Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET \AKFI adma İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetmeni: tbrahim Yüdız # Yazıişlen Müdürü: Salim Alpadan#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Istıhbarat: Cengiz Yıldınm # Ekonomi: Hasan Eriş • Kültür Egcraen Berköz • Spor: Ab- dülkadir Yücelman # Makaleler: Sami Ka- raören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bil- gi-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberleri Meh- met Faraç 9 Avnıpa Temsilcısı: Güray Öz Yayın Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- nışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İb- rahim Yıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balba\, Hakan Kara. Ankara Temsilcısı Mustafa Balba\ Ataturk Bulvan No 125. Kat.4. Bakanlıklar Tel 4195020(7hatl. Faks' 419502" »1211111 Temsilcısı Serdar Kıak,H Zı>aBI\ 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4418"I 45 • Adana Temsilcısı. Çetin Yiğenoğlu, inönuCd 119 S No 1 l.Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 <\ntaha Temsilcısı. AhmrtOnıçoğluDenızMah.ÇelikbaştsMeıke2i Kat6 Tel 0242 248005" Faks 24g"t 5 P • Idan \ e Malı tşler Bülent Yener 9 Satış Fa- zilet Kuza • Cumhurivet Reklanı: • Genel Mudur:ÖzlemAvden #061161 MüdürYardım- cısı Nazende Pal Tel. (0212ı 251 98 74 - 75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vas\on: (212) 512 05 05 Faks-212 513 84 63 \ıyıml»™ı:YaııGüııHaber \jan>i Basune Ya>ıncıhk ^Ş. TüflcaŞCad 39 41 Cağaioglu34334 Lanbul PK_ 246 - SıAecı U435 k Tel (0212ı512 05 05 [20ta) Faks (02121513 85 95 Yavgm sMı>ayın B«kı:MeıkezCazeKDereıB*,[mYa\ıncıl]i;$anveTıc \$ Falih MaL Hasan Bası Cad SamandıraKarallstanbul D«$lııı:MetteDaŞıt]inPazaıtamaSaiL\eTK ^Ş »-»-» cumiıünv et corcı tr 10TEMMUZ2005 tmsak: 3.36 Güneş 5.34 Öğle: 13.P Ikındı: 17.14 Akşam: 20.47 Yatsı: 22.34 Türk Nümismatik Derneği Yayınlan, tarihin ve sanatın dostu Sevgi Gönül için hatıra kitabı çıkardı SanatdostuunutulmadıHaber Merkezi - Türk Nümis- matik Derneği, 2003 yılında yaşa- mını yitiren SevgiGönûl'ü anmak için hatıra sayısı çıkardı. Türk Nü- mismatik Derneği Yayınlan'nca hazırlanan "Sevgi Gönül Haüra SayKTnda nümismatikle ilgili ma- kaleler yer alıyor. Yaşamı boyunca kültür, tarih ve sanatla ilgilenen Sevgi Gönül, Türk Nümismatik Derneği'nin başkan- lığını da yürütmüştü. 'SoHBETİNİ ÖZLÜYORUM* Kitap için hazırlanan üç önsöz- den birini kaleme alan Türk Nü- mismatik Derneği Yönetim Kuru- lu Başkanı Cem Mahruki şu gö- rüşlere yer veriyor: "Sevgi Ha- nım'la tanışmam, dernegimizin Cağatogiu'ndakiÇocukEsirgeme Kurumu'nun binasındaki yerin- de obnuştu. Sonradan yirmi beş yıl idare heyetinde beraber çahşa- rakTürknümismatiginehizmetrt- meye gayret ettik Her ay ya- pdan idare heyetitoplan- ülannda dernek işleri brttikten sonra çok ke- yiffibir şekikleher ko- nudasohbetederdik. ' Hem şahsını hem bu sohbetlerini çok özledi- ğüni behrtmek isterim." HahıkPerk ve HüsnüÖztörkta- rafindan yayına hazırlanan eser, ilki 1998 yılında çıkan serinin üçüncü kitabı. Türk Nümismatik Derneği'nin kuruluşunun 20. yı- lında yayımlanan "tbrahim Ar- üık'a Armağan" serinin büinci, 1991 yılında yayımlanan "Cüneyt Ölçer Haüra Sayısı" ikinci, bu yıl yayımlanan "Sevgi Gönül Haüra Sayısı" ise üçüncü kitabı. Ömer M. Koç "Sevgi Gönül Hatıra Sayısı" ki- tabına yazdığı önsözde ( şunlan kaydediyor: "Sa- i • nat eserierimizin ve kül-' tür varhklanmızın korunma- smda ülkemizin geri kahnışlığuun biBncinde olan vebu dunımun dü- zettilmesi için yaşamı boyunca uğ- raş veren Sevgi Hanım, Osmanhve Bizans dönemlerine ait eserlerin koleksiyonu yanı sıra tarihi sikke- lerin o gizenıli dünyasından da uzak kahnanuşür. Yülann birikimi ve emeğiyle meydana getirilmiş, yaklaşık 2 bin parça sikkeyiiçeren ve ağırhkh ola- rak Osmanh dönemini kapsayan koleksiyonunun tamanu, henüz haj-atta olduğu sırada kendi arzu- suyla Sadberk Hanım Müzesf ne hibe edflerek koruma altma ahn- mış ve gelecek nesiDere aktarümış buhınmaktadu"r TARIHIN ÖNEMI Haluk Perk de kitap için hazır- ladığı önsözde, Sevgi Gönül'ün sanatsever yönünü ön plana çıka- nyor: •'Anadolu kültür varhklan- nı, özeDikle de Osmanh eserlerini iyi bikn ve seven başkanmuz nü- mismatiğe karşı da çok ü- ı giüydl Kendisi, sikke- lerin belge değeri taşı- dığımn ve tarihimiz \ , , içinönemh'olduklan- nın hep bilincinde ol- muştur." Gelin başı İJnlü Fransız modacı Jean Paul Gaultier'in Paris'te düzenlediği defıleyine sıra dışıydı. Önümüzdeki yüın sonbahar foş koleksiyonunu tamtan modacı tasariadığı gelinlikte ilgi odağı oldu. Modacının gelin başına getirdiği yorum ise görülmeye değerdi. INDIRIM Sezon Sonu Alışveriş Çeki ADANA, ADAPAZARI, ADIYAMAN, ANKARA, Bakanliklar, çankaya, izmir Cad., Necatibey Cad., Meşrutiyet Cad., Oran, Tunali Cad., ANTAKYA, BURSA, ÇORLU, DÎYARBAKIR, ERZURUM, GAZİANTEP, İSKENDERUN, İSTANBUL, Alturrizade, Beşyüzevler, çengelköy (Maxi City), Cüneşli, Sefaköy, Silivri (Maxi City), Ümraniye, KAHRAMANMARAŞ, KAYSERİ, MALATYA, MERSİN, ORDU, SÖKE, ŞANUURFA, TEKİRDAĞ, TRABZON, VAN, YOZCAT w w w . c r i s p i n o . c o m . t r Koyunlar dünya basınında • ANKARA (ANKA) - Van'ın Gevaş ilçesinde sürü psikolojisiyle uçurumdan atlayan koyunu tüm sürünün takip etmesi ve 450 hayvanın telef olması Türkiye'yi bir kez daha dünya basınına taşıdı. Dünyanın saygın fikir gazetelerinden tabloid basına kadar pek çok gazetede ve internet sitesinde Van'daki "toplu koyun intihan" haberi yer aldı. Çüı'den Amerika'ya, Ingiltere'den îspanya'ya kadar pek çok ülkede "Türkiye'de 450 koyun ölüme atladı" haberini yayımlayan basın kuruluşlan arasında Guardian, The Sun, USA Today, China People's Daily, Fox News ve Los Angeles Times da yer aldı. Yarasadan nazarlık... • ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfü Sezen, nazardan korunmak amacıyla kullanılan nazarlıklar arasında köpek tüyü, yarasa iskeletinin bile bulundugunu belirtti. Halkbilimci Yrd. Doç. Dr. Sezen, nazardan çok korkulduğu ve birçok rahatsızlık ile uğursuzlugun nazardan kaynaklandığına inanıldığını söyledi. Sezen, nazarlık olarak kullanılan eşyayı şöyle sıraladı: "Eşek nalı, geyik boynuzu, göz boncuğu, hurma çekirdeği, kaplumbağa kabuğu, kartal pençesi, kertenkele kuyruğu, kurban gözü, kurt aşığı, kurt boncuğu, öküz boynuzu, yarasa iskeleti..." Sulusaray'a UFO çıkarması • NE VŞEHtR (AA) - Nevşehir' in Sulusaray beldesinde bazı yurttaşlann "UFO" gördüklerini söylemeleri beldeyi hareketlendirdi. Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkam Haktan Akdoğan, bölgeye 4 kişilik ekiple gelerek iddialan "son zamanlardaki en ciddi UFO ve uzay olayı" olarak değerlendirdi. Beldede yaşayan Esma Sağlam, balkonda otururken gökyüzünde bir cisim gördüğünü belirterek "Uzaylılan dürbünle araçlanna binene kadar izledim. Tıpkı bir robota benziyorlardı ve metal rengindeydi. Başlan sanki kask gibiydi" dedi. Bu arada bazı yurttaşlar, tekrar "UFO" görebilme umuduyla dürbünle gökyüzünü izlemeye başladı. Leopar 6 kadını öldürdü • İSLAMABAD(AA)-Pakistan'ın kuzeyinde dağlık alanda bir leopann, ay başından beri 6 kadmı öldürdüğü bildirildi. Abbotabad kenti emniyet müdürü Firuz Şah, askerlerin leopan öldürmek için harekete geçtiğini belirterek leopann avı olan kadınlann muhtemelen odun, saman, hayvan yemi toplamak için dağ yamaçlanna çıktıklarını kaydetti. AL GOZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Herşeyin bir bedeli var! Bob GektofTun dünya- yı her seferinde yeniden paylaşan zenginleri uyar- mak için Londra, Paris, Berlin, Tokyo, Roma, Moskova gibi kentlerde düzenlediği Iive-Aid (Ya- şam Yardunı) konserle- rıni izledim. Hyde Park'taki konserde, Wflly Smith'run şu sözlenni ve yüz binlerce insanın tek bir beden gibı hep birlik- te yaptığı şu davranışı unutmak imkânsızdı. WıUy Smith, kalabalı- ğa şöyle seslendi: "Bizim kola>hkla alabileceğimiz Oaçlan alamadıklan, bi- zim kola> lıkla ycdiğimiz \iyecekleri yiyemedikle- ri için dünyada her üç da- kikadabirçocukölüjDr!"" Willy, bu sözlerden sonra üç dakika bek- ledi ^ 7 e üç dakikanm sonunda parmaklan- m çırparak ilk sesi verdi ve ardından her üç dakikada bir ölen yüz binlerce çocuk için parmaklarını çırpmaya başladı. Evet..bu,nimetle- n herkese yetecek ka- dar çokdünyada ilaç- sızhktan, besinsizhk- ten binlerce çocuk ölüyor ve gene yoksul- luktan her yıl bir milyon kız-erkek çocukfiıhuşçe- telerinin elıne düşüyor. Evet.. bu, nimetleri her- kese yetecek kadar çok dünyada binlerce kişi, aşı- sı bulunduğu pekâlâ bıli- nen ama ılaçlan çok pa- halı olduğu ve çok kâr getirdiği için bir türlü pi- yasaya sürülmeyen AIDS hastalığından ölüyor. Evet.. bu. nimetlen her- kese yetecek kadar çok dünyada, sadece bir tü- keüm hayvanı olmayı red- deden binlerce kişi inti- har ediyor. Evet.. bu, nimetleri her- kese yetecek kadar çok dünyada, geleceksiz ve umutsuz genç insanlar, yaşamlanm biraz daha anlamlı kıhnak için ilko- kul çağrnda uyuşturucu kullanmaya başhyorlar. Evet.. bu, nimetleri her- kese yetecek kadar çok dünyada, yüz binlerce ka- dın fuhuş sektöründe kö- le gibi çalıştınlıyor. Evet.. bu, nimetleri her- kese yetecek kadar çok dünyada sakatlar, beyın özürlüler, faridı cinsel ter- cihleri olanlar ya yok sa- yıhyorlar ya da İcötülü- ğün simgesi ilan edüiyor- lar. Evet.. bu, nimetleri her- kese yetecek kadar çok dünyada her yıl yüzlerce ınsan. çaresızlık ve öç duygulanyla dolu birer canlı bomba olmayı gö- nülden kabulleniyor. • Arkası 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog