Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makale



Katalog


«
»

10 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 40 DERECE SÖZ ÇtZGÎNİN . Çöl sıcağı geldi plajlar doldu HaberMerkezi- Türkiye yazın en sıcak gün- lerinı yaşamaya başladı. Turizmin başkenti ka- bul edilen Antalya'da öğle saatlerinde gölge- de sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıktı. Çöl sıcağı ve bunaltıcı hava Antalyalılann gün- lük yaşamını olumsuz etkilerken sahiller de serinlemek isteyen tunstlerin akınına uğradı. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken özellikle Konyaaltı ve Lara plajlannda şezlong bulmak imkânsız hale geldi. Yerli ve yabancı turistler Alanya ilçesınde ise KJeopatra ve Dam- lataş plajlannı tamamen doldurdu. tstanbul'da da bugün esmesi beklenen poy- razın hissedılen sıcaklığı arttıracağına dikkat çeken uzmanlar, özellıkJe zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışan çıkılmaması uyansında bulundu. Denizlı'nin dünyaca ünlü tunzm beldesi Pa- mukkale'yi, yılın ilk 6 ayında 618 bın 150 yer- li ve yabancı tunst zıyaret etti. Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz, yılda 74.7 milyon ıle en çok tunst çeken ülkelerden olan Fransa ve Italya'da bu yıl yüzde 2.7 oramnda ge- rileme görüldüğünü, buna karşm Türkiye'nin zıyaretçi sayısını yüzde 68 arttırdığını söyledi. Denızlı Kültür ve Tunzm Müdürü Korkmaz, be- yaz cennete haziran ayında 91 bın 200 yabancı ve 34 bin 950 yerli turistin geldiğinı bildirdi. Turhan Selçuk gş* '^AŞAKTATEDAVI EDILDILER Yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı 'Ji i 4 I RTE - DİN ÜZERİNDEN SİYASET, İNSANLIĞA SUİKASTTIR. İstanbul Haber Servisi - Doğada yaralı olarak bulunarak tÜ Avcılar Yerleşkesı'ndeki Veteriner Fakültesi öğrencilerinın kurduğu "VAŞAK" adh yırtıcı hayvan rehabilite merkezinde tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı. "Kafeste stresegjrdUderi" belirtilen yırtıcı kuş- lar, karton kutularda Polonezköy Tabiat Parkı'na getirildi. Kuşlar, burada II Çevre ve Orman Mü- dürü MehmetEmin Birpınar ve tÜ Vetenner Fa- kültesi öğrencilerince kutulan açdarak doğaya bı- rakıldılar. Bırpınar, geçen yıl yaklaşık 100 kuşun doğal ortamlannda çeşitli nedenlerle yaralı ola- rak bulunarak kendilerine getırildiğini söyledi. tstanbul'da yaban hayatının korunmasının or- manlar açısından da çok önemli olduğunu vur- gulayanBırpınar, "YırtKikuşlannsaydanlstan- bul'da ber geçen gün azalmakta. Bu kuşlar, yapı- laşmamn artması nedeniyle de kendifcrine daha saldn bir yöre anyOTİar" dıye konuşru. Istanbul ormanİannda yaşayan kuşlann sayıla- nnı arttırmak ıçın çalışmalar yaptıklannı belirten Birpınar, bu amaçla yıl içınde Polonezköy Tabı- at Parkı Sülün Üretme Istasyonu'nda üretilen 1500 sülünün doğaya bırakıldığını bildirdi. Yaralı kuşlan bulan vatandaşlann kendilerine baş- vurmasını isteyen Birpınar. "Biz bu kuşlann te- davileriıü yapıp doğaya bırakryoruz. Geçen yü 37 yırncı kuş, 45 marü, 15 leylek ve 4 kuğu, tedavile- rinin ardından yetıiden doğaya bırakıldı*' dedi. Atias dergisinin düzenlediği eîkbılikte katılımalar tarihin barajsulan altımla kalmasına iâraz edecek Hasankeyf'e sadakatiçin• Hasankeyf'e Sadakat Treni 26 Ağustos'ta Haydarpaşa Gan'ndan hareket edecek. Tren, yol boyunca önemh doğal alanlarda duraklayacak ve 28 Ağustos'ta Hasankeyf'te olacak. Etkinliğe Doğa Derneği de destek veriyor. Derginin yayın yönetmeni Özcan Yüksek, Hasankeyf'e yapılacak barajdan elde edilecek enerjiyi 'kötü, negatifenerji' olarak niteledi. ÖZLEMGÜVEMLt Atlas dergisi, 26-30 Ağustos tarihlen arasında düzenleyeceği "HasankeyTe Sadakat Treni" seferi ile herkesı Hasankeyf in sular altında kalmasına itiraz etmeye çağınyor. Derginin yayın yönetmeni Ozcan Yüksek, Hasankeyf ve onun gibi tarihi, kültürel ve ekolojık değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek "HasankevTi yok ederek elde edilen enerji bizinı geleceğünizi aydınlatmaz" dedı. Hasankeyf e Sadakat Treni, 26 Ağustos'ta Haydarpaşa Gan'ndan aralannda Mor ve Otesi'nin de bulunduğu çeşitli gruplann vereceği konserle uğurlanacak. Tren, yol boyunca önemli doğal alanlarda duraklayacak ve 28 Ağustos'ta Hasankeyf'te olacak. Burada bir gece kalındıktan sonra ertesı gün farklı bir güzergâh üzennden tstanbul'a dönülecek. Etkınlikle ilgilı bilgi yeren Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni Özcan Yüksek, "Hasankeyf e ilişkin kaygüanmızı çok önceden beri dergiınizde dile getirrvoruz. Ancak, HasankeyFi ortadan kakhracak bir baraj akıldışı olduğu için böyle bir şeyin gerçekleşeceğine ihtimal vennryorduk" dedi. 3 0 0 KİŞİLİK TREN Ekim ayında Hasankeyf te baraj inşaatının başlayacağı haberlerinin çıkması üzerine daha önceden tasarladığı sadakat treni fikrini hayata geçirmeye karar verdiğini anlatan Yüksek, "Hasankeyf bizinı işimizin bir parçasıydı, işimizi HasankeyTin bir parçası yapük" dedı. Yüksek, 300 kışilik bir tren kiraladıklannı ancak talebin kapasitenin 2 katı olduğunu dile getirerek trende yer bulamayanlan başka yollarla 28 Ağustos'ta Hasankeyf'e gelmeye çağırdı. Hasankeyf'e ulaştıktan sonra bölgeyi gezeceklerini, akşam da çadırlarda konaklayacaklannı ifade eden Yüksek, gezinin turistik bir tur gibi olmayacağmı söyledi. Doğa Derneği'nin de bu etkinliğe destek verdiğini belirten Yüksek. "HasankeyFe yapılacak Ihsu Barajı, sadece arkeolojik ve kültürel bir yok oluşa yol açmayacak; doğa, biyolojik çeşhHBk açısnıdan da büyük bir darbe alacak" dedi. Yüksek, Mor ve Ötesi grubu üyelerinin de Sadakat Treni'ne yolcu ve destekçi olarak katüacağını da ifade etti. NECATİF ENERJİ Hasankeyf "e yapılacak barajdan elde edilecek enerjiyi "kötü, negattf enerji'' olarak niteleyen Yüksek. sözlenni şöyle sürdürdü: "Hasankeyf, suyun altında kalırsa Zeugma'da olduğu gibi sanki bilinmeyen bir güç gehp onu sular alünda bırakmış gibi olacak. Arkasuıdan herkes yakınacak. Bu sefer böyle bir tekrar olmasın diye çok önceden harekete geçetim dedik." Van-Tatvan seferini yapan feribotun kaza yapması yolcularda büyük panik yaratü. Iran uyruklu 32 kişi varalandı Van'daferibotkazası YUSUF ZtYA CANSEVER N - Van-Tatvan ara- sında yolcu ve yük taşıma- cılığı yapan fenbotun ıs- keleye çarpması sonucu ço- ğu tran uyruklu 32 kişi ya- ralandı. 1995'ten bu yana anzah olduğu ıçın Tatvan'da bekletilen Rafet Ünal feri- botu, 750 milyar lira har- canarak onanldıktan sonra 1 Temmuz Ka- botaj Bayra- mı'nda törenle yenıden Van Gölü'ne indiril- di.Faaliyetebaş- ladıktanbirhaf- ta sonra feribot, önceki gün saat 21.15 sıralannda Van'da karaya yanaşmaya çalışırken hızla ıskeleye çarpn. tskele yıkılırken, ka- zada çoğu tran uyruklu 32 kişi yaralandı. Arama ve kurtarma eki- bı saatlerce gölde kayıp aradı. Van Devlet Hasta- nesi'ne kaldınlan yaralı- lann birçoğu ayakta teda- vilerinin ardından taburcu edildiler. Kaza sonrası Van Valisi M. Nh'azi Tanıhr, Beledi- ye Başkanı Burhan Yeni- gün, Emnıyet Müdürü Ta- cettin Kurt, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yar- dımcısı HakanEmekçiolay yerine gıderek çalışmalan yerinde inceledi. Burada gazetecilere açıklama ya- pan Vali Tanılır, kazannı feribotun iskeleye yanaş- tığı sırada yaptığıyanlış manevradan kaynaklandı- ğuıı söyledi. Tanılır, savcı- lığın kazayla ilgili soruştur- mabaşlattığı- nı belirtti. Çevrecilerden Pepe'ye tepki 'Maske takmıyoruz, gerçeği söylüyoruz' İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) - Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nın sıyanürlü altın madenciliğine karşı yaşam mucadelesı veren ke- simlere yönelik, "Çevrecilikmaskesialtında pro- paganda yapıyorlar" yönündekı açıklamalanna çevre örgütleri sert tepki gösterdi tzmir- Berga- ma, Uşak-Efemçukuru, Havran-Küçükdere El Ele Hareken tarafindan yapılan açıklamada. "Ba- ğmp çağırmryoruz, ydlar önce rad>'asyonhı çay konusunda olduğu gibi gerçekkri açıklama ça- basındayız" denıldi. ÇevrecileT haklılıklannın ıç hukukun yanı sı- ra uluslararası mahkemeler tarafindan da kabul edıldığınin altını çızdı. Açıklamada"Bakan Pe- pe, açıklamasuıda Ovacık AJtın Madeninde. Türkiye'nin en saygın üniversiteJeriıün hazııia- dığı ÇED raporlarma uygun imalaoaryapddığ)- nı büdiriyor. Bakan böyle bir açıklama v-apamaz. ÇünküÇED raporu üniversiteler tarafindan de- ğü,yetkibdgesiolanşirkctierce hazırlanır" denıldi Alman dağcınm cesedi çıkarıMı • KEMER(AA)- Antalya'nın Kemer ilçesınde, kaldığı otelden aynldıktan 11 gün sonra Göynük Kanyonu'nda ölü bulunan Alman dağcı Torsten Pank'ın cesedi, Toros Doğasporlan Kulübü ve AKUT ekiplennin çalışmasıyla çıkanldı. AKUT Antalya Sorumlusu Yılmaz Sevgül, Pank'ın gece karanhğında önünü göremeyerek uçuruma yuvarlandığının sanıldığım bildirdi. Cinayetler aym sitahtan • ISTANBUL (AA) - Fatih Ormam'nda kimliği belırlenemeyen bir kışinın silahlı saldınsma uğ- rayan Hatice triş'in öldürühnesi olayına ilişldn polisin soruşturması sürerken olayda kullanılan 7.65 milimetre çapındaki tabancanın, aynı böl- gede son 1 yıl içınde gerçekleştirilen 2 ayn ci- nayet olayında da kullanıldığı beürlendi. tstanbul Haber Servisi - Şişli'deki bir gece ku- lübünde izinsız çalıştıklan öne sürülen yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına almdı. Gözaltma alı- nan dansçılann Rusya uyruklu olduğu öğrenıldi. Dansçılardan 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirlenırken polis gece kulübüne para cezası uy- guladı. Dansçılann sınır dışı edileceği bildirildi. GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ VURAN ZANLI TUTUKLANDI Soyguncu sahte kimlikli Istanbul Haber Servisi - Harbiye Cumhuriyet Cad- desi üzerindeki Koçbank Şubesi'ne önceki gün sabah saatlerinde para getiren zırhlı araçtan inen güvenlik görevlisi Ozcan Başer'i ta- bancayla vurarak ölümüne yol açmaktan tutuklanan zanhnın kimliği belirlene- medi. Şişli Adliyesi'nde mahkemeye çıkanldıktan Zanhnuı fotoğran Sabah gazetesin- den ahnnuşür. sonra tutuklanarak cezaevuıe konu- lan zanluun üzennden çıkan kimliği. şehırlerarası otobüs şoförlüğü yapan SA. adlı kişinin kaybettiği anlaşıldı. Zanlmın 1999 yılmda Ankara'da döviz bürosundan çıkan bir kişinin çantasını gasp etmeye çalışması gerekçesiyle gözal- tına ahndığı, üzennden sahte bir kımlık çıktığı ve bir süre tutuklu kaldığı da yapılan parmak izi incelemesinde an- laşıldı. Kimliği hakkında bil- gi vermeyen zanlının gerçek kimliğinin araştu-ılmasma devam edilırken bu kışiyi ta- nıyanlarm polise başvurması da istendı. Üzerinden çıktığı belirti- len 7.65 milimetre çapındakı ruhsat- sız tabancanın ise balistik inceleme- sinde başka bir olayda kullanıldığına ilişkin bilgiye rastlanmadı. ÖZÖZTURK.LER. ADAPAZARI (0264) 175 17 71 (9 h«) • ŞANÇEUK BURSA-İZMİR YOLU (0224) 441 75 00 (3 hat) • TEKOTO BURSA-YENİ YALOVA YOLU (0224) 216 05 05 • AÇI İSTANBUL-ALTUNİZADE (0216) 651 60 60 • AKTİF-İRİYIL İSTANBUL- USKUDAR (0216) 428 93 00 • BERKE İSTANBUL-YENİKAPI (0212) 633 60 61 • CAN İSTANBUL-UMRANİYE (0216) 466 85 55 • EFE İSTANBUL-BAYRAMPAŞA (0212) 615 07 25 • MEPA İSTANBUL-İKITELLİ (0212) 698 44 44 • PARLAR İSTANBUL-ŞİŞÜ (0212) 210 16 66 • SONKAR İSTANBUL-AVCILAR (0212) 422 34 34 • TEKOTO İSTANBUL-SARIGAZI (0216) 621 05 00 • YILDIRIM İSTANBUL-ZİVERBEY (0216) 449 29 94 • OTO TEKNİK İZMİT (0262) 335 50 38 • GÖREN ÇORLU-TEKİRDAĞ (0282) 685 47 70 • TUYLUOĞLU ZONGULDAK-K EREĞU (0372) 323 63 63 (4 hat)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog