Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

9 hA_ZİRAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİV ET SAYFA HABERLER Tıran Tüysüz Amvatan'da • \INKARA (Cumhuriyet BHDSU) - Mart ayında CJ?"den istifa eden Şalmrfa Milletvekili Tunrjı Tüysüz Anavatan Pauısı'ne katüdı. Tüysüz, açklamasında. '"Bundan • soraid siyasi yaşamıma ye^veai bır siyaset ar*synşını temsıl eden Axav.atan Partisı'nde derınn ettırme karan a l c m " dedi. Böylece pauarain sandahe sayısı 13'. «laşırken kulislerde baz taağımsızlar dahil diJtr katılımlarla grup sayiina ulaşabileceği deprlendinnesi yapılıyor. İMretmene sideşme • v!NKARA (Cumhuriyet Bûosu)-TBMMMillı Egarn Komısyonu'nda. diiı ö»ğretmenlerın ataaasının dogrudan okdlara yapılmasma ili^üc yasa tasansı görişülerek kabul edildi. Bıra göre, öğretmenlerin ataaalan il, ilçe veya dorudan eğitim kurumuna yapüacak. Tasan üzerine de gcVrüş bıldiren CHP'li Benan Şimşek'in "Iıraınlara kadro veryorsunuz. öğretmenleri neten sözleşmeli çalıstınyorsunuz" dedi. BdetKyedeki yefti tartışması • ANKARA (Cumhurnet Bürosu) - Çankaya Beledrye Başkanı Muzaffer Er>ılmaz'a venlen yeihlerin gen alınması yöminde CHP'li üyelerin verdigi önerge geri çekılirken AKP Grubu'nun aym yöndeki önergesi reddedildi. Önerge üzerine konuşan Muzaffer Eryılmaz, bugün yetkileri 'isiemediğine dair' istemde buljnacağını söyledi. Barodan iptal istemi • VNKARA(AA)- Ankara Barosu Başkanlığı, Yakalama. Gözaltına Alma ve Ifade Alma Yönetmelıği'nde yer alan, '"kolluktabulunan soruşturma dosyası için yetkilı cumhunyet savcısının yazılı enm gerekir" cümlesinin iptali istemıyle Danıştay'da dava açtı. Dılekçede, "Yönetmelıkteki, 'kollukta bulunan soruşturma dosyası ıçin yetkilı cumhuriyet savcısının yazılı emri gerekir şeklindekı cümle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153., tnsan Haklan ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 6. maddesine aykındır" denildı. Gündoğan: TMSF AKP'nin çiîtiiği' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Necmettın Erbakan'ın danışmanı ve SP Genel Başkan Yardımcısı Mete Gündoğan, TMSF'nin, yönetimi kendisine geçen lOO'üaşkınşirkete aralarında AKP il, ilçe ve gençlık kollan başkanlannın da bulunduğu 800 kişi atadığını, atananlann 5 bin dolar maaş, yüklü harcırahlar alıp 5 yıldızlı otellerde toplantılar yaptıklannı belirtti. Gündoğan "AKP. TMSF'yi bır çıftlik olarak kullanmaktadır" dedi. Kaymakama suç duyurusu • MÎLAS (Cumhuriyet) - Muğla Barosu, Milas Anadolu Lisesi'nin şiir gecesinde Nâzım Hikmet'in 'Vatan Haini' şurini program dışı okuyan öğrenci Ç.C'nin gözaltına aiınması emrini verdiği belirtilen Kaymakam Hulusi Doğan hakkında suç duyurusunda bulunma karan aldı. Baronun oybirliğiyle aldığı kararda, "Kaymakam hakkında gereğinin yapılması istemiyle İçişleri Eakanhğı"na yazı yazılmasına karar vîrilmiştir" denildi. Tanm Bakanlığı'nda müşavirlik yaptığı dönemde 'belli görüşün elemanı olmakla' suçlandı Eker'in sicili kabanktLHANTAŞCI Mehdi Eker. ANKARA - Kabine değişik- liğiyle Tanm ve Köyişleri Ba- kanlığı'na getirilen Mehdi Eker' in bakanlıkta görev yaptı- ğı dönemdeki "kabank" sicili- nin yargıya taşındığı ortaya çık- tı. Müşavirlik görevinden alın- ması üzerine mahkemeye başvu- ran Eker'i, şu anda başında bu- lunduğu Tarım Bakanhğı'nın a b«Di görüşün elemanı ve pob- tik atamalann başrol ayuncu- su" olmakla suçladığı anlaşıl- dı. Eker'in takdirname alan da- ire başkanını almamış gibi gös- termekten hastalıklı buğdayın • Müşavirlik görevinden alınması üzerine mahkemeye başvuran Mehdi Eker'i, şu anda başında bulunduğu Tanm Bakanlığı'nın "politik atamalann başrol oyuncusu" olmakla suçladığı ortaya çıktı. Mehdi Eker'in birçok suçtan aldığı uyan ve kınama cezalannın af yasası ile silindiği öğrenildi. ithalatına izin vermeye kadar birçok suçtan aldığı uyan ve kı- nama cezalannın af yasası ile silindiği. yargılandığı davalardan da beraat ettiği kaydedildi. Tanm Bakanı Mehdi Eker, MHP'li Hüsnü\usuf Gökalp'in bakanlığı döneminde müşavir- lik görevinden alınmasının ardın- dan bu karann iptali için idari yargıya başvurdu. Baş\r uruyu görüşen Danıştay 5. Daire kara- nnda. Eker hakkındaki suçla- malar ve Tanm Bakanlığı'nın dikkat çekici savunmasıyla ilgi- li belirlemelere yer verildi. Eker'in davacı olduğu Tanm Bakanlığı, yaptığı savunmada, 19 kalem inşaat malzemesinin alımı ile ilgili olarak yapılan so- ruşturma sonucunda Eker hak- kında lüzumu muhakeme tekli- DANIŞTAY TRT atamasına durdurma ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) -Danıştay 5. Dairesi, M, Emin Kuz'un TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atan- masına ilişkın Bakan- lar Kurulu karannın yü- rütmesini durdurdu. Dairenin gerekçesinde. atamanın mevzuata ve hukuka uygun olmadı- gı vurgulandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) hukuk alanın- da temayüz etmiş iki adayından biri olan Prof. Dr. Hasan tşgü- zar. U TRT Yönetim Kurulu üyeiiğine atan- mamasma Uişkin işlem UeM. Emin Kuz'un bu göreve atanmasma Uiş- kin 27 Arahk 2004 ta- rihli Bakanlar Kurulu karannın" iptali ve yü- rütmenin durdurulma- sı istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay 5. Dairesi, davanın ilk aşamasını sonuçlandırdı. Daire- nin gerekçeli karannda, TRT Yasası'na göre, "temayüz etmiş kişiler arasmdan seçilen ve ata- nan" derulmek suretıy- le, hem teklıf hem de atama sırasında nitelik değerlendirmesinin ya- pılması gerektiğinin vurgulandığı kaydedil- di. Davacı Işgüzar ile Emin Kuz'un hukuk alanındaki çalışmala- nna yer verilen karar- da şöyle devam edildi: "Bakanlar Kuru- lu'na önerilen iki aday- dan davacınıa, yönetim kurulu üyeliğine atana- bttme konusunda önce- KkMyasalkoşulobn 'hu- kuk alanında temayüz etmiş bir kişi' olduğu, atanan kişinin ise hu- kuk alanında bu koşu- hı taşımadığı sonucuna vanlmaktadır." Danıştay 5. Dairesi, Kuz'un TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atan- masuıa karann yürüt- mesini 1 'e karşı 4 üye- nin oyuyla durdurdu. MÜCADELEYE DEVAM! Kadın örgütlerinin "1 Haziran'da Türk Ceza Kanunu değişiyor. O halde mücadeleye devanT ilanında Da- nimarka, lsviçre, Kanada ve Norveç büyükelçUikkrinin adian da yer alıyor. (Fotoğraf. KORAY AVCI) BüyükelçiliUerin TCYilanlarındayeralması tepkiye neden oldu Dışişleri açıklama istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "1 Haâran. Türk Ceza Kanunu Değişiyor. O HaMe Mücadeleye Devam!" başlıklı ilanlarda, kadın örgütlenyle bırlıkte Danımarka, Isviçre, Kanada ve Norveç büyükelçiliklerinin adlannın yer alması Türkiye'nin tepkisıne neden oldu. Dışişleri Bakanlığı önceki gün büyükelçilikleri telefonla arayarak bilgi aldı. Bakanlık dün de Danunarka Büyükelçisi ve 3 ülkenin maslahatgüzannı çağrrarak konunun aynnhlannı sordu. Edinilen bilgilere göre büyükelçiler, kadın sivil toplum örgütlerinin "TCK'yi tanıtma" projelenne katkıda bulunduklanm belirtirken "Ancak ilandan ve içeriğinden haberimiz yoktu. Büyükelçiliklerin isimleri ilanda >anhşhkla yer ahmş. BüyüketçüDder, TCK Kadın Platformu'nda gibi bir izlenim oluşmuş. Bu yanhş aniaşüma için üzgünüz" açıklamasını yaptılar. Dışişleri Bakanlığı'nın, büyükelçilerden olayla ilgili kamuoyuna açıklama yapmalannı istediği öğrenildi. tlİc olarak başkent sokaklannda yer alan tartışmalı ilanlann 81 ile de gönderilmiş olduğu öğrenildi. tlanlarla birlikte, TCK hakkında bılgilerin de yer aldığı kapsamlı broşür ve CD'ler, illerdeki kadrn örgütlennin temsilcilerine iletildi. TCK Kadın Platformu'nda, aralannda Çağdaş Kadrn ve Gençlık Vakfi, Ankara Barosu Kaduı Haklan Kurulu, Kadın Siyasetçileri Derneği, Türk Kadınlar Bırliğı. Uluslararası Af Örgütü, Uçan Süpürge ve Mazlum-Der'in de bulunduğu yaklaşık 30 kaduı sivil toplum örgütü yer alıyor. fi getirildiği. takdirname alan bir daire başkanını takdirname almamış gibi göstermesi üzeri- ne Eker'e uyarma cezası veril- diği belirtildi. SaMinmada, "has- tahkh buğday " ithalatı ile ilgili soruşturma sonucunda Ekerhak- kmda lüzumu muhakemesinin ve kınama cezası ile cezalandınl- masınrn önerildiğine; ilaç ruh- sat süresinin me\zuata aykm olarak uzatıhnası nedeniyle ya- pılan soruşturma sonucunda da uyarma cezası verildiğine işaret edildi. Tanm Bakanlığı, Eker'in yar- gılamalar sonucunda beraat et- mesinin, disiplin cezalannın ise af yasası kapsamına gir- mesininbunlann yok sa- yılmasını gerektirmeye- ceğini savunarak "da\"a- cuun (Eker) yürüttüğü görev esnasında politik hareket ettiği, bakanhk makamına yardımcı ol- madığı, takdir \ etkisinin kamu yaran ve hizmet gerekkri gözetilerek kuJ- üuukuğı, adı geçenin ta- mamen shasi değerlen- dirmeler ile çeşitli ma- kamlarda bulunduğu, belH görüşün elemanı ol- manmyaıundagörevyap- üğı dönemde bakanhğm politik atamalann başrol oyuncusu olduğu* görü- şünü ileri sürdü. Mehdi Eker, bakanlık müşavırliğinden alınarak Ankara Valiliği emrine veteriner olarak atanma- sının "kasti,ke\Tı\ı e siya- si" niteük taşıdıgını savu- narak af kanunundan ya- rarlandığım ve disiplin cezalannın sicilinden çı- kanldığını belirtti. Kararda, Eker'in daha önceki görev lerinden do- layı haklanda fezleke, in- celeme raporu, disiplin soruşturma raporu dü- zenlendiği arumsatılarak "bu raporların içeriğj de dikkate atanarak, görevin önemiveözeDiğigözetile- rek, hizmeü'n daha etkin \ e verimh' yürütühnesini sağlamak amacıyla adı geçenin bakanhk müşa- Nİrtiğigörevinden ahndı- ğı anlaşüdıgmdan" gö- revden alınma karannın iptaline yer olmadığına 13 Haziran 2002 tarihin- de oybhiiğiyle karar verildi. Başbakan'ın ABD gezisinde 8 kurumdan isme öncelik vermesi dikkat çekti Erdoğan gazeteci seçiyor• Erdoğan'ın başdanışmanhğına ve sozc getirilen Akif Beki, Başbakan'ın bundan sonra gezilerinde her seferinde 7-8 gazeteciyi beraberinde götüreceğini bildirdi. ANKARA (Cumhuri- yetBürosu) -Başbakan Re- cepTayyip Erdoğan, ABD gezisinde uçağında 8 ga- zeteciye öncelik vermesi dikkat çekti. Uçağa gaze- tesinden hiçbir temsilci ahnmayan Hürriyet Ga- zetesi Genel Yayın Yönet- meni ErtugrulOzkök, Er- doğan'ın başdanışmanlığı- na ve sözcülüğüne getiri- len AkifBeki'nin, Başba- kan' ın bundan sonra gezi- lerinde her seferinde 7-8 gazeteciyi beraberinde gö- türeceğini açıkladığını bil- dirdi. Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan'ın, pazartesi günü kendisuıı Washing- ton'a götüren ANA uça- ğında yalnızca 8 gazeteci- ye yer vermesi tartışmala- ra neden oldu. Erdoğan'ın uçağında şu isimler yer al- dı: Nazlı Dıcak (Dünden Bugüne Tercüman), Bflal Çetin (Vatan), Fehmi Ko- ru (Yeni Şafak), Ekrem Dumanlı (Zaman). Ash Aydmtaşbaş (Sabah), Mu- rat Yetldn (Radıkal), Ha- san Cemal (Milliyet), Fu- atBol(Türkiye). Hûrriyetten sitem Erdoğan'ın gazetesin- den hiçbir ismi yanına al- madığı Hürriyet Gazetesi Genel Yayjn Yönetmeni Ertuğrul Özkök, önceki günkü yazısında konuya değindi. Yaasmda gazete- sinden kimsenin uçağa ahnmaması üzerine kendi- lerinde gazeteler arasrnda aynm yapıldığı yönünde bir kuşku doğduğunu an- latan Özkök, Başbakan'ın Başdanışmanı ve Sözcüsü Akif Beki'nin kendisini arayarak konuyla ilgili bil- gilendirdiğini kaydetti. Öz- kök, Beki'nin kendisine Başbakan'ın bundan son- raki dış gezilerinde her de- fasında 7-8 gazeteciyi be- raberinde götürme karan aldığını söylediğini ve her gezide uçağa farklı isim- lerin almacağını bildir- diğini duyurdu. Hükümet, çıkarmak istediği bazı yasalarda CHP'nin engelinden kurtulmayı planlıyor AKP'den Hçtüzük 9 tehdidiEMİNEK4PLAN ANKARA - TBMM tatile girmeden önce Bankalar Yasa Tasansı ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ya- sa Tasansı'nı çıkarmak isteyen AKP yönetimi, CHP'nin uz- laşmaya yanaşmaması duru- munda TBMM Içtüzüğünü değiştirmeyi planlıyor. TBMM'nin tatile gireceği 1 Temmuz'a kadar 10 yasa tasa- nsuıı çıkarmayı planlayan AKP hükümeti, bazı tasanlann kap- samlı olması nedeniyle CHP'nin engelleme yapması olasılığından kaygı duyuyor. • İçtüzükte yapılacak değişiklikle çok maddeli tasanlann muhalefet engeline takılmadan "kapsamlı yasa" olarak kısa sürede TBMM'den geçiriljnesi hedefleniyor. AKP, Meclis'i hafta sonlan da çalıştrrmaya hazırlarnıyor. Hükümet, henüz komisyonla- sansı, kalkınma ajanslannm kanlması zor görünüyor. AKP nn gündeminde olan Bankalar Yasa Tasansı ile Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasansı başta olmak üzere Anayasa Mahke- mesi'nın iptal ettiği Belediye Yasa Tasansı'nı öncelikli ola- rak yasalaştrrmak istiyor. Bu tasanlann yanı srra Kadastro Yasa Tasansı, Kentsel Dönüşüm Yasa Tasansı, Cumhurbaşka- nı Ahmet Necdet Sezer'üı ve- to ettiği TÜBİTAKYasası, me- mura sicil affi öngören yasa ta- kuralmasına ilişkin yasa tasa- nsı, Malıye Bakanı KemalUna- kıtan'a af getiren kamu ala- caklannın tahsiline ilişkin ya- sa tasansı ile Tanm Sigortala- rı Yasa Tasarısı'nın da TBMM'den çıkanlması hedef- leniyor. Çok maddeli tasanlar olma- sı nedeniyle Bankalar Yasa Ta- sansı, Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasansı ile Belediye Ya- sası'nın 1 Temmuz'a kadar çı- hükümeti, özellikle Genel Sağ- lık Sigortası Yasa Tasansı'na karşı çıkan CHP'nin engelle- me yapması olasılığına karşı TBMM Içtüzüğü'nü değiştir- meyi tartışıyor. AKP'nin 1 Temmuz'akadar çıkanlacaktasanlarla ilgili ola- rak CHP'ye uzlaşma önerisi götüreceği, CHP'nin uzlaşma- ya yanaşmaması durumunda içtüzügü değiştınneyi planla- dığı kaydedildi. TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunun içtüzük değişikliği önerisiyle, dahaönce Anayasa Mahkeme- si'nin iptal ettiği "temelyasa" kavTamı yerine "kapsamh ya- sa" kavramı getiriliyor. Böyle- ce, çok maddeli tasan ve öne- rilerin TBMM Genel Kuru- lu'nda kısa sürede görüşübne- si sağlanacak. AKP, içtüzük değişikliğinin yanı sıratasanlan yasalaştırmak için hafta sonlan da çahştır- mayı planlıyor. Tasanlann 1 Temmuz'a kadar yetişmemesi durumunda Meclis'in çalışma süresini 15 Temmuz'a kadar uzatmayı da değerlendiriyor. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA v Ben Laik Değilim../ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın içinden ge- çenleri dün sabah öğrenip bir hayli rahatladım... Başbakan ne diyor: "Insan olarak laik değilim ama laik düzeni ko- rumakla yükümlüyüm..." Güzel!.. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin baş- bakanı, "laik" değil ama laik demokratik Cumhu- riyet'i korumaklayükümlü olduğunun bilincinde... Laik Cumhuriyet'i koruyor(!) Başbakan... Bir AKP milletvekili "eski solcu olduğu günleri" anımsayıp Meclis kürsüsünden Nâzım Hikmet'in "Vatan Haini" şiirini okuyor, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Milaslı öğrenci Ç.C'nin gözaltına alınmasını eleştiriyor... AKP milletvekili Süleyman Gündüz, Başbakan Erdoğan VVashington'a indiği saatterde Nâzım Hik- met'in şiirini çoktan okumuştu... Süleyman Gündüz keyifliydi... Nâzım'ın "Amerikan emperyalizmininyan sömür- gesiyiz dedi Hikmet" dızelerinden etkilenen CHP milletvekilleri, AKP'li Gündüz'ü alkışlamışlardı... Ve Başbakan Erdoğan, dayalı döşeli, yatakoda- lı özel uçağında ne demişti bir gazeteciye: Türkiye-ABD ilişkilehnde hiçbirsorunyok. Tûr- kiye'de anti-Amerikanizm yapan CHP'dir..." Acaba? Yazılanlara çizilenlere bakıyorum... AKP'ye yakın kalemlerin yazdıklan ilginç: "Washington, AKP'ye güvenmiyor..." Demek ki Erdoğan, Bush'un karşısında güven tazeleyecek... Işin üzüntü verici bir yönü de var: Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da Laura Bush'la çay içemeyecek... Nedenini merak edenlere hemen yanıt vereyim: "Emine Hanım, Şam gezisinde Esma Esad'/â buluşup çay içmiş..." Laura Hanım, Emine Hanım'ı cezalandınyor... • • • Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin "laik olmayan" başbakanı laik düzeni nasıl koruyacak? Eşi Emine Hanım, sıkmabaşı vetopuklannadek inen giysileriyle Washington'da dolaşırken sanı- nm Atatürk Cumhuriyeti'nin çağdaş(!) Türk kadı- nını temsil ediyordu... Kuran kurslan, tekkeler, zaviyeler, medreseler!.. Iskenderpaşa Dergâhı!.. Işık Evlen, okullar, yurtlar, pansiyonlar... Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullann uygula- malı din dersleri!.. Kaçak Kuran kurslan!.. Tarikat şeyhlerinin vekâleten okul müdüriüğü yapan müritleri!.. Ozel kadın hastaneleri... Peki, tek derdi hukukun üstüniüğünü, laik Cum- huriyet'i, sosyal devleti korumak ve geliştirmek olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ni- çin kızıyor bu "laik düzeni korumakla yükümlü" ol- duğunu söyleyen, "Ben laik değilim" diye de not düşen Başbakan? Laik devletle "llımlı Islam Modeli" bir arada na- sıl olacak? Kaçak Kuran kurslanyla mı, uygulamalı din ders- leriyle mi, okul müdürlüğüne atanan tarikat mürit- leriyle mi? Laiklik kavramını aynşma olarak gören bir ide- oloji Türkiye'yi ortaçağın karanlığına götürür!.. Bir yandan yasadışı Kuran kursu açan yo- bazlann sırtmı sıvazlayacaksın, öte yandan "Sen laik değilim ama laik düzeni korumakla yü/cüm/ü- yüm" diyeceksin, Cumhurbaşkanı Sezer'e de mey- dan okuyacaksın... TÜBlTAK'ta, YÖK'te, Kızılay'da, Adli Tıp Ku- rumu'nda, devlet okullarında yapmak istediğin nedir, açıklar mısın? Terör hortladı... Bir haftada 14 gûvenlik görevlisi şehit oldu... Ne diyor ABD, PKK konusunda? ABD, PKK'yi terörörgütü olarak görüyorama Ku- zey Irak'ta her türiü desteği veriyor... ABD somut bir eyleme niçin geçmiyor? • • • Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, günübirlik polrtikalarla zaman geçiriyor... ABD'nin istekleri açık: "Israil'le çokiyi geçin, destek ver. Ortadoğu ve Asya 'daki enerjikaynaklannı ele geçirmemde ba- na yardımcı ol. Iran'ı, Suriye'yi dışla. Bu iki ülke benim yeni hedefım. llımlı Islam en geçertiyol, bu- nu unutma..." Hem milliyetçi hem de Islamcı öğeleri içinde banndıran işsiz ve yoksul AKP seçmen tabanı- nı nasıl ikna edecek Erdoğan? Israil'in elinden tutup demok- rasi ve özgürlük şarkısı söyle- yerek mi, ABD'nin tüm buy- ruklannıyerine getirerek mi, işsizliği ve yoksulluğu önleye- rek mi, kaçak Kuran kurslannı açanlara göz kırparak mı, laik- Itğin altını oyarak mı? hikmet.cetinkayaacumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA 'ÖcalanTürkiye'de yargılama istemiyor' tstanbulHaberSer- visi-Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öca- lan, avukatlan aracılı- ğı ile yaptığı açıkla- mada, şu anki Türkiye koşullannda yapılacak bir yeniden yargılan- mayı kabul etmeyece- ğini belirtti. Avukatla- n ise savunma hakkı- nın ihlal edildiği ge- rekçesiyle görüşmele- re gitmeyeceklerini açıkladı. Avukatları Doğan Erbaş ve Fffat Aydın- kaya, Öcalan'm yeni- den yargılanma konu- sundaki görüşlerini bil- diren bir toplantı dü- zenlediler. Asmalımescit'teki Asrın Hukuk Büro- su'nda yapılan toplan- tıda konuşan Avukat Doğan Erbaş, Öca- lan'uı söz konusu ko- şullarda Türkiye"de ya- pılacak yeniden yargı- lanmayı, kamuoyunu aldatmaya yönelik mi- zansenden öteye geç- meyeceği düşüncesiy- le kabul etmeyeceğini açıkladığnıı kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog