Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 9 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 16 TELEVİZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr rUNÜN r İLMLERI Ferya4 15.10 Star Dram Şnle'de >aşayan Feride ile Fent tanışır ve ikı genç birbirlennden hoşlamrlar. Genç kız aile- sininbaskısına dayanamaz ve kanbul'a kaçar. Gü- zel sesiyle kısa sürede ünlü bır şarkıcı olur. Bır da- verte Fcnt ıle karşılaşınca beraberlıklen tekrar baş- lar. Ydmetmen: Orhan Elmas. Oyuncular: Emel Sa- yın, Tamk Akan. 22.00 / CNBC-e/ Müfreze Aynrtt yanda On 23.00 tv8 Güldürü ©(10) - George Webber, Los Angeles'da hayatı- nı şarkı yazarak kazanan. sevgilisi Samantha Taylor ile hoş bir ıJışkı yaşayan başanlı bir besteci- dir Ne var kı bu mükemmel tablonun ardında. 42 yaşın getırdıfi baskılara dayanamayarak orta yaş krizine grren bir adam yatmaktadır. O da. tüm orta yaş erkekleri gibi kendinı genç ve çekici hissettire- cek gûzel bır kadın arzulamaktadır. Ne yazık kı bu mükeıntnel kadın George'un karşısına, evlendiği gün çıkar. Yönetmen: Blake Edwards. Oyuncular Dudley Moore. Julıe Andrews, Bo Derek. Brian Dennehy (1969 ABD. 122 dk) BüyükAv 00.35 atv Macera (The Hunted) - Mike Branıgan bır CIA ajanı- d*r. Patronunu suç üstü yakalar ve önemli ka- rutlarele geçırir. Ancak hayatı tehlıkeye giren Mi- ke, ölmeden önce komşusu John ve sekreteri Sylvia* yabırmesaj geçer. Johnve Sylvıa, artıkCIA tarafından aranan bırer a\ olmuşlardır. Yönetmen: J. F. Lawton. Oyuncular. ChnstopherLambert, John Lone, Joan Chen (1995 ABD, 106 dk). tkinci Görüş». 00.55 TRT 1 Macera ©(Second Sight 2: Parasomnia) - Lord Rod- dam'ın kızı bır sabah uyanmış ve kendıni bir kan gölünün ıçensınde bulmuştur. Tanner ve ekibi olayı araştırrnakla görevlendinlırler. Yönetmen: Ma- urice Pîıilhps Oyuncular: Clrve Owen, Josephine Butler <2000 Ingiltere-Amerika. 96 dk) Yenflmıezler 01.30 Show TV Macera ©(UndefeataMe)- Kardeşının ve kendı geçımı- nı sağlayabılmek ıçın sokaklarda dövüşerek para ka-zanan İCnsty adlı bır genç kadırüa, onun dö- vüştügu çetelen dagıtmaya çalışan bır dedektifin öyküsü-. Yönetmen: Godfrey Hall. Oyuncular: Cyn- thia Ro«throck. Don Niam. Yüksek~ 01.45 Flash TV Duygusal (High Society) - Zengın bır ailenin üyesı olan Elızabeth'in e\lenmeye karar verdiği sırada eski sevgilisuun gen dönmesiyle gelişen olaylar ko- nu alınayor. Yön: Charles VValters. Oyn: Bing Cros- by. Gra«:e Kelry, Frank Sinatra (1956 ABD. 107 dk). Vahşi Getin 05.00 Show TV Dram /#»\ A^yşegül fabrıkatör bır babanın tek kızıdır. An- vSS' nesı Ayşegül küçük bır kızken tıyatrocu olmak ıçin evden ayrılmıştır. Babası bu olaylann üzerine kızını t«ek başına yetıştirmek üzere küçük bır kasa- baya gâtürür. Yönetmen: Nejat Saydam. Oyuncular: Türkan Şoray ve Edız Hun paylaşıyor. (~) Yabancı © YerliIzleyin Orta Değmez BUGUN 21:30 Dört Oscar alan yapım, pek çok kez ehrana gelmesine karşın kaçırılmaması gereken bir film Savaşınneden olduğuyıkımTV Servisi- Amerikalı genç gö- nüllü Chris Taylor" ın, Vietnam Savaşı sırasında yaşadığı kor- kunç deneyimleri anlatan ''Müf- reze'1 , hem 1987'nın en iyi film, yönetmen, kurgu ve ses Oscar'la- nnı almış, hem de hararetli tartış- malara sebep olmuştu. Oliver Stone, 1966-1967 "de bu savaşa gönüllü olarak katılmış ve hiç kuşkusuz "Müfreze"de yansıttı- ğı dehşet verici durumlan bizzat yaşamıştı. Japon, Fransız ve son olarak Amerikalılar tarafindan cehenne- me dönüştürülen Vietnam, 1960 I CNBC-e 22.00 Müfreze - Platoon / Yönetmen - Senaryo: Oliver Stone / Görüntü: Robert Richardson / Müzık: Georçjes Delerue / Oyuncular: Tom Berenger, William Dafoe, Charlie Sheen, Forest VVhrtaker, Francesco Quinn /1986 ABD yapımı, 120 dakika ve 1970'lerinençoktarhşılanko- nulanndan biriydi. Konu sosya- list ve kapitalist blok, yani dünya görüşleri açısından ele alındığı için, her yazı ve konuşma tartış- mayı büsbütün alevlendirmek- teydi. Amerikan sinemasınm Viet- nam Savaşı'm konu edinen film- leri, üç temel gruba aynlabilir. Martin Scorsese "Taksi Dri- ver"( 1975), John Flynn ise "Rol- Bng Thunder" (1977) adlı film- leriyle, ABD askerlerinin Viet- nam'da yaşadığı bedensel ve ruh- sal yıkımlan oldukça yürekli bi- çimde işleyerek, gruplardan biri- ni oluşturdular. Hal Ashby'nin "Eve Dönüş" (ComingHome. 1977),F.F.Cop- pola'nın "Kıyamet" (Apocalyp- se Now, 1977-79) ve Oliver Sto- ne un "Müfreze" adlı yapıtlan da, somut bireysel acılan işleyen grubun örnek filmleri olmuştu. 3. Gruptaki filmler ise, "Ram- bo", "Missing in Action" gibi, ABDnin namusunu kurtarmaya çalışan yapımlardı. ABD dışın- daki Vietnam Savaşı filmleri, ör- neğin îtalyan yapımlan, savaşı bir serüven ve eğlence olarak sunan, tıpkı Spagetti \vestern gibi aslunn ucuz bir taklitiydi. Kaçırmayırı... Tv PROGRAMLARI kanalturk 09.00 Gun Başlı- yor 10.45 Kuçük Şeyler 11.20 Dizi: Şaşrfelek Çıkmazı 12^0 Dizi: Ne Seninle Ne Sensiz 13.00 Haber 13.30 DIZI: Kuzenlerım 14.20 Meraklı Momolar 14.50 Çızgı Film: Casper 15.15 Kasaba 15.45 Çızgi Film: GarfiekJ 16.10 Dizi: Yedi Numara 17.05 Dizi: Bı- zım Evin Hallen 17.40 Yanşma: Mıras 19.00 Ana Haber 19.55 Dı- zı: Uç Kadın 21.20 Film: Grinch 23.35 Buyüteç 00.35 Günün Ar- dından 00.55 Film: Ikinci Görüş: Uyurgezer (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.15 Ekogün 11.40SanatGün- demı 12.35 Yurttan 13.00 Reçe- te 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dunya Ekonomısi 15.35 Yurttan 16.40 Sanat Gündemi 17.20 Günün Konusu 17.40 Dünyaya Bakış 18.40 Hayatımız Sınav 19.10 Kent ve Kültür 19.35 Goz Önün- de 20.05 Bır Dunyadır Tiyatro 20.35 Dınozorların Sırrı 21.30 John Mc Lauglin ve Paco de Lu- cia Konseri 22.30 llber Ortaylı İle 23.35 9. Senfonı 01.40 Film: Va- lentin (0 212 259 72 75). 08.30 Bu Topra- ğın Sesi 09.30 Karınca Kararın- ca 10.30 Kulturel Zengınlığımız 10.59 TRT-GAPa Geçış 11.00 Sahte Dunyalar 11.30 Sağlık Ol- sun 12.00 Gıde Gıde GAP13.15 Can Suyu 13.45 Meraklı Momo- lar 13.58 TRT-3'e Geçiş 14.00 TBMM TV 19.00 Fransa 98 Dün- ya Kupası Karşılaşması: Arjan- tin- Jamaıka 20.30 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 23.00 Fransa 98 Dünya Kupası Karşılaşması: Almanya-Yugos- lavya 00.30 Kapanış. 08.30 Sabah Ha- oerleri 09.30 Gezgin öyküler 10.05 Afiyet Olsun 10.30 Dizi: Bizım Evın Hallen 11.00 Kadına Dair 12.30 Yörelerimiz Türküle- rimiz 13.00 Anılaria Müzik 13.30 Gezelim Görelim 14.00 Uzakta- kı Yakınlarımız 15.25 Sokak Öy- külerı 15.55 Hayat Akarken 16.15 Gezgin Öyküler 16.45 Be- nımle Oynar mısın 17.15 Merha- ba Dünya 18.00 Haber 18.20 Memleketten Haber Var 19.00 Adım Adım Kafkaslar 19.35 Dı- zı: Bızim Evın Hallen 20.10 Sam- yelı 21.25 Dizi: Damatlık Şapka 22.00 Dünyanın Türküsü 22.45 Almanya'dan 23.15 Muziğimız Kültürümüz 24.00 Adım Adım Kafkaslar 00.30 llber Ortaylı İle. a07.00 Gunaydın Turkiye 09.00 Çizgi Film Kuşağı -•«. 10-3 0 D i z| : Bücür Cadı Star 1 2 .30 Gun Ortası 12.50 Çiz- gı Film: Megamen 13.30 Dizi: Ço- cuklar Ne Olacak 15.10 Yerli Film: Feryat 17.10 Yarışma: Passaparo- la 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Dizi: AB Yollan Taştan 21.50 Sırla- ra Yolculuk 23.40 Objektıf 02.00 Gece Haben 02.30 Spor 02.40 De- şifre (0 212 448 80 00). 07.00 Sa- bah Haber- leri 08.10 Stratejik Finans 10.00 Profesyonel- ler 11.00 Uzman Gözüyle 12.30 Parantez 13.00 Haber 14.00 Reel Vizyon 16.00 Fuar Evı 17.50 Tek- nokolik 18.00 Haber 20.00 Finan- sör 21.45 Expo Fuar 22.30 Baş- kanlar Konuşuyor 00.30 Haberler (0 212 465 79 49). 09.00 Ekonomi 10.00 Sağlık Hattı 11.00 Açık Hat 12.40 Teknolojı Hat- tı 13.00 Ekonomi Politik 13.30 Günden Kareler 14.00 Nazlı Tolga ile Gündem 15.30 1. Koşu 18.20 Koşu Sonuçları 18.30 Yaşa- ma Keyfi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.40 Euroleague Karşılaşması 21.40 Futbol Hattı 23.00 Geceye Bakış 24.00 Haber 00.10 Psiko Yo- rum (0 212 449 07 00). 06.30 Gune Mertıaba 07.30 Dızı: Rebeca 08.45 DIZI: Intıkam Ateş 09.45 Yanşma. Ah Kalbim 12.45 Bızım Lezzetler 13.30 En Komık An 14.30 Dızı: Uy Başımıza Gelenler 16.00 Serap Ezgu ıle Bız Bıze 19.00 Ana Haber Bültenı 19.55 Spor Sayfa- sı 20.00 Kurtiar Vadısı 22.45 Televole 00.45 Saba Tümer'le Bu Gece 01.30 Yenilmezler 03.15 Sevgının Gücü 05.00 Vahşi Gelin (0 212 355 01 01). 1 07.00 Kahvaltı Haber- 3 I V |eri ° 8 - 45 Ç |z 9' Fi|m: Pıngu 09.00 Hugo ve Tolga Abı 10.00 Çızgi Film Kuşağı 11.45 Dizi: Rubi 13.00 Gün Ortası 13.30 Aynah Kahve 15.30 Dizı: Ço- cuklar Duymasın 17.30 Dizı: Avru- pa Yakası 19.00 Ana Haber Bültenı 19.45 Spor Haber 20.00 Dizi: İkı Arada Aşk 21.45 Bana Birşeyhler Oluyor 00.35 Yabancı Film: Büyük Av 02.35 Homedrom 03.05 Belge- sel: Haberci (0 212 354 30 00). 08.00 Papatya Falı 11.00 FerahFerah 16.00 Klıpto- mani 19.00 Dizi: Gerçek Kesit 20.00 Haber 20.45 Dılan 22.15 Dızı: Hekımoğlu 24.00 Gece Hattı 00.45 Çat Kapı Anadolu 01.45 Film: Yüksek Sosyete (0 212 256 82 82). 07.00 Güne Başlarken 09.10 Ekonomi 10.00 Haberler 10.10 Yazlık Hayat 11.00 Haber 11.15 Spor 11.30 Yakın Yerier 12.00 Haber- ler 1Z10 Spor 12.30 Doğru Tercıh 13.00 Gü- nün Içınden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.15 Yakın Pian 18.10 GeceGündüz 19.00 NTV Ana Haber Bülte- nı 19.35 Gerçeğın Ta Kendısı 20.30 Herkes Sunu Konuşuyor 23.00 24 Saat 23.35 Spor 00.20 Gece Günduz 04.00 NBA: San Anto- nıo - Detroıt (Canlı) (0212 335 00 00). 06.30 Çizgi Film: Taş Devri 07.00 Bu Sabah 08.00 Sevım- lı Kahramanlar 08.15 Dizi: Ya- < rım Elma 09.30 Sabah Sabah ' Seda Sayan 12.30 Haberler 13.00 Ikinci Bahar Gönüllerde 15.20 Di- zı: Aşkım Aşkım 17.00 Dizi: Sihırlı Annem 19.00 Kanal D Ana Haber Bültenı 19.50 Spor Haberlerı 20.00 Dizi: Gümüş 21.50 Canlı Canlı 23.50 Teke Tek 01.30 Haber Saati 01.40 Yerli Film: Pir Sultan Abdal 04.40 Trafik (0 212 413 51 11). 09.10 Parametre 10.15 Yaşa- ma Sevınci 11.45 Design 360 12.15 Iş Yemeği 13.00 Ajans ' 13.45 Spor 14.20 Finans Bülte- ni 15.20 Frekans 16.10 Parametre 17.00 Manşet 18.30 Afış 19.00 Edıtör 20.00 beşN birK 21.10 The Apprentice 22.05 Başbakan VVashıngton'da 23.00 Gece GörüşufO 212 413 56 00). J 09.00 Çizgi Sinema: Vahşi Doğanın Çağrısı 10.00 Ye- . . . mek Bahane 11.00 Gaf KanaiıUrK Et>eSı 13.00 Editör Masası 14.00 Kadınlar Kulübü 18.00 Dizi: Bizim Ev 18.30 Dızı: Işte Susan 19.00 Haber 20.30 Dızı: Ölum Bolgesi 21.30 Kürşat Ba- şar'la 23.00 Dünya Kupası Güney Amerı- ka Elemeleri: Arjantin-Brezilya 01.00 Dizi: Ölüm Bölgesı (0 212 274 50 50). 10.45 Süper Yapılar 11.40 Sıradışı Mühendıslık 12.35 Hıtler'in Kadınları 13.30 Wrıght Kardeşlerın Uçağı 14.30 Maskesız Sfenks 15.30 5. Vites 17.00 Şehır Taksılerı 18.00 Şüphenin Mirası 19.00 Evrenin Kenan 20.00 All Murray'in Berlin Yolu 20.30 Savaş Fırtınaları 21.00 FBI Dosyaları 22.00 Adlı Tıp Dedektifle- rı 23.00 Savcılar (0 272 330 00 88). r _ 09.30 Gune Bakış 11.00 PopCafe12.15Resmede- ' ||m 13.30 Başka Hayatlar 15.15 Halk Meydanı 17.15 Goçturk'ten Esıntıler 21.00 A. Emın Yılmaz'la Sıyaset 22.00 Sağhklı Yaşam 23.00Ters Koşe 24.00 Haber Masası 00.30 A. Emın Yılmaz'la Si- yaset 02.00 Müzık (0 224 331 70 00). 06.30 Sabah Haberlen 09.00 Hu- zura Doğru 12.00 Haberler 12.30 Sızın Sesınız 16.30 AkşamYıldız- ları 19.00 Ana Haber Bultenı 19.40 Spor 21.00 Anadolu Magazın 24.00 Aşkın Zafe- ri 02.00 Gece Haben (0 212 454 56 00). 07.30 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Sağlık Rehberi 10.00 Yabancı Film: Ası Gençlik 11.50 Yabancı Film: Cenaze Levazımatçısının Dugünü 13.35 Cl- NE Sinema 14.00 AtYanşı 18.30 Baş- ka Yerde Yok 20.00 Ana Haber 20.15 Yabancı Film: Sudan Çıkmış Balık Gi- bi 21.45 Yabancı Film: Amerikan Sa- pığı 23.30 Ceyhun Yılmaz Shovv 00.30 Fantasy (0 212 336 15 15). -• 07.00 Yedı- Dokuz U L U S A L 08.50 Kurtuluş Savaşı 9 B B H 3 B Öykülerı 09.10 Müzık Pınan 10.10 Ulusal Fır- sat 12.10 EmekDünyası 15.10 BırTür- küdur Yaşamak 17.10 Ulusal Fırsat 18.10 Üreten Türkıye 19.00 Ana Haber Bultenı 19.35 Günün Yorumu 20.00 Kurtuluş Savaşı Öykülen 20.15 Ulusal Fırsat 22.00 Fikır Meydanı 23.00 Ha- ber Masası (0 212 251 50 90). 08.25 Yabancı Film: MinikKedi 10.20 Ya- bancı Film: Tuhaf Frekans 2 11.50 Yabancı Film: Nic- holas Nickleby 14.05 MovieMagazi- ne 14.30 Erime 16.10 Yabancı Film: Düşman Hattı 18.05 Yabancı Film: Gıgli 20.30 Yabancı Film: Kill Bill: Vo- lume 2 22.50 Yabancı Film: Ned Kel- ly 00.50 Yabancı Film: Düşman Hat- tı (0 212 326 00 00). 09.30 Çizgi Film: Snorks 10.05 Dizi: St. Tropez 11.05 Yeni Vizyon 12.30 Sağlık Hayattır 13.00 Gün Ortası 13.30 Spor 14.00 Dizı: Kadın Her Za- man Haklıdır 14.30 Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye 17.00 Derya Gibi 18.00 Haberler 18.30 Dizı: St. Tropez 19.30 Ana Haber 20.30 Dizi: Kod Adı Palyaço 21.30 Derın Haber 23.00 Yabancı Film: 10 01.00 Haber Ak- tif 02.00 Dızı: Kod Adı Palyaço (0 212 288 51 52). 10.40 Şırket Raporu 12.00 Finans Cafe 12.15 Yönetım Katı 12.35 Dış Piyasalar 13.35 Dış Pıya- salar 14.00 Piyasa Ekranı 14.35 Dos- ya 15.30 Şirket Raporu 16.30 İMBK Kapanış 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Çizgi Film 19.15 Dizi: Cheers 20.00 Dizi: The Sımpsons 20.30 Dizi: Crackıng Up 21.00 Dizi: Las Vegas 22.00 Müfreze (0 212 330 01 01). 07.30 Gunaydın Av- rasya 10.15 Yedigün 11.00 Vardiya 13.00 Not Defterı 15.15 A- vang-art 16.15 Basında Bugün17.15 Sendıkam 19.00 Haber 20.00 AB Ek- senı 20.30 Ruh ve Inanç 21.15 Kıb- rıs'ın Nabzı 23.00 Kamutay 24.00 Haber (0 312 231 21 00). MEDY4NOTU EMRE KONGAR Meraklısı Için Not: Attilâ İlhan ve Huntington Attilâ llhan'ın şiirlerini severim. Romanlannı da. Romanları hakkında yazdığım olumlu eleştiriler- den yapılan alıntılar kitaplannın arka kapak yazıla- rını süsler. Köy Enstitülerini, Dil Devrimini ve Inönü döne- minde yapılan klasik kitaplann çevirilerini eleştirme- sini yanlış bulurum. Ama bugün bunların hiçbirinden söz etmeyece- ğim. Bu yazıda, çok kısa birsüre önce Cumhuriyet'te yazdığı iki makalede gözünden kaçmış olan iki nok- tayj vurgulamak istiyorum. Önce birinci nokta: 23 Mayıs 2005 tarihli yazısında "Bir ara üzerin- de o kadar tartışılan, kitabı dilimize çevrilmiş Sa muel Huntington 'u doğru dürüst hangimiz oku- du; okuduysa, 'Soğuk Savaş'm nihayete erme sinden sonra, dünyada hangi siyasetin öne çıkt ğını; hangi 'sahne'de, 'kimlere' hangi 'rolün' ve- rildiğini; niye açık açık söyleyen ya da yazan çıkmıyor?" diyor. Attilâ İlhan bu satırları yazarken ya kendisinin de yazan olduğu Cumhuriyet'te çıkan makaleleri oku- mamış, ya da okumuş ama unutmuş. Orhan Bursalı ve Ergin Yıldızoğlu, Cumhuri- yet'te Huntington'u irdeleyen ve eleştiren birden çok yazı yazdılar. Yalnız benim Cumhuriyet'te çıkan Huntington üzerindeki çözümleme ve eleştiri yazılarımın sayı- sı yanm düzineden fazla. Ayrıca "Küresel Terör ve Türkiye" adlı kitabı- mın ana eksenlerinden biri Huntington'un yazdık- ları. "21. Yüzyılda Türkiye" adlı kitabımda ise koca bir bölüm var bu konuda. Bütün bu yazılarda, Attilâ llhan'ın belirttiği husus- lar ondan çok daha önce "açık açık" vurgulanmış, çözümlenmiş ve eleştirilmiş. Şimdi de ikinci nokta: 3 Haziran 2005 tarihli yazısında Huntington'un ünlü kitabından, daha doğrusu krtabın Türkçe çe- virisinden bir alıntı yapmış: "Laiklik ve demokraside, Batı'nın iyi ve kötü yan- Iannı yaşayıp görmüş olan Türkiye de, Islam'a li derlik etme vasfını kazanmış olabilir; ama bunu yapabilmek için, Atatürk'ün mirasını; -Rusya'nın Lenin'/n mirasını reddedişinden daha eksiksizbir şekilde- reddetmek zorunda kalacaktır." Tabii Attilâ İlhan, Cumhuriyet'te benim Hunting- ton hakkında yazdığım makaleleri okumadığı ya da okuduğu ama unuttuğu için, alıntı yaptığı bu çe- virinin yanlış olduğunun farkında değil. Çevirideki yanlış Huntington'un laikliğe ve de- mokrasiye nasıl baktığını gizliyor: Yukandaki alıntıda "Laiklik ve demokraside, Ba- tı'nın iyi ve kötü yanlarını yaşayıp görmüş olan Türkiye..." ifadesinin doğru çevirisı "Laiklik ve de- mokrasi olarak, Batı'nın kötü ve iyi yanlannı yaşayan Türkiye de aynı biçimde Islam'ın lider- liğine hazırdır." şeklinde olmalıydı; bu ifadeye gö- re laiklik Batı'nın kötü yanıdır. Çünkü bir cümle önce Huntington bilinçli bir bi- çimde "Hıristiyanlık ve ırk aynmcılığı olarak Ba- tı'nın iyi ve kötü yanlannı yaşayan Güney Afri- ka, Afrika krtasının lideriiği için özel bir nitelik kazanmıştır." diyor. Yani "iyi ve kötü" sözcükleri her iki cümlede, "Hıristiyanlık ve ırk ayrımcılığı" ile "laiklik ve demokrasi" sıralamasına uygun olarak yer değiş- tirmiş. Huntington açıkça Hıristiyanlık ve demokrasi- yi, Batı'nın iyi yanlan, ırk aynmcılığı ve laikliği de kötü yanlan olarak nıteliyor ve bunu art arda kurduğu iki ayn cümlenin birincisinde Hıristiyan- lık ve ırk aynmı için kullandığı "the good and the bad" sözcüklerinin yerlerini ikinci cümlede laiklik ve demokrasi için "fne bad and the good" ola- rak değiştirerek vurguluyor. Bu iki noktayı da, Attilâ llhan'ı veyazılannı önem- sediğim için "Meraklısı için not" olarak yazdım. ekongar« cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org K U L T V I I • SANAT (0212) 1M »• 7t CNNTürk 20.00 VED«TSAKMAN.EM!NIGOS EYLEIM PELIT ALEV AKÇIN 5N1K TV Servisi - Kültür Bakanlığı "nın, Ankara ve Izmir re- sim heykel müzelerinden istediği ve 13 yıldır geri dön- meyen 500 tablo ile Meclis'ten kaybolan seramik sehpa- lar ve değerli aksesuarlann hikâyesi, "beşN birK"da ek- rana geliyor. Cüneyt Özdemir'in sunduğu yapımda ay- nca, Babazula'nın oyun ha\'alanna değişik bir yorum ge- tiren "Dubk Oryantal" adb son albümü de tanıtıhyor. KORSAN KİTABIN KORSAN ALICISIOLMAYINIZ. Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birüği (BESAM) ADANA 7. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞESMAZIN AÇIK ARTIRMA tLANI DosyaNo 2004 9016 S^atılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, oiteliği. kjymeti, adedi, önemli özellikleri: Adana ılı. Seyhan ilçesi, Uçak Alamıı Mahallesı, Ada: 995, Parsel: 57, Cilt. 73, Sayfa: 7138, Cinsi' tarla, Yüzölçümü: 7900 m2 tarlanın tamamı borçluya aıt Gcltoaşı Köyü'ne 1 km mesafeden Yeşıloba sulama birhğinın hızmet bınasından 3500 metre güney yönünde düz sulanabilir, her Türlü tanma elverişlı tarla niteliğındedir. Içınde mevcut buğday ekılmişitir. Hiçbir yapı yoktur. Çevresinde DSÎ'ye ait sula- ma lcanallan mevcuttur. Gölbaşı Köyü'ne gidiş gelişi temın eden asfalt yola cephelidir. Bu yol yukanda apu kayıtlan belırtilen tarlayı ikiye bölmüştür. Adana şehır merkezıne 15 km. mesafededir. Bu taşımnazda kat irtıfakı ve kat mülkıyeti tesis edilmiş- tir. V4evcut kullanım şeklı, çerçevesındeki tarla alım satımlan ile toprak yapısı dikkate alındığında 1 m2 tarlanın 1.500.000 TL olmak üzere 7900 m2 x 1.500.000 TL = 11.850.OO0.OOO TL (11.850 YTL) muh. bedelle satışa çıkartılmıştır. S^tış şartları: 1- Satış. 12 07 2005 günü saat 14.00'ten 14.15'e kadar Adana Adliyesi 4. Kat No 407-408'de açık arrtırma suffetiyle yapılacaktır. Bu arttumada tahmin edılen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve sahş giderlenni geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22.07.2005 günü saat 14.00-14.15 arasında Adana Adhyesı 4. Kat No: 407^08 adresinde de ıkinci arttırmaya çıkanlacaknr. B«ı arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını muhammen bedelin yüzde 40'ını ve satış gıderlerini geçmesı şartıyla en çok ararana ıhale olunur. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı oranında pey akçesi veya bu miktar kadar millı bır bankanın temınat mektubunu venneleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı ıstediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil ven- lebiîlir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç, yüzde 18 KD\' ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş \ergiler satış bedelinden ödeaıır. 3 - Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklaruıı özellikle faiz ve giderlere dair olan id- dıal-arını dayanağı belgeleri ıle on beş gün içinde daıremize bildırmelen lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sicilı ile sabit ol- maâıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4 - Satış bedelı hemen veya venlen mühlet içinde ödenmezse Icra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedi- lir. 2ki ihale arasındakı farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendile- runden tahsıl edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldiği takdırde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebılır. 6 - Satışa ıştırak edenlerin şartnameyi gönnüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgı ahnak isteyenlerin 2O0-4 9O16 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlügumüze başvurmalan ilan olunur. ("*) Ilgililer tabırine irtifak hakkı sahipleri de dahildir Basuı 26668 TURKKALPYAKFI i9.MayısCadNo:8Ş<şJılstanb(i Tet:(212)2120?07(pbx) Faks(212|212683S AB-Türkiye ilişkileri TV r Servisi - "9. Senfoni" programı ilk bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Sunuculuğunu Emin Pazarcrnın üstlendigi yapıma, araştırmacı-yazar Aytunç AltuıdaJ, ATO Başkanı Sinan Aygün, AB Uzmanı Cengiz Aktar ve Prof. Dr. Mustafa Erdoğan katılıyor. Yapımda, "Türkiye, Avrupa Biıüği'ne neden girmek istij'or'', "Türidje'nin alternatifleri var mı", "Referandumlann ardmdan Avrupa Biriiği dağıhyor mu", "AvTupa'vı oluşturan küJtürel unsuıiar ve bu unsurlann Tüıidye'nin üyelik sürecine etkileri neler" gibi sorulara yanıt aranıyor. • TRT 2, 23.35 20:30 HERKES BUNU KONUŞUYOR Okan Bayıilgen 04KX) SAN ANTONIO canlı DETROIT NBA Finali 1. Maç 9ITVwww.ntvmsnbc.com Gökova - Akyaka Ziraatçılar Dinlenme Tesisi'nde düşlediğiniz fiyata düşlediğiniz tatil. Sabah - akşam açık büfe bir günlük bir kişi 35.-YTL 1/3'i peşin, kalan 3 taksit Rezervasyon: Akyaka: (0 252) 243 44 02 - 243 59 90 TZD Genel Merkez: (0 312) 213 9417 - 2138435 Faks:(0312)2132252 BUGUN iVizyon Yabancı Dizi: Kod Adı Paryaço Derin Haber
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog