Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

rjjTCumhuriYet L^KİTAPLA Rl DUVARIN ÜSTÜNDEKİ TlLKl İlhan Selçuk Çag Pazariama \ 5 Tmkocağı Cad No 39 41 (343Vı Cagaloflu-lsanbulTd (212)514 0196 Cumhuriyet r*f Cumhuriyet L^KİTAPLARI SÖYLEVI-II H.V.Velidedeoğlu Cag Pazarbma A Ş Tikocagı Cad No 39 41 ı34334)Cagalo4hı-laaııtKilTel C12I5140196 * 2 . YIL SAYI: 29122 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 TEMMUZ 2005 CUMA Baykal, AKP'nin Türkiye'yi tehlikeli bir sürece sürüklediğini belirterek yurttaşlan 'göreve' çağırdı Ulkeye sahipçıkınCİCJİŞat İyi değİI' CHP lideri, AKP'nin ülkenin temel siyasi doğrultusunu değiştirdiğini belirterek •'Türkiye'yi dar bir militan çevrenin rotasına sokma- ya çalışıyorlar" dedi. Hükümetin kaçak Kuran kurs- lannı himaye ettiğini söyleyen Baykal. içtüzük deği- şikliğiyle Meclis'in talimatla fason üretim yapan bir kurum hali- ne dönüştürüldüğünü vurguladı. AB'ye üyeliğin garanti olmadı- ğına da dikkat çeken Baykal halka,"Lütfen memleketin kaderine el koyun" diye seslendi. Baykal, "Çağnnız ne anlama geliyor" sorusu üzerine "Tebliğ ediyoruz'' demekle yetindi. • 4. Sayfada 'HalkimiZ İtİbar etmez' AKP Genel Başkan . Yardımcısı Dengir Fırat, Baykal'ın kavramlan, ol- guları ve ilkeleri birbirine kanştırdığını, "sistem ve rejim" arasındaki aynmı bilmediğini ileri sürerek " ^ rejimin en büyük güvencesinin AKP olduğunu sa- vundu. Baykal'ı "statükocu ve dar görüşlü" olmakla suçlayan Fı- rat, CHP'nin sık sık muhalefet etmek adına başta IMF olmak üze- re uluslararası kurumlara saldırdığını söyledi. CHP'nin gerilim üretmeye çahştığını söyleyen Fırat, "'Halkımız bu 50 model siyaset anlayışına hiç ama hiç itibar etmeyecektir" dedi. • 4. Sayfada Muhalefete içtüzük darbesi iMF'nin istek- leri doğrultusunda hareket eden AKP, TBMM tatile girmeden Bankacılık Yasası'nı çıkarabilmek ve mu- halefetin sesini kısmak için hazırlanan içtüzük deği- şikliğini Meclis'ten geçirdi. Daha önce iki kez Ana- yasa Mahkemesi tarafından iptal edilen içtüzük değişikliğine gö- re "temel yasa" olarak belirlenecek düzenlemeler bölümler ha- linde görüşülecek ve bu bölümler en çok 30 maddeden oluşacak. CHP'liler bu girişimle milletvekilinin ifade ve görevini yerine getirme özgürlüğünün sınırlandmldığım söyledi. • 4. Sayfada Doktorlar, Çernobil'in etkilerinin araştınlmasına yönelik çalışmaların engellendiğini ileri sürdüler Büyük sorumsiızlukKaradenizli genç sanatçı Kazım Ko- yuncu'nun kanser nedeniyle yaşa- mını yitirmesı. Çernobil faciasmın bölgedeki etkılerinı ve alınması ge- reken önlemleri yeniden gündeme getirdi. Türk Tabiplen Birliği ve Is- tanbul Tabip Odası, konuyla ilgili kapsamh araştırma yapılması için seslerini bir kez daha yükselttiler. Kanser hastalannın artmasınm Çerno- bil'le ilgisı bulunmadığını belirten Sağlık Bakanı'na tepki gösteren he- kimler, "Bu, bakanlığın soruna ne kadar ciddi yaklaştığını gösteriyor" dediler. CHP Ordu Mılletvekili Dr. Tandoğdu da "Son 5 yılda bana ge- len 10 hastanın 8'i ya mıde ya da ak- ciğer kanseri çıktı" dedi. • 3. Sayfada Altın madeni yargılandı Vicdanjürisi Bergama'da tstanbul'da toplanan Irak Dünya Mahkemesi'ne katılan uluslararası isimlerden bir bölümü, dün de yıllar- dır yaşam ve çevre mücadelesi veren Bergama köylülerinın yanındaydı. Madenin bulunduğu yerleşimlerden Camköy'e gelen katılımcılar. ulusla- rarası şirketlere ve yerlı işbirlikçıle- rinin dayatmalanna göz yummaya- caklarını vurguladılar. HİCRAN ÖZDAMARın haberi • 8. Sayfada Son 3 yılda Diyanet'te görevli üniversite mezunu 1000 imam, çeşitli bakanlıklara geçiş yaptı Diyanet sıçrama4ahtası f Ti'îv*L~îi ir> Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle batı ke- simlerinde sıcaklık 3-4 derece artarken Antalya sahilleri yurttaşların akınına uğruyor. Tatil için Antalya'yı tercih eden yerli ve yabancı turistler plajlarda tatilin keyfini çıkarıyor. Avrupa'da ise son birkaçgündür devam eden "yakıcı"sıcaklar yerini sağanakyağmura bıraktı. (Fotoğraf: AA) ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) - Bakanlar Kurulu'na su- nulan bürokrası raporuna göre, son 3 yıl içinde çeşitli kurum- lardan 20 bin personel, ücre- tı daha yüksek ve olanakla- rı daha iyi olan kurumlara geçti. Kurumlar arası geçiş- te Diyanet Işleri Başkanlığı başı çekti. Diyanet'te görev ya- pan 4 yıllık fakülte mezunu yaklaşık 1000 memur başka kurumlara geçiş yap- tı. Bakanlar Kurulu'na sunulan bürokra- si raporunda son 3 yılda kurumlanndan aynlan personelin hem aynldıklan ku- rumlannı zor durumda bıraktıklan, hem de daha kötü koşullardaki personelin motıvasyonunu bozduğu belirtildı. Rapora göre. mevcut sistemde kamu kurum ve kuruluşlan arasında farklı üc- ret, ödenek ve sosyal koşullar uygulanı- yor. Bu durum, daha kötü şartlarda ça- lışan memurlann, diğer kurumlara geç- mesine neden oluyor. Bu çerçevede en çok. Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi Bakanlı- ğı, Yurt-Kur, Iş-Kur, Bağ-Kur, SSK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tercih edi- liyor. Personeli en çok yer değiştiren kurum- lann başında ıse Diyanet Işleri Başkan- lığı geliyor. Rapora göre, son 3 yılda Di- yanet"te görevli 4 yıllık üniversite mezu- nu 1000 imam, çeşitli bakanlıklara ge- çiş yaptı. Diyanet, hazırladığı "Mavi Kitap"ta, personelin diğer kurumlara geçişindekı en önemli etkenin olanaksız- lıklar olduğunu savundu. Kitapta, Diya- net personelinüı mali ve özlük haklann- da iyileştirmeler yapılması istendi. Avrupa basınının müzakereyorumu 'Zavallı Türkiye'AB Komisyonu'nun hazırladığı ağır müzakere çer- çeve belgesinde daha da olumsuz değişiklikler yapılabıleceğinı belirten Avrupa basını, Birliğin Türkiye'ye karşı dürüst da\Tanmayıp "dıl cam- bazlığı" yaptığını yazdı. Times, belgede Türki- ye'yi sindirebilme kapasıtesinden söz edilmesini Türkiye'ye yeni bir engel olarak yorumladı. Die Welt, komisyonun açıkladıgı çerçevenin üyel- ik değil, imtiyazh ortaklık önerdiğini savundu. Financial Times, "Avrupalı liderler 42 yılı bekle- me odasında geçiren Türkiye'nin üyeligi konu- sunda samimiyse, sokağa çıkıp bu fikri seçmen- lerine satmalılar" yorumunu yaptı. • 11. Sayfada Elekdağ'dan 'soyhrım 'tepkisi 'Almanya çarpıtü' CHP tstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Şük- rü Elekdağ, Ermeni soykınmı iddıasını kabul eden Almanya Parlamentosu karanm 'Nesnel- likten uzak ve tek yanlı' olarak değerlendirdi. Elekdağ, "Yakın tarihte işlenen en büyük soykı- nmın sorumluluğunu taşıyan Almanya'nın ken- di vicdanmı temizlemek için dost bir milletin tarihini haksız ve asılsız iddialarla kirletmeye kalkışması hazindir" diye konuştu. • 6. Sayfada Büyükelçilik rehinelerinin iddiası: Ahmedinecad lideri— İran'ın yeni Cumhurbaşkanf nın 1979'daki Iran Islam Devrimı sırasında ABD Büyükelçiliği baskınmm lıderlerinden oldu- ğu ileri sürüldü. 444 gün ey- lemcilerin elınde kalan eskı rehinelerden beşi, lideri resimle- rinden tanıdıklannı söyledi. Eylemi düzenleyen militanlar ise ıddialan yalanladı. • 10. Sayfada ZAM VEKİLE VAR EMEKLİYE YOK M 5. Sayfada ERDOĞAN'DAN BRÜKSEL'E ERMENtSTAN MESAJI M 8. Savfada DIŞ TÎCARETTE REKORAÇIK • 13. Savfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yazarımız Cüneyt Arcayürek yıllık izninin bir bölümünü kullandığından yazılarına ara vermiştir. Dede Efendi'nin eserleri toplandı Klasik Türk müzığinin en önem- lı adlanndan Dede Efendı'nın yapıtlannın çok özel örnekleri- nin yer aldığı 'Hazine' adlı al- büm çıktı. Düzenlemelerini 1b- rahım Kararoğlu ve Melih Ber- se'nın yaptığı albümde. şarkılan seslendiren Mehmet Akça'ya Enderun Ensemble semazenlen eşhk ediyor. NENA ÇALİDİS*- in haberi • 14. Sayfada Madımak'a AP desteği Sıvas'ta 35 kışının yakılarak katledıldıği Madı- mak Otelı'nın müze yapılma- sı için başlatılan kampanyaya Avrupa Parlamentosu"ndan destek geldi. AP'de düzenle- nen basın toplantısında AKP hükümetı Alevilere karşı cesur adımlar atmaya çağnlarak dın derslennın de seçmelı olması ge- rektığinin altı çizildi. • 8. Sayfada Denizin cesur kadınları Deniz tehlikeli bir dosttur. In- san en güvende hissettiği an- da bırden kendini onun kızguı dalgalannın ıçınde bulabilır. Denızle spor olarak uğraşmak ise başlı başına zor bir iştır Işte Türkiye'de off-shore spo- ru ile uğraşan iki kadın Yeşim Hakımoğlu ve Füsun Bulgu- roğlu.. ELENA DEMİR- YLREK'in haberi • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'ye AB'nin Her Şeyi Ma-kul Geliyor! Yeri geldikçe vurguluyoruz, bir kez daha altını-üs- tünü çizelim: AB ile AKP, Türkiye'ye karşı anlaştı! Bu nedenle AB, Türkiye'den ne isterse istesin, o AKP'ye "makul" gelecek! MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog