Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE HABERLER DUINYADABUGIM ALİ SİRMEN Yeni AB'ye Doğru... PARİS - Fransa ve Hollanda'daki referan- dumlardski "hayır" sonuçlannın ardından, In- giltere Dışişleri Bakanı Jack Stravv'ın da, "her şey açıklığa kavuşana kadar, AB Anayasa- sı'nın onaylanrna sürecinin askıya alındığı, re- ferandurnun yapılmayacağını" açıklamasıyla yeni bir Avrupa sürecinin başladığı konusunda gözlemcilerin hiçbir kuşkusu kalmadı. Hemen belirtmek gerekir ki, Ingiliz gazetele- rinin yayımladıkları son kamuoyu yoklaması sonuçlanrıa göre, Ingilizlerin yüzde 72'si, ana- yasaya "hayır" deme egilimindeydiler. Son seçimlerden galip, ama zayıflamış çı- kan Tony Blair için böyle bir sonuç siyasi ha- yatının d a sonu demek olacak ve Blair yerini Maliye Bskanı Brown'a bırakmak zorunda ka- lacaktı. Fransız ve Hollanda'nın "hayır"\armm, Tony Blair'in çok işine yaradığı açık. Bu örneği başka ülkelerin de takip etmesi bekleniyor. Ayrıca unutmayalım ki, anayasayı referan- duma gitmeden parlamentosunda onaylamış olan Almsnya'da da kamuoyunun çoğunluğu, eğer oyuna başvurulmuş olsaydı, "hayır" di- yecekti. Ayrıca Italya'da Berlusconi hükümetinin Sosyal Güvenlik Bakanı Roberto Maroni'nın Italya'nın Avro'yu bırakarak lirete dönülmesini ima eden bir açıklama yapması da son dere- cede anlsmlıdır. Adının açıklanmasını istemeyen bir Fransız sosyalist politikacı, yaptığımız görüşmede, gi- dişin, Avro'nun tek para olması yerine ortak para haline gelmesine doğru yöneldiğini söy- lüyordu. • • • Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda halkın yeni düzenlemeye karşıtlığını ıskalayarak bir şeyin değişmedigini söylemek pek doğru olmasa gerek. Chirac ile Schröder'in Berlin buluşmalann- dan sonra, Avrupa'nın inşasına devam edile- ceğini söylemelerinin de, bu durumda pek kıymeti harbiyesi kalmıyor. Artık açıkça görmek gerekir ki, politik Avru- pa Birliği bir süre için rafa kalkmakta, AB'den AET'ye doğru yeni bir yöneliş başlamış bulun- maktadır. Yani son yıllardaki gelişmeler tersine dön- müş bulunuyor. Ingiltere'nin de istediği zaten buydu. Fransa ile Almanya, politik Avrupa'da diren- seler bile ortaya iki Avrupa iradesi çıkacağı kesindir. Böyle bîr gelişmenin AB Anayasası'na hayır diyen çeşitli ülke seçmenlerinin hepsini tam olarak tatmin edeceğini söylemek de müm- kün değil. Çünkü birçok seçmeni ve özellikle de iş umudu az olan gençlerle ekonomik sıkıntıyı en fazla hisseden dar gelirlilerin, şikâyetine ne- den olan etkenlerin yani küreselleşmenin do- ğurduğu sonuçlann bu tür bir gelişme ile dü- zelmesini beklemek hayalciliktir. örneği n , Fransa'da "hayır" ülkeyi Ingilte- re'deki Thatcher uygulamasına benzer ultra liberal bir döneme sokacak olan Sarkozy'i güçlendirmiştir. • • • Belki, Fransa'daki ulusal egemenlik savunu- cusu Le Pen ve de Villiers gibilerin istediği sonuç olacaktır bu. Siyasi Avrupa'nın sona ermesinden sonra, genişleme sürecinin de bir süre için de olsa duracağını söylemek pek yanlış olmasa gerek. Ama siyasette ebediyen sabit kalan hiçbir şey yoktur. Zaman içirde, daha gevşek bağlarla birbiri- ne bağlı ülkelerden oluşan, başka bir deyişle bir gümrük birliğinden öteye geçmeyen bir Avrupa'nın snıriannın genişlemesi, politik Av- rupa'ninkinden daha kolay olacaktır. Olaya t>u açıdan bakınca, gelişmenin uzun vadede, ilk bakışta sanıldığının aksine, Türki- ye'nin d a h a lehine olduğunu söylemek bile mümkündür. Tabii bunun için Türkiye'nin iyi kötü AB'ye doğru yönelen bir politika izlemesi gerekir ki, bugün için söz konusu olan bu değildir. Tam tersine, Erdoğan Türkiyesi, gittikçe ar- tan bir biçimde, Islami ve otoriter bir rejime doğru yönelmektedir. AKP b u yolda devam ettiği sürece, Avru- pa'daki hiçbr gelişmenin Türkiye'ye yaraması tabii ki söz konusu olmayacaktır. asirmença cumhurtyet.com.tr Sermaye Piyasası Kurulu'nun sert önlemler taşıyan tasansı 1.5 yıldır Başbakanlık'ta bekletiliyor Islami holdinglere korumaMURAT KIŞLALI ANKARA - AKP'nin Meclis'te "İslami Holding ve SPK'nin bu işte- kisorumluluğunu'* araştırmak ama- cıyla bir komisyon oluşturmasına karşın sorunun çözümü için Serma- ye Piyasası Kurulu (SPK) tarafindan hazırlanan bir tasan taslağını 1.5 yıl- dır Başbakanlık'ta beklettiği ortaya çıktı. SPK Başkanı Doğan Cansız- lar tasan taslağını 1.5 yıl önce Baş- bakanlık'a gönderdiklerini belirte- rek "Niye bu zamana kadar yasa- laşmadı onu büemem. Muhatabına sorun" dedi. Meclis'teki komisyonun çahşma- lannı takiben 1 -2 ay içinde tasany- la ilgili kesin sonuç alınmasını bek- • SPK'nin îslami holding mağdurlannı kurtarmak için hazırladığı tasan taslağı hükümet tarafindan 1.5 yıldır Başbakanlık'ta bekletiliyor. Taslakla SPK'ye kayıt yaptırmayan İsiami holdinglere mahkemece kayyım ve yönetim atanması gibi sert önlemler hüküm altına aluııyor. lediklerini söyleyen Cansızlar, "Ye- şil sermaye konusunda tedbir alma- dığımız doğru değfl. 1996'dan beri bu işin peşindeyiz. Müdahale ettik" di- ye konuştu. SPK tarafindan Aralık 2003'te Başbakanlık"a gönderilen yasa tasan taslagında şu düzenle- meler yer alıyor: • SPK'ye kayıt olmaksızın halka arz yapan şirketlere. topladıklan pa- ra tutannı ve gerçek hak sahiplerini gösterir listeleri hazırlayarak kuru- la vermeleri için 6 ay süre tanınacak. • Bu bilgileri vermeyen ya da yan- lış bilgi veren şırketler hakkında ku- rul mahkemeye başvurarak yönetim kuruluna bir üye ve toplanan para miktan ile hak sahiplerini ve hisse- lerini belirleyecek tespit komisyonu atayacak. • Tespit komisyonu hak sahiple- riyle toplanan para miktannı belir- leyemezse, veya şirketin mali duru- munun ciddi suretle zayıfladığı ku- rulca tespit edilirse, mahkemeden şirket mal varlığını idare eönek üze- re üç kilişilik bir kayyım heyeti atan- ması istenecek. • Şirket yönetim kurulundan da bir temsilcinin bulunduğu kayyım he- yetinin atanmasıyla şirket yasal or- ganlannuı görevi sona erecek. Kay- yım heyeti şirketin alacak ve borç- lannı içeren mal varlığını tespit ede- cek ve şirketin faaliyetine devam edip edemeyeceği konusunda görü- şünü mahkemeye bildirecek. • Mahkeme şirketin faaliyetleri- nin devamına veya iflasına karar ve- recek. Faaliyete devam karan alınır- sa şirkete yönetim kurulu atayacak. Yönetim kurulu şirket hisse senet- lerinin kayda alınması için SPK'ye başvuracak, hisse senetlerini hak sa- hiplenne dağıtacak ve şirketin borç- lannı tasfiye edecek. • Taslağa göre genel kurulun ko- lay toplanması için Türk Ticaret Ya- sası'na göre ilk toplantıda sermaye- nin 1'2'si yerine 1'4'ünün temsili yeterli olacak. îkinci toplantıda ise sermayenin 1/3'ünün toplanması şartı kaldınlarak toplantı yeter sayı- sı aranmayacak. • Bu dönemde şirketin işlerine devam edebilmesi için devletin ka- mu hukukundan doğan alacağı da- hil, takip yapılmayacak. Şirketin if- lasına karar verilmesi halinde önce- likle tasarruf sahiplerinin alacakla- n ödenecek ve şirketin esas yönetı- cileri doğan zarardan tüm mal var- lıklanyla sorumlu olacaklar ve bun- lann da iflasına karar verilebilecek. DÎYARBAKIR 'Bizi de kapotın' desteği DİYARBAKIR (Cum- huriyet Bürosu) - Diyarba- kır'daki sivil toplum ör- gütleri kitlesel bir eylem- le kapaulma karan verilen Eğitim-Sen'e destek ver- di. tHD, kapanlma gerek- çesi olarak gösterüen ana- dilde eğitim hakkını ken- dilerinin de savunduğunu belirterek tt Bizi de kapa- tin" dedi. Demokrasi Platformu bünyesindeki 100'den faz- la sivil toplum örgütünün temsilcisi dün Dağkapı Meydanf nda toplandı. "Eğitim-Sen kapatıla- maz", "Anadil hakkı en- geDenemez" dövızleri ta- şıyan göstericiler sık sık "Banşa bir ses çift tarafb ateşkes" sloganı attı. Sivil toplum örgütleri temsil- cileri adına konuşan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş de- mokratikleşme yolunda atılan adımlann "adeta bir düğmeye basdmışça- suıa" geri gitmeye başla- dığını belirtti. Eğitim-Sen hakkındaki kararla de- mokratik değerleri savu- nan bütün kurumlar hak- kında fıili bir kapatma ka- ran verildiğini ifade eden Demirtaş,"Yanbş olan şey anadilde eğirimi savun- makdeğil, bunaengel teş- kfl eden anayasanm 42 'nci maddesini korumaya ça- hşmaktır. Eğer anadilde eğitimi savunmak suç ise bugün biz de buradan bu suçu iştiyoruz. Biz de ana- dilde eğitimi savunuyoruz. Bizi de kapaün" dedi. Mücadaleye devam ede- ceklerini \-urgulayan Eği- tim-Sen Diyarbaİor Şube Başkanı İhsan Babaoğlu da tüm demokratık ku- rumlann birükte verece- ği destekle karann geri ahnacağına inandıklannı söyledi. ÎĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN HÜKÜMETİN YORUMU i Satdıkböbrek<> eylemi uhkık dışı • Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, organlann satıhnasının Türk toplumunun örf ve âdetlerine uygun olmadığını belirterek 'satılık böbrek' eylemini 'adap ve ahlak dışı' olarak nitelendirdi. EMtSEKAPLAN ANKARA-Devlet Ba- kanı ve Başbakan Yardım- cısı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Tayyip Erdo- ğan a "satılık böbrek" pankartı açarak tepkı gös- teren kişinın Türk yurt- taşlığının onurunu zede- ledigini söyledi. CHP Antalya Milletve- kıli Feridun Baloğiu. "sa- ohk böbrek" pankartı aça- rak eylem yapan yurttaşa "Kusura baknıa hemşe- rim, burası sakatatçı dük- kânı değü" dıyerek tepki gösteren Başbakan Erdo- gan'a "Tüm vatandaşla- Personel atanmaması nedeniyle yüzde 18'i kapısına kilit vurdu Kütüphanelere AKP darbesi EMtNEKAPLAN ANKARA - Kamu kurum ve kuruluşlanna 76 bin kişinin ata- masmı yaparak kadrolaşma re- koru kıran AKP hükümetinin. personel ataması yapmaması ne- deniyle kütüphanelerin yüzde 18'ikapandı. Türkiye genelinde 1433 kütüp- haneden yüzde 86'sında ise kü- tüphanecilik eğitimi almış uz- man personel eksikliği yaşanı- yor. Kültür ve Turizm Bakanlı- ğı, 3 Kasım seçimlerinden beri emekli olan 466 personelin ye- rine ise yalnızca 148 kişi atadı. Kültür ve Turizm Bakanı Atfl- laKoç'un CHP Grup Başkanve- kih KemalAnadol'un soru öner- gesine verdiği yanıt, kütüphane- lerin içler acısı durumunu orta- ya çıkardı. Kemal Anadol, 3 Ka- sım 2002 seçimlerinden itibaren halk kütüphanelerinde kaç per- sonelin emekli olduğunu, yeri- ne kaç personelin atandığını, Türkiye genelinde 1433 kütüp- haneden kaçının kapalı olduğu- nu, kütüphanelere neden uzman personel atamasının yapılmadı- ğını sordu. sonel olmadığı için, 4'ü bina ye- tersizliği ve 7'sinin de onanm ne- demyle kapalı olduğunu kayde- den Koç, "Bu kütüphanelerin £a- aüyete geçirilebilmesi için gerek- B personel kadrolaruun sağlan- ması, sağlanıncav^a kadar da hiz- mederin geçici personel fle \e- • Türkiye genelinde 1433 kütüphanenin yüzde 86'suıda uzman personel bulunmuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, emekli olan 466 personelin yerine yalnızca 148 kişi atadı. Kültür ve Turizm Bakanı Koç, 3 Kasım seçimlerinden bugüne kadar halk kütüphanelerinden 466 personelin emekli olduğu- nu, kütüphanelerde boş bulu- nan kadrolara 148 personel atan- dığını belirtti. Türkiye genelinde 1433 halk kütüphanesinden 259 'unun per- rilmesi çahşmalarnnız sürdürül- mektedir" dedi. 1433 kütüphaneden 1234'ün- de kütüphanecilik eğitimi almış uzman personelin bulunmadı- gını kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç. Anadol'un "Halk kürüphanelerine uzman personel ne zaman atanacakör " sorusuna şu yanıtı verdi: "Bakanhğima bağh ve şu an- da geçici kapah olan halk kütüp- hanekrinin bir kısnıı mahaln idarelerce binası bakanhğuna en az 25 \ıl tahsis edilmiş \t per- sonel atanıncaya kadar en az B- se mezunu bir kişi görevlendi- rihnek sureth k teknik hizmet, demirbaş. donanım ve kitaplar bakanhgınıca sağlanarak açıl- mışür. Daha sonra Başbakanhk tasarruf tedbirleri nedeniyle personel atanmamasu mahalB idarelerce göreN lendirikn per- sonelin geri çekilmesi, istifa, emekMk, nakil ve tayin gibi ne- denlerden dola\ı kütüphaneler geçici olarak kapanlmıstır. Ka- pah olan halk kütüphaneleri- nin tekrar hizmete açümasıiçin mülki idare amirierhle müşte- rek proje cabşmalanmız devam etmektedir." ra gecünini sağla>-abilece- ğl birugraş butnıakiçin ça- ba göstenneniz gerekir- ken çaresizlikten böbreği- ni saüşa çıkaran bir va- tandaşa, bu biçimde yanıt vermeniz, iktidannızın so- runlara çözüm buhna ko- nusundaki umutlan sizin de kaybetmekte olduğu- nuz anlanuna mı geunek- tedir?" dıye sordu. Erdoğan adına yanıt ve- ren Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, ülke- de işsizliğin ciddi bir so- run olduğunu kendileri- nin de bildiğini, bu konu- da çok kısa sürede esaslı bir gelişme beklemenin de fazlaca iyimserlik ola- cağını söyledi. Şahin, şu görüşleri dile getirdi: "Her ne kadar sıkmü içerisinde olursak olabm, bizce kutsal sayilan organ- larımızı nıaddi karşıhk olarak fedaetmemiz Türk toplumunun örf ve âdetle- rine, gelenekkrine ve kut- sal değeıierine u\gun düş- meyeceğinin bilinci içeri- sinde ohnamız gerekir." Şahin, "Söz konusu va- tandaştan ve kamuoyun- dan özür dikyecek misi- niz" sorusuna ise şu yanı- tı verdi: "Şanh tarihmü- ze bakbğımız zaman, ca- nmuzıveya vücudumuzun herhangibir parçasmı an- cak vatanunızı saMuıma niyetiyle sa\~aş meydanla- nnda feda eden yegâne bir toplum olduğumuzu gö- rürüz, Bu itibarla, söz ko- nusu ifadenin bir Türkva- tandaşına \ akışnıadığını ve bahsi geçen vatandaşm bu tür ifadeyi kullanarak Türkvatandaşağmm onu- runu zedelediğini vurgu- lamakiçin kuDanıhnışur.'' 65 ÜLKEDEN 700 KATILIMCI Küresel Güvenlik Konferansı başlıyor tstanbul HaberServi- â-RektörLerrı de arala- nnda bulundkğu akade- misyen, biiroirat ve po- hslerinkatılacağı "tstan- bul Demokraâ ve Küre- sel Güvenlik Konferan- sı'' bugün başiyor. 65 üJ- keden 70O kîhhmcıııın bulunacağa lonferansta 45 oturum ve 12 yuvar- lak masa toplintısı yapı- lacak. Konferansa Jişkinbilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğö Eış llişkiler Daıre Başk^nı Recep Göltekin, geçsn mart ayı itibanyla dün/ada banşı koruma adıma catkısı olan ülkeler smra amasında Türkiye'nijn 3. olduğunu söyledi. TOrkıye'de tcp- lantılann yaoılacağmı söylediklericie yurtdı- şındakilerin kendilerine ilk olarak "gmenük" ko- nusunu sorduklannı be- lirten Gültekın, "Biziste- digimiz kadar 'Burada güvenlik var' drvelim.bu- ra>a geknler gördükten sonra bunu tasdikedfyor- lar. Bu nedenle konferan- smyapümasma kararver- dik" diye konuştu. Istanbul Emniyet Mü- dürü Celalettin Cerrah ise konferansta akade- misyenler ve bürokratla- nn buluşacağını belirte- rek "Her türlü güvenlik tedbiriahnnuşur. Konfe- ransıngüvenlik içindebi- teceğine eminiz" dedi. Konuklann Istanbul Bo- ğazı ve tarihi mekânlan da gezecekleri konferans, 11 Haziran Cumartesi günü sona erecek. CHP içindeki îktidar Yürüyüşü Hareketi, yönetimin AKP'ye karşı caydıncı tavır koyamadığını söyledi Muhaliflerden 'muhalefet9 eleştiıisi• Hareketin sözcüsü milletvekili Çorbacıoğlu, CHP yönetiminin AXP'ye karşı "daha caydnıcı ve hizaya getirici bir tavır koyması" gerekirken delege seçimlerine odaklanarak "parti içi banşı hedef aldığrm" sa\ıındu. ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - CHP'de "îktidar Yürüyüşü" adı altında hareket eden muhalifler, par- ti yönetiminin "muhalefet etme* anlayışını eleştirdi. îktidara Yürü- yüş Hareketi sözcüsü Artvin Mil- letvekili Yüksel Çorbacıoğlu, CHP yönetiminin AKP'ye karşı "daha caydıncı ve hizaya getirici bir tavır koyması'' gerekirken delege seçim- lerine odaklanarak "parti içi banşı hedef akhğmı" savundu. Çorbacıoğlu, CHP'li 12 millet- vekili ve görevden alınan bazı il başkanlan ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çorba- cıoğlu konuşmasına Atatürk'ün, "Vaziyeti muhakeme ederken ve ted- bir düşünürken; acı olsa da hakika- ti görmekten bir an geri kahnamak laznndır. Kendimizi ve birbirimizi al- datmak için mzum ve mecburiyet yoktur" sözlerini okuyarak başla- dı. Ülkede işsizhk, tanm, özelleş- tirme konulannda geriye gidiş ya- şandığına dikkat çeken Çorbacıoğ- lu, bütün bu olumsuzluklara "dur demesT gereken kurumun CHP ol- duğunu \urguladı Çorbacıoğlu, "Partiyönetiminin ülkemizde sonza- manlarda yaşanan bazıolaylara kar- şı yaklaşımı ve parti içine yönetik yönetim anlayışı CHP'nm temel U- kelerine, geleneklerine ve varhk se- bebine uygun düşmemektedir" di- ye konuştu. CHP yönetiminin, AKP'ye kar- şı daha "caydmcı ve hizaya getiri- ci'' bir tavır koyması ve iktidar al- ternatifi olarak bir yol izlemesi ge- rekirken parti içindeki delege se- çimlerine odaklandığını kaydeden Çorbacıoğlu, delege seçimlerinde muhaliflere muhalif olanlara "ha- yat hakkı tanmmadığm]" kaydetti. Çorbacıoğlu. "O kadar Oerigidfimiş- tir ki; tüzük, yönetmefik ve \ asa ih- laledimisve bunun doğal sonucu ola- rak bazı parti yönericilerimiz hiç kunsenin onaylamayacağı şekilde sanık sandahesine orurmak zorun- dakalmışnr.Öviekiayiarcaönceöl- müş parti üyeleri bUe bu uğurda inanılmaz bir gözü karahkla disip- tin kuruluna sevk edikbilmektedir" dedi. Çorbacıoğlu, bütün bunlara kar- şın parti yönetiminden bundan son- ra yapüacak kongreler ve kurultay sürecinde tüm partilileri kucaklayıp partiyi iktidara götürecek yolu aç- masını beklediklerini kaydetti. Yüksel Çorbacıoğlu, düzenkdiği basın toplanosında parti yönetunini eleştirdi (AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog