Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 TEMMUZ 2005 PAZAR 14 KULTUR kuttur@cumhurjyet.com.tr Usta heykeltıraş Burhan Alkar'm Ostim'deki atölyesi yaz boyu meraklı izleyicilere açık KetıtesolukverenheykellerÎBRAHtVI ERSARAÇ "Heykel, hele günümüzde, beton yığınlanndan boğulan kentlerin canlanıp soluk aldıklan, kişilik ve anlam kazandıklan kültür değer- lerMkAlaıüanheyketeizkenÜendu- yarstz,görmeyen, konuşmayan, dur- gun bir yarauktan farksmür." Bun- lan söyleyen usta heykeltıraş Bur- han Alkar, 1958 yılında Gazi Üni- versitesi Eğitim Fakültesi Resim- tş Bölümü'nün açtığı modelaj sı- navını kazanarak gittiği Paris'te Ju- lien Akademisi'nde heykeltıraş Monsieur Mougene'in atölyesinde bir yıl çalıştı. Daha sonra kazandı- ğı devlet bursuyla dört yıl (1961- 1965) Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda (Beax-Arts) Monsieur Leyque' in atölyesinde heykelde uz- manlaştı. Anıt-heykel çalışmaları Dönüşünde Gazi Üniversitesi Eği- tim Fakültesi Resim - tş Bölümü'nde modelaj öğretmeni olarak emekli- liğine kadar 12 yıl çalıştı (1977). Bu sürede plastik sanatlan, özel- likle heykel sanatının bütün incelik- lerini öğrencilerine anlattı ve onla- n çeşitli yurt köşelerine gönderdı. Yıllar önce Türk heykeltıraşlan tam donanımlı olmadıklan ıçin bü- yük dökümler yapamadıklanndan Ankara'da ve bazı büyük illerde Krippel, Canonka, Thorac gibi ya- bancı heykeltıraşlann çalışmalan- nı görebiliyorduk. Zamanla AB Nijat Sirel, Nusret Suman, Kenan Yontunç, Zühtü Mü- ritoğju,AB Hadi Bara, Yavuz Görey, Hüseyin Gezer, Hüseyin Avka gıbı Türk sanatçılannın yapıtlannı da çeşitli yurt köşelerinde görmeye başladık. Özellikle Ankara'da, yabancı hey- Er kel sanatçılanndan sonra, Burhan Alkar'ın çeşitli alanlarda başanlı anıt-heykel çalışmalan göz dolu- duruyordu. SeymenlerParkı'ndaki "Seymen- ler Ânıtı", Sakarya Yaya Bölge- si'nde "AöhmHeyken", yine o böl- gede "Banş HeykeH" gibi bronz kompozisyonları, Alkar'ın ilk ba- şanlı yapıtlanydı. Bu zor sanatı öğrencilerine öğre- tip onlan çeşitli yurt köşelenne gön- derdikten sonra emekli olunca unu- nu eleyip eleğını duvara asmadı Burhan Alkar. Ankara-Ostim'de aç- tığı atölyesinde tasarım ve uygula- ma çalışmalannı sürdürüyor. Anıt, heykel, rölyef, peyzaj, çevre düzen- lemesi, maket uygulama örneklerin- de gereç olarak bronz, taş, ağaç, çi- ' mekli olunca ununu eleyip eleğini duvara asmadı Burhan Alkar. Ankara-Ostim'de açtığı atölyesinde tasarım ve uygulama çalışmalanm sürdürüyor. Anıt, heykel, rölyef, peyzaj, çevre düzenlemesi, maket uygulama örneklerinde gereç olarak bronz, taş, ağaç, çimento ve polyester kullamyor. Özellikle bronz uygulamalannda kum ve mum eritme yöntemiyle döküm yapıyor. mento ve poh/esterkullamyor. Özel- likle bronz uygulamalannda kum ve mum eritme yöntemiyle döküm ya- pıyor. Atölyesi yaz boyu koleksiyo- nundaki klasik ve soyut teknıkler- le oluşturduğu heykellerle meraklı izleyicilere açık bulunuyor. Bir zamanlar Ankara'da yüzüne tükürülüp yerlerinden alınan heykel- leri, sanatın onuru için açılan dava- lar sonunda yeniden yerlerine ko- narak aklandılar. Sanatçı Burhan Alkar'ın da bazı yörelerde kum de- polanna atılan çalışmalan, sanatın zaferi sonucu yerlerini buldu. GES AM kurucu üyesi, aynca Bir- leşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin de üyesi olan sanatçı, kendi yapıtlannın dışında, heykeli kaldınlmış başka meslektaşlannın davalanna da koşup onlann da ak- lanmalan ve yapıtlannın yeniden gün yüzüne çıkmasına çalışmakta. 120lere doflru... Geçen ay söyleşirken, "120yaşı- ma kadar yaşamak için yukanya dilekçe verdim" demiş, benim dü- şüncemi sormuştu. Ben de, aynca dilekçe yazarak vakit kaybetmeye- yim, adımı seninkinin altına ekle- yiver demiştim, gülüşmüştük. 1950'li yıllarda resim bölümün- de çıplak model çahşmalanmız çok heyecanlı oluyordu. Burhan Al- kar'ın modele nişan alırcasına dik- katle çalışması kayda değerdi. İlk anda arama çizgileri ile karman çor- man bir izlenim veren çalışması, dikkat edildiğinde kirliliğın sufuma- tosu içinde bir heykel gibi titreşır- dı. Daha o zamanlar heykel araştır- malan kendini gösteriyordu. Şube eğlencelerinde, özellikle çalgılan taklit edip komiklik yapar- ken, o cebinden çıkardığı ağaç iki modelaj kalemini birbirine vura- rak ritim tutardı. Fransa'da mezu- niyetten bu yana aldığı çeşitli dal- lardaki birincilikleri, yurtiçinde onlarca ön dereceleri, karma ve kişisel sergileri ile sanat yaşamı- nı canlı rutan büyük heykel ustası Burhan Alkar'ı candan kutlayarak 120'lere doğru sağlıkla yol alma- sını dihyorum. Uluslar Filarmoni Orkestrası, Beethoven'in 9. Senfonisi ile 12 Temmuz akşamı Aspendos'ta Antiktiyatrodan dünyaya banş mesajlan GURSUKUNT ANTALYA - 5 ayn kıta ve 41 ülkeden, yaşlan 21-26 arasında değişen genç sanat- çılardan oluşan Uluslar Filarmoni Orkest- rası, Beethoven'in "Bütün insanlar kar- deştir. Milyonlar birleşüT çagnsırun yer aldığı 9. Senfoni ile Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Fesrivaü'nde. Orkestra, ba- nş mesajlannı, 2 bin yıllık Aspendos An- tik Tiyatro'dan dünyaya duyuracak. 11 Eylül'den 2 gün sonra Hamburg'da- ki St. Michael Kilisesi'nde yaşamını yiti- renler adına konser veren orkestra, îngil- tere'deki patlamalarda hayatını kaybeden- leri de Aspendos'ta anacak. Ingiltere'deki bombalamanın ardından, programında de- ğişıklikyapan orkestra, konseri iki bölüm- den oluşturmaya karar verdi. İlk bölümde îngiltere'de yaşamını kaybedenler anılırken ikinci bölümde de Beethoven'in 9. Senfo- nisi ile 2 bin yıllık Antik Tiyatro'dan, dün- yaya banş mesajlan iletecek. Konser ön- cesi düzenlenen basın toplantısına katılan şef JustusFrantz, 9. Senfoni'yı Türkiye'de seslendırmekten büyük gurur duyduğunu belirtti. Frantz'dan Türttyeye teşekkür Alman sanatçı Frantz, "Bütün insanla- nn kardeşuk çansuıda buluşması gerekti- ğini düşünüyorum. Bunun için 9. Senfoni en uygun yapıt Geieceğin çıkışı da budur. Bu mesajı 2 bin yılhk Aspendos Antik Tî- yatro'dan dünyaya duyuracağımız için de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Şef Frantz, yapıtın son bölümünde yer alan müziğin, yeniçen dönemınde askeri bandolarda kullanıldığına da dikkat çekti. Frantz, eski Yunan felsefesıyle, 9. Senfo- ni' nin de paralellik taşıdığmı ifade etti. Al- man şef Frantz, AB konusunda Türkıye'yı destekledığını de beürterek "Kesinlikk be- raber olacağız" dedi. 100 kişilik orkestra ve 200 kişilik ko- ronun katılımıyla gerçekleştirilecek kon- seri, şef Justus Frantz yönetecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Koro- su'nun şefliğıni Sunay Muratov, Devlet Çoksesli Korosu'nun şeflığini Ibrahim Yaacı üstlenecek. 12 Temmuz, saat 21.30'daki konserde, Feryal Türkoğlu, Ferda Yetişir, Ayhan Uştukve Tuncay Kur- toğlu da sohst olarak yer alacak. Bu ara- da Uluslar Filormoni Orkestrası'na Tür- kiye'den ilk kez kabul edilen Ayşe Kara- oğlan. Cem Sevgi, Özgür Uluçınar ve Ay- tuğOral da sahnedeki yerlerini alacaklar. Orkestrayı Justus Frantz yönetecek. ŞfGaranti İstanbul Kültür Sanat Vakfi, 12. Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nin gerçekleştiriimesindeki katkıları için Festival Sponsoruna teşekkür eder. STMII $AUNSBAMC ! TURKCELL İLK KONSER İZMİR'DE Jolıamı Strauss Oktett Türkiye'de Kültür Servisi - Avusrurya Liseliler Derneği, Kültür Ofisi ve Novitas Turizm'm katkılanyla düzenlenecek olan Johann Strauss Oktett konseri 15 Temmuz akşamı saat 21 .OO'de Park Orman'da izlenebilecek. 'Uluslararası Izmir Festivali' kapsammda 13 Temmuz akşamı Efes Celsius Kütüphanesi'nde de konser verecek olan Oktett, baba ve oğul Strauss'un yapıtlanndan oluşan bir programla îstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Topluluk Alfred Pfleger (keman), Mario Seriakov (keman), Georg Schröfl (viyola), Wolfgang Harrer (kontrbas), Boris Lipov (flüt), Günther Gradischnig (klarnet), Martin Schöpfer (korno), Peter Hofinann'dan (korno) oluşuyor. Konserin konuk solıstı olan tenor Levent Gündüz ise W. A. Mozart Zauberflöte Operası'ndan 'Dies Bildnis ist bezaubernd schön' ve Don Giovanni Operası'ndan 'Dalla sua pace dipende la mia' aryalannı seslendirecek. Izmir Devlet Opera ve Balesi şan bölümünden mezun olan Levent Gündüz halen ayru kurumda • Topluluk, baba ve oğul Strauss'un yapıtlanndan oluşan bir programla 15 Temmuz akşamı Park Orman'da îstanbullu müzikseverlerle buluşacak. doktora çalışmalannı sürdürüyor. 1995 yılından beri çeşitli operalarda rol alan sanatçı en son olarak 2004 yılında îstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde G. Donizetti'nin 'Aşk tksiri' operasmda Nemorino'yu, 2005 yılında Belçika Zomeropera Alden Biesen Festivali'nde G. Verdi'nin 'La Traviata' operasmda Alfredo'yu seslendirdi. (0 216 556 98 00) The Manchurian Candidate (Mançur- yalı Aday) / Yön: Jo- nathan Demme/ Oyn: Denzel VVashington, Meryl Streep, Liev Schreiber / 2004, renkii,124dakika/Pa- ramount - Palermo. Richard Condon'ın çok satışlı kitabından uyarlanan beyın yıkama- ya, siyasetin aşm uçlanna, Soğuk Sa- vaş'ın karan- lık mekaniz- malanna de- ğinen, 1962'deJohn Frankenhe- imer'in çek- tiği ilk versi- yondan çok değişik 32 yıl sonrakı ikinci film- de düşman, küresel tehlike ve tehdit artık Sovyetler Birliği de- ğil bizzat ABD'dir. Bu çağdaş çekiminde Kör- fez Savaşı'na taşınan öy- kü ülkenin düştüğü tero- rizm isterisini, şirket to- talitarizmini başanyla ir- deliyor. ABD hükümeti- nin savaş ve kaostan kâr eden, dünya nü- fusunuetki- leyen karar- lan alan ço- kuluslu şir- ketleri eleş- tıren siyasi gerilimin Ozel Bölüm- ler'inde pro- jeninyenilen- mesi, değişik türleri içer- mek, ilk filme gönderme, es- ki ve yeniyi karşılaşürma-farkhlıklar, yaratıcı ekıbin düşünce- leri, yönetmenin vizyonu, görsel-işıtsel katkılar, oyuncu seçimi, karakter- lerin özellikleri, zorlayı- cı dramatik oyunculuk- lar, oyuncular rollerini yorumluyorlar.. L. Schre- iber' ın deneme çekimle- ri, ilginç politik görüşler, yaratıcı ekibin açıklama- İanyla çıkanlmış sahne- leri ve filmi izleme seçe- nekleri yer alıyor. Lemony Snicket's ASeries of Unfortu- nate Events (Lemony Snicket'in Talihsiz Se- rüvenler Dizisi) / Yön: Brad Silberiing / Oyn: Jim Carrey, Meryl Streep, Timothy Spall / 2004, renkli, 108 da- kika / DreamVVorks- Tiglon. L. Snicket'in 'KötüBaş- langıç', 'GenişPencere' ve 'Sürüngen Odası'ki- taplanndan uyarlanan film, evle- ^ rinin yan- masıyla an- ne ve baba- lannıyıtiren Baudelaire Kardeşler, reşit olana dek uzak bir akrabalann- da kalmak zorundadırlar. Oyuncu bozması Kont Olaf ın ya- nınayerleştirüen Baudela- ıre'lenn, gelecek miras dı- şında hiçbir şey düşünme- yen bu kötü ruhlu adamla savaşmalan gerekir. Vtolet bir mucıttir, kardeşi Kla- us kitaplardan çok şey öğ- renmiştir, Sunny de iyi bir kemirgendir. Özel Bölüm- ler'deJ. Car- rey'in oyna- dığı üç karak- terinmakyaj- saç-giysi- oyun-ses de- nemeleri, doğaçlama- lan, çocuk oyuncular Emirv Brow- ning'le Li- am Ai- ken' in deneme çekimleri, interaktif Olaf, çıkanlmış ve farklı açüardan çekılmiş sahneler, fılmi yönetmen ve gerçek L. Snicket'in açıklamalanyla izleme se- çeneği var. Özel efektlerin ve set tasanmlannın ba- şanlı olduğu, tüm oyun- culann olağanüstü yorum- lar sunduğu film, talihsiz olaylar gibi görünen şey- lerin insanın yaşam yol- culuğunun ilk basamak- lan sayılacağı iletisiyle de dikkat çekici. Yazar Claude Simon öldü • PARİS (AA) - Nobel Edebıyat Ödülü sahibi Fransız yazar Claude Simon'un, 4 gün önce Paris'te 92 yaşmda öldüğü bildirildi. Fransız yazann yaymevmden yapılan açıklamada, 10 Ekim 1913 te Madagaskar'da dünyaya gelen yazann Paris'te önceki gün toprağa verildiği belirtildi. 1985'te Nobel Edebıyat Ödülü'nü kazanan Claude Simon, 1950'lerde Fransa'da ortaya çıkan 'Yeni Roman' akımınm en özgün temsilcilerinden biriydi. Simon'un ünlü yapıtlan arasında 'Flandre Yolu', 'Ot' ve 'Saray' yer alıyor. Simon'un son kitabı olan 'Tramvay' ise 2001'de yayımlandı. Yabancı film Oscar adaytarı • LONDRA (BBQ - 2006 yılı en iyi yabancı film Oscar'ı adaylığına 91 ülke başvurdu. 1956 yılından itibaren 99 farklı ülkenin başvurduğu ödüle, Kazakistan ilk defa bu yıl davet edildi. Geçen yıl Ispanyol fılmi 'tçimdeki Deniz'in kazandığı ödüle aralannda Afganistan, Iran ve Çin'in de bulunduğu 50 ülke başvurmuştu. Bu yıl, her ülke sadece bir fılmle başvurabilecek. Seçilen filmlerin Akademi'ye en son gönderüme zamanı 14 Ekim olarak belirlendi. Jay Kay'in yeni albümü çıktı • Kültür Servisi - Jamıroquaı 2001 tarihlı 'A Funk Odyssey'den sonra, yeni albümü 'Dynamite'le dinleyinin karşısında. Bugüne dek yayımladığı 5 albüm ile dünya çapında 20 milyonluk satış rakamına ulaşan Jamiroquai, - bundan 13 yıl önce yayımladığı acid jazz et kileri taşıyan ilk single'ı 'When You Gonna Learn' ile admı ilk kez duyurmuştu. Jay Kay olarak da tannıan sanatçı, "hâlâ kamtlamam gereken birçok şey var" diyor. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ • CEMİL TOPUZLU AÇTKHAVA TTYATROSU'nda 21 .OO'de Tori Amos'un konseri. (0 212 334 07 00) • BABYLON'da 21 OO'de Fake Orchestra'nın konseri. (0 212 334 07 00) • BARIŞMANÇOGEMİSİ'ndeNewWave Brass Band, Brass Laün'in katılacağı 'Caz Vapuru'. (0 212 334 07 00) BUGÜN • AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'nde 15.00'te Gökben Şıkrak'm 'Detaylar' adlı dia gösterisi. (0 212 252 35 00) • BAŞKA KÜLTÜREVTnde 20.00 de 'Buena Msta Social Qub' filminın gösterimi. (0 212 256 30 34)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog