Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 TEMMUZ 2005 PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER EVET / HAYIR OKTAY AKBAL Öntenmez! Şıddet, şiddeti doğürur! Ikiz kardeş gibidirler. Terör, teröre yol açar; bir bakarsınız herkes "te- rörist" olmuş! Sokaklarda, alanlarda, halk yığınları "özgür- lük" diye bağınyor. Dev araçlanyla, uçaklanyla, bombalarıyla, gelip ülkeleri ele geçirenleri kını- yor!.. Gerçek "terörist" sayıyor onlan!.. Aylardır gazeteler, TV'ler, Irak'ta her gün on, yirmi, otuz, kırk, elli insanın öldüğünü, öldürül- düğünü duyuruyor. Kimi topluca, kimi tek tek, kimi canlı bomba olarak... Irak'ta akan, akıtılan kan durmadı.. durmuyor! Bunun sorumlusu, suçlusu kim? Irak halkı mı, Irak'ın yöneticileri mi? Bugün Irak'ta halkoylamasında sorulsa, halkın büyük bölümü Saddam'ın yeniden işbaşına gelmesini istemeyecek midir? Londra'da bombalar patladı. Onlarca ölü, yüzlerceyaralı?.. Tam da Iskoçya'da dünya zen- ginleri toplanmış durumdayken... Dünyanın yaz- gısındayeni çözümler, oyunlarararlarken. Yok- sullara yardım edeceklermiş!.. Hep böyle söy- lerier.. ama o yoksul insanları daha çok sömür- menin çarelerinden de vazgeçmezler! Her yer onlarındır.. siyah, beyaz, sarı, kızıl... Birverirler, on alırlar. Silah fabrikaları daha çok çalışır. Pa- ra babalan daha zenginleşir. önemli olan budur. Sen, şiddeti silah olarak kullanırsan, karşın- daki de şiddeti kendi yöntemiyle gündeme ge- tirir? Canlı bomba bile olur.. bir ülkü adına ca- nını vermekten çekinmez. Ama sen, sana kar- şı çıkanlara "barbarlar, ilkeller" derken gerçek barbaıiığın kendinde olduğunu birdüşünsene!.. Büyük bir kavga yaşanıyor. Sömürüye karşı direnmek! Gerçek özgürlüğü, bağımsızlığı, onur- lu, nitelikli bir yaşamı özlemek! Gerektiğinde ölümü göze alarak... Bugün yeryüzünün dört bir köşesinde yaşanan kavga budur. Bu savaş, yüzyıllardır sürüp gider ezenlerie ezi- lenler arasında... Güçlü olanın güçsüzü ezme- si ya da ezilenlerin "Artıkyeter" diye başkaldır- maları... Hep iyiliklerin, güzelliklerin, sevgilerin üste çıkması beklenir. Şairler, yazarlar sanatçı- lardır güzel yannları yaratmak isteyenler. Necati Cumalı'nın bir gençlik şiirini anımsa- dım birden: "Boşuna değil dökülen kan I Hatıran daha aziz çıkacaktır I Bu felakeî senelerinden /Asırlardır bu böyledir I Bütün kötülükler geçer I Yaşar iyi ve güzel olan / Boşuna değil dökülen kan I Ta- rihin akışından anlıyorum I Kuvvet zamanla yı- kılır I Yalnız senin uğrunda ölür insan I Yarası acımadan." Cumalı'nın özlemini duyduğu "kuvvetin zaman- la yıkılması" bir gün gerçekleşirse eğer.. o gün, terör de kalmaz, terörcü de! Çanakkale Şehitler Anıtı... 194O'lı yıllann Çanakkale sakinlerinin her sabah şahit olduklan bir olay vardı: Ciddi giyimli, kır saçlı bir adam nhtımdaki evinden çıkıp denizde kendisini bekleyen motorla Kilitbahir'e gider, orada yine kendisini bekleyen bir pikapla tngiliz abidelerini kontrol etmeye giderdi. Ertugrul CEYLAN Hukukçu ZEYTtNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETt tLANI Esas No- 2005 '429 Karar No: 2005- 656 Hâkim: Kemal Güzel 20998 Kitıp Nuran Taşkıran Zeytınburnu Sulh Hukuk Mahkemesı tarafından venle'n 2005 429 Esas 2005'656 Karar sayılı 1 6 2005 tanhlı karar ıle; Av. Ragıp Cumhur Vehbeyoglu'nun Arslanlı Teks- ül Sanayı ve Ticaret Lırmted Şirketrnın temsil ve ge- reklı mal varhğının tespıtı ve duruma göre tasfıyeye hazırlanması içın kayyum olarak şırkete tayınine, Karann diğer şirket oriaJdanna teblıg edılmesıne, llgılı şırketın defter kayıt ve belgelennın kayyuma teslımıne, Daır kamın yollan açık olmak üzere kayyu- mun ve ıstemcı taraf vekılının yüzlenne karşı açıkça karar venlmış olmakla işbu husus ılanen teblığ olu- nur. 1 6.2005 Basın 32601 H er yıl Çanakkale zaferinin kut- lanması sırasında yapılan tören- lerdeki konuşmalarda, gazete ha- berlerinde, TV programlannda, hatta savaş alanlannı gezdıren tu- rist rehberlerinin söylemlennde, söz Çanakka- le Anıtı'na (Abidesi'ne) gelince, bunun Milli- yet gazetesi tarafından ya da onun öncülüğün- de yaptınldığı ifade edilir. Her ne kadar Milliyet gazetesinın kendisi, bu konudaki yazılannda anıtı doğrudan doğruya kendilerinin yaptırdığını söylemiyorsa da ve sa- dece inşaata katkılan olduğunu belirtiyorsa da kamuoyunda yerleşen imaj, Çanakkale Anı- tı 'nı, Milliyet gazetesinin yaptırmış olduğu yo- lunda gelışmektedir. Bugünkü ve gelecek kuşaklan Şehitler Anı- tı hakkında bilgilendirmek ve tarihe kayıt düş- mek adına Çanakkale Anıtı'nın kimler tarafın- dan ve nasıl yapıldığını açıklamak gereğini duydum. Çünkü ben de ve bugün hayatta bu- lunan üç dört üye, anıtı yaptıran korrutede yıl- larca çalıştık. Arut "Çanakkale Şehitler Abi- desi İnşaatına Yardım Komitesi" tarafından ve onun sorumluluğunda yaptınlmıştır. Tama- men gönüllü olarak yedi sekiz yıl boyunca her hafta toplanarak bu yüce hizmete emek vermış olan dokuz komıte üyesinin anısına bu gerçe- ğı açıklamayı bir vicdan borcu saymaktayım. Aşağıdaki satırlarda anıt fikrinın nasıl doğ- duğu, inşaaünın nasıl başladığı, ikı kez nasıl ke- sintiye uğradığı, ilk komite üyelerinın ayrıl- malan üzerine seçilen yeni üyelenn ınşaatı ta- mamlamak için yıllarca nasıl çalıştıklannın bir özetini sunmak istiyorum. Bu bılgiyi, büyük ço- ğunluğuyla, o günlerdeki Milliyet muhabiri ve daha sonra komite üyeliğine seçilen rahmetlı dostum Necmi Onur'un kaleme aldığı ve 1960 yıhnda yayımladığı "Çanakkale Savaşları ve Şehitler Abidesi" adlı kitabından aldım. Kı- tabın önsözünde Komite Başkanı Emin Nihat Sözeri'nin belirttiği gibı, bize bugünlen yaşa- tabümek ıçin canlannı verenlerin yanında bı- zim hizmetlerimizin sözü edilemez elbette. Ancak yıllar sonra bu görkemli anıtın ya- pılmasında asıl emek verenleri unutup da bu onuru bir başkasına mal etmek tarihe karşı haksızlık olmaktadır. Gerçeği öğrenmek iste- yenler, aşağıdaki saûrlann ya da doğrudan doğ- ruya Necmi Onur'un sözünü ettiğim kıtabın- da daha geniş bir bilgiye ulaşabilirler. Abide fikri nasıl doğdu? 1940'h yıllann Çanakkale sakinlerinin her sa- bah şahit olduklan bir olay vardı: Ciddi giyim- li, kır saçlı bir adam nhtımdaki evinden çıkıp denizde kendisini bekleyen motorla Kilitba- hir'e gider, orada yine kendisini bekleyen bir pikapla Ingiliz abidelerini kontrol etmeye gi- derdi. YılJardan beri süregelen bu hizmeti ya- pan kişi Mr. Melington idi. Görevi Gelibolu yanmadasındaki birer park haline getirilmiş olan 30 îngiliz anıtının bakımını yapmaktı. In- giliz mezarlıklar müdürü unvanına sahip olan Mr. Melington, 18 Mart 1915'te Çanakkale boğazında yenilgiye uğrayan bir ulusun asker- leri adına dikilen amtlardan sorumluydu. Peki bu topraklar ıçin canlannı veren, bu ül- keye eşsiz bir zafer kazandıran şehitlerin anıtı neredeydi? Işte bütün Türkleri derinden yara- layan bu soruyu karşılamak amacıyla 1944 yı- lında Müli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Şe- hitler Anıt'ı için bir yanşma düzenledi. Katı- lan 37 projeden jüri, Istanbul Teknik Üniver- sıtesı öğrencılen Doğan Erginbaş ıle İsmail Utkular'ın beraber yaptıklan projeyı birinci- liğe layık gördü. Ancak mali olanaklaryetersiz kaldığından anıt inşaatı başlayamadı. Ta ki 1952 yılında Çanak- kale Savaş Alaru'nı gezen kurmay Yarbay Ce- mal Yüdınm, bu konuyu yeniden gündeme ge- tinnceye kadar... Ilk ciddi girişim Zamanın Istanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay konuyla ilgilendi ve 1952 yılının Ha- ziran ayında çeşitli meslek mensuplannı top- lantıya çağırdı. 46 kişilik büyük komite, Milli Savunma Bakanlığı 'nın açtığı yanşmada birin- ciliğı kazanan projenin Hisarlık Tepe'de yapıl- masını kararlaştırdı. Aynca şu karara da vanl- dı: "Ulusça kazanılan zaferin anıtı yine ulus- ça dikilecektir. Resmi makamlardan yar- dım istenmeyecektir." Gerekli parayı ulus ve- recekti. Makbuzlar bastınldı, ekipler, yurtiçı- ne dağıldılar. 1954 yılı Nisan ayında anıt ınşaatı ıhaleye çı- kartıldı ve mühendis Sırn Onural ıle kereste tüccan Hayrettin Aksay'uı üzerinde kaldı. Öıalebedeli 1.648.234.-TL idi. 19Nisan 1954te temel atıldı. Ancak daha inşaatın başuıda tek- nik heyet temele dökülen betonun şartnameye uygun olmadığını saptamış, bunun üzerine de inşaat durdunılmuştu. Çürük temelin güçlen- dirme projesi yaptınldı, ancak Prof. Rıfat Ya- rar, Prof. Ihsan tnan ve Prof. Feridun Ar- san'dan kurulu teknik heyet, bu müteahhitle- rin inşaatı yapamayacaklan yolunda rapor ver- di. Öte yandan yapılan incelemede, müteahhit- lere teslim edilen 42 ton demir ve 122 metre- küp kerestenin karaborsaya satümış olduğu an- laşıldı. Bunun üzerine 26 Mart 1956'da sözleş- me feshedılerek müteahhitler aleyhine davalar açıldı. Böylece inşaat yeniden ihaleye çıkartıl- dı ve 10 Eylül 1958'de Y. Mühendis Ertugrul Barla ve Ortaklanna 1.708.918 liraya verildi. Ancak geçen sürede inşaat malzemesinin fi- yatı yükselmiş ve halktan toplanan para tüken- mişti. tnşaata temel takviyesi tamamlanmış, granit kaplama 12 metreye yüksehnişti. Bu arada komite üyelerinden büyük bir bö- lümü işlerinin çokluğunu ileri sürerek isrifa et- miş yerlerine yeni üyeler seçilmişti. tnşaatı so- nuna kadar götürecek olan yeni komite şu ki- şüerden kurulmuştu: Emin Nihat Sözeri, Dr. Hikmet Arda, thsan Üner, Cevdet Bereket, Coşkun Meltem, Mükerrem Taşçıoğlu, îffet Halim Onız ve Ertugrul Ceylan. Hem iş mevsimınin kapanması, hem de pa- rasızlıknedeniyle inşaat 15 Ocak 1958'de ikın- ci kez durduruldu. Bu durumu Necmi Onur'un kalemiyle okuyuculanna duyuran Milhyet gazetesi halk- tan büyük destek görecek ve yeni bir para top- lama kampanyası başlatılacaktı. Bu kampan- yada 1.686.251 lira toplandı. Istanbul Beledi- yesi'nin 100 000 lira ve TBMM'nin 600.000 urahkbağışlanylatoplam2.386.251 lirayayük- seldi. Bu para ile de ancak anıtın gövde bölümü ya- püabildi. Noksan kalan ıskele, nhtım, müze, bah- çe ve elektrik içuı Bayındırlık Bakanlığı'na projeler gönderildi fakat cevap dahi alınama- dı. Bu sırada korrutede açılan üyeliğe Necmi Onur gazetesinı temsilen 9. üye olarak kabul edildi. Anıt içın halktan ve resmi kuruluşlar- dan toplanan toplam para tutan 4.153.767.- li- radır.Buparanın 1.686.25 l.-hrası Milliyet ga- zetesinin açtığı kampanyada halktan toplan- mıştır. inşaatın parasızlıktan kesintıye uğra- ması üzenne Milliyet'in açtığı kampanya halk- tan büyük ilgı görmüş ve toplanan para inşa- atın bir süre daha devamını sağlamıştır. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum= in- şaatın sonunda komitemiz anıtı, Genelkurmay Başkanlığı'na teslim etmeden önce komitenin tüm hesaplan Maliye Bakanhğı müfettişlerin- ce incelenmiş ve "Çanakkale Şehitler Abide- si İnşaatına Yardım Komitesi" aklanmıştır. Kültür Sanatsız TV'ler! AbduüahAKAY K ültür, bir ulusun, köklerinden gelen öz varlığıdır. Geç- mişten geleceğe doğru akan büyük bir ırmağa benzete- biliriz onu. Uluslann ya- şam damarlan işte bu ır- maktan beslenir. Buneden- le kültürümüzü korumak, geliştirmek, kirlenmesini önlemek, gelecek kuşakla- ra aktarmak her bireyin gö- revı olsa gerek. Geçen yüz- yılın harika buluşu olan te- levizyonun kültürsüz-sa- natsız hah ne peki? Yaşamın her alanında iç ıçeyiz tele- vizyonla. Yeryüzü, onun sa- yesinde küçük bir köye dö- nüşüyor. Dünyada olup bi- 30 Temmuz'a kadar 1.000 YTL*'ye varan ekstra indirimle! www.peugeotcom.tr Peugeot Müjteri llijkileri (0216) 579 94 44 Tüm 206 modellerinde inanıimaz indirimler! Örnegin, çarpıcı tasarımıyla Peugeot 206 X-Design 1.4 It 75 hp, şimdi sadece 21.900 YTL! PEUGEOT M i ı a ToTAl. KARŞI KONULAMAZ. Peugeot Otomocıv Pazarlama A.Ş. Peuceot btnek ve cıcari areçlarımn Türkr/e Gene! Dlstribütönj'dur Peujeot Otomotiv Pazarbma A.Ş ançtann ttknüc özetUk. dofumm ve fiyultfifn hcrfon^ bir fin bddinmde bulunmzdan defıınrme hakfcınt sakiı tuor. *Sl5-3OTeniınuz2S05arihleriınsmda(eçar«dirveaııkhnnabınri>Jr ln*imler. kampanra 8)tâhn Ozarinden ytpAmkactr. Bdpımntarvertyonhn j<Srefcrtd*(Smrabiir. TL &n*t W *f** (00OO00) «IdflNnlı. OZOZTURKLER ADAPAZARI (0264) 275 17 71 (9 hat) • ŞANÇELİK BURSA-İZMİR YOLU (0224) 441 75 00 (3 hat) • TEKOTO BURSA-YENİ YALOVA YOLU (0224) 216 05 05 • AÇI İSTANBUL-ALTUNİZADE (0216) 651 60 60 • AKTIF-İRİYIL ISTANBUL- USKUDAR (0216) 428 93 00 • BERKE İSTANBUL-YENİKAPI (0212) 633 60 61 • CAN İSTANBUL-UMRANİYE (0216) 466 85 55 • EFE İSTANBUL-BAYRAMPAŞA (0212) 615 07 2S • MEPA İSTANBUL-İKİTELU (0212) 698 44 44 • PARLAR İSTANBUL-ŞİŞLİ (0212) 210 16 66 • SONKAR İSTANBUL-AVCILAR (0212) 422 34 34 • TEKOTO İSTANBUL-SARIGAZİ (0216) 621 05 00 • YILDIRIM İSTANBUL-ZİVERBEY (0216) 449 29 94 • OTO TEKNİK İZMİT (0262) 335 50 38 • GÖREN ÇORLU TEKİRDAĞ (0282) 685 47 70 • TUYLUOĞLU ZONGULDAK-K.EREĞU (0372) 323 63 63 (4 hat) ten her şeyi anında izleye- biliyor, yorumluyor, etki- leniyoruz. Bilgi, görgü ve becenlerimız, artık nere- deyse tele\'izyonla bıçim- leniyor, tartıhyor, değerlen- diriliyor. Izlediğin kadar ko- nuş mantalitesi TV'ye ba- ğımlılığı arttınyor. Amen- ka'dan sonra en çok tele- vizyon izleyen ulus olarak istatistiklere geçiyoruz. Bu da düşünme yetilerimizi yi- tınp TV'nın dediğini tek doğru olarak kabullenen; yorum, anahz, sentez yete- neğini yitiren bireyler yetiş- tinne riskini önümüze da- yatıyor. TV değil mıdir za- ten hep 'maksatlı' yaym yapöğı konuşulan; ülkele- ri kanştinna, savaşlar çı- kartma, ihtilalleryaptırma, iktidarlar değıştirme, terö- rü özendirme tehükesini de banndıran? Nitekimbunun öraeklerini gördük görü- yoruz. Sorumlu yayıncıhk ilkelerini benimseyen ka- nallan başımıza tac ederiz. Onlarla bir sorunumuz yok Sekiz ulusal haber kanalı- mızın rating yanşmasını da yayıncıhğın gereği olarak görüyoruz. Ama onlann, habercilerin ve haber kay- naklannın seçiminde titiz, sorumlu, kurumsal \'atandaş olarak davranmalarını da beklemek hakkırruz. Bura- da haberin tek yönlü olma- ması, tek kaynağa dayan- maması gerçeği de çıkıyor ortaya, insan kaynağının doğru kullanımı ve eğitimi de tabii. Diğer TV kanallanna ge- ünce... Rating yanşının, top- luma kötü modeller sunan bir yapıyı geçerli kılması- nı, buna bağlı olarak kav- ganın özendirilmesini, özel yaşamlann fütursuzca or- taya dökülmesıni ve hayal dünyasının gerçek dünyay- la başa çüalmasını önleme- sini kabullenmiyoruz. Bu, bir tür afyon verümış, ap- tala çevrilmiş, gerçeklikten kopmuş, kimliğini yitirmiş bireyler yetiştirecek bır or- tam hazırlar çünkü. Krmliğini yitiren bireyler- den ıse kunlikli bir toplum oluşturmak ve bu bireyle- rin bilime, kültüre, sanata gönül vermelerini bekle- mek isehayal değildir dene- dir? Hurafeler, batıl inançlar bilimin, teknolojinin, gerçek mançlannyerini armamalı... Magazin dedikodudan kurtanlmah... Cinayetlerin, hırsızlıklann, yolsuzlukla- nn aktanmında topluma umutsuzluk verecek sindi- recek ya da özendirecek mesajlar, avrmtilaryer alma- mah... Unutulan gerçek ede- biyat, sanat, takhtlerin ege- menhğinden kurtanlmalı... Kitap tanıtım programlan kanallann olmazsa olmaz programlan arasında yeri- ni ahnalı. Ünlü edebi ya- pıtlann fımleri, sanatçıla- nn belgeselleri ekrana ge- tinlmeli... Böylece toplu- ma, örnek alabileceği doğ- ru modeller sunulmalı. Bu- gün bir araştirma yapıldığm- da halkın en çok belgesel is- tediği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu elbette abartılı. Insanlar, izlediklerini de- ğil, gönüllerinden geçeni söylüyorlar, deşifre olma- mak da adına. Gelin şimdi, gönülden geçenleri istek haline geti- rehm. Rating kaygısı taşı- madan kültürü, sanatı omuzlardayükseltehm. Sa- dece görsel basında değil kuşkusuz. Yazılı basında da. Bunu yaparken dilimizi korumayı, doğru kullanma- yı unutmayalım ve Ingilte- re'deki BBC örneğini anım- sayahm. Rating ve para her şey değil sonuçta. Buülke- nin insanlanndan aldıklan nemalarla, destekle gehşen tv kanallarımızın, artıkkül- türe ve sanata daha duyar- lı, sorumlu, örnek yakla- şımlannı bekliyoruz. Ağlama aynalan, aptal kutulan istemiyoruz. Içi boş görüntüleri dol- durmanın zamanı gelmedi mi sizce de? ÇACIN MOTEL felsefe devam ediyor... en temız denızı, her oğun balığı, kalabalıkJardan ve kabahMardan uzak sessiz tatiii özlediyseniz... 1 kişi TR 45 YTL ASSOS Bektaş Köyü Sivrice mevkii Tel: (0 286) 723 44 60 / (0 286) 723 44 61 DENİ7I SEVENl FRE tLGİNÇ ÖYKÜLER, TEKNtK KONULAR. TEMMUZ 2005 ^ SAYI 255 İKİ KAZA VE ÇIKARTILACAK DERSLER OPTlMtSTTE AILENİN ÖNEMİ VAKKO SAILING CUP D1ZEL MOTORL.\RDA tNJEKTÖR .MUZALARINTN T.\MIR1 Demırcıfer Sitni, 6 Codde, No. 71 Zeytınbumu- ISTANBUL Tel (0212) 664 16 94 - 510 28 71 Foks (0212) 558 67 85 PENCERE Mümtaz'ı Kıskanıyopum... Mümtaz Soysal'la ne zaman tanıştık?.. Dostluğumuz çok eski.. Nasıl bir kişidir?.. Olay hangi yılda yaşandı?.. Bir gün haber verdiler, Mümtaz Ankara'dan Is- tanbul'a gelirken araba kazası geçirmiş.. Hastaneye koştum.. Aman Allah'ım ne göreyim? Yatakta bir cana- var yatıyor; yüz, göz, şakaklar, çene, burun birbi- rine kanşmış; surat şişmiş, darmadağın olmuş... Ama, Mümtaz o halinde bile serinkanlı!.. Man- tığında en küçük bir dağılma olmadığı konuşma- sından anlaşılıyor.. Arkadaşımız Prof. Dr. Orhan Iskeçeli, Müm- taz'ı ameliyat etti; kırılan dökülen kemiklerini bir- birine yapıştınp onardı.. Şimdi Soysal'la Cumhuriyet'in ikinci sayfasın- da karşılıklı yazıyoruz... • Ancak her şey aklıma gelirdi de Mümtaz'ı kıs- kanacağım aklıma gelmezdi.. Gerçi Soysal beni on kez cebinden çıkarır.. Par- lak bir sicili, ülkenin hukuk ve siyaset yaşamında çok önemli işlevleri var.. Anayasa hocası.. E. (emekli) Dışişleri Bakanı.. E. Milletvekili, Kurucu Meclis üyesi.. E. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı.. E. tutuklu. Profesör.. Köşe yazan.. Ama, bütün bunlar önemli değil.. Mümtaz şu sırada güncel mi güncel, herkesin dilinde, medyada ve politikada Soysal'ın adından geçilmiyor; hangi gazeteyı açsanız Mümtaz da Mümtaz.. Adamı nasıl kıskanmazsın?.. • Peki, neyapmış?.. MegerTürkiye'yi ekonomide çuvallatp ülkeyi ba- tıran kişi Mümtaz Soysal değil miymiş?.. Vay canına!.. Türkiye'yi bu hallere düşürüp kurda kuşa yem eden, gırtlağına dek borçlandınp ele güne rezil rüsvay eden meğer bir tek kışıymış.. Cumhuriyet'in köşe yazan meğer neymiş de en başta ben olmak üzere biz bilmiyormuşuz... Mümtaz engellemeseymış, Türk Telekom vak- tiyle satılsaymış neler olacakmış neler!.. O para- larla ne maydanozlu köfteler yoğrulacakmış, Tür- kiye'nin başı göğe erecekmiş... Mümtaz neymiş be?.. • Bizim medya şu takıyyeci iktidaria biriikte kafa- yı adamakıllı üşüttü, TürkTetekom'un satışını vak- tiyle durduran karan bizımkiler Mümtaz Soysal verdi sanıyoriar.. Yokcanım.. Yargıçlar verdi.. Hukuk verdi.. Hukukun üstünlüğü ile köşe yazanmız Müm- taz'ı birbirine kanştıran medyamıza ne buyrulur?.. • Bugün pazar, yazıyı ünlü bir Bektaşi fıkrasıyla bi- tirelim.. Bektaşi -ya da Alevi- iki öküzüyle tarlasını sü- rermiş; kırmızı öküz az yem yıyip, çok çalışırmış; san öküz lanet mi lanetmiş!.. Hem çok yermiş, hem tembelmiş!.. Bir gün öfkelenmiş Bektaşi: - EyAllahım, demiş, şu san öküzün canını al da kurtulayım.. Baba Erenler ertesi sabah ahıra girince ne gör- sün, kırmızı öküz sizlere ömür, sarı lanet capacan- lı... Dışardan bir çocuk çağırmış Bektaşi, öküzleri gös- termiş: - Ulan, demiş, bunlann hanglsi san, hangisi kır- mızı?.. Çocuk göstermiş: - Bu sarı, bu kırmızı!.. Bektaşi gözlerini göğe çevirmiş: - Imanım, demiş, bacak kadar çocuk renkleh bi- liyorda, sen ayıramıyor musun?.. • Her neyse, bizim medya her şeyi birbirine ka- nştıradursun, ben bir yandan Mümtaz'ı kıskanır- ken bir yandan da övünüyorum: Türkiye'nin kaderi Cumhuriyet'in bir köşe yazannın elinde!.. Bu ne kudret?.. Temmuzda 50YTLındırim ve chip-para Maksimum tndirim tutan 50 YTL'dır. Otel Club NİNA\ 59.000' dan itibaren Kişibaşı Gecelik 3x19.600 VVorld Axess Vakıfbank Kredi Kartına 3 Taksit BİZDEN Peşin Odeme %5 İndirim Kart ile bir sefer %5 İndirim HERŞEY DAHIL 0-8 Yaş Ücretsiz "' Denıze Sıfır Odalar ." Klımalı ' Odalarda TV ' Yûzme Havuzu 1 Çocuk Havuzu ' Çocuk Parkı * Dısco-Amencan Bar Rez. Tel.: 0266 416 43 32 - 416 43 33 - 416 36 73 Fax: 0266 416 36 07
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog