Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

10 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA Dlî?) dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Türkiye'ye haym diyemeyiz 7 • BERÜN(AA)-A1- manya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Türki- ye'ye Avrupa kapısının kapatılmasını göze alama- yacaklanru söyledi. Fisc- her, Berlin'deki Birlık 90/Yeşiller Partisi kurulta- yında, Almanya'nın dış politikasına değinirken "Türkiye'ye kapıyı kapat- mayı göze alamayız" dedi. Fischer, "Ortadoğu'ya bir bakın Knzlen asken yön- den çözmeye çalışmamalı- yız, ancak Ortadoğu'nun demokrası ve ınsan hakla- n açısından daha banşçı bir bölge halıne gelmesi lazım. Bu konuda Türkıye önemli rol oynuyor" dedi. Gerilla, başkan yardımcısı oldu • HAKTUM(AA)-Su- dan'da güneyin eski ani- rrust gerilla lideri John Garang, başkent Har- tum'da düzenlenen yemin törenıyle Devlet Başkan Yardımcısı oldu. Devlet Başkanı Ömer Hasan el Beşir'in yardımcısı olan Garang'ın yemin töreni, 20 yıllık ıç savaş ve banş anlaşması sürecine son parlak noktayı koydu. El Beşir de Sarang ile birlikte banş yemini ederek imza- ladığı yeni anayasayı ves- mi yeminle teyit etti. Taliban: ABO'liyi öMürdük • KÂBtL (AA) - Afganis- tan'da Taliban militanlan, kaybolan Amerikan özel güçleri timine üye asker- lerden birini öldürdüğünü iddia etti. Taliban sözcüsü AbdüllatifHekimi, "Bı- çakla öldürdük ve kafasını gövdesinden ayırdık" de- di. Hekimi, cesedi dağlık araziye atnklaruıı söyledi. 4 asker, 10 gün önce Ku- nar'da kaybolmuş. asker- lerden biri bulunmuş, 2'si- ninse cesedine ulaşılmıştı. Saddam puro içiyor • AMMAN (AA) - Dev- rik Irak lıden Saddam Hüseyin, cezaevinde düzenli olarak kendisine getirilen Küba purolanru içiyor. Saddam'm adınrn açıklanmasını istemeyen bir yakını, Saddam'm kızı Ragad'ın satın aldığı purolann Saddam'a ulus- lararası Kızılhaç örgütü yetkilileri aracıhğıyla tes- lim edildiğini söyledi. Saddam Hüseyin, Bağdat havaalanı yakınlanndaki cezaevinde tutuluvor. Uzmanlar, El Kaide'nin ikinci kez vuracağı kaygısmı dile getirirken polis, Faslı ve Suriyeli iki ismin peşinde Londra'dayenisaldırıkoıkusuDış Haberier Servisi - Ingılte- re'nin başkenti Londra'da geçen perşembe çok sayıda kişinin ölü- müne yol açan bombalı saldınla- nn ardından insan avı sürerken ey- lemi El Kaide'ye bağlı Ebu Hafiz el Masri Tugaylan da üstlendi. Yet- kililer, Londra'nın her an yeni bir saldınya uğrayabileceği uyansın- da bulunurken dün akşam ülke- nin ikinci büyük kenti Birming- ham'da, eğlence mekânlannın bu- lunduğu merkez güvenlik tehdidi gerekçesiyle boşalttı. tngiliz poli- si de Madrid ve Kazablanka'daki saldmlarla ilişkisi bulunan El Ka- ide bağlantılı iki ismi anyor. Londra'daki saldınlan El Ka- ide'nin Avrupa Cihadı Gizli Örgü- tü de üstlenmişti. Ebu Hafiz el Masri Tugaylan'nın bir internet sitesinde yayımJanan açıklama- srnda, "Örgütün, Londra'ya dar- beüstünedarbevurtluğuveçoksa- yıda kişinin öhımüne yolaçüğf be- lirtildi. Bildıride, "Madrid ve Is- MUHAMMED'ÎN DEMECİ • Ingiltere polisi, Madrid ve Kazablanka saldınlanyla bağlantılı Faslı Gerbuzi ile Suriyeli Nasar'ı anyor. Emniyet müdür yardımcısı, bombalann zaman ayarlı olduğunu ve 50 saniye içinde art arda patladığını açıkladı. tanbulbirbaşiangıçtLBugüııLoııd- ra'yı vurduk, mücahider yann da bir başka yerde kendilerini göste- recek" denıldı. Örgüt, Istanbui'da- ki saldınlan da üstlenmişti. Ingiliz güvenlik yetkilileri, ülke- de çok sayıda militan bulunduğu- nu ve Londra'ya yeni bir saldın dü- zenlenebileceği uyansında bulun- du. Üst düzey bir güvenlik yetki- lisi, "Saldınlann sorumlulan so- kaldardageziyor.YiııevurabtİDİer'' dedi. Güvenlik ve istihbarat yetki- lileri, El Kaide'nin Avrupa'da yap- tığı eylemlerde çoğu zaman "art arda iki kez vurduğuna" dıkkat çekiyor.Uzmanlar, El Kaide'nin 15 Kasım 2003'te Istanbul'daki iki sinagogu vurduktan 5 gün son- ra bu kez tngiltere Başkonsolos- luğu ile HSCB Bank'a saldırdığı- m anımsatıyor. 11 Mart 2004'te Madrid'deki trenlere yönelik sal- dınlann ardîndan Seville'de de hızü trene yönelik bombalı saldı- n önlenmişti. Bir polis, "Ellerin- de bol miktarda patlayıcı olan bir grup var. Ve, bilhoruz Id bu grup- lar a>™ hedefe hep iki saldın plan- hyor" dedi. Içışleri Bakanı Char- lesClarke de önceki gün metronun 2. kez saldınya uğrayabileceği uya- nsında bulunmuştu. Eğlence yerieri boşalüldı Ingiltere'de saldın beklentisi sü- rerken dün akşam ülkenin ikinci büyük kenti Birmingham'da güven- lik tehdidi olduğu gerekçesiyle po- lis, kentin eğlence mekânlannın bulunduğu merkezini boşalttı. Po- lis sözcüsü, Birmingham'daki Bro adCaddesi eğlence bölgesinin "afc- nan tehditier üzerine kapabldığı- nı ve insanlardan kent merkezini boşalup evlerine gitmelerinin is- tendiğini'' söyledi. Boşaltılan böl- gede 200 bar ve kulüp bulunuyor. LondraEmniyet Müdür Yardım- cısı Brian Paddkk,bombalann za- man ayarlı olduğunu ve intihar ey- lemcilerinin işi olmadığını bildrr- di. Paddick, "üç metro treninde paüaülan bombalann saat&50'ye ayarlandığı, art arda50saniyeiçin- de padaüldığı sonucunun ortaya çıköğınr bildırdi. Binlerce kapalı devre TV ka- merasnıın taranmaya başlandığı Londra'da, kanıt buîmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Ispanyol terör uzmanlan da Londra'ya gittd. Ba- sına göre, şüpheler iki isim üzerin- de yoğunlaştı. Gazeteler, Ingiliz polisinin Avrupa polisüıden 16 yıl Ingiltere'de yaşayan ancak geçen yıl ortadan kaybolan Faslı Mu- hammed Gerbuzi hakkında istih- barat istediğini öne sürdü. El Ka- ide bağlantılı Fas Islami Savaşçı- lar Grubu'nin liderlerinden Ger- buzi, 2003'te Kazablanka'da 45 kişinin ölümüyle sonuçlanan sal- dırmın düzenleyicilerinden biri ol- makla suçlamyor. Madrid saldın- lanyla bağlannsı olan Gerbuzi'nin Irak'taki El Kaide'nin lideri Ebu Musab el Zerkavi ile de ilişkisi bulunduğu kaydedüiyor. Polis Su- riyeli Ispanyol uyruklu Mustafa SetmariamNasar'ın da peşine düş- tü. Nasar'ın Madrid saldınlannın elebaşılanndan olduğu, Ingiltere, Fransa ve Italya'da da "uyuyan hücrder" kurduğu kaydedüiyor. ABD istihbaratı ise El Zerkavi'nin Avrupa doğumlu teröristleri Lond- ra'ya göndermiş olabileceğini di- le getirdi. Uyarı 15 ay önce gelmişti Dış Haberier Servisi - Islamcı El Muhacirun örgütünün lideri Şeyh Ömer Bekri Muhammed'in, 15 ay önce Ingiltere'nin başkenti Londra'mn saldınya uğrayabileceği uyansında bulunduğu ortaya çıktı. Ingiltere merkezli örgütün Suriyeli lideri Muhammed, Ispanya'nın başkenti Madrid'i vuran saldınlardan yaklaşık 1 ay sonra, 18 Nisan 2004'te Portekiz'de yayrmlanan Publico gazetesine verdiği demeçte, "Londra'da El Kaide Avrupa adb çok iyi örgütknmiş bir grup var. Bu grubun çok büyük çaph bir operasyon hazırhğında olduğunu bifiyorum" dedi. Ingiliz yetkıhler, Londra'yı geçen çarşamba vuran bombalı saldınlardan önce ellerine hiçbir istihbarat ulaşmadığını, bir uyan almadıklannı belirterek eylemin "beklenmedik bir şekflde" gerçekleştiğini söylemişlerdi. Ancak Muhammed, 15 ay önce Londra'mn her an vurulabileceği uyansında bulunmuştu. Bekri Muhammed, Londra'mn saldınya uğramasuım kaçınılmaz olduğunu, çeşitli örgütlerin operasyon hazırhğında olduğunu bildiğini belirtti. Madrid'deki tren istasyonlanna 11 Mart'ta El Kaide tarafindan düzenlenen saldınlarda 200'e yakın kişi ölmüştü. Yakınlan kayıp oianlar metro istasyonlanna ve otobüs duraklanna asbklan ilanlaria görgü tanıklannüan yardım istiyoriar. (Fotograf: AP) 26 yaşındaki Türk öğrenci Gamze Günoral'dan haber alınamıyor Metrodan hâlâ ceset çıkıyor Dış Haberier Servisi-Londra'yı geçen per- şembe vuran saldınlann ardîndan metrodan ceset çıkarma çahşmalan dün de sürdü. Po- lis önceki gün 50'den fazla kişinin öldüğü- nü açıklarken hâlâ çok sayıda kayıp bulunu- yor. Kayıplar arasında Gamze Gönoral ad- lı bir Türk'ün de bulunduğu beUrtiliyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Brian Pad- dick dün Russel Square ile King's Cross is- tasyonlan arasmda saldınya uğrayan trende kaç ceset olduğunun henüz bilinmedigini açıkladı. Paddick, "Vagonlarda kaç kişi ol- duğunu bOmiyonız. Arama ekjpleri çok güç koşullar alünda çalışıyor. Tünelsıcak,tozlu ve çoktehlikeir dedi. Paddick, şu ana kadar hiç- bir cesedin kimliğinin belirlenemediğini söy- ledi. Cesetlerin tanınmayacak şekilde yandı- ğı ya da parçalandığı, adli tıp uzmanlanmn büyük zorluklar yaşadığı kaydedüiyor Brian Paddick, yaralüardan 22'sinin de durumunun ağır olduğunu söyledi. Arama çalışmalanmn sürdüğü, 30 metre derinlik- teki tünelde çökme tehlikesi olduğu belirti- liyor. Yetkililer daha önce 25'ten fazla kişi- nin kayıp olduğunu bildirmisti. Daiby Star ga- zetesi. kayıplar arasındaGamze Günoral ad- h bir Türk'ün de bulunduğunu belirtti. Ga- zete, dün hakkında bügi edinilemeyen kişi- lerin listesini yayunladı. Gazete, kayıplar arasmda Günoral'm da bulunduğunu yazdı. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği yetkili- leri de ellerinde kesin bilgi bulunmadığmı açıkladılar. Günoral'm mayısta tngilizce öğ- renmek üzere Londra'ya gittiği bildirildi. Yakınlanndan haber alamayanlar otobüs ve metro duraklanna astıklan ilanlaria gör- gü tanıklanndan yardım istiyorlar. Istasyon- lann önüne ölenler amsrna çiçekler ve not- lar bırakılıyor. - BAŞBAKAN BLAIR Terorun kökenine inmeliyiz' Dış Haberier Servisi - Ingiltere Baş- bakam Tony Blair, teörün ancak altın- da yatan nedenlerin ortadan kaldınlma- sıyla yok edilebileceğini bildirdi. Bla- ir, BBC'nin Radyo 4 kanahna yaptığı açıklamada. sadece güvenlik önlemle- ri alınarak saldınlann engellenemeye- ceğini belirterek devletlerin terorizme neden olan unsurlan ortadan kaldırma- sıyla terörün kökünden yok edileceği- ni kaydetti. Blair, "Bu tip terörün çok derin kökleri var. Bu kökleri söküp at- mahyız'' dedi. Islam'ın gerçek inançlanmn terörist- lertarafindan saphnlmasma engel olun- ması gerektiğini de söyleyen Blair, te- röre ABD ve Ingiltere'nin Irak harekâ- ûnın yol açtığı yolundaki görüşleri de "En kötü terör salduısı 11 Eylül bu savaştan önce yaşanmıştı'' dıyerek yamtladı. Blair, bütün dünyada toplu taşıma araçlanmn yakından izlenmesine de- vam edilmesi gerektiğini belirterek, bu araçlara bombayla binen teröristlerin masum msanlann canına kıydıklanna dikkati çekti. Teröristlerin Ingiltere'yi yeniden hedef almaya çalışacaklanm ve bunun kaçuııhnaz olduğunu belir- ten Blair, "tsintrajikyanıbaşanhobna- lan" dedi. Londra halkının direnişini de kutlayan Blair, halkın saldınlann ardîn- dan kendisini toparlamasmdan büyük memnuniyet duydugunu söyledi. "tn- gütere özgür bir toplum olarak kaldıkça teröre yenflmeyecek" diyen Blair, açık, liberal, çok etnikyapüı, çok dinü toplumla gurur duydugunu bildirdi. 'Gerçek İslam sapünlamaz' Ingiltere'de herkese birer kimlik kar- h veriünesi ve bunlann taşmmasınm zorunlu hale getirihnesi yolunda süren tartışmalar konusundaki görüşlerini de açıklayan Blair, bu tür bir uygulamanın yasadışı göç ve örgütlü suç gibi konu- larda çözüm olabileceğini söyledi. An- cak terör gibi bir sorunun çözümünde, sadece bu tür önlemlerden medet umu- lamayacağını belirten Blair, "Açıktaki kadar kapalı nedenkrfc de mücadeleet- meByiz. Sözgetiml gerçek İslamın sap- ûntmasınaizinvçrmemdhiz'' dedi. Bla- ir, gerçek Müslümanlann bu tür saldı- nlann karşısında, terörün dini inançla- nyla bağdaşan tarafi olmadığını söyle- diklerine işaret etti. ABD Başkam George Bush da müt- tefıkleriyle "terorizme karşı savaşı ka- zanmaya kararta olduklannı" söyledi. Bush, "Saldm\isürdüreceğiz.terörist- lerle kendi topraklanmızda karşıkarşı- ya geünemekiçin, ülkedışında mücade- leedeceğE" dedi. Teröristlerin, ABD ile müttefıklerinin iradesini bozamayaca- ğun belirten Bush, kararh şekilde hare- ket edeceklerini kaydetti. HOTE MAVİ DENİZ TÜRJtfYFIİH CSfCT KÖŞtSİ, MWt BAYRAK ÖOÜLLÜ, rtI(0YlM)A[etoSmYÜZMEHAVUM A r t Ç m , HAVUZ BAR, SUCK BAR, SABAH, UŞMM ZBBM AÇ* BÜR. ODAURDA; MÜSDUdL aflfTRfcÜ ŞOna, KLİU, MÜZİK, THffON, TV, SAÇ KURUTMA. 0-2 YA| ÜCRETStZ AYM ODADA ÜÇÜNCÜ KİŞİ % 50 l l M M Ü Yanm Pansıyoo Mayıs-Ekım Haaran-Eytûl Temmuz-Ağustos Bungdov 30.00 YTl+KDV 40.00YTl+KDV 50.00YTL+KDV Otelodası 40.00 YTl+KDV 55.00 YTl+KDV 70.00 YTL+KDV KAMPANYA(01-16TFMVHJZ) 7 gece kal 6 gece öde REZERVASYON W: 0252 478 71 90-91 Faks: 0 252 478 70 07 www.hotalmavtdeniz.coni into « hotalmavManlLconı OKURLARIMIZA OZEL TATIL GÖKOVA, AKYAKA'DA Türkıye Zıraatçılar Demeği ve Ankara CUMOK Organizasyonu ile Cumhuriyet Okurlanna özel TATtL Çiçekler ve limon ağaçlanyla bezenmiş Gökova'nın koynunda, doğanın tarüıle bütünleştiği bir ortamda, Cumhuriyet Okurlan buluşuyor. DÖNEMLER: 7 gün (Cumartesi giriş-çüaş) 1. Dönem: 20 Ağustos -26 Ağustos 2. Dönem 27 Ağustos - 02 Eylül 3. Dönem: 03 Eylül- 09 Eyİül 4. Dönem: 10 Eylül -16 Eylül Konaklama+Sabah katn altı+Akşam yemeği (Açık büfe) 30 YTL TCışi Ödeme: 1 peşin, kalan 3 taksit Ziraatçılar Dınlenme Tesisleri 48 yataküdır. CUMHURİYET OKURLARI Bİ2 BİZE OLACAĞIZ "Bu ülkemn aydınlık insanları size Cumhuriyetyakışır" Bilgi ve Rezervasyon: TZD Genel Merkezi: 0 312 213 94 17 Hür Keçeci: 0 535 977 74 48 CUMHURİYET ANKARA OKURLARI SAHÎBİNDEN SATIUK OTOMOBİL Renault Scenic-Dynamic. 2005 model. Gümüş rengi. 20.000 kilometrede. Çok temiz. Telefon: 0 532 326 54 89. TC KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2005/160 Müş. Tayını Mahkememızce verilen 21. 06.2005 tarih ve 2005/160 E. 2005 514 K. sayılı karar ile Bayram ve Makbule kızı Istanbul 1923 doğumlu Muazzez Gün- gören TMK 429. maddesi gereğince vesayet altına alı- narak kendisine Istanbul 10.06.1955 doğumlu kızı Günseli Gûneören yasal danışmanı olarak tayin edil- miştir. 04.07.2005 Basın: 32322 İLAN TC EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2004/260 Karar No: 2005/193 Davacı Aryonkarahisar ili, Emırdağ ilçesi, Eski Kacerlı Mah. 003/02 cilt, 78 aile sıra no ile 49 sıra noda nüfusa kayıtlı Ahmet oğlu, 1941 doğumlu Ali Dısan Karaca \ ekili aracıhğıyla Hatice Karaca mirasçılan aleyhine açılan izaleyi şüyu davasuıın mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılaması sonucunda, Davanın kabulü ile. Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Merkez Hürriyet Mah.'de kain 1 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın genel arasuıdaki yapılacak açık arttırma suretiyle satış yolu ile giderilmestne karar verilmiş olup, davalı- lar Pakize Karaca, Ruhşen Karaca, Meltem Kara- ca, Hayriye Çekiç, Hasan Çekiç, Emine Baş, Or- han Çekiç, Metin Çekiç, Şükrü Bağcı, Elif Bağcı, Hamdi Bağcı, M. Reşat Bağcı, Lütfiye Bağcı, H. Ali Bağcı, Bayram Kahya, Ali Gürüstan, Karani Gürüstan, Mustafa Gürüstan, Gülsüm Gürüstan, Rabia Gürüstan, Hatice Gürüstan, A. Necdet Çe- kiç, Fatma Zehra Emeksiz, Cevahir Çekiç, Mesut Çekiç, Ömer Faruk Çekiç, Fethi Karaca, Nuray Karaca. Tülay Karaca, Uğur Karaca, Eren Çekiç, Sebahattin Çekiç, Ayşe Ertorun, Hatice Sönmez (Karaca)'nın tebligata yarar açık adresleri tespit edilememiş yapılan araştırmalar neticesinde de adresleri meçhul sayılan davahlara karar özeti ila- nen tebliğine karar verilmıştir. tşbu ilanın yayım- landığı tarihten itibaren 15 günü davahlara tebliğ edilmış sayılacağı süresi içerisinde temyiz edilme- diği takdirde karann kesinleşeceği adı geçen dava- lılara ilanen tebliğ olunur. Basın: 29495 AVK \ H SMS ^ AR1SM ASI S VRTN \\IKSI 1) Yanşma, Türkiye'de yaşayan ve 18 yaşını doldnrmuş Avea hatö sahiplerinin tümüne açıktır. Avea Üetişim Hizmetleri A.Ş. ("Avea"), Sportsnet Tanıüm Yayınohk Ve Organizas\on Hizmetleri Sanavi ve Tic. A.Ş., Avea satış noktalan çalışanlan ve bunlann birinci derece akrabaları yanşmaya katalamazlar. Katılıp ödiil kazandıkları takdirde ise bu haktan yararlanamazlar. Avea Fl SMS yanşmasında her hafta televizyonda ve/veya diğer mecralarda tanıtunı yapılacak olan 5535 SMS numarasına Fl yazıp en çok SMS gönderen 7 abone. Fl Türkiye yanşı için çift kişilik bilet kazanacaktır.. 2) Kazananlann Belirlenmesi: Her hafta Fl yazıp 5535'e es fazla SMS gönderen 7 abone Fl Türkiye yanşı için bilet kazanacaktır. Eşit sayıda SMS gönderilmesi dunımnnda, eşit sayıda SMS gönderen abonelerden, son SMS'i gönderm« zamanı daha önce olan, ödülü almaya hak kazanacaktır. 3) Varışma. 11.07.2005 saat 07.00 başlayacaktır.17 Tenunıu Pazar günü 23:59'da yanşmanın ilk haftası sonuçlanacaktır. Yanşma 14 Ağustos Pazar saat 23.59'a kadar her hafta tekrarlanacakbr. 4) Ödül: Yanşma sononda işbu şartnamede beUrtüen şekilde yanşmada en çok SMS gönderen 7 abone, Fl Türkiye >anşına çift kişilik bilet kazanacaktır. 5) Ödül kazanan faturah Avea abonekrine ödülleri ancak yanşmaa abonenin abonelik sözleşmesinde belirtilen yükümlulüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde verilir. Ödül kazanan faturalı hat abonesi olan yansmacı, yanşma suresini kapsayan fatura dönemine ve/veya dönemlerine ait borcunu ödediği anda ödüle hak kazamr. Faturanm son ödeme günunde ödemesini yapmayan abonenin ödül hakkı iptal edilir. ödül en çok SMS gönderen bir sonraki aboneye devredilir. Eğer bir sonraki abone de faturalı ise yukanda belirtilen şartlar geçerlidir. Buna ek olarak Avea, yanşma süresince faturalı abonelerden, fatura borcuna nuhsuben ön ödeme talep edebilir. Yanşma suresini kapsayan fatura dönemi veAeya dönemlerine ait faura, kazanan yanşmacılann beliriendiği tarihde basılmamış olduğu dunımlarda Avea müşterilerden iigili faturasından mahsnp edilmek üzere ön ödeme talep edebilir. Ön ödeme talep edilmesi halinde, belirtilen süre içinde ödemesini yapmavan abone, ödül hakkını kaybeder. 6) Ödül kazanan faturasız hat sahibi Avea abonelerine ödnUeri ancak Abonelik Soıleşmesinde belirtilen tum hak ve yükümlulüklerini tam olarak yerine getirmesi ve hattın kötüye kullanımının tespit edihnemesi halinde verilir. Bu şartlan yerine getirmediğj tespit edildiğinde abonenin ödül hakkı iptal edilir ve ödül en çok SMS gönderen bir sonraki aboneye devredilir. 7) 6. ve 7. maddelerde belirtilen şartlar bu madde hükümVrini verine getirmemeleri sebebiyle ödül hakkı iptal edilen abone yerine ödül almaya hak kazanan vedek aboneler için de uygulamr. 8) Yanşma kapsamında, bulunmak için abonenin 5535'e amğı her mesaj 2 SMS ücreti (faturalı aboneler için KDV dahil ÖtV hariç 240,000.-TL, faturasn aboneler için 4 kontör) ile ücretlendirilir. 9) Avea, Servis'in kullamnu sırasmda oluşabilecek teknik ıksaklıklardan dolayı sorumlu değildir. 10) Yanşınaya katüanlar Avea'nm yanşma şartnamesuıde Usis ettiği kurallan şimdiden kabul ederler. 11) İşbu şartname, "Fl SMS Yanşması İçin Düzenlenmiş Şartname" olup başka bir yanşma, çekiliş, promosyon, ikramiye ya da kampanya için kullamlamaz. 12) Yanşma, Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen yanşnu. çekiUş, ikramiye ya da kampanyalar kapsamı dışındadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog