Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

9 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(g cumhuriyet.com.tr 11 Bolivya'da erken seçim istemi • LA PAZ (AA) - Bolivya'da Devlet Başkanı Carlos Mesa'nın istifa karanna rağmen başkent La Paz'da göstericilerle polis arasuıda çatışma çıktı. Başkentte gösteriler ikinci gününe gırerken askeri birlikler de kent sokaklannda mevzüenmeye başladı. Göstericiler, Mesa'nın istifa karannın yeterli olmadığını ve erken seçim yapılması gerektiğini söylüyor. Yenı seçimler, Bolivya'nın bir sol hükümetle yönetileceği 7. Latin Amerika ülkesi olma ihtimalini arttınyor. Etiyopya'da çatışma B Dış Haberter Servisi - Etiyopya'da muhalefetin, geçen ay yapılan genel seçimlere hile kanştınldığı suçlamalannın ardından başkent Addis Ababa'da protestocularla polis arasında çıkan çatışmada 20 kışi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Etiyopya Başbakanı Meles Zenawi'nin, 15Mayıs'ta yapılan mületvekili seçimlerinden sonra gösterileri yasaklamasına rağmen ülkedekı protestolar 4. gününe girdi. Resmi sonuçlara göre Meles'in partisi seçımlerde meclisteki sandalyelerin çoğunu kazandı. Pentagon'dan füze çalınmış • YVASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) her yıl milyarlarca dolarhk teçhizatının çalındığı, hasara uğratıldığı, satıldığı veya hurdaya çıkanldığı bildirildi. Federal hükümetin icraatını denetleyen "Hükümetin Güvenilirliği Ofisi" adlı kunıluşun yayımladığı raporda, aralannda hassas askeri teknoloji ürünleri ile 5 füze başhğının da bulunduğu yüz milyonlarca dolar değerinde teçhizahn çalındığı veya hasara uğratıldıgı belirtildi. ABD polisine Islam eğitimi • \EW YORK (AA) - Ajnerikalı Müslüman gruplann, Müslümanlann hassasiyetlerine daha duyaılı olmalan içın ABD emniyet güçlerine Islam dini eğitimi vereceği bildirildi. Emniyetin, bu adımı, Guantanamo ve Ebu Garib cezaevlerinde yaşananlar sonrasında ABD ordusunun aldığı tepkilerin benzerine maruz kalmamak için attığı bildirildi. Başbakan Genişletilmiş Ortadoğu Projesi'nde Türkiye İtalya ve Yemen'in demokratik görev üstlendiğini söyledi Erdoğan'danGOP'adestekDışHaberlerServisi-Başbakan RecepTay- yip Erdoğan, ABD Başkanı George Bush ile dün Beyaz Saray'da görüştü. ABD Baş- kanı Bush, Türk- Amerikan ılişkilerini. "çok önemli stratejik ilişküer" olarak nıte- lendirirken, görüşmeden sonra basın toplan- tısı düzenleyen Erdoğan ilişkilerin "strate- jik ortakhk düzeyinde" olduğu savundu. Erdoğan. Bush'un "stratejik ilişkT tanım- lamasının anımsatılması üzerine de bunun "bir çeviri hatasT olabileceğini savımdu. îki lider, görüşmenin ardından ortak açık- lama yaptı. ABD Başkanı George W. Bush, Türk-Amerikan ılişkilerini, "çok önemli stratejiktttş.kUer"'olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, "Erdoğan ile birçok konuda çok kapsamh görüşmelerde buiunduk. Bunun sebebi de, Türk-Amerikan ilişkilerinin çok önemli stratejik iüşkiler olmasıdır" dedi. Başbakan Erdoğan'a, Geniş Ortadoğu Projesi'ne (GOP) verdıği güçlü destek do- layısıyla memnuniyetini bildirdiğini ifade YEMEKÖNERİSİ Bush dayeti geri çevirdi Dış Haberler Servisi - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisı. ABD basınında da yer buldu. Los Angeles Times gazetesı, Erdoğan'uı, ABD Başkanı George Bush'la yaptığı görüşme öncesinde Türk tarafının talebinin Başkan Bush'la bir öğle yemeği olduğunu, ancak bunun kabul görmediğinı iddia etti. Her iki tarafuı da son haftalarda yaptıklan jestlerle bir zamanlar iki NATO müttefiki arasında ortakhk olarak nitelenen bir çeşit stratejik işbirlığine tekrar dönmeye duyduklan ilgiyi gösterdiğini yazan Los Angeles Times, buna rağmen iki ülke arasında hâlâ önemli bir aynhğın bulunduğunu ileri sürdü. • ABD Başkanı Bush ile Başbakan Erdoğan, görüşmesinde stratejik işbirliği vurgulanarak, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi de ele alındı. eden Bush, "Türkiye'nin demokrasisi, Or- tadoğu'daki insanlar için önemli bir örnek. Ben de Erdoğan'a bu yöndeki üderiigi için teşekkür etnıek istryorum. Aynca Başba- kan'a Türkhe'nin Afganistan'daki lideriik rolü dolayısryla da teşekkür edjyorum" di- ye konuştu. Bush, Erdoğan'ın Afganistan ziyaretıy- le ilgili izlenimlerinden çok etkilendiğini, bunlan dikkate alacağını kaydettı. ABD Başkanı, Erdoğan ile görüşmesin- de Türkiye ve Amerika'yı ilgilendiren dış politika konulannı ele aldüdannı, bunlar ara- sında en önemlüerinden birinin tsrail ile yan yana, banş içinde bir Filistin devleti- nin kurulması konusu olduğunu söyledi. Başkan Bush, Başbakan Erdoğan'ın ken- disine, Türkiye'ye daha fazla Amerikan ya- tınmı yapılması konusunu gündeme getir- diğini, kendisinin bu yönde yardımcı olma- ya çahşacağını bildirdi. Bush. "Bütünüyle değeriendirirsek, çok zengin ve verimli bir görüşme oldu" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Bush'un ardından gazetecilere yaptığı açık- lamada, "Bu görüşmede, Türk-Amerikan siyasi biriikteliğinin geleceğe yansunasını degerlendirme imkânı bulduk" dedı.Erdo- ğan, görüşmede ele alınan ana konulan; özgürlük, insan haklan, demokrasi, güven- lik ve terorizmle mücadele olarak sıraladı. Bölgesel dinamikler açısından, Geniş Or- tadoğu Projesi'ni de ele aldıklannı belirten Başbakan Erdoğan, görüşülen diğer konu- lar arasında Kıbns, Irak, Afgamstan, tsra- il ve Filistin konulannı saydı. Genişletilmiş Ortadoğu Projesi'nde Tür- kiye'nin rolünün sonüması üzenne Erdo- ğan, "Sea Island" sürecinde Türkiye, ttal- ya ve Yemen"ın demokratik ortak olarakbir görev üstlendiğini anımsatarak, "Burada- ki hedef reformlar, demokratik sürecin hız- landırılması ve demokrasiye geçiş, insan haklan. hukukun üstünlüğü, baskıcı rejim- lere yönelik takmılması gereken tavırlar ko- nusunda aülacak admılar. Şu anda Türki- ye bu istikamette çalışmalannısürdüriiyor" yanıtını verdi. Erdoğan, Suriye, Ürdün, Lübnan, Fas ve Tunus ziyaretlerinin de bu kapsamda yapıldığını açıkladı. Erdoğan, bir başka soru üzerine görüşmede Suri- ye'nin de gündeme geldiğini belirterek, "Biz, Suriye">i itmekdeğiL buçizgünizena- sü çekeriz, bu konuda atüğmuz ve atmakta olduğumuz adımlan konuştuk" dıye ko- nuştu. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye Amerikan tarafından Dışişleri Bakanı Con- doleezza Rice, Ulusal Güvenlik Danışma- nı Stephen Hadley. Savunma Bakan Veki- li Gordon England ve Ankara Büyükelçi- si Eric Edelman katıldı. Türk tarafından da, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım- cısı Abdullah GüL Mılli Savunma Bakanı VecdiGönüL Başmüzakereci, Devlet Baka- nı Ali Babacan, Başbakan'ın danışmanı Egemen Bağış ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisı FarukLoğoğhı görüşmede ha- zırbulundu. Başbakan Erdoğan bugün Was- hington'dan New York'a geçecek ve BM Ge- nel Sekreteri Kofi Annan'la Kıbns mese- lesini ele alacak. Erdoğan temaslan kapsamında ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Türk Dostluk Grubu ve ABD kongresindeki Türkiye Çalışrna Grubu ile kongrede düzenle- nen resepsiyonda bir araya geldi. Erdo- ğan daha sonra, Beyaz Saray'a geçerek ABD Başkan yardımcısı DkkCtaeney ile görüştü. Başbakan Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Bush'la 3. kez bir araya geldL (Fotoğraf: AP) CNN'e konuşan Erdoğan, 'gerilim olmaması için sabırlı davrandıklarını' söyledi 6 Türban konusunda sabrediyoruz' Dış Haberler Servisi - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. türban ko- nusunda "gerilim olmaması için sa- bırlı hareket ettiklerini" söyledi. Resmi ziyaret için VVashington'da bulunan Erdoğan, önceki akşam Amerikan CNN International tele- vizyonundan Wolf BBtzer'rn soru- lannı yanıtladı. Erdoğan Türkiye"de kadınlann bazı kuruluşlara türbanla girmesi- nin yolunun açılıp açılmayacağına dair bir soruya şu yanıtı verdi: "Bunu yasakiayan bir konu yok kL Sıkmb burada. Sadece şu anda buna yönelik olarak bir algüama var, yorumlama var. Ama biz özel- Bkle ülkemizde bir toplumsal geri- lim olmasın dive sabırü hareket edi- • Erdoğan: Bakın benim kızlanm ABD'de okuyor. Burada o özgürlük anlayışı var. Ama ülkemde yok. Biraz daha bu işin çilesini çekeceğiz gibime geliyor. Ama inaruyorum ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır. yoruz. Ve diyoruz ki bir toplumsal mutabakat olsun. Bakın benim kız- lanm ABD'de okuyor. Burada o öz- gürlük anlayışı var. Ama ülkemde yok. Şu anda ben bu acrya sadece ül- kemde bir toplumsal gerilim olma- sın diye katlanryorum. Halkımın arasuıda böyle bir sıkınö yok. Ama kurumlann yaklaşımı toplumun yaklaşımrvla örtüşmüyor. Onun için biraz sabredeceğiz. Biraz daha bu işin çilesini çekeceğiz gibime geli- yor. Ama inanryorum ki eninde so- nunda hak verini bulacaktır." CNN'e verdiğı özel mülakatta. Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Erdoğan, iki ülke arasmdaki ilişki- lerin yaklaşık 50 yıllık stratejik or- taldığa dayandığmı söyledi. Irak konusunda da Türkiye'nin başından beri ABD'ye lojistik des- tek alanında elinden gelen her tür- lü gayreti gösterdiğini anlatan Baş- bakan Tayyip Erdoğan, iki ülke ara- sında Irak konusundaki tek pürü- zün. 1 Mart tezkeresinde yaşandı- ğını kaydetti. Erdoğan, tezkerenin reddinin hata olup olmadığı konu- sundaki soruya "Mectis'te çoğun- luksağlanamarruşür. Bunlardemok- ratiksistem içindeolağan şeylerdir" yanıtını verdi. CHP: Türkiye'yi küçümsedi CHP Genel Başkan Yardımcısı OnurÖymen,Erdoğan"ın, CNN In- ternational kanalında yaptığı açık- lamalara tepki gösterdı. Öymen, Başbakan'ın "ABD'dedinihoşgörü var. Türkiye'de dini hoşgörü yok- tur" diyerekkendi ülkesinı küçüm- sediğini söyledi. Oymen, "Türkiye, tarih boyunca dini konularda hoş- görülü olmuştur.Türkrye'nin geçnü- şinde hiçbir leke yoktur. Başbakan, TürkmiDetmden özür dnemendir" diye konuştu. OLAGANÜSTÜ GENELKURULİLANI Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTÎM SEN) 2. Ola- ğanüstü Genel Kurutu 25 Haziran 2005 Cumartesi günü saat 10.00'da Dr. Mediha Eldem Sokak, No: 72/B Kocatepe/Ankara adresindeki Diyanet Vakfı Salonu'nda aşağıdaki gündemle top- lanacaktrr. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 3.7.2005 tarihinde aynı yer ve saatte, ayru gündemle toplanacaktır. EĞİTİM SEN MERKEZ YÖNETİM KURULU GÜNDEM: 1) Açılış ve saygı duruşu, 2) Genel Başkan'ın açış konuşması, 3) Genel Kurul Divanı'nın oluşturulması, 4) Sendikamızın kapatılması davası ile ilgili ortaya çıkan sonuçların (örgütsel, hukuksal, tüzüksel) sorunlannın görüşülmesi ve karara bağlanması, 5) Dilek ve temenniler, 6) Kapanış. TÜRK REHİNE - Irak'ta kaçınlan Türk işadamı Ali Muşluoğlu'nun görüntuleri Dubai T\''de ya\Tmlandı. Geçen yıl ABD askerleri taranndan yaralanan Muşhıoğlu, bu yıl 23 Mayıs'ta da Bağdat'ta kaldığı otekien 2 arkadaşr* la birlikte kaçınlmışû. TVde başma çevrüi 2 silah ve etinde pasaportuyla görüntülenen Muşhıogtu. Ali İbn Ebu Talib Tuga>ian isimli örgüt taranndan öklürülmekle tehdh edilhor. Örgüt "Türk yetküıler ABD ordusuna her tiirlü lojistik desteği ve Irak'taki ABD firmalam la isbüügini 4 gün içinde kesmezse rehineler öldürülecek" açıklaması yapö. (AFP) îşkence yeniden başlar FRANKFURT (Cumhu- riyet Bürosu) - Avrupa Bir- liği'nin üst organı AB Ko- misyonu îkinci Başkanı, es- ki Genişlemeden Sorumlu Komiser Günter Verheugen Brüksel'de yaptığı açıklama- da. AB Anayasası'ndan vaz- geçilmesinin doğru olmaya- cağını savTindu. Ingiltere'nin dönem başkan- hğı su^ısında 25 ülkenin dev- let ve hükümet başkanlarının katılacağı bir özel zirve top- lanmasım ısteyen Verheugen, "Anayasa projesinden vazge- • AB Komisyonu İkinci Başkaru Verheugen, Türkiye'nin AB'de yeri olmadığını sa\ıman Hıristiyan Demokratlara bunun Türkiye'deki reform sürecini kesintiye uğratacağını hatırlatırken "Yakrnda, Türk hapishanelerinde yeniden işkencelerle karşılaşırız" dedi. çilmemelidir. çünkü bu ana- yasa AB yurttaşlarının ka- tüımmı kolaylaştıran, par- lamentonun yetkilerini art- tırdığı için de demokratik kaliteye sahip olan bir ana- yasadır. Aynca iç ve dış gü- venliğin sağlanmasının ga- rantisi de bu anayasa proje- sidir" diye konuştu. Hıristiyan Demokratların Türkiye'nin tam üyelik mü- zakerelerine başlamasım ön- lemeye çahşmasını da eleşti- ren Verheugen, böyle bir ge- lişmenin Türkiye'deki reform sürecini kesintiye uğratacağı- nı hatırlattı ve " Yakmda, Türk hapishanelerinde yeniden iş- kencelerle karşılaşurz" dedi. AŞBAKAN'DAN BASIN TOPLANTISI PKKABD'nin önceliğideğil • Başbakan Erdoğan, Bush'la görüşmesi ardından düzenlediği basın toplantısında ABD nin PKK konusunda Türkiye'nin kaygılannı paylaştığını ancak istihbarat çalışmasınm yeterli olmadığını söyledi. Dış Haberler Servisi- Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan. PKK konusunda Türkiye'nın kaygılarmı paylaşan ABD'nin "Irak'taki yönetimin oturma- sına odaklandığıru" söyledi. ABD Başkanı George W. Bush ile göriişmesinden son- ra Washington"daki Willard Oteli'nde basın toplantısı dü- zenleyen Başbakan Erdoğan, görüşmede PKK ve Türki- ye'deki azınlıklara ilişkin de- ğerlendirmelerde de bulun- duklaruu söyledi. Vakıflar Kanunu'nu Mec- lis"e sevk ettiklerini anımsatan Erdoğan, Fransa ve Hollan- da'dakı referandumlann Tür- kiye'yi etkilemeyeceğüıe da- ir düşüncelerini Bush'a aktar- dığmı anlattı. PKK konusun da ABD tarafinın Türkiye'nin kaygılarmı paylaştığını söyle- yen Erdoğan, "Inşallah bu sü- reç içerisinde Kuzey Iraktaki PKK terör örgütünün kamp- lannayönelikçahşmalarda da gerek koalisyon güçlerinden, gerek Irak yönetiminden. bu tür desteği alarak, müşterek bir çahşma içerisinde, bunuyü- rüteceğiz'' dedi. ABD ile PKK konusunda is- tihbarat çalışmasınm sürdüğü- nü söyleyen Erdoğan, bunla- nn yeterli olmadığını ancak ABD'nin "Irak'taki yöneti- min oturmasına odaklandığı- nı* söyledi. Bush ile Kıbns konusunda görüştüklerini anlatan Erdo- ğan, "Görüştüğümüz ağniık- h konu,VVashington-Ercan ara- sında uçak seferieri başlatıla- bUmesn dL ABD Başkanı biz- zat yanunda Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a bunu ince- lemesi için tafimat verdL Kong- re üyelerinin KKTC'ye yapü- ğı zryaretle ilgin kendilerine te- şekkür ettik. Birleşmiş Millet- ler Güvenlik Konse\i'nin de arük bu konuda karamu ver- mesi gerektiğine inanriıgımraı ifade ettik" dedi. 'PKK konusunda kararhyız' Beyaz Saray sözcüsü Scott McCleüan da yaptığı açıklama- da görüşmede ele alman PKK konusuna ilişkin şunlan söy- ledi: "İki lider bu tehdide na- sıl karşıbk verileceği ve nasıl ilerlenecegi konusunda rvi bir görüşmede bulundu. Biz, Irak'ın içinde olan ve Irak'a girmeye çabşan, PKK'yi de kapsayan teröristlerin üzerine grtmevebu teröristkrden kur- tulma konusunda kararhyız"' dedi. Bu arada görüşmede Erdo- ğan'ın Bush'u Bakû-Tiflis- Ceyhan boru hattuun açılıştna davet ettiği ve Bush'un da, "Bunu mutlaka değeriendire- cegiz" şeklinde görüş belirtti- ği öğrenildi. • OELL1CK: AB 'NİN ÖTESİNE GEÇİN 'Türkiye yüzünü ABD'ye dönmelV Dış Haberler Servisi - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ro- bert ZoeDkk, Türkiye'nin, şu anda bir knz içinde bulunan Avrupa Birhğı'nin (AB) ötesi- ne bakması ve özellikle ABD'ye daha fazla dönmesi gerektiğini söyledi. Zoellick, Washington'da Dı- şişleri Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Abdullah Gül'ün de katıldığı Türkiye-ABD ilişki- leri konulu bır konferansta yap- tığı konuşmada, "Türkrye'nin AB'nin ötesine bakması ve kü- resel bir tutum benimsemesi çok önemn" dedi. Avrupa Anayasası projesın- de karşüaşılan güçlüklerin, Tür- kiye gibi yeni ülkelerin bütün- leşme süreci için yeni gelişme- ler ortaya çıkardığını belirten Zoellick, "Sanınm, AvTupab- lann bunu kendi aralannda halletmelerinin, sonuçlanmn ne olacağuu ve nasıl yeniden başlanacağuugörmelerinin za- manı geldi" diye konuştu. Washing^n'ın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği anımsatan Zoellick, ancak iki- li ilişkilerin, birliğe üyelik ça- balanyla smırlı ohnayacak ka- dar önemli olduğunu belirtti. Zoellick, Türkiye'nin gelece- ği için AB kadar genişletihniş Ortadoğu ülkelerinin de önem- li olduğunu söyledi. ABD Dı- şişleri Bakan Yardımc:sı Zoel- lick, "Türkiye'nm AB ile ifiş- kfleri çok önemli. ancak bu, içinde dünyadaki ağırhğı yad- suıamayacak ABD'nin de bu- lunduğu küresel bir işbhüğiy- le tamamlanmah" dedi. ABD 'nin küresel güce sahip tek ülke olmaya devam ettiği- ni söyleyen Zoellick, ülkesi- nin Ankara ile ilişkilerini de Irak savaşrndan daha geniş bir çerçevede değerlendirmek is- tediğini belirtti. Zoellick söz- lerini şöyle sürdürdü: "Avrupa, Ortadoğu ve Asya bağlanasın- daki Türkhe, Avrupa ve ABD flerşiOişküerkurmah. ancakbu- nun için 360 derecetik birgörüş açısma sahip olmah."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog