Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

10 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET EKONOMÎ / YATIRIMCIREHBERİ Cumhuriyet Attını (YTL.) 125.00 125.00 125.00 12400 124.00 04Tem. 05T«n 06Tem. 07Tem. OBTem, D o l a r (serbest piyasa satış) 1.3590 1.3510 1.3440 1.3490 04T«tı. 05Tem. 06Tam. 07Tem. 08T«n. ElirO (serbest piyasa satış) 1.6230 1.6060 1.0100 14090 1.6000 04Tem. 05Tem. 06Tem. 07Tem. 08Tem. 24 Ayar Altın (YTL/gr.) 15.83^ cr > 15.95 ' 1192 16.00 ^ * - ı •*o 1&97 041em. 05Tem, 06Tem 07T«n. 08Tem. BOfSa 27.616 27 702 8 27.781 27.378 27.690 MTern. 05Tem. 06Tem. 07Tem. 08Tem. B0RSADA GEÇEN HAFTA FİYATI Işjım Eıt Eı Haftılık Aytık Yıllık nitarı DOfflk YOtıtk Kıpiftis. % % %Kıymt «MarS«s« I AdnOvnKıR > «MKjiroU, I l '44M1* 1-80250 25,488 1244642 6,415,1X6 SZ3,S*9 236725 MuEnr) MrtoCmr mrJcuCnn Att« Mitva.cn O 24-552- 96.566 '3-8T S52'75 6.576J25 99994 2531574 5066*5 •19*4 337 l '»'240 2224929 •446,49» 590,43i 236S,'9O 6212*» 36.482 •44 366 152A17 38-420 4İ26251 4*34*35 2283209 382381 356206 6.990990 1*356,195 452*8 62055 594133 4S7 836 42*918- 2660*23 23350 141*19- 572214 1O4TJ97 486 -022 •ji -H0O •202 -H18 6.76 045 7 31 -634 2944 3158 23" 153 ' 4 5 » 7 0 0 2-20U 204 200 •0.58 2934 '635 1792 •652 1299 •529 - I X 319 -03-3 •5J4 56 £ 3250 1*78 •050 5629 423 *0«7 387 6 4 - •0.9C 2463 II •208 1150 1277 amörano 7622 •983 5635 505 -18.75 4652 95.39 •3J2 -1118 -169 -2327 1*3 48.9* '026 -2926 "UJ3 '5*4 •302 64 '3 -1525 190S 189 7008 " 8 5 152* •513 -1*4" 072 1329 3.'4 -6*3 1-83 ' 0 7 * 741 2186 100 100 '370 1350 229 220 4*0 132 6» 6.35 •159 15101 6.30 298' 137 *79 11120 18126 2-51 1621) 0.67 -266 168 -4 45 '89 *571 354 33J0 095 0O0 5.63 2154 275 2SJ7 0-6 7152 •1*86 -*14 O.X 25 65 »X 2362 '33 4319 476 -897 140 141" 030 196 -119 3*06 3t80 «jnraar i4rwı 0 W W <* Osr-PsTlc. vjçHaars w G c a ttran Kta untUGtta Ç 1' ınıo 6 '45500 '70000 ' 620.00 780 845 825 296 3 ' ! 3.02 236 304 292 213 226 213 '2300 0014200 OO'iaOOOO 66HO0 73000 6S500 272 290 2 S 2"2 296 1 " ! 4Ü 4*0 «66 635 696 660 '30X 15400 138,00 «-8 525 520 3218 3520 3543 4763 55» t-06 -*4 144*0 20 83 -068 3008 3445 1140 -5.92 14-3 36-05 -1383 2832 599 -726 1080 1150 17» '71 15' ' 4 2 394 380 2290 2220 363 060 2530 24X 1!" '»3 IX 098 3525 3100 «CHoklrç SgTırar trtGKTO =jd Olcaar irnaraFact =rari,t *?x BK Maaeroin -130» -«25 395 9487 6.72 -2552 200 -2160 B20 -0*0 •318 450" 256 339 •166 1791 '750 2368 873 -66 -645 -1944 8.47 124 103 1209 2121 1290 143 757 247 1741 276 1*38 •205 -1278 0 2701 911 SodaSnyı "OTYlOtl Gelirden özel tüketime, akaryakıttan motorlu taşıtlara kadar her adım başı veıgi alınıyor Yurttaş 57 vergi ödüyor • ATO'nun vergiye ilişkin hazırlanan "Harçlı Seferleri Raporu"nda, son 5 yılda vergi mevzuatında değişiklik yapan ya da yeni düzenleme getiren 46 yasa ve 57 Bakanlar Kurulu karannın çıkanldığına dikkat çekildi. Vfergi oran ve hadkrinde Bakanlar Kurulu karanyla da düzenleme yapılabi- Hyor. Bakanlar Kurulu"ndan son 5 yıkla verghe ilişkin 157 adet karar çıkti. Maüye Bakanhğı, son 5 yıMa vergrylettgili253 adet tebbğ >-ayunlarken Geür- ler Gend Müdürtüğü son 5 yüda 179 iç genelge ve 170 genel yaa yayımladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ATO, vergi ve harçlar konusunda yaşa- nan karmaşaya dikkat çekmek amacıy- la "Harçlı Seferleri Raporu" yayımla- dı. Yürürlükteki Harçlar Yasası'na gö- re, 9 ana başlık altında 342 kalem harç alınıyor. Buna "Diğer Harçlar" ve be- lediyelerin aldığı harçlann da eklenme- siyle harç sayısı 430'u buluyor. ATO Başkanı Sinan Aygün, raporu hazırlarken vergi ve harçlar konusunun arapsaçına döndüğünü ve içinden çıkı- lamaz hale geldığını gördükterini be- lirterek "Ancak harçlara ilişkin tam sa- yryı tespit edemedik. l zmanına sonıyo- ruz, 'Boşuna uğraşmayın, içinden çıİca- mazsımz' diyorlar. Vatandaş harçlı se- ferleri ile karşı karşıya" diye konuştu. Türk vergi mevzuatında gelir vergisin- den özel tüketim vergisine, akaryakıt vergisinden motorlu taşıtlar vergisine kadar 57 adet de vergi bulunuyor. Ka- mu maliyesinin sıkıştıkça bu vergilerin çeşitli adlar altında "ekleri"ni getirdi- ğine de işaret edilen raporda şu ifade- ler yer aldı: "Böylecevatandaş, aynıvergiyi üd de- fa ödüyor. Örneğin geçen yülarda mo- toriu taşıtlar ve emlakvergüeri' Ek Mo- torlu Taşıtlar Vergisi've'EkEmlak Ver- gisi' adı albnda yeniden ahndı" denil- di. Rapora göre, vergi yasalannda 1980'den beri 193 kez değişiklik yapıl- dı. Son 5 yılda vergi mevzuatında deği- şiklik yapan veya yeni düzenleme getı- ren 46 yasa çıkanldı. 2006'DA YATIRIM YOK Kamu yatınmlanmn rasyonalizasyon ça- lışmalanna 2006-2008 döneminde de devam edilecek. Bütçe kısıntısı da dikkate alınarak, önceliğini kaybetmiş faaliyet ve projeler programdan çıkarılacak. 2006 da zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, am- bulans, itfaiye aracı gibi sağ- \ lık, savunma ve güvenlik açı- sından özel niteliklı taşıtlardı- şında taşıt alınmayacak. KOÇ, ŞARTNAME AUN Koç Holding, Ereğli Demir ve Çelik Fabrı- kaları nın (ERDEMİR) özelleştirmesıne ait ihale şarîlan belgesini almak üzere gizlilik ta- ahhütnamesi imzaladı. Holdingden yapılan açıklamaya göre, Erdemir 'in satış yöntemiyle blok olarak özelleştirilmesine aıt ihale şartla- rı belgesini temin etmek amacıyla gizlilik ta- ahhütnamesi imzalanarak, Özelleştırme îdaresi Baş- kanhğı 'na başvuruldu. İSDEMİR'DE TAM İSABET Türkiye 'nin enfazla zarar eden KlT'i iken, Ereğli Demir ÇelikFabrikalan 'na (ERDEMÎR) devirden sonra zarardan kurtularak kâra geçen Iskenderun Demir Çelik Fabrikalan 'nda (İS- DEMlR) buyılın ilkyarısındaki hedefler tuttu. tSDEMÎR verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 6 bin 200 ton esas ürün, 400 milyon dolar karşılığında satıldı. Altı aylık ihracat, yüzde 33.8'den yiizde 37.1 'eyükseldi.iscJemır Kavram Dershaneleri finans okukıkunıyor Ekonomi Servisi - Kavram Dershaneleri. Finans ve Bilişim Yüksek Okulu kurmaya hazırlanıyor.Kavram Eğitim ve Kûltür Vak- fi bünyesinde Türkiye'nin ilk özel finans ve bihşim yüksekokulunu açacak Kavram Dersanesı. Zıncırlikuyu'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bu binayı ıhalede açık arnrmayla kıraladı Kavram Dershaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Bahattın Durmuş. "Bu yüksekokul, Kavram Üniversıtesrnin çekirdeğini oluşturacak" dedi. îlk Kavram Dershanesi'nı açuklan 1974'ten beri ünı- versıte kurmayı hedeflediklerini belırten Durmuş, okulun 2006-2007 öğretım yılın- da faalıyete geçeceğıni de dile getirdi. TMSF-Sürmei Grubu anlaşü Ekonomi Servisi- TMSF, Sürmelı Grubu ile anlaşma sağlayarak borçlannı tahsıl et- ti. TMSF'den yapılan açıklamada, Fon ile Sürmelı Grubu arasında süren kredi borç- lannın kapatılmasına yönelik görüşmeler- de anlaşma sağlandığı ve grubun TMSF "ye olan nakit borçlanna karşılık 7 milyon 659 bin 508 dolar tahsil edildiği belirtildi Btonomi dış açıkkolk1 oldu ANKARA (ANKA) - «Yüksek dış tıca- ret ve yüksek cari işlemler açığı yüksek büyümenın sonucu" savunmasının geçer- li olmadığı gönildü. Dış tıcaret açığının son 8 çeyreklik dönemde ortalama yüzde 10.5, son 3 yıllık ortalamada yüzde 10 olan GSMH'ye oranı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.1'eyükseldi. B0R8ADA GEÇEN HAFTA FİYATI Menkııl K]»mel Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? Yannm FonuAd Son Fıyab Hafta Far1«j% Yatınrr Fofiu Adı Son Fıyab Hafta Farkı% Yaîınm F o n u M Sor Fryat Hafta Farkı% Yatnnı Fonu Adı Son Fıyab Hafta Farkı-* «TtiRMjn T5K8K.DIJ H»*rAİ»4 T»»»8r *«jm)it HS8CBMAD1» GkUUenAD^ 03496S2 [34562* C14MT C16t"39 [3"265 2* 255-8 133-33 : O ! 2 * 0024814 1647782 1135671 0-0167869 1314862 •636-9« •8i6966t 1039403 1053649 C0V66* 288* 27» •-S5» V I A - B s t •78% *62» 39» •F\ 22% •2M 1*» •12» •11» 1» tm 09» ot» [76» c1 » [>3% u» tm [İK :<m [ı» [40S rîlM**L4fM3ie l|HFMtn Ine». A<J-i D3SS [31* [29» [29» U-OB30 281404-9 1129833 1168616 2474030 1035706 1032705 1195094 «a *.3C[32304S -i-ansc 3n» J a 23 * 3a rat -S8Cva.Al3ü :«• ? * - > £ A jîc - 0 2 4 6 3 •1122824 113348» "LCPOOM [321955 [25» [24» [23» 122» 020» 018» 110» G.01% (00» 11037594 Ü 4 » 1M4»*1 -036» 1633045 S308712 [JS24"4 1326441 101*81* [J1O86 [32-395 6 9 E " C3S-239 0*2433» [-423541 [31-569 0318669 [015225 [310-39 [32OS71 095S344 032*965 CMFoita •031» 441% -C5*» •C72» «H-.AUJ-Jİ3. 238» 2İ*» 232» 232» 227» 224» 219» •84» 10*3921 0X7238 UU010 1S1SE2 3O233*B •50683C 3C1OS &LU 106122- ınjrs 1249153 K-23336 10235*1 1461338 1474*51 1021 "6 001*863 02BT9 0<6036İ 0021910 12-S3295 O'i36r 0JS7U3I 02*6626 1-82921 1İ9179C3 1C365T '305*91 0031063 13-2OS60 0223399 0445*36 0'871X4 1214243 1I739C28 0138031 1*36*92 1041336 1[1195» 0294906 142SOT O"3O300 J*9JX0 1400X0 112S 1*11X00 1C24066 -4-2T9 3111331 OIM3787 0114(47 •ttm PBr rat ıB Ds$ •83» •56» 0*6» 213» •s» 29» 16» •15» " 1»» [JT( [J6» CJl» [23» İ-32» -[25» {53» •cr% 2-2» 0«» ['»» 196» [52» [63» [-50» [»»» İ36» [32» [28» :i9» [18» [16» [15» ;i2» 133» Î3»» 2İ8» [4İ» 299» n«*7«»a™r«j< 041» [39» [32» 032» [29» : : • • < • * C381294 011-296 C 323001 0110610 22*3345 C.3140B Zrusr Sjü ıflJo HatraıflLM BCTS41 0226-9S S23TS8 0568900 [5O< [3196*; '2H341 0İB9B91 19JE3041 o-ssıo 0357362 2î*25*5 0D58C9* 0253425 İE32212 422899B7 02946H 0111328 0235975 5.307*82 0311*50 C325OB0 0693-66 C 395224 [-4-9C 0014991 0313220 0326525 243X190 O[4-12» 0[1S28» 2SO30B3 orajoB IOIJSOB omoiB» 9b<3i484 6»a6!72 -JT«84 OD4034 •374.1*3557 1S09T3- 10832528 299T6-3 44MBC1 0343490 0211968 0070328 24368661 1020667 027* S n m r t S L k ı : 026* [26» [26» [25» 125» [25» [21» 12« 123» [23» 123» [23* [23» [23» 122» 122» -3! «a* [2*» [20» [20» 119» [•9» [18» [-1-» armB.Ba.Br l»vSîE4c«*'a E ' - [25» 02»» [23» [22» [2!» [22» [21» 021» 021» U1» C21» [20» 023» 021» 027* 02» 020» 025» 023» 02» 020» 0*9» 0-9» 1X7887 135'IB tl9» 231*135 922*0(5 414738T 1145S3E M-T82S 1IS9U5 1772535 'İ33328C -3OBO54 [JS1X [0*245* 15*'J05 [OZ381S 1021*05 -^10036 [010338 13"*21 10G8390 [O10S5C 028» •9121-OS ooır*3 1613375 U14095 3515-a 10*915- 2889*64- *9*ZB0î 007*292 55367*1 1359-51 31Ö350S 92805711 »T 202741 0241039 3234S3U 0010021 0139492 •591341 [312422 3.91*23 0335966 0241*3* •.39382» 0320026 1Îİ33-62 OJ10-92 O31S29 031195» O333T3 OJI7230I 119» 119» 119% 119» 119» 118» 118» 118» 118% 117» 117» i :»» 116% 116% 114» 1*3» 113» 11*% 110% 139» 135* 129» 128% 128» 127% 126% 128» 125» 1İ4% 123* 123% 122» 122» 122» 122» 122» 122» 12-* 12-* 120» 120» 120» 119» 119» 118» 11-» 11-» 116» 116» 115» [14» [12» 130» KASANIZA BEREKET CniSTTER FE 511 www.tamsa.CQm.tr YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Işlem En En Haftalık Aylık Yıllık mıktan Düşûk YSksek Kapanı; \ \ \ TreKoisar T Tcorafc Pn Kr Factöırt Faocmg TjDHF-flro, TfafcyaCrı Tfaözonspor Sto+J 7SXB T U a T U OlwÇrraD Us»S«ra™ uatttnuatt VıofFr «/ Oto 5~653 5195297 558-8*' 994307 2581-658 32426103 3356.844 1C7O96 450387 •434 084 245296 2-9493M 1 ' " 2 - 4 188*185 3092368 416305 •-39 830 1055308 9*035*5 3041683 '3668*3 2-85400 2425-41 •258.587 "3578 321*980 668439 9.815-90 51084» 573 707 882"9 2102660 •126**» 314232 60876 961 593047 Yap Knd Koaı GM>0 4189 941 YaoKreâYalOr 3661 **3 Yına 1-2333 Zcrtj&»7 403759 lHoKiro dmK.i-dS'nk Y-oKKİFn Kr Y K i K GM 1350 725 2*6 163 168 755 »40 »2» 206 580 103 19X 595 5*5 290 400 013 •*2 •50 •99 280 232 •31 205 49C 8.65 338 5'5 O90 0»2 •05 24*0 510 210 243 0.89 118 442 22.70 *J5 -.98 232 22» •s »05 46C »34 243 675 106 •930 665 570 34Z 158 210 3*2 2-B 1 3" 250 508 1130 376 550 102 045 1*9 27 75 560 242 2*6 095 138 458 22 5C 785 *3" 645 1JJ6 23* 220 180 8 1 452 430 232 665 106 1950 565 5X 300 406 0.45 •90 •56 206 290 252 •33 228 532 "10 3-56 625 096 044 * 11 26-75 560 239 268 035 •34 450 1E58 329 000 221 3665 465 3-90 0»4 O»? - 5 » •0S3 O00 .56 •176 275 345 030 22- 0X 065 •0.48 3i' S15 *53 1122 080 28.32 »7- 0D0 000 000 -348 720 667 302 593 106 O-OO 1B1 939" 48554 6.8C --26 053 2 2 * 262 2031 3253 227 -5 33 5 6- -2 7* 19 49 3901 1625 1252 3433 '27 3'94 16.50 -262 148.56 '26 68.46 " 6 7 6-08 '271 -280 -2228 --936 '95 598 127* 300 •566 253 -2-7 526 10.61 -096 102* 24*5 3*0 2aoo 591 26.96 •266 •385 "3-51 •638 1327 '945 6.6" 518 •502 6.74 075 5J1 •392 •85» 292 56.76 296 •635 000 -346 541* 1546 3526 4182 2542 902 7323 3206 -0.83 6146 -15- •294 -ıa<6 İKİMCİ ILISNL PAZfB ] C«rl£fS Eoemın Oxu.11.Or. . . . 536456 BfticMensuz: 1S.*46 • 13-213 115915 50248 *2*913 IpekMataacM 8153*62 UfargeAsanPnento 45022 HKKBaı '26-0S2 M*re/0wa« 4r**T9 •006.712 •195987 •990218 Peüö«jw SönmaıParnjldı Y*mBnY*0n. 382 1*2 044 550 •390 139 202 53X 358 306 1300 112 090 19- Do&jsan EGSÖkYO GrrttrM «ato-î'ann 3'985 162268 •457 815 224 034 000 140 OJJO 000 032 •98 D4S 755 1550 1İ2 231 5750 »12 352 1510 •25 096 213 098 2 67 139 ooo 045 000 000 035 135 045 725 •4O0 145 218 55.00 396 328 1830 121 C94 1643 428 -126 2-1 -789 000 2487 »84 -816 *41* -813 41 -6 »89 -2105 1463 16.6? 18.5» Pro2000 6434 almanız için bir neden daha! Pro2000 6434 modeli yüksek kaliteli üstün performanslı kullanyor •268 -22-0 19C67 1 « »76 21X 8.43 3592 855B •20 053 706 108 -IX 92 5 73 8743 359 5932 •242 27 98 •505 -4233 •835 5732 095 2.56 037 210 043 0*9 570 034 000 449 5*1 777 3448 •03» 10B.-3 000 -3273 ox 30 30 -te 2--S 1724 ox 2321 3305 19*5 -2093 YENı EKONOMİK PAZAR www.kingstcm.com PC OZEIUKLERI •-Kingston 512 MB DDR400 bellek «H64Bıtlik3400+AMD •-Athlon64 Işlemcı, •-160 GB Dısk, «(-256 MB GF FX5500 Ekran Kartı, •j-17" Rat CRT Phılıps monrtör j ve Philıps hopariör, «*-Çıft Katmanh DVD Yazıcı, •»-Mıcrosoft Klavye Fare ve Işletım Sistemı 4032838 3 X 3 -8 3OC -»46 -066 -3333 Demokpasinin Gerçekleşme Koşulları Demokrtssi, örtülü birfaşizmin etiketi, oligarşik bir düzenin yaftası, emperyal güçlerin elinde işbirlikçi- leri iktidara taşıyacak bir düzenek olmamalıdır. De- mokrasi, geniş kitleleri yönetimde söz sahibi yapa- cak, en azından bir orta vadede geniş kitlelere re- fah sağlayacak, sömürüyü önleyecek ya da azalta- cak, insancıl bir düzen olmalıdır. Günümüzde demokrasi, ne yazık ki dar bir gruba ekonomik ve siyasal güç sağlayan bir araç olarak, emperyal, yayılmacı güçlertarafından kullanılmakta, slogan olarak kalmaktadır. Yayılmacı güçler, ellerin- deki olanaklarla, para, medya.. yenne göre göz kor- kutma araçlarıyla geniş kitleleri baskı altına alarak yönlendirmektedirler. ABD'nin demokratik seçimler- den ne anladığına Irak ve Afganistan seçimleri son örneklerdir. Işbirlikçıleri iktidara taşıyanseçımlermeş- rudur, demokratiktır, demokrasinin altyapısını oluş- turur. Işte yayılmacı güçlerin demokrasi anlayışı... Halkın gerçek iradesini egemen kılacak, uzun sü- rede halk yaranna sonuçlar verecek tüm kurum ve kuruluşlanyla etkin biçimde işleyecek bir demok- ratik düzeni nasıl kurar ve sürdürürüz? Bunun alt- yapısını oluşturmamız gerekiyor. Halkı aydınlatıcı yayınlann yanı sıra halk iradesini yönlendiren, bas- kı altına alan, yayılmacı güçlerin yayın organlanyla, yine bu güçlerin emrinde, onlarla organik bağ için- de olan din tacirleriyle, sözde hocalarta, din adam- lanyla, onlann siyaset sahnesindeki piyonlan ile cid- di bir savaşım vermek gerekiyor. Dini, bir polrtik ve ekonomik çıkar aracı olarak kullanılmaktan kurtar- mak gerekiyor. Yayılmacı güçler, bırakın Islam ülke- lerini, kendi ülkelerinde bile dini birsıyasal araç ola- rak, insanları yönlendirme aracı olarak kullanıyor- lar. Bu istismann, kötü kullanımın etkilerini tümüy- le yok etmek pek mümkün olmadığına göre azalt- mak gerekiyor. Demokrasinin altyapısını oluşturmak, geniş kitle- lerin daha bağımsız olarak iradelerini kullanmalan- na olanak vermek üzere basit görülebilecek iki ön- lem, geniş kitlelerin eğitim düzeylerinin yükseltilme- si ve vergi mükellefi olmalarının sağlanması olabilir. Türkiye'de hükümetimizin birinci önceliği, imam- hatip liseleri, yasal ya da yasadışı Kuran kurslandır. Bunun dışında eğitim, eğitme çabası yok gibidir. Hükümet bir yana bırakılacak olursa, bazı sivil top- lum örgütlerinin; iyi niyetli, hayırsever vatandaşla- rın eğitime küçümsenmeyecek katkıları oluyor. Okullaryaptınlıyor, onanlıyor, bunlarsağlanıyor. öğ- rencilerin okul araçları gereksinimlerı karşılanıyor. Kuşkusuz tüm bunlar sevinilecek, kutsanacak, olumlu, özverili davranışlardır. Daha da yaygınlaş- ması dileklerimiz arasındadır. Bence eğitimde belirleyici etmen, en kritik faktör eğitmendir. Dersliklerin yapımı, ders araçlannın sağ- lanması, bunlann hepsi iyi ve güzel. Ancak eğit- menleri nasıl yetiştireceğiz, nitelikli eğitmenleri na- sıl sağlayacağız? Eğitmen yalnız bilgisi olan, eğitim tekniklerini bilen kişi değil; davranışları, değer yar- gılan ile örnek olabilecek, etkileyebilecek bir kişi ol- malıdır. Eğitimin niteliği, kalitesi büyük ölçüde eğit- mene bağlıdır. İyi eğitmen olmadığı sürece okullar, derslikler, ders araçları ne denli yeterli ve yetkin olursa olsunlar, eğitimde ıstenilen düzeye ulaşıla- mamaktadır. Eğitim konusunda, din eğıtimine, imam-hatip lise- lerine, gizlı açık Kuran kurslarına da değinelim. Bun- lar "Herkesin dinini öğrenmesinde ne sakınca var" gerekçesiyle temel hak ve hürriyetlere saygı alalama- sı altında pazarlanıyor. Doğrudur. Herkesin dinini hat- ta başka dinlerin esaslarını öğrenmelerı haktır, iste- yen öğrenmelidır. Pekı eğitmen kim olacak? Hurafey- le kanşık bilgılerie, Islamın şekil şartlannı öğrenmek- le, anlamını çoğu kez iyi kavrayamadığı Arapça ayet- ler ezberleyerek din eğitmeni olunabılir mı? Hayır. onun yetiştırdiği kişıler, gerçekten kusursuz Müslü- man olabılirler mi? Hayır. işte politikada, iş yaşamın- da, medyada örneklerini görüyoruz. Gerçek bir Müs- lüman temiz olur, dürüst olur, sevecen olur, paylaş- macı olur, gözü tok olur, alçakgönüllü olur, kamu mal- larına saygılı olur, kamunun sırtından zengin olmaya, politik hırslannı tatmine kalkışmaz. Siz Müslüman ge- çınenler arasında bu ni- teliklere sahip kişi ya da kişilere rastlıyor musu- nuz? Tek iyi bir örnek var mı? Hayır. O halde din eğitimi diye ne öğ- retiyorsunuz, ne aşılı- yorsunuz? Yayılmacı güçlere destek olacak, din tacirlennin ayartıla- nna (iğvasına) kapıla- cak kişiler mi? Mehmet Akif'in yıllarca önce yazılmış dizelerini bel- leğimde kaldığı biçim- de aktarayım. "Kaç hakiki Müslüman gör- dümse makberdedir I Müslümanlık bilmem amma galiba gökler- dedir." Şairgünümüz- de Müslüman geçi- nenleri görseydi acaba ne derdi? Gerçek bir demok- rasi için, din tacirleri- nin, din hokkabazlan- nın, yayılmacı güçlerin elinde oyuncak olmuş dini, bu tür kirti kulla- nanlardan kurtarmak gerekir. Aksi halde sözde dine saygı gös- teriyoruz, din öğreni- mini serbestleştiriyo- ruz diye, yayılmacı güçlerin eline geniş kit- lelerin iradesini boza- cak (rfsad edecek), de- mokrasiyi engelleye- cekaraçlarvermişolu- yoruz. 999$+KDV 0212 222 19 26 www.pro2000.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog