Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 2005 PERŞEMBI s HABERLERIN DEVAMI TURKIYE I stanbul PB 26 Smop PB 24 Edirne Y 27 Sarnsun B 27 Kocaeli PB 21 T-abzon B 26 Çanakkale V 26 G.resun B 25 iimır PB 29 A-kara B 29 IManısa PB 31 EskJşehır B 30 B 32Aydın Denizli PB 33 Konya PB 33 Svas B 27 Zonguldak PB 25 Antalya A 32 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mandin Sıırt Hakkâri Van A A A A A A B B 31 31 33 35 33 31 29 26 PB 24 Yurdun kuzeybatı- sı ve kuzeydoğu ke- sımlen parçalı bulut- lu, Marmara'nın batı- sı sağanak ve gok güoıltülu sağanak yağışlı, dığer yerter az bulutlugeçecek Ha- va sıcaklığı kuzeyba- tı kesımlerde bıraz azalacak, diğer yer- lerde artmaya devam edecek. DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn B B A A A A A A 19 18 17 22 18 19 19 18 Münıh PB 16 Zürıh Berlın Budapeşte Madrıd vlyana Belgrad Sofya Roma Atina PB Y A Y Y Y Y PB 18 16 34 13 21 19 27 27 PB 16 Şam Moskova Afkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tıflıs Kahire Y Y PB Y A PB B B 24 29 33 37 28 30 22 33 B 38 Pa-çah bulutlu Sıslı 3'jlutlu > Çok btıutlu Soıu kar . Gok gjnı/tulü NEYT ARCAYTREK B Baştara/ı 1. Sayfada lâABD ile aramızda -ufak tefek olanlar dışında- sorun yok demeye gelen konuşmalar yapıyor. ABD ve AB yalakası daha dün VVashington'ın Türkiye'ye ya bizimle olun ya da karşı çıkın me- sajları gönderdiğim yazdı. Bir başkası RTE'nin VVashington'a "Bizettik, sen etme" demeye git- tîğini baş köşeden ılan etti. Varsın böyle yazsınlar; Bush'un Ulusal Güven- ü k Danışmanı Stephen Hadley, başımızdakilerin Ajnerı ka'yı "akılalmaz suçlamalara karşı" meydan- larcla, TV'lerde, Meclis kürsüsünde savunmasını isteyedursun; bizimkiler içın Beyaz Saray ağlama duvarı. Bızimkı böyyü k dostluğu bataktan kurtar- rna uğruna ben ettım, sen etme diyebilır. Velakin dün şöyle /azanlar bugün Amerika ne derse olur demenin ulusal yararlarımız açısından fevkalade doğru bır siyaset olduğunu ve olaca- ğ'inı savunmaya başlarlar. Eyyamcı yazarlar ve bu iktidar, -tarih 2003- Paul Wolfowitz ve Marc Grossman gibi iki önemli adamın "Sizın için iyi ve doğru olantn ne otduğunu biz size söyleriz. Siz onu yapın yeter" dediklerinde de suspus olmadılar mû Şirndilerde ABD'nın şikâyetleri şu noktalarda toplanıyor: Tepesine bıneceöin yerde Suriye ile görüşmeleri sürdürüyorsun. Iran'ı tamamen def- terden silen ABD politikalarına tam destek ver- miyorsun. Istediklen tam teslimiyet! • ••* Orhan Veli Gemlik'e doğru denizi görenlere sakın şaşırmamalannı salık veriyor bir şiirinde. Medyamızdaki vatanperverlik, memleketsevertik örtüsü altında elbette, elbette paraseverlik aşkı- na kuyruk sallayan kuçuya dönüşmemıze onay verenler -kuşkunuz olmasın- muteber kişiler ola- rak yine baş köşelerde seslerini, sözlerini duyur- mayı sürdürecekler. Amerika ve AB'ye kalemlerini adamış olanla- nn Türkiye'yı dar kafalı, paranoyak diye tanımla- yan, bu nedenle ABD ile dostluğu bitmiş, Avru- pa'da da sevilmeyen bir ü/ke gösteren ABD'Iİ ya- zartara gıklan çıkmadı. * • • • Başefendileri yenı özel uçağının lüks koltukla- rından fetva veriyor. Türkiye'de giderek yükselen Arnerikan karşıtlığımn ilk defa görülmediğini söy- lerken "talihsizbirduruma" değiniyor. Otalihsiz durum "ana muhalefetin -de- anti-Amerikancı çizgide olması" imiş. İlk kez tanık oluyoruz: ABD yollarında bir Türk siyaset adamı, bir Başbakan... Amerika'ya hak ve-rebilmek için ülkesinin ana muhalefet partisi- ni suçlayarak ABD'ye yaranmaya çalışıyor. Oysa buradaki yargı farklı. Ana muhalefet ABD'nin hemen her ısternine olur veren bu ikti- dan yeterince eleştirmiyor. Yeri geldiğinde bir şeyler söylüyor, arkası gelmiyor. ABD'nin algılayamadığı durum şu; Amerikan karşıtlığımn boyutlanmasına neden, ana muha- lefetin tutumu değil. Bizzat Amerika! Sen hâlâ Irak'tan sınırlan aşarak içeriye sızan PKK'yi adeta himaye eden bir politika izliyorsun; Genelkurmay 2. Başkanı Başbuğ, "Sokaktaki acfam ABD'nin eyleme geçmesıni bekliyor. In- sanlara iki yıl daha sabırlı olun demek çok zor" diyor. Genelkurmay 2. Başkanın Peter Pace, "2O05 'te PKK'ye karşı eyleme geçilip geçilmeye- ceği yönünde 'hiçbir askeri eylem konusunda takvim vermenin' sözkonusu olmadığını" söylü- yor ve VVashington. erişilmesi olanaksız bir yüz- süzlükle, Türkiye'de -üstelik canı yanan- halka karşı Amerika yeterince savunulmuyor diye Tür- kiye'yı suçluyor. Amerika'ya karşı boynun kıldan ince mi senin? öyle ki VVashington, Amerikan karşıtlığımn art- masını ikili ilişkilerde baş sıraya getırirken bu ül- kenin başbakanı, ABD'nin Irak'la, PKK ile ılgili sa- kat davranışlannı sıralayacağı yerde ana muha- lefetı suçlamayı görev biliyor. Bu iktidar: içeriye arslan, dışanya süt dökmüş kedi! ACIKAYBIMIZ Annemiz MELEK HALİS doğup büyüdüğü ve çok sevdiği köyü olan Zara/Emirhan'da 2 Haziran 2005 günü toprağa verildi. 85 yılhk çileli yaşamını ve bızler içın verdığı zorlu mücadeleyi her zarnan hatırlayacağız. Anısı önünde saygıyla eğiJiyoruz. Bu vesile ile telefonJa veya bizzat gelerek acımızı paylaşan bütün dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunanz. Çocuklan: Cemal HALİS, Zekiye AKANNAÇ. Gülizar CESLR Ziva HALİS 'Kıbrıs 'tan kuzu kuzuçıkardık'sözleriyle tepki alan Başbakan 'ın gaflistesi uzuyor Erdoğan: Laik değflim AMCARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, laiklikJe herhangi bir derdi olmadığını öne sürerken "Ben insan oiarak iaik deği- lim; devlet laiktir. Buna muka- bil laik düzeni korumakla vü- kümlüyüm" diye konuştu. Erdoğan, Dünden Bugüne Ter- cüman gazetesinde önceki gün yayımlanan söyleşısinde gafla- nna bir yenisini daha ekledi. Gündemde sıcak konular oldu- ğunu bunlardan birinin de laik- lik olduğunu vurgulayan Erdo- ğan şunlan söyledi: "1982 Ana- yasası'nın laikliği düzenleven maddesinin gerekçesinde bir tanım mevcut. Gerekçe, 'Bü- tün dınlere eşit mesafede olmak' diyor. İnançlar. devlet güven- cesinde.Tekrar ediyorum: Ben insan oiarak laik değilim; dev- let laiktir. Buna mukabil laik düzeni korumakla yükümlü- yüm. Ama siz laikliği bir din CHP: LAİKLİĞİ SAVUNMAK Z0RUNDA CHP Genel Başkan Yardtmcısı Onur Öymen bir gazetecinin, Erdoğan'ın "Laik değilim, ama laikliği savunuyorum" söz- lerini anımsatması üzerine, "Laiklik bir din değil, dünva gö- rûşüdür" dedi. Oymen. "Laik devletin Başbakanı, laikiiği savunmak zorundadır. Milktvekili oiarak yemin etmişsi- nizdir. Kendinizi anavasanın üstünde göremezsiniz,Anaya- sa, hepimizi bağlar. Eğer laik olmadığını söylemişse bu, bü- vıik bir gaftır" diye konuştu. "Başbakan Erdoğan 'ın gafla- nnın listesi uzuyor" dıyen Öymen. Erdoğan'ın daha önce de CHP'yi "seviyesiz siyaset yapmakla" suçladığını belirtti. gibi takdim ederseniz. bu ül- kenin halkım üzersinL?. Türki- ye iyiye gidiyor, hükümet başa- rılı. laikliği gündeme getirip bundan nenıalanmak isteyen- ler var. Türkiye'de 'niyet oku- \ojculan' baksız isnatlar orta- ya atıyor." TC Y'nin kaçak eğitim kurum- lanna ilişkin maddesinin de ba- sında çarpıtıldığını savlayan Er- doğan. şu görüşleri dile getirdi: "Bu niyet okuyuculan, TCK- 'nin 263. maddesiyle kaçak Ku- ran kurslarını koruduğunuzu iddia ediyor. Eski TCKdeki 261. madde yerine, 263. madde ikame edildi. Sadece cezayı 1 yıla indirdik veyahut hâkimin takdirine bağlı oiarak para ce- zası koyduk. Bu madde eğitim ve öğretim özgüriüğü açısından hatalı. Eğitim ve öğretim nasıl kanuna avkın olur? Artık ken- dimize güvenen toplum olmak zorundayız. ABD'de, İngilte- re'de, örgün eğitimin dışında. çocuk eunde oturuyor, eğitimi evde alıyor, ona dipiomavı da veriyorlar. Biz ise oradan bura- dan buduyoru/. okuma imkân- lannı kısıtlıyoruz. Sonra da 700 bin kız, okuma yazma bilmiyor diye feryat ediyoruz. Aslında, 263. maddeye 'Kaçak Kuran kursu" maddesi demek çok çir- Idn. Eğitim ve öğretim, suç kap- samına sokulmaz, ama bazı hassasiyetlere saygımız oldu- ğundan, hafifletmekle birlikte, kanuna aykın eğitim kurumla- nna verilen cezayı kaldırmadık (...) Milletin mutabakatı ile ku- rum ve kuruluşlann hedefleri örtüşmüyor. Burada sıkıntı var. Türkiye bu sıkıntılan aşa aşa bir noktaya doğru geliyor. Işin aslına bakarsanız, kurum ve kuruluşlar milletin mutabaka- tına karşı saygısız." "HP olmasa ülkeyi satacak'B Baştara/ı 1. Sayfada Bihşim Zırvesi'ne gelişinde, gazetecilenn Başbakan Erdo- ğan'ın "CHP'nin antiAmeri- kancı olduğu" yönündekı sözlenyle ügili sorulannı ya- nıtladı. CHP'nin hiçbir ülkeye karşı düşmanJık içinde olmadı- ğını ancak tek ilkelerinin "Tür- kiye'nin yararlan" olduğunu kaydeden Baykal, Erdoğan'ın bu sözleriyle "Türkiye'yi ben satmaya hazırım ama CHP bıramıyor" demek is- tediğirü sa\ıındu. Türkiye'rün çıkarlan dışında başka hiçbir ilkeyi önemli saymadıklan- nı kaydeden Baykal, "Bi- zim davranışımıza yön veren budur. Başbakan'ın bundan bir rahatsızlığı ol- duğu anlaşılıyor" diye ko- nuştu. Deniz Baykal, "Baş- bakan'ın bunu orada söv- lemesinin özel bir nedeni var m f sorusuna da şu karşıhğı verdi: "Ora- da tabii hesap vermek durumun- da, Türkiye'deki gelişmeleri izah etmek durumunda. O da, çıkış yo- lunu muhalefeti suçlamakta bul- muş. İzlediği politikaya sahip çıka- cağına, Türkiye'nin tavrına, Mec- lis 'e sahip çıkacağına, orada ya- ranmaya çalışıyor. Yaranmaya ça- lışırken de CHP'yi suçlamayı ter- cih edh or.Yakışıksız bir tavır tabii, Sayın Başbakan'ın bu tavrına alış- tık, yakışıksız bir ta\ ır." Öymen: Günah keçisi anyor CHPn Genel Başkan Yardımcısı Onur ÖvTnen de TBMM'de düzen- lediği basın toplantısında Erdoğan'1 Türk halkı ve CHP'den özür dileme- ye çağırdı. HiçbirTürk başbakarunuı, resmi ziyaret yaparken ana muhale- fet partisini suçladığını anımsamadı- ğını kaydeden Öymen, "CHP'nin ABD karşıtı oiarak suçlan- ması tarihe geçti. Bu açık- lamalan talihsizlik oiarak kabul ediyoruz. Türk Baş- • bakanı, ülkenin çıkarlan ve Meclis kararlarının ar- kasında durmasını bilmeli- dir.Ancak Başbakan. dışan- dan gelecek baskılara di- renecek güçte değil- dir" dedi. Erdo- ğan'a duyulan güvenin azaldığı- nı, bu nedenle "günah keçisi" aradığını kay- deden Oymen, kendilerinin ABD'ye de- ğil, ABD'nin Irak pohtika- sına karşı ol- duklanru söyledi. Binlerce hâkim ve savcı, kapsamlı değişikliğe karşı Meclis'i mesaj yağmumna tuttu Yargıdaıı hükümete îsyan BÜLENT S.4RTOĞLU ANKARA-HâkımJer ve SavcılarYasasrnda 22 yıldan beri yapılan en kapsamlı değişüdiğe hâ- kim ve savcılar isyan et- ti. Yargı bağımsızhğı ve özlük haklan konusunda ilk metinde yer alan dü- zenJemelerin "budan- masına" tepki gösteren hâkim ve savcılar, Adalet Komisyonu Başkanlığı ile milletvekillerine bin- lerce mesaj gönderdi. Hâkimler ve Savcılar Yasası'nda 55 maddelik değışiklik içeren tasarı TBMMAdalet Komisyo- nu nda alt komisyona gönderilirken komisyon üyesi milletvekillerinın faks ve e-posta adresleri- ne iki günden beri hâkim ve savcılardan mektup yağıyor. Hâkim ve savcı- lann tasanda genel oia- rak yetersiz gördükleri konular şöyle: "Mesleki \ipranma payı tasarı- dan çıkarümış. Terfîler- de inisiyatifî tamamen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na bı- rakan düzenlemelerde herhangi bir lehte deği- şiklik yapılmamış. Mes- leki örgütlenme hakkı tamnmıyor.Yüksek ku- rul kararlarına yargı yolu açılmıvor. Atama- İarı objektif kurallara bağlayacak hiçbir yeni- lik yok. Nöbet sistemi yasal hale getirilivor. Ozlük haklarıyla ilgili hiçbir iyileştirme söz konusu değil." 'Ciddiyetsizlik' Hâkim ve savcılann adlannı ve görev yerlen- ni belirterek millehekıJ- lerine gönderdikleri me- sajlarda sert tepkiler yer aldı. Mesajlardaki bazı değerlendirmeier şöyle: CAN DOSTLAR SEVGİNİZLE UĞURLANDIM GÖNLÜNÜZE SAĞLIK ÖZCAN ENSARİ • Hukuk devleti oldu- ğunu iddia eden bir dev- let önce anayasada angar- yayı yasaklayıp sonra kâ- ğıt üzerinde bağımsız gö- züken yargı mensuplannı angaryaya muhatap bıra- kıyorsa, bu uygulama en hafıf deyimle ciddiyetsiz- lık ve samimiyetsizlik oiarak nitelendirilebilir. 1/ Yaşanan adaletsız- lıklere ve haksızlıkJara göz yumularak tepkisiz kalınması, bazı siyasile- rin ve bürokratlann mev - cut düzenden çıkar sağla- ma amacını gürtükleri so- nucunu ortaya koymakta- dır. Sosyal ve ekonomık haklarunızla, insan gibi çalışma koşullan ile ilgi- li hiçbir gelişme yok. • Bakanlar Kurulu ta- rafından yasa TBMM'ye sevk edilirken reform ni- telüıdekı bazı maddelerin tasandan çıkanlmış ol- duğunu üzüntüyle öğren- miş bulunmaktayız. •^ De\ letin temeli ada- lettir. Geçmişte bağımsız olmayan yargı üyelerinin sıyasal etkilerle yaptıkla- n girişimlerden tüm Tür- kiye zarar gördü. Kimse kendisinin yargılandığı mahkemenin hâkim ve savcısının bir başkasın- dan emir almasını veya bir başkasının isteklerine uymak zorunda kalması- nı istemez. ^ Savcılara 24 saat esasına göre nöbet zorun- luluğu getirilivor. Ancak 3 kuruş nöbet tazmınatı verilmiyor. Insaf! Tüm meslektaşlanm bu işte bir kasıt olduğunu düşü- nür hale geldiler. Duyar- lı olun. Bu ülke hepimi- zin. Gerçek bir hukuk devleti hepimize lazım. ^ DiJerim sesimiz du- yulur ve bu sesin bu za- mana kadar sabır ile bek- leyenlerin sesleri olduğu- na anlam verilir. Biz bu ülkede bu güne kadar üzerimize düşeni doğal oiarak yaptık. Pek çok şey kirlenirken biz her şe- ye rağmen ak kalmak yo- lunda elimizden geleni yaptık. tçımızden birkaç tane kirli adamın çıkma- sı, akan suya bir kuşun geçerken pisliğini brrak- masıdır. O hızlı ve gûr akan su pisliğı tutmaz. A\TII ıdeallerimizle yolu- muza devam edeceğiz. İstekJer listesi Hâkim ve savcılann büyük bölümü, ortak ka- leme alınan 41 maddelik istekler listesini de mesaj- lanna ekledi.Yargı üyele- rinin tasanda yer alması- nı istedikleri düzenleme- lerden bazılan şöyle: */Yargının her türlü si- yasi etkiden uzak olması için HSYK Başkanı olan Adalet Bakanı ile kuru- lun üyesi bulunan bakan- lık müsteşannın üyelik- leri son bulmalı. H- SYK'nin tüm kararlarına karşı yargı yolu açılarak, hâkim ve savcılann hak arama özgürlüğünün sı- nırlan genişletilmelı. »^ Yerel mahkeme hâ- kim ve savcılar seçimle HSYK'nin üyesı olabil- meli. Seçimle gelen üye- lerin belirli bir süre ile sa- dece birkez görev yapma hakkı bulunmah. Teftiş sistemine eleştiri t/ Teftiş sistemi göz- den geçirilerek teftiş ku- rulu müfettişlerince hâ- kim ve savcılar hakkında "hal kâğıdı" doldurul- ması uygulaması sona er- dirilmeli. Adalet Bakan- lığı'na bağlı bir teftiş ku- rulu sadece kalem işleri- ne mahsus ohnalı, yargı- lama faaliyetinin yasal tüm denetimiYargıtay ta- rafindan yapılmah. */ Terfi sisteminde e- sas alınan kriterlerden "Yargıtay'dan 20-30-40 iş geçirmek" şartı tama- men kaldınlmalı. • Yargıtay üyelerinin seçinıi ile ilgili objektif kıstaslar belirlenmeli. ^ Hâkim ve cumhuri- yet savcılannın örgütlü şekilde hak arama hürri- yetini kullanabilmeleri amacıyla meslek odası kurulmalı. Oda organla- rında görev alacak yargı mensuplannın yasal hak- lan korunarak, adli gö- revleri askıya alınmalı. • Halkı bilinçlendir- mek amacıyla genel hu- kukla ilgili konularda hâ- kim ve savcılara basın açıklaması ve söyleşi yapma hakkı tanınmah. • Yazılı sınav sonra- sındaki sözlü sınav objek- tif kriterlere bağlanmalı, bu mümkün değilse söz- lü sınavı yapma yetkisi HSYK'yeverilmeli. - G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı I. Sayfada sinde yapılan değişik düzeylerdeki görüşmeler, ve- rilen demeçler, ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetle- rine bakışının değişmeyeceğini gösteriyor. Görü- nen 0 ki, PKK Kuzey Irak'taki varlığını sürdürecek. ABD, "Ben Bağdat'ta güvenliği sağlayamadım. Kandii Dağı'nda ne yapabilirim" gerekçesine sığı- nacak, PKK diri kalmaya devam edecek. Türki- ye'nin üzerinde böyle birgüvenlik gölgesinin olma- sı ABD'nin lehine. Buna bir de Kuzey Irak'taki ay- rı oluşumun uykuda bekletilmesi eklendi mi, ta- mam! Kıbns'ta Türkiye'nin etkinliğinin azalacağı, AB- D'nin daha aktif devrede olacağı bir dönem geli- yor. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat (MAT) bunun için gerekli altyapıyı hazırtayacaktır. ABD, Türkiye'nin AB'ye girmesini destekler gö- rünüyor. AB Anayasası'nın aynntılarına bakınca, özünde ekonominin yattığı, AB'nin ABD'yi yaka- lamayı hedeflediği ortaya çıkıyor. Bu durumda ABD, AB'nin güçlenmesini ister mi? Istemez. Tür- kiye'nin buraya güç katmasını arzu eder mi? Et- mez. Türkiye yüzünden AB'nin çatlamasını ister mi? İster. • • • ABD, bölgeyi biçimlendihrken Türkiye'den ne istiyor? Her şey! Bütün sancı da burada. Erdoğan, daha başba- kanlık koltuğuna oturmadan. Beyaz Saray koltu- ğuna oturdu. Bush'la görüşmesinden ABD yöne- timi şunu çıkardı: Erdoğan'la çalışılır! 1 Mart 2003 tezkeresinın Meclis'e takılmasının ardından uzlaşma, buzlaşmaya dönüştü. Hükü- metin ABD ile ilışkileri sarsıldı. Ancak yine de Bush yönetiminin bugünkü görüşü şu: AKP'den daha iyi çalışabileceğimiz bir parti yok! Erdoğan'ın ABD gezisi bu bakımdan ayrıca önemli. Erdoğan'ın şu nakaratları ne ölçüde inan- dıncı olacak: Sizinle her şeye vanm ben... Siz benim iktidar yolumsunuz! Türkçe konuşan Panamerikanist yazariartn ara- dığı da bu, ABD'nin Kafkaslar-Balkanlar-Ortadoğu kara parçasındaki hedeflerinin arasında sular da var. Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Boğazlar... Bölümün girişinde ABD, Türkiye'den her şeyi istiyor derken içinde bunlar da var. ABD, işin gizli saklı, önü ar- kası belirsiz kararnamelerle değil, açıkça yapılma- sını ve kendisine her türlü ayrıcalığın sağlanması- nı istiyor. Bunun aynntıları gezi sonrasında daha da netleşir. Bu bağlamda Bush'un Erdoğan'la görüşmesine, baştakı 'g'harfiniatıp 'örüşme'desekyerindeolur. • • • Türkiye'nin ABD'den istemleri, girişte vurguladı- ğımız hassasiyetlerde tatmin edici adımların atıl- ması ve ekonomide de yüzde 2-3'lerde gezen pa- yın yükseltilmesi. Erdoğan'ın gezisinin hemen öncesinde Genel- kurmay Ikinci Başkanı Orgeneral llker Başbuğ un ABD'ye gitmesi ve bazı mesajlar vermesi, ABD ile ilişki yelpazesindeki genişliği ortaya koyuyor. Org. Başbuğ'un konuşma metninin "sonuç oiarak" di- ye başlayan bölümünde laıkliğe genişçe vurgu yapması, askerin PKK terörünün yanında ABD'ye vermek istediği en ciddi mesajlardan biri olsa ge- rek. Durum şöyle de özetlenebilir: ABD, Türkiye ile ilişkilerine; askerle diyaloğu ka- lıcı, hükümetlerle ise güncel bakıyor! ankcum " cumhuriyet.com.tr Barzanfye başfcanbk yolu • Dış Haberler Servisi - Kuzey Irak'ta oluşturulan parlamento 4 gün süren tartışnıalann ardından böl- gesel anayasa üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmayla Kürdıstan Demokratik Partisı (KDP) Iideri Mesud Barzani'ye bolgesel yönetimin başkanlığına seçil- mesinın yolu açılmış oldu. Kabul edilen yasaya gö- re, Irak Kürdıstan bölge başkanlığı "Kürdistan böl- ge başkanı" adını taşıyacak ve Kürt bölgesindeki en yüksek otorite olacak. Kürdistan bölge başkanı halk tarafindan seçilecek ve görev süresi 4 yıl olacak. • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet, belediyelere genelevler, bar, gazino ve pavyonlar gi- bi eğlence yerlerini kent dışına çıkarma yetkisi ve- ren düzenlemeden vazgeçti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Belediyeler YasaTasansı'nın görü- şülmesi sırasında CHP'lıler eğlence yerlerinin kent dışına çıkanlması için belediyelere yetki verilmesi- ni eleştirdi. AKP ve CHP'lilerin uzlaşmasıyla mad- deden belediyelere bu yerleri '"kent dışına çıkarma" yetkisi veren hüküm metinden çıkanldı. Yeni düzen- lerneye göre belediyeler. eğlence yerlerini ya da halk sağlığına ya da çevreye etkisı olan diğer işyer- lerini kentin belirli yerlerınde toplayabilecek BaOkenfte 'yoztaşmaya' tepki • A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ÖDP, TKP, EMEP. Batıkent Halkevi, Pir Sultan Abdal Dayanış- ma Derneği Yenimahaüe ilçe örgütlerinden bir grup, "Bahkent'te yaşanan yozlaşmaya dikkat çekmek" için basın açıİdaması yaptı. Batıkent'tekı metro is- tasyonunda toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, hükü- met ve ABD aleyhine çeşıtlı sloganlar attı. Grup adı- na okunan basın açıklamasında, "Gelin Batıkentimi- ze sahip çıkalım, gençlerimızi uvTişturucu tacirlerine ve çetelenne teslim etmeyelım" denildi. Edrne'de define heyecam • EDtRNE (.\A) - Edime'de. aralannda Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin oğlu Hakan Sedefçi'nin de bulunduğu 4 kişi. yasal izinle belediyenin temiz- lik işleri müdürlüğü bahçesinde kazı yapmaya başla- dı. 100 metrekare alanda yürütülen kazı işlemınin birkaç gün süreceği bildirildı. Kazı için ruhsat alan- lardan ŞefıkTopçu. Osmanlı Imparatorluğu döne- minden kalma altın olduğu yönündeki bilgı üzerine kazı yapma karan aldıklanru. bilginın de Bulgaris- tan'dakı bır yakını tarafından verildiğinı söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog