Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İniyaz Sahübi: CUMHURIYET VAKn aua tLHA> SELÇUK Genel Yavın Yönetmenı: tbrahim Yıldız # Yaaişleri Müdürü: Satim Alpasbn#Sorumlu Müdür. Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: HakanKara Istıhbarat Cengiz Yüdırım • Ekonomı: Hasan Eriş • Kültür Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler: Sami Ka- raören • Düzeltme. Abdullah Yazıcı • Bil- gı-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberlen: Meh- met Faraç 9 A\rupa Temsilcısı: Güray Öz Yayın Kurulu- İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- nışmanl.Orhan Erinç. Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, tb- rahim YıldLZ. Orhan Bursalı, Mustafa Balba\, Hakan Kara. AnkaraTemsilcısı MustafıBalbay AtatürkBulvanNo. 125,Kat4, Bakanlıklar Tel-4195O2O(7hat), Faks:4195027#tzmirTemsilcısı: SerdarKızık,H ZıvaBlv 1352 S 2 3 Tel 4411220, Faks 4418745 • AdanaTemsilcısı ÇetinYiğenoğlu. tnonüCd 119 S No 1 l.Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 Antalya Temsilcısı Ahmet Onıçoğlu Cumhunvet Cad 80 5 Tel. 0242 2480057 Faks. 2430509 # Muessese Muduru. Erol Erkut # Satış Fazi- letKuza#Cumhuri>etRcklam: 9 Genel Mu- dür. Özlem Ajden 9 Genel Müdür Yardımcı- sı NazendePal Tel: (0212) 251 98 "'4-75 2519881-82 Faks 1,0212)251 9868Rezervas- >on: (212) 512 05 05 Faks 212 513 84 63 mGmıHabaAjansıBaMme^.ıiKiRAŞ Tn.ûoğıCad 394ı Cagaloğtu 34'34 baobıl PK. 246 - Sıdsa 3443Mi Td m212ı5l2 35ü5(20hal Fab [ftîi;>5,3 85'S5 'iavjın ariı>a™ Q U A 7 t R AN "*nrK BıskEMeAezGazeteltopBM'-.Vavırc.hl.San « I K ^S FanhMat HasanBasn Cad Samandıra Kanal Isonbul Dı^oaı:M3kezDaiınmPazarlaraaSaB.\eTıc \Sı wwv> cumhumet-com tr ' r>-\z. K.AIN iUU^ Imsak Güneş:5.25 Ögle 13.10 tkındi: 17.08 Akşam: 20.44 Yatsı: 22.33 Tıansız belgeselci Gilles Cayatte, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 100 yıllık rekabetinin belgeselini çekiyor 1sa akciğer embolisinden öldii' IstanbuTdaki süper düelloSECİLTÜRESAY Karşılaşmalan fut- b>lia düny anın en menli 10 derrbısi ara- snda yer alam Fener- bıhçe ve Galatasaray a-asındaki l"O0 yıllık rdcıbeûn belgeseli çe- kJiyor. îki Ikulübün ezeli rekabeıtinin öy- kisünü Fransız bel- geselci Gilles Cayatteve ekıbi anlatıyor. Arte Kanah"nda Fransızca ve Almanca oia.'ak yayırnlanacak belgesel. Fransız eki- bm "Sporum Muhteşem DüeflolarT serisi- ne dahil olacak. Çekimlerine Fenerbah- çe'ain 1-0 galip gelip şampiyonluğunu ilan etriği FB-GS- derbisinde başlanan ve 200 bin AvTo'luk bürtçesi olan belgesel aralıkta ta- ıramlanacalc, 2006 Nisanı'nda vizyona gi- recek. REKABET ÖYKÜLERİ Bugünekadarsa- dece futbolc3a de- ğıl başka spor dal- lannda da ynllar- ca konuşulan rekabet öykO- lerini anlatarn Cayatte, ŞIL ömekleri ve— riyor: Fransa v e Japonya Ulusal Judo ta- kımlannın rnücadelesi, Oxford ve Cambrid- ge'in kürek yanşlan. Real Madrid-Barce- lona ve efsarıevi tenisçilerIvanLend ile John McEnroe'mun arasuıdaki rekabet... Cayatte. s«en hazırlama fikrinın nasıl doğ- duğunu ise şöyle anlatıyor: "İlkotarakİDümaSavaşısffasındaStras- bourg'da bLr Fransız ve Nazflerden kurulu Abnan takırnıarasmdald rekabetin öyküsü- nü çekmiştiic Sonra karşılaşmalan, yanşla- nnın tansiyonu, heyecanı yüksek, mihon- larcaseyircfcsiolansaytsıztaiam ve sporcu ol- duğunu düşünerek bir seri hazırlama fıkri doğdu." fîdtakım arasındaki derbilerin çok heye- canlı, çekişmeli geçmesı ve uluslararası spor gündernınde de ses getirmesi nedeniy- le Türkiye'den bu Ud takımı seçtiklerini be- lirten Caya"tte, Galatasaray'ın Avrupa'daki başanlan. Fenerbahçe'nin de yıldız futbol- cu alma po3itıkası nedeniyle A\Tupa"da ta- • Fransız belgeselci Gilles Cayatte, "Sporun Muhteşem Düellolan " başlığı altında çektiği belgesel serisine Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ezeli rekabetinin öyküsünü de kattu Uluslararası spor kamııoyunda da ses getiren derbilerin öyküsü 2006 Nisanı 'nda Arte Kanalı 'nda yayımlanacak. nınmış iki kulüp ol- duklannı söylüyor. Is- tanbul gibi iki kıtanın birleştiği bir kentin ku- lüp binalan farklı ya- kalardaki iki kulübü- nün 100 yıllık öykü- sünü anlatmanın heye- can verid olduğunu an- latanCayatte. şöyle de- vam ediyor: "tşimizi yaparken takimlann efsanevi sporculannı tanı- mak,geçmişlermL bugünlerini öğ- renmek.iççekis- mekrinL farkb- lıklannı anla- mak ve anlat- mak, tabii bir de tstanbul'da çekim yapmakkeyifvçriyot" Fenerbahçe ve Ga- latasaray'uı ikili mü- cadelelerinde izleyen- lere daima büyük bir şov izlettiklerini r- . düşünen Fransız belgeselci, re- kabetin sporun olmazsa olmazı olduğunu anımsatıyor. Ancak Türkiye 'de ve baş- ka ülkelerde spordan doğan şiddet görüntülerine de tanık olduğuna değinerek "Sonuçta sporda fair-playdan vazgeçilmemelL Futbolun bir o>ıuı oJdu- ğu da unutulraamah" diyor. D V D HAZIRLANACAK Fransa ve Almanya'da çok sayıda Türk ya- şadığuıı anımsatan Cayatte, belgeselin bu nedenle ilgi çekeceğine kesın gözle bakıyor. Bu iki ülke dışında .\rte Kanalf nın uydu yayını aracıhğıyla birçok ülkede izlenebi- İeceğini ve D\T) suıin de hazırlanacagını söy- leyen Gilles Cayatte, şöyle de\ am ediyor: "Biz bu rekabet öyküsünün Baü Avru- pa'da aulaühnamış müthiş bir öykü olduğu- nu düşünüyoruz. Bu nedenle sadece ftıtbol se>ircisinin degiL tünı sporseveıierin ilgisi- niçekecektirr 24 saat çalıştıklannı anlatan Cayatte, Türk kamuoyunun da belgeseli izleyebi- lecegini umuyor. ğurlu'dangökyüzüneyolculuk Haber Merkezi - Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Yıldız Sarayı Silahhane'de vereceği konserle dinleyicileri mistik bir yolculuğa çıkaracak. Uğurlu "Gökj-üzünde Buluşma" isimli konserinde "Kâinatta yalnızsak eğer bu gök, bu yüdızlar niye?" sorusunu soruyor ve dinleyicileri gökyüzünün sonsuz derinliklerınde müzikli bir yolculuğa davet ediyor. NASA'dan alınan uzay görüntülerinin de kullanılacağı konserde Uğurlu piyanosunun yanında elektronik enstrümanlardan da yararlanacak. Uğurlu'nun konseri 16 Hazıran Perşembe ve 17 Haziran Cuma günleri saat 20.30'da. Tuluyhan Uğurlu, geçmiş yıllarda, özellikle Avrupa'da uzay görüntüleri ile birlikte verdiği ve büyük ilgi gören konseriyle ilgili şöyle konuşuyor: "1991'de Hekinki'de verdiğim bir konserden sonra atom mühendisleri 'Senin müziğin uzaydan tınılar taşıyor' dediler ve bana uzayla ilgili çanşmalar yapmamı önerdiler. 1990'h yıllarda bu tûr müzikler besteledim ve NASA'dan gönderilen uzay görüntüleri eşliğinde dünyanuı her yerinde konserler verdim. tlk üç albüm çâuşmam olan Go Wlth God \t Kutsal Kitaptardan Ayetler 1-2 bu konserierin kayıdanndan oluştu." Uğurlu sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bence 21. ^iizyüda insanlar kendüerine dönecekler. Sonra başlannı göklere çevirecekler \e yalnızhklan içinde kâinaü yeniden kesfedecekler. Bu yeni bir başlangıç, düşüncede gerçek bir reform olacak." Bu babalar gününde babamzı birTeknosa Mağazası'na götürün, en beğendiği megapiksel kameralı Nokia cep telefonlanyla tanışann. NOKIA Enteçre kamera ve vıdeo kaydı 1 64K renklı ekran 1 Kablcsuz Bluetooth teknolojisi • MMS (Multımedya Mesaj Servısı) • RealOne Player • Bluetooth kablosuz iletişım teknolojisi IMOKIA • 4x dijıtal yakınlaştırma ozelliğme sahıp megapiksel kamera > 176 x 208 pıksel TFT ekran • Microsoft F_xcel, PowerPoınt ve VVord desteklı e-posta hesabı > Bluetooth \,e USB tekrolojısı sayesinde PC senkronızasyonu • 72 MB hanza • 1 Megapiksel kamera "*• l-< • 4 x dijital yakınlaştırma ozelhğı • ',_' • Fotoğraf gomntüleme ve vıdeo kamera • 65,535 renkli, 176 x 208 pıksel, aktıf TFT ekran • Bluetooth kablosuz ıletışim teknolojisi Nokia cep telefonlanm daha yakından görüp deneyebilmeniz için, "Göz Alıa Tanışma Günleri" başlıyor! Gelin, Nokia cep telefonlanna dokunun, tasanmlannı hissedin, üstün goruntüleme ozelhklerine şahit olun. Dilerseniz, beğendiğiniz Nokia cep telefonunu Bonus, Axess ya da Shop&Miles kartınıza peşin flyanna tam 10 taksitle alın. "Göz Alıa Tanışma Günleri"nde ziyaret edebileceğiniz Teknosa Mağazalannın bulunduğu alışveriş merkezleri: Nautilus, Capitol, Kozyatağı Carrefour, Profilo, Metrociry, Carousel. Bekliyoruz... TEKIMO S A www.teknosa.com IMOKIA CONNECTING PEOPLE DüNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ Azgelişmişlerin ağır yükü kanser CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlan, her yıl 7 milyon kişinin hayanna mal olan kanser hastalığının teşhis ve tedavisi için azgelişmiş ülkelerin acil yar- dıma ihriyacı olduğunu açıkladı. DSÖ'ye danışmanhk için oluşturulan kan- ser komisyonunun Cenevre'deki toplantısının sonunda konuşan DSÖ Kronik Hastalıklar Birimi Başkanı Robert Beagiehole. "heryü dümada kanserden ölümlerin yiizde 80'inden fazlasınm azgelişmiş ülkelerde meydana geldi- ğnü" söyledi. KATKI MADDELERİ Beagiehole. "Bu (kanser), zengin ülkelerde yaşh erkeklerin hastahğı değiL Kanserin ağır yükü, azgefişmiş. düşük ve orta gelirti ülkeler- de'1 dedi. Komisyonun Başkan Yardımcısı Jean Lariviere de kanser vakalannın ve bu hastalıktan ölüm oranının dünyanın birçok yerinde arttığını belirterek bunun "sigaramn yanı sıra böcek zehiıieri ve gıdalara konukn katküarla" 1 ilgili olduğunu belirttı. Kanser komisyonunun üyelerinden TvvaMb Ngoma, sigaranrn bu hastahktaki etkisine de- ğindi ve daha çok AIDS hastahğıyla bağlan- ttlı olmak üzere tüm Afrika'da da kanser va- kalannnı arttığuıı söyledi. Orgazmın ardından da genler çıktı Dış Haberler Servisi - İngiliz bilim adamla- n, kadınlann orgazm sorunu ile genler ara- sında bir bağlantı olabileceğini kaydettiler. Bilim adamlan, 4 bin ikiz üzerinde yaptıklan araştırmalar sonucunda. kadın orgazmının düşünüldüğü gibi sadece yetiştirilme tarzına ya da din ve ırk gibi psiko-sosyal faktörlere bağlı olmadığını, genetik etkinin açık oldu- ğunu belirttiler. St. Thotnas Hastanesfnden Tun Spector, kadınlarda orgazm konusunda görülen farklı- lıklann yanya yakın nedeninin genetik farklı- lık olduğunu söyledi. Hangi genlerin orgazm olmada rol oinadığının saptanmasıyla. kadnı- lann orgazm sorununa ilaçla çare bulunması- nın da yolu açılabilecek. • KUDÜS (AA) - Hayfa'dakı Rambam Tıp Merkezi"nde görev yapan Profesör Binyamin Brenner, "The Journal of Thrombosis and Haemostasis" dergısine yazdığı makalede, ani ölümlere yol açabilen akciğer embolisinin, hareketsizlik, tra\Tnalar ve aşın susuzluktan kaynaklanabileceğini söyledi. Brenner, dini ve tıbbi metinlere dayandırdığı makalesinde, bu nedenlerin, Hazreti Isa'nın durumuyla uyuştuğunu ve ölümünün en bü>ıik nedeninin, bir kan pıhtısının akciğere atlaması ve ciğerlerdeki bir atardaman tıkaması sonucu oluşan akciğer embolisi olduğunu belirtti. Hazreti îsa'nın çarmıha gerilmeden önce kırbaçlandığına da dikkati çeken Israilli araşnrmacı, ancak bunun yol açtığı kan kaybının ölüme sebebiyet verecek mıktarda olmadığını kaydetti. Bebeklere vitamin • ANKARA (ANKA) - Sağlık Bakanlığı, 0-12 ay grubundaki 1 milyon bebeğe, ana çocuk sağlığı merkezleri ile sağlık ocaklannda, günde 3 damla (400 ünite) ücretsiz D vitamini desteği sağlayacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaptığı yazılı açıklamada, ailelere "0-12 ay grubundaki bebeklerinızı, ana çocuk sağlığı merkezlerimiz ile sağlık ocaklanmıza getirerek günde 3 damla (400 ünite) ücretsiz D vitamini desteği almalannı sağlayın" çağnsında bulundu. Hamilelerde D \itamini yetersizliği, anne karnındaki bebeklerin beyin ve kemik gelişimini olumsuz etkilediği gibi, doğumsal katarakt hastahğı ve enfeksiyon risklerini de beraberinde getiriyor. Beettıoven şenliği BBC'de • ANKARA (AA) - BBC, televizyon ve internetten de ulaşılabılen radyo kanallannda bu hafta boyunca Beethoven'i anıyor, klasik müzik radyosu BBC3'te "Beethoven'in Her Bir Notasf' sloganıyla bestecinin tüm eserleri en nitelikli yorumculann yorumlanndan seslendiriliyor. Yorumcular arasında Alfred Brendel, Glenn Gould, Daniel Borenboim, Sir Robert Norrington, Yehudi Menuhın, Wilhelm Furhvangler, Herbert von Karajan da bulunuyor. Projeyi farklı kılan yan, tüm müzikseverlerin internet aracıhğıyla dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bu siber şenliğe katılma olanağı buhnalan. (www.bbc.co.ukradio3'beethoven) Mr. and Mrs. Smith'in galası • Haber Merkezi - Angelına Jolıe ve Brad"Pitt'in başrolünü paylaştıklan, ikilinin hayranlan tarafından da merakla beklenen "Mr. and Mrs. Smith"in dünya galası önceki gün yapıldı. Los Angeles'taki Mann VıUage Sineması'nda düzenlenen galaya ünlü isimler katıldı. "ı ann vizyona girecek olan fılm aynı zamanda kankoca olan iki gızli ajanın maceralannı konu alıyor. Hava kirliliğine sıkı kontrol • ANKARA (AA) - Çevre ve Orman Bakam Osman Pepe, hava kirliliğinin önlenmesi konusunda valıliklere bir genelge göndererek benzinli araçlarda kurşunsuz benzin kullanılmasını, kent merkezlerindeki trafık sinyalizasyonunda yeşil dalga sisteminin oluşturulmasuıı istedi. Pepe, genelgesinde, birçok ilde ve yerleşim birimlerinde gerekli tedbirlenn alınmaması sonucu hava kirliliği yaşandığını ve kritik meteorolojik şartlann oluşması durumunda kirliliğin çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştığma dikkati çekti. Joiie.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog