YENİKAPI (0212) 633 60 61 • CAN İSTANBUL-UMRANİYE (0216) 466 85 55 • EFE İSTANBUL-BAYRAMPAŞA (0212) 615 07 25 • MEPA İSTANBUL-İKITELÜ (0212) 698 44 44 • PARLAR İSTANBUL-ŞİŞÜ (0212) 210 16 66 • SONKAR İSTANBUL-AVCILAR (0212) 422 34 34 • TEKOTO İSTANBUL-SARIGAZİ (0216) 621 05 00 • YILDIRIM İSTANBUL-ZİVERBEY (0216) 449 29 94 • OTO TEKNİK İZMİT (0262) 335 50 38 • GÖREN ÇORLU-TEKİRDAĞ (0282) 685 47 70 • TUYLUOĞLU ZONGULDAK-K EREĞÜ (0372) 323 63 63 (4 hat) TC BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004'1611 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Sıbel Bulur tarafindan davalı Vicdan Karabağ aleyhme mahkememize açılan tapu ıptalı meni müdahale ve kal davası nedeniyle İlgili davacınrn dılekçesının ve davayla ilgili 22.07.2005 tarihınde saat 09.00'da yapılacak duruşma gününûn yapılan araştırmalarla bulunamayan Vicdan Karabağ'a ilanen tebhğıne karar venlmıştır. Yukanda yazıb davayla ilgili mahkememız duruşma salonunda 22.07.2005 tanhınde saat 09 OO'da yapılacak duruşmaya davalı Vicdan Karabağ'ın gelmesı gerektığı ve kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı varsa diyeceklerinı ve belgelennı dosyaya ıbraz etmedığı takdirde yokluğunda duruşmaya devam edilip karar venleceği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur. Basın: 32157
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog