Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE HABERLER Köşk, çocuk yurtlannın AKP'nin elinde bulunan belediyelere devri için onay vermemişti Sezer'inendişesihakhçıküHAKANütRİK İZMÎR - AKP'nin yurtlara ilişkin projesi. çocuk yuvalannın belediye- lere devrİDe itiraz eden Cumhurbaş- kanı Ahmct Necdet Sezer'i haklı çı- kardı. Cunahurbaşkanı'nın, bu kurum- lann, çoğıanluğu AKP'nin elinde olan belediyeleajce yönetilmesine karşı çık- masuun a-rdından hükümetin "Baş- bakanbk genelgesiyJe" yurtlarda dini eğitim ba şlatması, "siyasi yatnTm" olarak degerlendirildi. Urla Bajbaros Çocuk Köyü'ndeki "dnseltacizr> ıddıalannın ardından tz- mir Valiligi bünyesinde însan Hakla- n îl Kurulmı, bir komisyon oluşturarak rapor hazarlamıştı. Bu komisyonun üyesi olan AKP'nin Teşküattan Sorum- lu Izmir tL Başkan Yardımcısı Ömür Kabak' ın_ hazırlanan rapora şu mad- • AKP'lilerin, Urla Barbaros Çocuk Köyü'ndeki 'cinsel taciz' iddialannı fırsat bilerek "Yurtlarda din eğitimi verilmelidir" yönünde rapor hazırladığı ortaya çıktı. Bu maddeyi rapora. AKP'nin Teşkilattan Sorumlu Izmir îl Başkan Yardımcısı Ömür Kabak'ın koydurttuğu ortaya çıktı. Uygulamaya tepki gösteren Izmir Tabip Odası Başkanı Zeki Gül, Başbakanlık genelgesiyle Sezer'in koyduğu şerhin "etkisiz" kılınmak istendiğini söyledi. deyi koydurttuğu ortaya çıktı: "Ozünde iyi insanlar yetiştirmek amaa güden veesasmda bir ahlak sis- temi getiren dini eğitim de ahlaklı Id- şiler yetiştirmek için en önemli araç- lardan birisidir. Ana\asal zorunluluk olan din ve ahlak kültürü derslerinin bukooudavetersizliğjaçıknr\çaflekı>- rumu içinde bu açık giderilmektedir. Ancakkonmmaya muhtaç çocuklann bu yönde bir eğitim alma şansian ot- mamaktadır. Bu nedenle, MilH Eğ>- tim Bakanbğı'na bağn din dersi öğret- menleri aracıhğryia. okul eğitim müf- redaû dışında yurt ya da kö> içinde di- ni eğitim ve öğretimin verilmesi öoe- rilmektedir. Bu şekilde BM Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin 14. maddesin- de düzenlenen, çocuklann din özgür- lükleri hakkma saygı ilkesi de layıkry- la yerine getirilmiş olacakür." AKP'nin niyetini ortaya koyan Ka- bakın önerisi, ÇHP'li tsmetlutarın itirazıyla komisyonda oyçokluğuyla reddedilmişti. Bünyesindeki komis- yonun karşı çıkışına rağmen Izmir Valiliği, Başbakanlık genelgesi doğ- rultusunda yurtlarda din eğitimini 2 Haziran'da onayladı. Uygulama, ilk olarak yann gerçekleştirilecek. Uygulamaya tepki gösteren tzmir Tabip Odası Başkanı ZekiGül, Cum- hurbaşkanı'nın, kamu yönetimine iliş- kin yasayı geri çevirmesinde, bazı sos- yal kurumlarla birlikte çocuk yurtla- nnın da belediyelere devrini öngörme- sinin etkili olduğunu anımsattı. Baş- bakanlık genelgesiyle Sezer'in koy- duğu şerhin "etidsiz" kılınmak isten- diğini kaydeden Gül, şunlan söyledi: "Böylece Cumhurbaşkanı'nm mu- hakfet şerhini anlamsız kümaya çab- şıyoıiar. Barbaros Çocuk Köyü üze- rinden, dm adamlannıdevreye sokma- ya çahşıyorlar. Bunu kabul etmiyo- ruz. AKP'nin dini motifler üzerinden poütika yapmaya çahştiğı görülüyor. Çocukyurtiannda dini eğitim, kesin- likle bflimin önerisi değildir. Öneri- Dİn nereden geldiğine ryi bakmak ge- rekiıf Psikologlar Deraeği Izmir Şubesi Tramva ve Însan Haklan Komisyonu Üyesi Iskeoder DişB de siyasi içerik taşıma olasılığı yüksek olan uygula- manın, çocuklan doğrudan etkileye- bıleceğine dikkat çekri. Konuya tep- ki gösteren kuruluşlar, bugün 12.00'de SES Izmir Şubesi'nde yapacaklan ba- sın toplantısıyla seslerini duyuracak. 'Çabalar baltalanıyor' YÖK'ten Erdoğan 'a seriyanıt ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YÖK, hûkrümetin 15 yeni üniversite aç- ma plarurta "yeterü öğretim üyesi ol- madığı'' g«erekçesiyle karşı çıkan üni- versiteleri "ideolojik davranmakla" suçjayaralc "Oğretim üyesi yetiştirmek YOK'ün görevi Vetiştiröyleyse" diyen Başbakan. Recep Tayyip Erdoğan'a sert yanıt -verdi. YÖK, "Üniversitele- rin öğretim üyesi yetiştirme görevle- rindeki başanlanru göz ardı edenle- rin, bu konuda gayretierini arttmnak isteyen ümrversitelerin çabalannı bal- talâmak girişimleri esefle karşılanmış- tir" açıklaunasını yaptı. YÖK'ten yapılan yazıh açıklama- da, yükselcöğrerim kurumlannın öğ- retim üyesi gereksınımınin büyük kısmının ^yurtiçinde, bir bölümünün de yurtdmşında yürütülen doktora programlannda eleman yetiştırerek karşıland-iğı belirtildi. 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası'nın araştırma görevliliğini süre ile sırurlandınlan bir görev olarak öngördüğü anımsatılan açıklamada, büyük çoğunluğu öğre- tim üyesi yetiştirme hedefüıe yöne- lik olarak: gerçekleştirilmiş araştır- ma görev liliği sürelerinin lisansüstü öğretimin tamamlanması ile sona er- mesinin t>eklenmesi gerektiğı kay- dedildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Akadeanik yaşamuı gereklerine uy- gun olaralt yasalarca belirienen çerçe- vedeyürüciilmekte olan buişlemieriçin ünh ersitrferimizi sanki hukuk dışı uy- gulamalar >apürvT>rmuşgibi karalama- ya yöneiilc bir kampanya yürüten siya- süerin doğru bilgUerie donaülmış ola- rak darvTa nmalanm temenni ediyoruz. Üniversitelerin yozlaşmasına firsat ve- recek girişimlere cesaret \çrUmemeâ- nin sağdırmnun gereği olduğunu kamu- oyuna sa>~gı ile duyururuz.* Öğretim ÜyeleriDerneği: Gelişmeler kaygı verici Eğitim Serviâ - Üniversite Öğretim Üyeleri Öerneği Yönetim Kurulu Baş- kanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, "Üniver- sitevi de i«çine alarak yeniden üretilme- ye çalışılan antidemokratik geüşmeieri kaygı verici buluyoruz. Demokratik la- ik, sos>-al iukuk devietinin yaşamuı gö- rünen ve görünmeyen tüm alanlannda havata geçirilmesi konusunda, toplu- mun tüm J^simlerini daha duvaıtobna- \i devann edhoruz" dedi. îstanbuıl Tabip Odası'nda bir basın toplantısı düzenleyen Yeşildere, "Ülke- mizde. A^Tupa Biriigi müzakere süreci adı altmda meşrulaşünlmaya çakşılan, beurli değişim ve dönüşümlerin vaşan- dığı ve bunlann yaşama aktanldığı ak- tanlanıadığı pek çok geiişmeve tanık oluyoruz" diye konuştu. TUBÎTAK'la ilgili yapılan yasa değişikliğiyle, kuru- mun siya-setin doğrudan müdahale ala- m içine alındığını, çok geri bir konuma düşürüldmifünü vurgulayan Yeşildere, Kuran kıırslanyla ilgili yasa değişikli- ğinin de çağdaş yaklaşımla yeniden dü- zenlenmesı gerektığini belirtti. Bu arada. Üniversite Öğretim Üyele- ri Derneginin TLîBÎTAK yasa deği- şikliği ile ilgili olarak başlatüğıkampan- yada, 330 ımza toplandı. Bakan Hüseyin Çelik, Bu > ü hazıruk okuyanlar liseyi 3 yılda, önümüzdeki yıl başlayanlar ise 4 yılda bitirecekler. Bud^unuııeşitsiztikyaratmazım'sonısuüzerme,herhangibirsonuvaş^ıunay^ (Fotoğraf: AA) Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, dörtyıllık liseleri anlattı Hazuüvokuyanaüçyd ANKARA (CumhurrvetBürosu) - Milli Eğitrm Bakanı Hüseyin Çe- lik, tüm genel ve mesleki teknik or- ta eğitim kurumlanna 2005-2006 eğitim ve öğretim yıhndan itibaren yeni kayıt olacak öğrencilerin. bu okullan dört yılda tamamlayacak- lanru açıkladı. Çelik, bu yıl hazır- lık sınıfında okuyan öğrencilerin durumlannda bir değişiklik olma- yacağını açıkladı. Buna göre lise müfredatını bu yıl hazırlık okuyan 219 bın öğrena 3 yılda, dığerleri ise 4 yılda tamamlamış olacak. Yeni uygulama ile 219 bın hazırlık öğ- rencisı digerlerinin tersine 3 yüın ardnıdan OSS'ye girecek. Çelik, ortaöğretimde eğitim-öğ- retim süresinin 4 yüa çıkarümasıy- la ilgili olarak bakanlık Başöğret- men Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Çelik, bu yıl lise hazır- lık ya da herhangi bir sınıfta öğre- nim gören öğrencilerin yeni düzen- lemeden etkilenmeyeceğini söyle- di. Bakan Çelik, mevcut sistemde öğretim süresi hazırlık artı 4 yıl olan bazı liseler ve ortaöğretim ku- rumlannm istemeleri durumunda mevcut statülerini uygulamayı sür- dürebileceklerini bildirdi. ANADOİU-SUPER LİSELER Anadolu liseleri ile yabancı dil ağırlıklı program uygulayan ve ka- muoyunda "süper Bse" olarak bıli- nen liselerin 2005-2006 öğretim yı- lından itibaren "Anadolu Lisesi" adıyla tek program adı altında bir- leştırileceğini söyleyen Çeük, bu uygulamamn da yeni kayıtlar için geçerli olacağını kaydetti. Çelik, Ortaöğretim Genel Mü- dürlüğü'nce, veli, öğrenci ve öğ- retmenler üzerinde, hazırlık sınıf- fannın işlevsel olup olmadığı, bu sı- nıflardan gerekh' yarar sağlanıp sağ- lanmadığı yönünde geçen yıl 25 il- de bir araşürma yapıldığına işaret ederek araşnrmada, hazırlık sırufi- nın fonksiyonel, yararh ve dil öğ- reniminde faydah olmadığı sonucu- nun çıktığını söyledi. Çelik, u Ama biz hazırnk sımfla- rmıkakunyoruzderkenhazırhksj- mflarmda okutukhığu kadanyla ya- bancı dili 4 >ila yayıyoruz. Bu yay- ma esnasmda da dilin daha büyiik performansla öğrenilmesi esas ab- nryor. Bunda gariplik yok" dedi. 'îmam-hatiplibakanlar' AKP'den yanıtyok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ÇHP Istanbul Milletvekili AH Rıza Gülçiçek'in "kabinede w üst bürokraside kaç imam-hatip çıkışlı Idşmin görev VBpöğma" ilişkin sorulan yanıtsız bırakıldı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ah Şahin bu sorulan yanıtlarken, "Bakanlar ve üst düzey bürokradann hepsinin yüksekokul mezunu olduklannı" bildırmekle yetindi. Ali Rıza Gülçiçek, "Kamuoyuna ve med>'ay^ zaman zaman yansıyan haberkrde, imam-hatip lisesi çıkışlı yurttaşlanmızın mağdur oMuğu ifadc edilmesine karşın, atanan çoğu üst düzey bürokratlann imam-hatip lisesi çıkısh okluğu bitinmektedir"' dedi. YÜKSEKOKUL MEZUNU Gülçiçek, "kabinede imam-hatip çdaşh kaç bakan olduğunu" sorarken bakanlıklarda görev yapan imam-hatip çıkışlı müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, daire başkanı. Türkiye genelinde görev yapan imam-hatip çıkışlı vali ve kaymakamlarla bölge ve il müdürlerinin de sayısım sordu. Devlet Bakanı Şahin bu sorulara şu yanıtı verdi: "59. Cumhuriyet hükümetinde >*r alan bakanlannuzm hepsi yüksekokul mezunudur. Bakanhklanmızda görev yapan üst düzey bürokrarJanmızui hepsi yüksekokul mezunudur. İl valilerimiz ve kaymakamlanrruzm hepsi yüksekokul mezunu olup, geneö Shasi Bilgiler ve Hukuk Fakültesi mezunudur. Türkiye genetnde görev yapan bölge müdürü ve il müdürlerinin tamamı vüksekokul mezunudur" TC SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005'105 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili Av. Ad- nan Kalaycı tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tesbitı ve taşınmazın ida- re adına tapuya tescili davasında, kamulaştırma kanunun4650 S.K.'la değişik 10. maddesi uyann- ca tensiben verilen ara karar gereğince, Trabzon ıli, Sürmene ilçesi, Yeniay beldesi, Kumru Köyü, Konak mevkiinde bulunan ada 158, parsel 11 'de kayıth 2290.00 m2 j-üzölçümündekı taşınmazın malilderinin Asiye Eyüpoğlu ve müş- terekleri olduğu, söz konusu taşınmazın hat altına isabet eden 285.76 m2'lik iasmının ve yine 18.06 m2 plon yerinın 789.04 YTL bedelle Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı bu nedenle hat altına isabet eden ve belirtilen kamulaştırma be- deli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlü- ğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahke- memizde açıldığı, tebliğ veya tebligat yerine geç- mek üzere yapılan gazete ilanından itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemıne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, tebliğ veya tebliğ yerine geçmek üzere ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı ıdari yargıda iptal davası açanlann dava açtıklanm ve yürütmenin durdurulması karan aldıklannı belge- lendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tesbit edilen kamu- laştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamu- laştırma yapan idare adına tescil edileceği, yapıla- cak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştırma bedelinin ılgililer adına mahkemece belirienen Sürmene Ziraat Bankası şubesine yatınlmasına ve konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğı. kamulaştırma kanununun 4650 S.K.'la değişik 10. maddesi uvannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 22215 TC SÜRMEIVE ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2005/116 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili Av. Işıl Demir Güner tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve taşınmazın ida- re adına tapuya tescili davasında, kamulaştırma kanununun 4650 S.K.'la değişik 10. maddesi uyannca tensiben verilen ara karar gereğince, Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Çamburnu. Gök- çesu Mahallesi'nde bulunan parsel 1429"da kayıt- lı 359.00 m2 yüzölçümündeİb taşınmazın malik- lerinin Necati Yılmaz olduğu, söz konusu taşın- mazın hat altına isabet eden 359.00 m2'lik kısmı- nın 107.70 YTL bedelle Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı bu nedenle hat altına isa- bet eden ve belirtilen kamulaştırma bedeli ile irti- fak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, tebliğ veya tebligat yerine geçmek üzere yapılan gazete ilanından itibaren 30 gün içerisin- de kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Mü- dürlüğü'ne yöneltilmesi. tebliğ veya tebliğ yerine geçmek üzere ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanlann dava açtıklanm ve yürürmenin durdurulması karan aldıklannı belgelendirme- dikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinle- şeceği ve mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, yapılacak yar- gılama sonunda belirlenecek kamulaştırma bede- linin ilgililer adına mahkemece belirienen Sür- mene Ziraat Bankası şubesine yatınlmasına ve konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, kamulaştırma kanununun 4650 S.K.'la değişik 10. maddesi uyannca ilanen tebliğ olu- nur. Basın: 22213 TC SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005'115 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili Av. Işıl Demir Güner tarafından davalılar aleyhine açı- lan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında, kamulaştır- ma kanununun 4650 S K.'la değişik 10. maddesi uyannca tensiben verilen ara karar gereğince, Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Çamburnu, Gök- çesu Mahallesi'nde bulunan parsel 1428'de ka- yıtlı 1776.00 m2 yüzölçümündeki taşınmazın maliklerinin Necati Yılmaz olduğu, söz konusu taşınmazın hat altına isabet eden 1776.00 m2'lik kısmının 532.80 YTL bedelle Tedaş Genel Mü- dürlüğü lehine kamulaştınldığı bu nedenle hat altına isabet eden ve belirtilen kamulaştırma be- deli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdür- lüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mah- kememizde açıldığı, tebliğ veya tebligat yerine geçmek üzere yapılan gazete ilanından itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda düzeltim da- vası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, tebliğ veya tebliğ yerine geçmek üzere ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanlann dava açtıkla- nm ve yürütmenin durdurulması karan aldıklan- nı belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edi- leceği, yapılacak yargılama sonunda belirlene- cek kamulaşhrma bedelinin ilgililer adına mahT kemece belirlenen Sürmene Ziraat Bankası şu- besine yatınlmasına ve konuya ve taşınmaz ma- lın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkeme- ye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, kamulaş- tırma kanununun 4650 S.K.'la değişik 10. mad- desi uvannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 22212 PERŞEMBE ORHAN BURSALI AKP ve Neoliberalizm Aylardır kıvranıp durduktan sonra Israil üzerinden so- luğu Beyaz Saray'da alan Başbakan Tayyip Erdoğan'ı dinliyorum! O bir küresel "oyuncu" rolünde! Ama nasıl biroyuncu? Avrupa Bıriiği'neVVashington'dan seslene- rek 'Eğerdünya egemenliğı istiyorsan, beni üye almak zorundasın!" diyor. ABD'nın küresel polıtıkalan için de Türkiye'nın kaçınılmaz ve vazgeçilmez olduğunu vur- guluyor! Erdoğan, başkalannın vızyonunda kendine yer ara- yan "Küresel güçlere takviye kuvvet!". Geçen yıl Erdoğan farklı konuşuyordu, hem Beyaz Sa- ray'a hem Israil'e karşı.. ne oldu peki? Iktidarda güç kay- betti biryıl içinde. AB'de durumun Türkiye açısından da- ha da belirsizleşmesı ve ekonomıde de belirsizliğin gi- derek artyorolması, eksilen ABD desteğıne yeniden muh- taç haline getirdi Erdoğan hükümetini.. Onsuz ayakta kalamaz! Aynca Beyaz Saray'da "Acaba AKP'ye oynamaMa yanlış mıyaptık, bizyine orduya mı dayansak!" düşün- ceterinin yeniden ön plana çıkmaya başlaması da, AKP'yi telaşlandırdı... Aslında Erdoğan ile Bush arasında, küresel, sıyasal, dinsel ve ideolojik aynmlar, neredeyse yok gıbi.. Bu ger- çeği, AKP'nin egemenlen çok iyi bıliyor ve partryi yön- lendiriyorlar. Henüzbılmeyenler iseAKP'nin tabanı, hem mılletvekillerinin büyük çoğunluğu hem de çekirdek seçmenı! AKP hükümetı, siyasal ve ekonomik ideoloji olarak, Beyaz Saray'dan hiç farklı düşünmüyor. Her ikisi de li- beral ekonomici ve dinsel ağırlıklı. Dünyaya benzergöz- lüklerie bakıyorlar. Irak'ta kaderleri de birieşecekti, fa- kat Meclis'teki tabanı henüz o kıvama gelmemişti! AKP, küresel ekonomik anlayış bakımından tam bir neoliberal parti.. Fakat, ekonomik açıdan neolibera- lizm, bir kuvvet ekonomısidir ve esas olarak küresel ekonomiyi güdenlerin ve belııieyenlenn değirmenine su taşır!AKP'yi değeriendinrken hem bu aynm hem de par- tinin siyasal nitelığı dikkate alınmazsa, AKP'yi Avrupa ve ABD'deki "neoliberal merkezpartileri" ile kanştırmak yanlışlığına düşülür. Bizim gibı geri kalmış ülkelerde AKP tipi neoliberaliz- min ülke ekonomisini nereye taşıyabileceğı her zaman tartışma konusudur. Neoliberalizm, güçlü ülkelerde kü- resel olarak "ülke yaranna" çalışırken bızım gıbi ülke- lerde "herşeyde ülke yaran"r\a çalışması için özel ön- lem ve akıllı ekonomik polıtıkalar izlenmek zorundadır. • • • "Neoliberal AKP'nin, ekonomiden başka, "siyasal ayağı" da topaldır! AKP iç siyaset olarak daha çok "kendine neoliberal" konumdadır. Köktendinci kö- kenleri ve ihtiraslan, kendilennı "güçlü hıssettikleri" zaman depreşiyori Dinselleştirme politikalan öne çıkı- yor. "Her şeyi ete geçirme" ve her şeyi kendi inanış- lan doğrultusunda "gütme" politikalan o kadar güçlü ki, hertürlü neoliberalizm anlayışı, bu inanış karşısında if- las edebilir. AKP, iktidar gücünü, diğer odaklan kendine tabi kıl- makta kullanıyor. ömeğin "Basının Amiral Gemisi" Hür- riyet'i, uçağına almryori.. Burada "aslan terbiyecisi" ro- lünü üstlenıyor. Düşünüyor ki, "oana gelmeye mah- kûmlari". Parti'nin Istanbul İl Başkanı, bütün köktendinci ve- ya köktenci ideolojıilenn ortak karakteri olan "her şe- ye egemen olmak" ve "her şeyi yönetmek" mutla- kiyetçı felsefesini veya polıtikasını çok iyi dile getiriyor. Mehmet Mûezzinoğlu dıyor ki: "Millet 'üçübiryer- öe'yi verdi, ama bu bıze yetmez 'beşıbiryerde' lazım." Uçübiryerde: "Büyükşehir belediyeleri, ilçi beledi- yeleri ve merkezi iktidar"... Beşibiryerde: bunlara ek olarak, "Cumhurbaşkanlı- ğı ve bürokraside bazıyerter". Admı söyleyemiyor Yanı Türk Silahlı Kuvvetleri! "Beşibiryerdeyi elde edebılmek için akla ve sabra ih- tiyacımız var." Plan ve programlannı hiç saklamıyorlar. Iktidarda olmanın verdiği rahatlıkla bülbül gibileri Türk Silahlı Kuvvetlen de komutan katında "dinci görüşün" emnne girdiğinde, Türkiye çöktü demektiri Bugün ortalıkta popolannı oynata oynata ve Soros'un kuyruğunda dolaşan Pekergillerin o zaman soluğu ne- rede alacaklannı doğrusu merak edenm. Hangi Avrupalı bir neoliberal partide böylesine "her şeyi ele geçirme" ideolojısi vardır? Olgulan ve gerçek- leri görmeyen ve tahlıl etmeyen ucuz değerlendiımeler, ancak olgulan ve ufku karartır... AKP neoliberal bir Avrupa merkez partisi mi? AKP, ülkenın ekonomik yaranndan bihaber, iktidan- na her şeyi peşkeş çekebılecek nıtelıkte bir neoliberal görüşte, ama siyasal olarak köktenciliğini aşabilecek ve "liberal" henüz hiçbır işaret veremeyen "dinsel-siyasal otoriter" bir parti... Neoliberal siyasal rüzgân, yanından bile geçmemiş! Not AB'deki yeni durumu ele aldığım üçlemenın "AB ve Türkiye" son yazısı hafta başında artık!.. obursali@ cumhuriyet.com.tr REKTÖR FERİT BERNAY'DAN TEPKİ 'OndokuzMoyish karakma kampanyası' SAMSUN (Cumhuri- yet) - Ondokuz Mayıs Üni- versitesi (OM1T) Rektörü Prof. FeritBern^-, kamu- oyunun üniversite hakJan- da yanlış bilgilendirildiği- ni belirterek "Atatûrk il- kekri doğrultusunda ya- sahrçerçeveandeişiıniva- prjorum" dedi. Bernay, AKP Sarasun Mületvekiü Cemal Yıhnaz Demir ile 40 milletvekili- nin, "OMÜ'dekeyfi yöne- tim, kamu kaynaMannuı amaç dışıkuuanmuve kad- roJaşmaiddialaruıınaraş- onlarak ahnması gereken önlemterin belirlenmesT yönünde Meclis araştır- ması açılmasına ilişkin önergesini değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Üniversiteyle ilgili bu gelişmeleri "bir karalama kampanyası" olarak nitelendiren Ber- nay, şöyle konuştu: "Ka- muoyu. üniversite hakkın- da >^nlış bilgilendiriliyor. Kamuoyunda 81 araşür- ma gömlisinin işine son verüdiği sö>1eniyor. Bugü- ne kadar sadece 8 araşür- ma göre\lisinin süresi dol- duğu ve doktor unvanı al- dığı için bulunduğu kad- rolar boşalüldL Yüksek B- sansMe doktora kadrosun- da 252 ldşi \"ar. 2007de sü- residolacakkişiJervar.Egi- timleri tamamlanan kişi- lerin bu kadrolan boşalt- masızatenyasal birolay.Bfr araşürma görevlisi süresi- ni doidurunca arukdoktor unvanmı almıştır.*' Bugüne kadar ideolojik kadrolaşma yapmadıkla- nnı vurgulayan Bernay, "Üniversitemiz hakkuıda TBM\Tyearaşürma öner- gesi v«ren değerh" miüetve- Idtimi/in kardeşi burada, bu önergeuin alüna imza atan milletvekillerimizin deyakuılan burada eğitim anyorlar. Doğru bOdiğim yoldayım. Atafürk ilkeJeri doğrultusunda, Türkiye Cumhurijeti'nin öngördü- ğü yasalar çerçevesinde işi- mi >~apryorum. Bu konuda vicdanım çokrahat" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog