Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

3AYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 12 EKONOMI IORSA IMIZİIAN iiıs Önceb & En ş f&ü w fe* U topn; ûuşik Yûkset fopaı-. N Ort.Rj Hwn 730 520 2419 395C 3925 12 Ot 5.SC 34 034-3 1667J" Î4263 13 •522 927 9 * 3 64S 439824 192294 204387 1*5**32 1-90 540 •"330 1310 350 960 955 30.50 30.00 1281 4T 1561106 E 5110361 1166İ42 463.46S 80125 1Ü87265 521JB4 236İ25 2İ3S35C 221620 66^22 6130300 84121i 10M10 5236SM 38 7 17 5'39530 5 1 1424*6 152.335 T1462 333J72 325266 4'1299 •3589 826'66 101362 559139 4-46J70 4399 1 64.045 92363 •092*41 25in 249S99 521386 2021336 564 22S 2-1 45336" 872*90 34-83 112653 40189- 103143 56332 »HaJeGVYO Aurtsraoı 3 75 191 22- 338 3«ş*aş-'jco'* 4675 âs 153 SduÇrmtt 1"S Sow>»ap 103 anmrMJ»ı»*mniO.'0 ScrussrYaPat 39e 8coc?=-wSowW59K 253 7900 2530 2*40 O99 099 15.70 •28 935 351 402 078 2-05 8-55 2.64 430 2440 2390 B4O 585 24 '0 24 P0 OM OS" 1580 1570 124 930 348 Türkiye demir-çelik sektörünün kalbi ERDEMİR'le çok sayıda Ukraynalı grup ilgileniyor Ucuzakapatmakistiyorlar• ERDEMİR'le ilgilenen Ukraynalı şirketlerden IMU'nun 300 milyon dolarlık yatınm planladığı ifade edildi. Buna karşın ERDEMÎR'in sadece ÎSDEMtR için 750 milyon dolarlık yatınm yapması gerekiyor. fe2L ÇnsE Canlaneı OeneaçZonur Den:'a Crt Dsnsüs» -JendıCan 3)«3î<rtaa jenrod DesaDar 2e*a hoarc Cstank • t*aşDc<jan CUKMM20 OoûsnBdtH Dogan GSZBIKA S5ıVayr*t Doouş Oiui'^N Mttaş 2War Dojan Basır faactoçls; taartsşna Dn Ecocfisş. ' l w ı BesHoUrg Bjt&tt» EoeSaan* EöepBs Eğeseûvn EGSFrK» EGSHoMro ErratBeni krr*ç »noaöı Enulnşaa EAosan ErsuGö Escort Gompulv Esorı Spor Gıyfii EvvYatO* ?xX/UkFüanc Favor Driffrrıe Yff Fenertrfiçs Sportf -gnç (MırırMjr FrwsFr •</ F-narsYat Ol Ffiaracar* F M tn< ogton RvaO&Gar Fngo PiıGds GaranöBartas Gararıts. Fatîcnç GarmSMYO E45 266 130 2350 "85 555 384 139 32B 462 318 '64 182 109 164 122 « 5 t 630 3'4 260 324 320 315 158 394 " 18 İ56 176 139 2.90 312 760 910 2150 * '1 o-o 04Ç 066 025 085 22i îsJO 600 535 115 160 121 1.32 178 640 1260 206 360 "49 4 * S90ÇC 6 T 135 "900 535 250 10' "10 845 26C 130 23 30 '90 560 083 137 3J2t 46C 318 1İ5 U ' 106 163 4 18 «750 524 3"2 258 320 3 16 3 12 158 3-94 3-52 1 7! 2Jİ 3 10 7 61 8J5 2140 1-0 0-69 081 223 1520 SOO 5J5 1 14 160 11S 1.30 175 625 12-50 zo; 14i 488 675 X 865 •34 78K 530 250 098 -10 ANKARA (Cumhumet Bürosu)-Ereğlı DemırÇe- lik Fabnkalan'na (ERDE- MtR) bırden fazla Ukray- nalı grubun ılgi gösterdığı ıfade edildi. Bunlardan, ortaklan arasında alümın- yum de\T Inteq?ipe ıle Ca- pital System Manage- ment'ın da bulunduğu In- vestment Metallurgıcal Umon'un (IMU), şırket için 300 milyon dolarhk yatınm planladığı öğrenil- dı. Ancak 2OO4'te 600 mil- yon dolar kâr eden ERDE- MİR'in sadece İSDE- MlR'dekı yatırımlan ıçın 750 milyon dolar harcama- sı gerekiyor İSDEMİR ERDE- MİR'e, ülke çıkarlan açı- sından büyük önem taşı- yan *uzun çetikten yasa çe- liğe geçiş yatırunının ta- mamlanması şarOvla" ve- nlmıştı Özelleştırme 1da- resi Başkanlığrnın (ÖÎB) şirketın satışıyla ılgilı koy- duğu şartlar arasında bu yatınmın tamamlanması taahhüdü de yer alıyor. ÖtB bu taahhütlenn ye- nne getınlmesı için ER- DEMÎR'de bır "altuı his- se" oluşturdu. Ancak ön- ceden konan altın hısseler, Petrol Ofisı örneğınde ol- duğu gıbı bır Özelleştirme YüksekKurulu(ÖYK)ka- ranyla sonradan kaldınla- bıliyor. IMU grubunun ERDE- MtR özelleştinnesinde ıs- teklı olduğunu kaydeden Ukraynalı kaynaklar, kon- sorsiyumun yapmayı plan- ladığı yatınm konusunda değerlendırmelerin sürdü- ğünü kaydederek "300 mfl- yon dolar hipara" dedıler. IMU'nun ortaklan arasın- da yer alan Donetsk mer- kezli System Capital Ma- nagement, Ukrayna'daki Azovstal ve Avdeyevka kokkömürü sahalannı ış- letiyor. Ukraynalı kaynak- lar, bu durumu ERDEMİR ıhalesı açısından bu- avan- taj olarak değerlendınyor- lar. ERDEMİR yılda 1 milyar dolarlık kokkömü- rü alıyor. ERDEMÎR'in Istanbul Menkul Kıymetler Borsa- sı'ndaki piyasa değeri dün itibanyla 1 milyar 919 mil- yon dolar crvannda bulu- nuyor. Ankara'dakitemaslannıtamamla\arakİstanbul'a getenUkı^naCuı^urbaşkan.Vıktor^şçenko, Defviet Bakanı Kürşad Tuzmen Ue birlikte, helikop- terle tkiteUi'deki toplu konut bölgekrini gezdL Tüzmen, Yoşçenko'nun özeUikle toplu konut alanında destek istediği- ni söyledL Daba sonra Dış Ekonomik tüşkikr Kuruhı (DEIK) bünyesinde faaliyet gösteren TÜTk-Ukra\na lş Konse- vi'nin verdiği yemeğe kaülan Yuşçenko. "Biliyorum ki Türkişadamlan Ukravna'da bazı güçlüklerle karşılaşı\oriar. Bunlan çözme>e çahşıjoruz" dedi. Yuşçenko, Fener Rum Patriği Bartholomeos Ue Hyatt Regency Oteli'nde bir ara- > a gelerek l'kra>Tia'daki Ortodokslann durumunu görüştü. Fener Rum Patrikhanesi'ni de zrvaret eden Yuşçenko^nun Bartholomeos'un elini öpmesi dikkat çekti. Zrvaret sırasmda patrikhane babçesindeki kiüsenin çanlan çalındı. (AA) Türldye çelik üretiminde dünya 12 'ncisi ANKARA (AA) - Türkiye'nin ham çelik üretimı, geçen yıl yüzde 11.9 artarak 20.5 mılyonu buldu. Bu ra- kamla payı yüzde 2 'ye ulaşan Türki- ye, dünya çelik üretiminde 12. sıra- da yer alıyor. Demır Çelik Creticileri Derne- ği'nin "2(KM Yüı RaponTna göre, geçen yıl dünya çelik üretimi yüzde 8.9 artışla, 1.05 milyar ton seviyesi- ne yükseldi. Türkiye, Çın'den sonra üretimıni en fazla arttıran ülkeler ara- sında yer aldı. Rapora göre, Türk de- mır çelik endüstnsi, hem kalıte hem de kapasite açısından, son 15 yılda büyük gelışme gösterdi. Türkiye, Avrupa'dakı çelik üreti- cılen arasında ise 4. sırada yer alır- ken halen Türk çelik ürünleri, 130'dan fazla ülkeye ıhraç edilıyor. 112 072 J3S00 *330X -13 -35 .40000 5400 00 5JC 5J5 276 2J37 338 "326-5 •C68 "38 528-50 154 222 248 12300 12300 286 286 •33 2-60 2'60 39C 3J0 338 5 75 186 •0" 105 3S5C 3950 250 238 '28 2240 2 380 087 I0J0 10.80 3-0 U3•36 3."0 3.70 760 '35 111 112 29İ0 2 ! J O MaSıarZortjHolarg 099 3J6 UedysHcdra 690 068 116 0 71 0 67 070 122 071 0.65 1OB0 10 70 30-50 3050 805 8 0 5 324 32C 363 063 239 236 464 452 ORBTI VaMGMVO V*(Y* On <atoT »sı «ana I Va*Yal> 2. ULUSAL PAZAR 351 8 7 8'5 526 153 2.05 339 192 12189.542 260 665565 638285 207032 5 O 1 I Ö •34 441 •371S 1.32 5-14255 156 286la2 172.035 '15384 349932 67-S52 1175657 5331239 428,742 '63309 148395 9C203 B-8İ47 26Î-3 E3SGM10 MaJora T »rr ftaks Elelöıank OnurAıfe güvenlikönlemi ANKARA (ANKA) - AB, Onur Au" uçuşlan için sıkı gü- venlik sıstemleri koydu. 27 Ma- yıs'ta AB üyesı ülkelerin Briik- sel'de yapttklan toplantıda bırlik genelinde hava güvenliğinı ko- nımak amacıyla Onur Arr başta olmak üzere 3. ülkelerin hava- yollanna sıkı güvenlik önlemle- ri getirilmesi karan alındığı bil- dınldı. ABHaber.com'a göre, Onur Air'den sonra tüm Türk özel ha- vayolu şirketlen AB genelinde yakın takıp altına alındı HAVAŞ, Menderes Havalimanı 'nda ANKARA (ANKA) - Sabah ve atv grubunun sahibı 'Hırgay Ci- ner'in hisseleriru devrettığı HA- VAŞ, tzmir'dekı Adnan Mende- res Havalimanı termınal ışletme- ciliği için Bayuıdu- Inşaat ıle bir- likte şirket kurdu. Ankara'dakurulan "Izmir Ad- nan Menderes Havalimanı Uhıs- lararasıTerminal Inşaaü İşletme- cüiğiAŞ''ninsermayesı44.5 mil- yon YTL olarak belırlendı. Şır- kete. Havaalanlan Yer Hızmet- len AŞ (HAVAŞ) 28 milyon 920 bın YTL, Bayındır înşaat Turizm Tıcaret AŞ de 15 milyon 574 bin YTL payla ortak oldu. ZlRAAT BANKASI Tanmsal kredilere 2.1 katrilyon lira Daliev (solda), düzenlediği basuı toplanosında sorulan Boeing'in Türkiye'den so- nımhı saüş direktörü Aldo Basile Ue birlikte yanıtladL THY'nin karan Boeing'de düş kırıklığı yarattı tstanbul Haber Servisi - Boemg Ticari Uçak- lar' uı A\Tupa \ e Orta As- ya'dan sorumlu Satış Başkan Yarduncısı \Iar- BnDaiky.THY"nın, filo düzenleme çahşmalan sı- rasında tercıhını ağu-lıklı olarak Airbus uçaklann- dan yana kullanmasuıın kendileri için tam bir ha- yal kınklığı yarattığını söyledi. Boeing' m 14 yıldan bu yana desteklediği Ulusla- rarası Istanbul Müzık Festıvali'ne katılmak ıçın Türkiye'ye gelen Daıley, düzenlediği basınla soh- . bet toplantısmda, bir yıl önce piyasaya sundukla- n orta ve uzun menzıllı Boeing'in 787 modelı hakkında da bılgi verdı. Bu uçaklarda şu ana kadar 261 adet satış ger- çekleştirdıklerini söyle- yen Dailey, 787Tenn Türkiye ıçın fırsat oluş- turacağını duşundüklen- ni ilen sürdü. Dailey, Tür- kiye'nuı son filo değişik- liğıne yönelik soruya "THY'ıun daha önce de Airbus'ı vanü, .\irbus ye- ni bir ürün değüdi Kara- nn önemli sebebi, bizim ürünlerinüzin o ara bu- hınmamasıyıh. Bunun ÜS- tesinden geleceğiz. TH\"ye bağhhğunız sü- rüyor, birlikte çakşmaya devam edeceğiz'' dıye ya- nıtladı. Boeing'uı Türki- ye'den sorumlu Satış Di- rektörü Aldo Basile de Türkiye'de hâlâ en büyük pazarpayma sahıp olduk- lannı ve bunu koruyacak- lannı belirttı. (Fotoğraf: ÖZCAN YAŞAR) ANKAR\ (AN- KA) - Zıraat Bankası Genel Müdurü Can Alan Çağlar, yıl ba- şında 1.5 katrilyon lı- ra olarak öngördükle- n tanmsal kredı büt- çesini, geçen haftaal- dıklan kararla arttıra- rak 2.1 katrilyona çı- kardıklannı, bugün itibanyla ise kullandı- nlan kredının 1.9 kat- nlyona ulaştığını bil- dirdı. Ziraat Bankası 'nın 2002 ve 2003 yılı he- saplan TBMM KÎT Komısyonu'nda gö- rüşüldü. Komısyona bılgi veren ve rnillet- vekillennin özellikle tanmsal kredilerde yoğunlaşan sorulannı yarutlayan Çağlar, gö- reve başladığı Mart 2003'teyuzde59olan tanmsal kredi faiz oranlannın bugün yüzde 9 6-18 arasın- da bulunduğunu bil- dırdi. Çıftçıye kullan- dınlan kredılenn tuta- nnın bugün itibanyla 1.9 katnlyon lırayla yıl başında bu amaçla ayırdıklan 1.5 katril- yon lıranın üzenne çıktığını \nrgulayan Çağlar, "Geçen hafta aldığumz yönetim ku- ruhı karanyla bu mik- tan neredevse jiızde 50 arttırarak 2.1 kat- rflyona çıkardık. Tabii ki bu arûş da Türkta- nmı için yeterli değü" dedi. Çağlar, yenıden yapılandınlan tanm- sal kredi alacagı tuta- nnın toplam 498 tnl- yon olduğunu, bunun yüzde 81'ıne denk düşecek şekilde 321 tnlyonunun tasfiye edüdığını açıkladı. 4876sa>ıhYasane- denıyle geçmışte bor- cunu ödemeyen veya yapılandırmayan çift- çilere kredı vereme- diklerinı, bu nedenle biraz da "i^ zora sür- mek anlamında" me- mur kefıl ıstedıkleri- nı, bunun da ciddi ser- zenişlere neden oldu- ğunu bıldıklennı an- latan Çağlar, bugüne kadar 276 bın kışıye tanmsal kredı kullan- dırdıklannı belirttı. DOĞAN TV Satışa RTÜK engeliANKARA (Cmnhuriyet Bürosu) - Radyo ve Tele- vızyon Ust Kurulu (.RTÜK). DoğanTV Rad- yo Yayıncılık AŞ'nın hıs- selennın bir bölümûnün yabancı bır kuruluşa devir- le satış ışlemlennın. "3984 sajih Radvt) ve Televizyon- lann Kunıluş ve Yayınlan Hakkında Vasa" hükümle- nne uygun olrnadığına ka- rar verdi. RTÜK'ten dün vapılan yazılı açıklamada, İMKB'nın, söz konusu iş- lemle ılgilı. mevzuat hü- kumleri çerçevesinde görüş ıstedığı belırtıldı. Açıkla- mada şunlar kaydedıldı: "Üst KuruL 3984 sayıh yasanın 29. maddesinin (a) ve (ı) bentkrinde yer alan, "sıyası partıler, demekler. sendıkalar. meslek kuru- luşlan. kooperatıfler, \f akıf- lar, mahallı ıdareler ıle bun- lar tarafından kurulan veya bunlann ortak olduklan şır- ketler, iş ortaklan, bırlıkler ile üretım, yatınm, ıhracat, ıthalat, pazarlama ve fınans kurum ve kuruluşlanna radyo ve televızyon yayın ıznı venlemeyeceğıne; bu kuruluşlann radyo ve tele- \izyon yayın iznı almış şır- ketlere ortak olamayacağı- na ve bır özel radyo ve te- levız>'on yayın kuruluşun- da ortak olan gerçek veya tüzel yabancı bır kışının bır başka radyo ve televızyon kuruluşuna ortak olamaya- cagına" üişkin kısıüamalar nedenryie babse konu hisse devir \e sattj işlemJerinin, sermaye pivasası mevzuati hükiinılerinden bağımsız olarak 3984 sayüı yasa hü- kümlerine uygun olmadığı- na karar vermiştirT Doğan TV Radyo Yayın- cılık AŞ'den yapüan açüda- mada, RTUK karannın kendılerıne teblığ edılme- sının ardından yasal yolla- ra başMirulacağı bıldınldi. MAĞAZAAÇACAK TARİŞ Kanada daİZMİR (AA) - TARİŞ Zeytın ve Zeytinyağı Bir- liği Başkanı Cahit Çetin, eylül ayında Kanada'nın Montreal kentınde mağa- za açacaklannı bildirdi. Uluslararası operas- yonlara devam ettıklerini ıfade eden Çetın, yeni adımın Montreal'in önemli alışveriş merkez- lennden Eaton Center'da franchıse sıstemıyle açı- lacak mağaza olduğunu söyledi. Çetın, Montre- al'in, alım gücü yüksek, bılinçlı tüketicilenn ağır- lıkta olduğu bır merkez olduğunu belirttı. Önceta Kapn; h En % OrtRj. Hacn •x 318 530 ' 11 233 218 183 0B7 515 3İ7 215 4'50 4150 131 132 •35 590535 321 3'8 535 533 111 '41 209 206 4X12 396 04' 046 • "2 1-1 263 263 '05 32C 204 13' •33 4^6 111 260 245 22C 03' 530 039 222 «X 129 190 4 7ı 1 1' 2İ2 233 2'3 039 525 C98 222 43"5 •33 130 232 400 222 2.40 1051 174 239 128 0.50 0.78 •cs 335 -0-5 094 739 589 319 525 139 206 397 046 171 248 8.67 677 315 2JS 130 '30 173 1'3 249 231 206 C89 523 097 219 4311 134 13C '651393 1255-90 318229 2 0613T 799321 2.362121 3255 507 292.5-4 424 T5 5244 1'4 780J81 7038233 »,516 • 13396 649332 30468 8.881275 51'523 • 473219 2-51836 1385389 2,064455 20.141.53- 1 - " 7 9 '98,461 5294.051 '29241 191 414 MBBEZBJUIUaKUHin M 1 ABD Dolan 1 \\Tistralya Dolan Danımaıka Kronu Euro tngılız Sterlıru tsMçre Frangı ts\«; kronu kanada Dolan Kuve\i Dınan Noneç Kronu Sud. AA Rıvalı 100 Japon \ enı 1 'ı enı t>raıl Şekelı DÖVİZ «u? l 3610 İOMS 0 22524 16169 24988 10922 0 18206 1 (1921 4 6210 »211' T< ) 0 36400 I27 18 1 '6"6 İU5P 0 22635 1 6850 2 5119 10992 018395 10970 4 682S 0.21322 0 36466 12802 9NKİUI2006 E F E K T İ F M 13600 10401 022508 16757 2 4971 10906 018193 10881 4 5526 021164 036127 12671 0 30112 1369'' 10580 022687 16875 2 5157 1 1008 0 mr 1 1012 4 "530 0 213^1 0 36739 12851 0 31b57 YATIRIM FONLARI 8 HAZİRAN 2005 DûrtuiRyst F«rt FonVt KııkûRyıt Fart FonAdı DünlaiFıyst Fariı FonAdı DünkiiFıyat Fart FonAdı OûnkûFıyat Fark 436 386 019 535 •-10 '35 232 52 50 539 051 •552 13! 33 -0 71 368 1-&4 5318 355 262 •92 1916 24 412 1-86 3İ2 536 16 95 136 260 053 1İ2 236 -•15 '48 1 74 100 132C921 : 13-43 î 1100003 S1955 101519 , 92 6'1 2267'019 63002" 13'196 819 '4" 245067 469338 1 153578 954 1 1 095 2.9E 036 0 44 10535 ] 303-22 25722' 220221 Yeni Ekonoml Pazarı 663 3536MJ5 1832 10223559 I PtatUon M M« Î S I I O.ST 300 '219059 I »_ — -* ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Oolan 13004 6 K C Daıtnaıtabm • 24i2 tanpt Ffirç 10683 JıtMYeıı 1246" Kaaaıta Dolar 64140 Ntvıc-Kflnıı 37503 S.AfltBıyılı 1 Eıro. 1232" 1 iıa S. 1S367 MO Oolsn Borsa S«*~ 2575S _ ^ ^ ^ «•^536 sl 8 s; s\g tHO. BMK 2S4T II 2 1 0 | i M t SERIEIT (YTL) ABD Dolan tan j bgiıSMn AUŞ SATIŞ 1J6K , CMMH •58OC 2.151] 123Oû 13850 25250 11100 18 7 5 126Ü0 GECELİK FIİUEI Dffl'184 0252T» 104C247 0026-37 534356 OC'331 24 5JO5 0 "80*41 1042846 3521 1J754- 1014532 13(2771 0.164099 U64ZT 0J92235 9. «824 101034- •9536-36 1 2 * 20S-5317 1-0* 1378066 1 1 0 * E01T56 1 1 3 * l ' C * £'£*> CJS* 2.2535- 35645-3 Iİ514C4 £0-9*3* O10962Ö 0167445 Vaatı3IM.0.OiO662 : » * 00"* 00'* 006* OtHJTC 006* 006*1057651 102667! 005* 0015-56 135* 106* 135* 135* ec.arıor.ttıAıDej " 0JT86 EcactasıAıCed "HC " 1406300 C 035319 «.TDet 001-21- " 006TC
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog