Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

9 HAZİR/\N2QO5PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER İSKİIKORKULACAKBİR DURUMYOK Sudaki koku panikyarattı Istaıbul Haber Servisi -İSKl'nin, Terkos h-attmda meydana gelen arıza nedenıyle, ^Jıbeyköy hattından şehre verdiği sudakı t a t \e koku sorunu yurttaşlarda "zehirli su" namığıne neden oldu. Sağlık yönünden Istanbullulann endişe edecegı bir durumun s ö z konusu olmadığını söyleyen tSKİ Grenel Müdürü Dnrsun AH Çodur ise tat ve koku sorununun Alibeyköy'deki havzanın ç o k fazla kırletılmesinden kaynaklandığını belırrtı. ISKl'denyapılan açıklamada, Tferkos-Kâğıthane ısale hattında 7 Mazıran'da meydana gelen sorun nedeniyle, îstanbullulann susuz kalmaması ıçın .Vlıbeyköy baraj sıstemınin devreye alındığı behrtilerek "ABbejköy 3 a n j r n d a n atanan sular, Kâğrthane Arrtma Tesisleri'nde ozon ve klor sisteınleriyie antmaya tabi tutulup bakteriyoktjik yönden iımsan sağhğmı tehdit edebilecek tüm unsarlardan anndırüarak şehre verilmiştir. AAcak, suda tat ve koku probiemi tespit edümiş ve 30 dakika süreyie şehre verikn noevcut su kesilerek hatkrdaki suyun talıliye işlemi başlaülmtşar" denıldı. A.çıklamada aynca, dün sabah saatlennde Terkos hattındakı anza gıdenldıği içın, şehre su verildiğı belirtıldi. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk i HALKAAÇIK.. Çiftlerin norrnal yoldan bebek sahibi olamadıklarını raporla belgelemeleri gerekiyor Tüp bebek'sigortalanıyor' Yumurtalık dokusu nakli • NEW YORK (AA) - ABD 'de, çocuk sahıbı olmasının ımkânsız olduğu soylenen 25 yasındakı bır kadın, yumurtalık dokusu naklı sayesinde sağlıkh bir bebek dünyaya getırdı. Alabama eyaletınde yaşayan kadırun, tkız kız kardeşınden alınan yumurtalık dokusunun nakledilmesınden 15 ay sonra doğum yaptığı belırtüdı. Doktorlar çiçeği burnunda annenın, başka bir insandan alınan yumurtalık dokusu sayesınde bebek sahıbı olan ilk kadın olduğunu söyledi. Avukata lahliye' dayağı • ANKARA (AA) - Ankara Barosu avukatlanndan Levent Gedık, ırza geçme suçundan tutuklu yargılanan müvekkili C.A. tahliye edilmeyınce, muvekkilının dayısı Şükrü Karamanoğlu'nım saldınsına uğradı. Yüzü kanlar ıçınde kalan Gedik, yere düştü. Karamanoğlu'nun yanı sıra sanık CA'nın dığer yakınlannın da Gedik'ın üzerine saldırma gırişimlerinı polıs önledi. Gedık"in, olaydan sonra, "görevi başında müessır fiıle uğradığı" gerekçesıyle hakkında şikâyetçı olduğu Karamanoğlu gözalona alındı Kalite ödüiü okula • ANKARA (Cumhuriyet Büroso) - KalDer tarafîndan düzenlenen "Ulusal Kalite Başan Ödülü"nü, Eskişehir Şehit Alı Gaffar Okkan llköğretim Okulu almaya hak kazandı. KalDer'den yapılan açıklamada, 2001 yılından bu yana vetilea ödül içın bu yıl 5 kurumun başvurduğu bıldınldı. Eskışehır Doğum ve Çocuk Hastalıklan Hastanesi'nin de jüri teşvik ödülüne layık görüldüğû kaydedildi. Altmboynuz'da noslalji • tstanbulHaberServia- RahmiM. Koç Müzesi, hafta sonlan tarihı Liman 2 Römorkörü ile ziyaretçilenne Halıç'te nostaljık gezi yaptıracak. Ziyaretçiler, hafta sonlan günde 4 kez müzenin nhtımından 40 dakika boyunca Altınboynuz"un nostaljısini yaşayacak. Aynca, müze bahçesinde gerçekleştırilecek ''Hareket Günlen" etkınlıği ile de Penny Farthing bisikletının gösterisine, klasik otomobillerin motor sesine, yüzyüın ıcadı Ginger'ın kullanımına tanık olunacağı bıldınldı. Bir kişiye 411 bm YTL • ANKARA (AA) - Şans Topu'nun buhaftaki çekılışınde 5+1 bilen 1 Jdşi411bın201YTL80YKr ikramiye kazandı. Şansh numaralarm 1,12,14, 15,34+lolarak behrlendiği çekilişte, 5 bilenler 2 bin 502 YTL 65 'er YKr, 4+1 bilenler 215 YTL 15'şerYKr, 4 bilenler 19 YTL 65'şer YKr, 3+1 bilenler 10 YTL 55' şer YKr. 3 bilenler 2 YTL 40'ar Ykr, 2+1 bılenleri 3 YTL 50'şer YKr, 1+1 bilenler 1 YTL 80'er YKx ikramiye kazandı. Çocuklardan Ata 'ya teşekkür Haber Merkezi - Tûrkiye'nin dört bir yanından toplam 548 çocuğun kaüldığı yanşması sonuçlandı. TV ka- nah JETDC üe DIGITURK'ün 23 Nı- sanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bay- ramı'na yönelık olarak bırlikte düzen- ledikleri yanşmada çocuklar Ata- türk'e 23 Nisan ıçın mektupla teşek- kür ermişti. Çocuklann yazdığı bır- birinden duygulu mektuplar arasın- da birincıliği tzmır'den Yiğh Serim kazandı. tlkokul ıknıcı sınıf öğrencı- si olan Yiğit Senm mektubunda şu cümlelere yer verdi: "Smıfta Kurtu- luş Savaşı'nm CD'sini izledim. Bu CD'de Tûrk bayrağını taşryan asker yaralandığı için baıyrak elinden kay- dL Ama başka bir Türk askeri bay- rağı yakaladı. Kurtuluş Savaşı bo- yunca bayrağımız hiç ayaklar alûn- da kahnadı». Sen planlı çahşüğuı için ülkeyi kurtanün. Ben de senin gibi sa- bırü ve disiptinliyim." Yanşma bınncisı JETDC ve DIGI- TURK tarafuıdan bir bilgısayar ile ödüllendinldi. • Çocuk sahibi olamayan ailelerin umut ışığı olan tüp bebek uygulaması GenelSağlık Sigortası kapsamına alınıyor. Tüp bebekten yararianmak için anne adayının 41 ve üstü yaşta olması ve eşlerden birinin en az 5yü Emekli Sandığı, Bağ-Kurya da SSK'ye bağlı çalışmış olması koşulu aranacak. Deneme sayısına da sınırgeu'rüecek. AYŞESAYIN ı \ ANKARA-Norrnal yollarla bebek sahıbı olamayan aılelenn çocuk sahıbı olabılmek ıçın başvurduklan tüp bebek uygulaması Genel Sağlık Sigortası kapsamına alımyor. TBMM Sağlık, Çahşma ve Sosyal Işler Komisyonu'nca oluşturulan alt komisyon, Sosyal Sigortalar ve Genel r—p Sağlık Sigortası Yasa j j Tasansı'nı görüşmeye başladı. Alt komisyon, , çocuk sahıbı olamayan ( aıleler içın umut ışığı olan, aynı zamanda pahalı bır yöntem olarak görülen tüp bebek uygulaması masraflannın devlet tarafmdan karşılanmasıyla ilgili koşullan da tasanya ekleyecek. Komisyon, tüp bebekten yararianmak içın anne adayının 41 ve üstü yaşta olması ve eşlerden birinin en az 5 yıl Emekli Sandığı, Bağ-Kur ya da SSK'ye bağlı çalışmış olması koşullannı getirmeyi planlıyor. Komisyon, tüp bebek uygulaması için eşlerin normal yollardan bebek sahibi olamadıklanna ilişkin bır rapor getirmelerinin de şart olarak aranmasuıı düşünüyor. Pahalı bir yöntem olan tüp bebek uygulamasının suiıstimal edilmemesi için deneme sürelen de sınırlandınlacak. Buna göre devlet en fazla iki ya da üç denemenin ücretini karşılayacak. Bunun üzenndeki denemeler devlet tarafindan karşılanmayacak. Ancakalt komisyon, deneme sayısı konusunda da kesın bir karara varamadı. Tüp bebek uygulamasının Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasansı kapsamına alınması durumundâ, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur çalışanlan uygulamadan yine yararlanabilecek. Bu çalışanlann masraflan belirlenen şartlar çerçevesinde devlet tarafindan karşılanacak. ARAYIŞ TOKTAMŞ ATEŞ Laiklik••• Defalarca ve defalarca laiklik konusunu ele al- mak ve defalarca ve defalarca tanımlamak ve ta- rihsel sürecini anlatmak, ınanın beni de bıktınyor. Fakat aynı şey, derslerimde de yaşanıyor. Binlerce kez yinelememe karşın kimi öğrencile- rim laikliği, "din ve devlet işlerinin birbirinden ay- nlması" olarak tanımlamıyorlar mı, inanın sıkıntı basıyor... Laiklik tanımlanmak istenirken "din ve devlet işlerinin birbirinden aynlması", tanımının getiril- mesi, elbette yanlış değil, fakat çok eksik. Din ve devlet işleri "nasıl" birbirinden aynlır, "ne biçim- de" birbirinden aynlır vb. gibisinden sorulan dile getirdiğiniz zaman, yanıt vermekte zorianırsınız. Kaldı ki eğer laikliği, "din ve devlet işlerinin birbirinden aynlması" olarak tanımlarsanız, Tür- kiye'de Diyanet İşleri Başkantığı'nın varlığını açıkJamakta da çok zorianırsınız. Tûrkiye'nin la- ik olmadığını düşünemeyeceğimıze göre, bu ta- nımın yetersiz olduğu açıktır. (Kimi "süper zekâ- lılar", Tûrkiye'nin laik olmadığını dıle getiririer ki bu türden "spekülasyonlara" fazla ıtıbar edilme- mesi gerekır). • • • Laiklikle kanştınlan bir dizi kavram vardır. Bun- lar arasında en önde gelenleri, "hoşgörü", "din ve vicdan özgürlüğü" ve nihayet, "seküla- rizm"d\r. Bunlar arasında ilk ele almak istediğim kavram, "sekülarizm" olacak. Laiklik, eski Yunancadan gelen bir sözcüktür. Eski Yunan'da "din insanlan" (rahip ve rahibeler) dışında kalan "sıradan" insanlara "laikos" denir- miş. Biz bu kavramı, Fransızcadan almışız ve "la- iklik" demişiz. Aslında bu kavramla ilgili olarak, "Lâ dini" gibi öneriler de yapılmış ama tutmamış. Buna karşılık, laiklik kavramı tutrnuş ve benim- senmiş. Sekülarizm kavramı, Romalılar dönemınden kalma Latince kökenli bir sözcüktür. "Sekulari- um" Latincede "zamana ait", "çağa ait" demek- tir. Bu sözcüğü dilimize Niyazi Berkes, "çağdaş- laşma" olarak çevirmiştır. "Seküler", çağdaş; "sekülarizm" çağdaşlık... Günümüz açısından baktığımız zaman "çağ- daşlık", "ekonomik" sorununu çözmüş ve den- gesini bulmuş bir toplum olarak karşımıza çık- maktadır. Din kuaımundan devlete karşı, herhan- gi bir "ratep" söz konusu olmadığı gibi, bir "teh- dit", asla söz konusu değlidir. Ve işte bu koşullar altında devlet, dinden tümüyle "elini çekmiş" ve bu işi "cemaatlere" bırakmıştır. Hatta öylesine ki devlet, din adına vergilen de toplamakta ve top- ladığı parayı yetkili kurula teslım etmektedir. Laik bir toplumda, "din kurumundan" devlete yönelik tehditler olmasına ve "dindeki siyasallaş- manın" sürmesine karşın seküler bir toplum bu sorunu çözmüştür. Bugün Almanca, Ingilizce ve Anglosakson dil- lerinin önemli bir bölümünde "sekülarizm" ve "la- iklik", aynı anlamda kullanılmakta ve bu durum, bu dillerde eğitim gören ya da en azından bu dil- lerdekı kitapları okuyan gençlerımizın kafalannı kanştırmaktadır. Aslında bu kavramları kanştır- mamak gerekir. Unutmamalıdır ki bu ülkeler, so- runlannı önemli ölçüde çözmüş ülkelerdir. • • • Laiklikle çok kanştınlan bir diğer kavram, "hoş- görü"üüT. Elbette laiklik kavramı içinde hoşgörü de vardır. Fakat her laik toplum ya da kişi hoşgö- rülü olmadığı gibi, her hoşgörûlü toplum ya da ki- şi de laik olmayabilir. Tanımlamak ıstersek hoşgörü, "Bir insanın ya da bir toplumun farklıhklara karşı sevecen bir ta- hammül içinde olması" demektir. Yani hoşgörü- de, kimilerinin sandığı gibi "aşağılama" vb. yok- tur. Salt bir tahammül etme, yani "katlanma" söz konusudur. Ama öyle "lanet olsun" gibisinden değil, "sevecen" bir katlanma... Hoşgörü, farklı düşüncelere, farklı inançlara, farklı değerter sistemine, farklı yaşam biçimine, ktsaca "ötekine", sevecen bir biçimde katlanmak demektir. Ve istenildiği kadar laiklik kavramına yakın olsun, laiklik değildir. "Din ve vicdan özgüriüğü", hoşgörünün "yap- tınmlara bağlanmış" biçimidir. Hoşgörünün öznel (sübjektif) bir yaklaşım olmasına karşın din ve vicdan özgürlüğü, nesnel (objektif) bir kavramdır. • * • Yukanda da vurguladığım gibi, aynı şeyleri de- falarca ve defalarca yinelemekten bıktım. Fakat bu kavramlar öyle üst düzeylerde kanştınlıyor ki, ister istemez "sil baştan" yapmak zorunda kalı- yoruz. Adapazan'ndaki olayla ilgili soruşturma açıldı Yurtta tecavüz iclcliası Sıra Sizde... PERA MÜZESt AÇILDI Suna ve tnan Kıraç Vakfl Pera Müzesi, ka- priannı sanatseverkre açü. Müzede, vakıf koteksiyonlarmdan deıienen "Anadolu Ağırhk ve Ölçüleri", "Kütahya Çini ve Sera- mikleri'" sergfleri ile aralannda Osman Hamdi'nin Kaplumbağa Terbiyedsi eseri- nin de yer aldığı "lmparatoriuktan Portre- ler" sergisi sunuluyor. Müze, yıl sonuna kadar ücretsiz olarak gezikbflecek. MURATUYGUN SAKARYA - Adapazan'nda, Sosyal Hizmetler Çocuk Esırgeme Kurumu'na ait Karaman Yetıştirme Yurdu'nda ka- lan ve bir süre önce ailesıne teslim edı- len 16 yaşmdaki bir genç kız, yurt gö- revlılennin tecavüzüne uğradığım öne sürdü. tddialarla ilgili soruşturma baş- latıldı. 16 yaşındaki D.K. adlı genç kız, SHÇEK"e bağlı Adapazan Karaman Ye- tıştirme Yurdu'nda uzun süre kaldıktan sonra, yaklaşık 6 ay önce aılesine teslım edildi. D.K., yurtta kaldığı süre içinde birkaç kez tecavüze uğradığım söyle- mesi üzerine babası durumu yetkililere iletti. MüFETTİŞ CÖREVLENDİRİLDİ İlk kez Arifiye Çocuk Yuvası' nda ka- hrken daha 12 yaşmdayken kurumun boya ışinı yapan bir kişının tecavüzüne uğradığım anlatan D.K.. daha sonra Ka- raman'daki yetiştirme yurduna gönderil- dığıni söyledi. D.K., burada da bır gö- revlinm tecavüzüne uğradığını iddıa et- ti. Sakarya Valılığı de konunun araştı- nhnası için bir müfettiş görevlendırdi. Vali Nuri Okutan. olaym Cumhunyet Savcılığı'na ıletildiğinı ve sorusturma- nın sürdüğunü belırttı. Babanrzif) S\ze Hedıyo Aldıgı Gunun |rheyecahinı. Sızin de Baoanıza Yaşatmanızın Tg ^amanıdır. Babanıza , i sağlıklı yaşâmr hediye edin...j Bedeniniz kolay taksitlerle rahatlasın... first in homtfitntss GARAfmSİİLE PAZAB GUNLERI DE HIZMETlNIZaEOIR ; (0218)3236413-3236405 BO8TANCU3K.(0216V3frW7pO-38*9564 BULGURLU'GUVEN LTD ŞT 0)216)3183002- "Ü0218İ3O2232S-3023182 EHENKOY/DOFtUK LTD ST1 (0218X780300 OOZTEPE/L»' <• <"<"• » r (0216)38504893162981 dFTEHAVUZLAFV3KD TM LTD.ŞTl.(0216)302232S-3O23182 ERENKÖY/OÖftUK LTD ŞTİ (0218)4780300 OOZTEPE/^' <• T » r (0216)3850489- 90 KARTAL/HiZARCi MÛESSESES«0216)3534522-3S32638 KADIKOYr3K LTD (0216)4501544-3389695 FORMSPOR (0216J4185680-81-82 SEYDANPLAZAI0218)4148090 KAZASKER/SOLDSPORT<0216)3801044-3801046 KOZYATAS/KOZA (0218)4874568-4672946 KUÇUKYALI/BEŞLER KOU- (0216)4897921-4897351 TUFEKÇILER(0216>4174154-4898504 I*AL.TEPBBEZ1RGANLAF1(O216>4419122 l«»blVENKOY/AKYOLTtC (0216)3861618- 3635456 P6NOİK/BEYAZEVI0216)4315906 49-0790 - ' • " (021 6)491 7931 32 RAHMANLAR' 1 -' :"""-- (0216)5176192 SAHRAYICSDtT/KAHKAHA DTM LTD ŞTİ (0215)4118843 ŞENESENEVLER/AKPA(02-6İ3848634 3848619 ÜMRANİYE/' (r- ; (0216)3354871- 3358059 3354067 ÛSKÛOAfl'AKÇAKIL LTD Ş" r (0216)6534449 3912839 EYUBOGLU LTD ŞTİ (021 6)4925230-31 ZİVERBEY/ CANSPOPı(p216>348e445GEBZE/SESPA(02e2)6434362 AVRUPA BOLGESI AVCILAR/ÛZLEM0212)5091515 BAHÇELİEVLER/GÖZDE TİC LTD ŞTİ (0212)4417891-4417291 MUHŞINŞAHIN(0212)5S58780- 5567583 LETIŞIM! 0212) 5530709-5530781 BAĞCU.AR/HATİPOGLUI021 2)5507960-4747741 BAHÇEŞEHIR/DtFİ(021 2)6695458 BAK1RKÖY' r (,0212)572-212-5836800 BEŞIKTASA3ÜVEN DTM LTD ŞTİ (0212)2606209-2606906 ÖZGÜVEN(0212)2276S67 BEYUKDUZ0/ATA CENTER - - . ((0212)8727080-8726980 ÇEMBERUTA»OUYGU(0212)6384013 4LEV6NT SANAY1 MAH - - - (0212)3254386- 87 FINDIKZADE/GAP<0212>6327839-40 GAYBETTEPE/MA-YA 6LEKT (0212)27451 86-2740867 G O.PASA/KUCUR LTD ŞTİ (0212)6158571 ATA 1Tİ (0212^6163015 H ARBİ YE/AC ARSO Y LTD ŞTİ (02 1 2)2250730'3l-al, fklTELLİ/MAVi KU RE İSTOÇ "" EGIRMENCİOĞLUİ0212)2940291 KEMERBUHOAJyOKTAY DTM(0212)3602992 3602379 KASIMPASA/ŞEM1 A C&KOSOVAT1C KOU.ŞTİ (0212)5985962-5793811 r - pRTAKOY/ÛNSALLAR(0212)327282_1 RAMI/C E ((0212)6598764 ""12)2387070-71 )VAT1C KÖLLşfl (0212)5985962-5793811 UNAL/CENNET MAH )(0212|4267373 NtŞÂÎfTASİ/ACARSOY LTD 571(0212)2961032- JNSALLAR(0212)3272821 RAMI/CESG7 • ; (021 2)5781 038 61 60218 REŞITPAŞA/KUCUR(0212)2773980 //UNALTO21214266575 SAR .-.-.- _._.-. _ - - L... V- -.-11 LTD ŞTİ (I LTD ŞTİ (0212)2615007-08 AK^/UNAL(6272)426^7ÎSA^^ 248- 69 (Ö2İ'2)İBÂ9S8bipRİNEVLER/SfHRA L^ D T02Î2)452İÖ95"45252ÎVfÖPHÂNE/ŞE?İK ERCAN(b2İ^)25ÎİJİ^2440857"YEŞVİKFYE/EMİR __ Z E y T I N B U H N U / D E R N E K B A ş | ( 0 2 , 2 ) 5 8 2 7 4 S 2 . 5 4 7 g 7 1 3 ZEKERIYAKOY/REYHAN(0212)2026110 MARMARA BÖLGESI KEŞAN SURGÜNLER A Ş -BURSA SARMAŞlK-BOLU KANAAT TİC. MAÖAZALARIMIZ PAZAR GUNLERI DE AÇIKTIR ADAPAZARI TRDOĞAN ÖNCR(0?64)2733006-2738862 8lt-ECİK/Ö7PA(0228)21 21111 ELTAŞ A Ş (0228l?1 22345 BOZÖYÛK/ELTAŞ A ^> ,C228)İ14S815 BOL.UIİLKC LTD (0324)2156371 2151189 KANAAT TİC (0374)2154518 2150199 BunSA/KORAYSPOR(0224)2251722 SAOMAŞIK 1II) Şl, 1 0224)2?07837(38V225?'îO4-27S2S96 DÜZC&ELEKTRON1K TİC (0380)5141164-5242165 BDIRNE/HA1KAN T)C «KB4)21377S5- 2137985 KEŞAN.'SUZGCNLER(O284)7 153232 7152323 UZUNKÛPRÖ<DRAMALILAR(O284)"Î1 32368 KIRKLARELI SEVAL TlC (0288)2141135 KASTAMONU/TOSYA/'BOYACI TlC (0366)3131134 LULEBUFtaAZ/ÇALlŞIRLAR A Ş (0288)4171713-4171312 ÇETINLER A Ş (0288)4171572- 4'23284 KÜTAHYAJSARAÇOĞLU TİC (0274)2240640 KOCAELi'GÖLCUK SARMAŞİK(0262)41 40055 56 TABAK LTD ŞTİ (0262)3228523-3318969 Ö2BEN MUESSESESI(O262)3211275-3211O93 ÖZUER1Ü26213255555 DEP1NCE.'GAYRET MOBİLYA(0262)229«7ei-62-63 GEBZE/SES PAZARLAMA(0262;6434362 GOLCUIVSARMAŞIK LTDI0262H140055-56 TEKİRDAĞ/ÇETINLER A Ş (0282)2601704 26O2254 HAYRABOLUMELİH GULER(0282)3151001 ÇORLU^ALDCZ LDT (0882)6523388-6536363 ÇETINLER A.Ş (0282)6538032-6533046 SARAY/ÇETtNLER A Ş (0282)7681078- 7662696 VALOVA/ÇAPET LTD (0226)8131111 21 ZONGULDAKA3UVEN TİC (0372)2523232
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog