Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 10 dishab@cumhuriyet.com.tr Dünya demokrasi jandarmalığma soyunan ABD'den, örtülü operasyonlarmın hesabmı vermesi bekleniyor GüneyAmerika'daki Susurluküba'yla Venezüella, 1976'da 73 kişinin ölümüne neden olan üba uçağına yönelik sabotajın planlayıcılarmdan biri olan Posada Carriles ve temsil ettiği çetelerin ABD yönetimi tarafından korunduğunu söylüyor. GAMZE ERBtL f Kübalüar 'EEŞ' kahramanı bekliyor • ABD'de casıesluksuçuyla cezaevinde tutuhcyorlar Küba'ya 1990'larda yönelen terörist saldınlann engellenmesi amacıyla Floritda'daki çeteleri takibe alan 5 Kübalı; Antonk) Guerrero Rodriguez, Fernando Gonzalez Llort, Gerardo Hernandez Nordelo, Rarnon Labanino Salazar ve Rene Gonzalez Sehweret bugün ABD'de çok ağır cezalara mahkûm edilmiş dunımda tutuklu bulurıuyorlar. Küba, 5 Kübalının ABD hukukuna dahi uymayan şekilde tutulduğunu ve tutukluluk koşullannın da insan haklanna aykın uygulamalar içerdiğini 7 yıldır tekrar ediyor. Uluslararası alanda da bu konuda bır kampanya yürütülüyor. Kübahlara göre ise, onlar ülkelenni terör saldınlanndan korumak üzere kendi yaşamlannı feda etmiş olan 5 yurtsever kahraman... Küba'da turistik tes is.erden sokak aralarına her yerde 5 Kübalı ıle ilgıli olarak yürütülen kampanyanın izleri var. Havana'daM 5 yıldızlı otellerin her bırinde bır köşenin aynldığı 5 Kübalının geri dönüşü içia yürütülen kampanyadan haberi almayan tek bir Kübalı bile bulunması imkânsız. 'Geri dönecekler' Luis Posada Carriles'ın ABD'ye gidişinden sonra, 5 Kübalının yakalanışına ilişkin taşjann yerine oturtuLtıasıyla birlikte artk Kübalüar kahramanlanna çok âahz sıkı sanlmış durumdalar. Tıpkı Etian'ın dönüşü gibi, onlarn da iadesinin addetin gereği olduğuıu düşünüyorlar. Ürtelik kendi kahrananlannın ayıu zamanca Latin Amerika ülkelerine ve ABD \atandislanna yönelik saldınlan engellemek üzere ie çalıştıklannı savuaarak daha d a haklı bir lonumdan kcnuşuyorlar: VOLVERAN:Geri d»necekler!_ HAVANA - ABD Başkanı Ge- orge Bush. Amenkan Devletle- ri Orgütü (ADÖ) toplantısında yaptığı konuşmada. "Güney Amerika ülkelerinde elde edil- miş olan demokratik kazanım- larin korunması" uyansı yap- h. Aynı gün. Venezüella Dev- let Başkanı Hugo Chavez de, ABD'deki demokratik ışleyı- şin ADÖ tarafından denetlen- mesi gerektiğinı söyledı. Hafta başındaki ADÖ genel kurulun- da ABD yönetimi. toplantıya sunduğu bir önergede. "demokrasinin izlenmesT için özel bir sistem kurulmasını istedi. "Ak> Başkan" programında konuşan Chavez ıse "ADO içinden bir hükümetin denedenmesi gerekiyorsa, bu. terörisüeri destekiev en, dünya çapında diktatörlük peşinde koşarken hem kendi halkını, hem de diğer halklan ezen Amerikan hükümeti olmalT dedi. ABD'de bulunan ve 60'lardan bu ya- na Küba'yı ve Güney Amerika ülke- lerini hedef alan çoğu Küba göçmeni Castrokarşıtlannın oluşturduğu silah- lı çeteler gerçekten de ABD demokra- sisinin niteliğine dair önemli bir soru işareti oluşturuyor. Hele ki, bu demok- rasi, son yıllarda tüm enerjisini "te- rörle mücadele" hedefine yoğunlaş- tırdıgı iddiasındayken... Küba yönetimi, Luis Posada Carri- les'in ABD'ye dönüşü ile büiıkte sis- temli bir bıçimde konuyla ilgili bilgi ve belgeleri açıklayarak gereğinin ya- pılmasını istedi. Başlangıçta Washing- ton, Castro'nun, Posada Carriles'in ABD'ye gıttiğini belgelerle kanıtladığı açıklamalannakulaktıkamayı seçti. An- cak, konu ABD medyasında da yer bul- maya başlayınca Posada, "ülkeyeyasadı- şı girdiğr suçlamasıyla tutuklandı. Küba ve Venezüella'nın iddialan ise, bırakalım "iilkeyeyasadışıgirnıeyi''; Po- sada Carriles ve temsil ettiği çetelerin ABD yönetımindeki isimler tarafindan ko- runduğu yönünde. Bugünkü Bush yöne- timinin ABD tarihindeki bir dizi suç ey- leminde parmak ızi bulunan isimlerle gö- bekten bağı olması, bu çeteler için yönel- tilen ve çoğu belgelerle kanıtlanmış suç- lamalann cezalandınlmasıyla yetinile- meyeceğmı de gösteriyor. Küba Meclis Başkanı Rkardo Alar- con 20 Mayıs tarihinde yaptığı açıkla- malarda, ABD yönetimi ile Posada Car- ?JU9VC/A! Çetenin önemli isimleri 21 E\1ül 1976'da VVashington'ın göbeğinde eski ŞiH Dtşişleri Bakanı Orlando Letelier ve ABDli yardımcısı Ronni MofTrtt'in arabaya yerieştirilen bir bombanın padaması sonucu ötümu, ABD topraklannda gerçekleştirilen ilk terör eylemi olmuştu. Eylemin planlayıcılanndan Oriando Bosch, 1989'da ABD Adalet Bakanlığı'nın hakJanda ülkeyi terk etmesine karar vermesine karşın 1990'da George H.W. Bush tarafindan afTedilmişti. Baba Bush'un Che Guevara'nın 1%7'de Bolivya'da yakalanması operasyonunun CLVdeki sorumlusu olan Feüx Rodriguez'le (soldald resünde solda) de, 1960'lann başından beri yakın dostluğu olduğu bilinivor. Rodriguez, Pösada'run (sağda) da görev akfağı SandinistJere karşı savaşan kontrgerillalara destek sağlanan CIA operasyonunun sorumlusuydu. riles arasındaki ilışkinin, Washington'da bulunan George Washington Üniversite- si "Ulusal GüvenlikArşrvTnin yeni açık- ladığı belgelere dayanarak kanıtlanabil- dığını gösterdı. ABD'dekı "BügiEdinme Özgürlüğü YasasT çerçevesinde bağım- sız araştırmalarını yürüten bu kurum, bel- geleri CIA'in gizliliği kaldınlan dokü- manlanna dayandınyor. Bu dokümanla- ra göre, 1976'da düşen Küba yolcu uça- ğına bomba yerleştirilmesi eylemi. -da- ha önceden bilinmiyorduysa bile- birkaç gün öncesinden ABD yönetimi tarafin- dan öğrenildi. Uçağa patlayıcılan yerleş- tiren Hernan Rkardo ile Caracas'taki ABD Büyükelçiliği arasındaki ilişkiyi gösteren belgeler, Ricardo'ya olaydan birkaç gün önce ABD vizesi verildiğini ortaya koyuyor. Bir diğer belge ise Caracas'ta bir ziya- fette Oıiando Bosch"un kadeh kaldırırken söylediği "Letetier işinin hallolduğu ve şimdi Küba uçağına saldın düzenlenme- sine sıra gektiğT sözlerinın Kissinger a ile- tildiğı bılgısinı ıçeriyor. Çetelerin tarihi Ulusal Güvenlik Arşivi'nin yayımladı- ğı bir başka belge. döneminde gizli olan 1977 tarihli bir FBI dokümanı. Buna gö- re, Birleşik De\TÜnci Örgütleri Koordi- nasyonu (CORU) adlı oluşum, Castro karşıtlannın oluşturduğu 5 ayn terör ör- gütünden oluşuyor. Bu örgütlenmelerin tümünün CIA'in 7O'lerde Güney Ameri- ka'ya yönelik olarak sürdürdüğü Akba- ba (Condor) Operasyonu çerçevesinde görevler üstlendikleri belirtiliyor. 1976 Haziranı'nda Dominik Cumhu- riyeti'nde Bonaodaki bir tesıste bir ara- ya gelen Castro karşıtlannın CORU'yu oluşturduğu ve eski Şili Dışişleri Baka- nı Orlando Leteüersuikastı ve Küba yol- cu uçağının bombalanmasının (6 Ekim 1976) bu toplantıda planlandığı pek çok araştırmacı tarafindan iddia ediliyor. ABD Başkanı George Bush'un babası George HAV.Bush'unOcak 1976'daCIAbaşkan- lığına getirildiğini ve bu vesıleyle CIA'de görevli olduğunun da açığa çıktığını ha- tu'latalım. Letelier suikastı ile ilgili fede- ral araştırma yürüten Savcı LawTence Barcefla, Posada Carriles'in de bu toplan- tıya katıldığını söylüyor. Yine ABD yönetiminin gizliliğini kal- dırdığı belgelerden Posada' nın 1961-67 tarihleri arasında CL\ için çalıştığı kesin olarak ortaya konuyor. Domuzlar Körfe- zi işgahne katüması planlanmış, ancak ba- şansızlığın ardından misyonu iptal edil- mış. İlışkinin bundan sonrasuıa ait bilgi- ler ise kesintili obnakla birlikte,konuyla ABD, Küba'nm Miami çetelerinin terör eylemleriyle ilgili uyanlarına kulak asmadı Fidel gizli belgeleri açıkhyor A BD'nin Luis Posada Carrfles'i /"Vtutuklamasından birkaç gün sonra, Havana'daki Jose Marti Antiemperyalist Meydanı'nda bir miting daha gerçekleştirildi. Bu mitingde, Küba Devlet Başkanı Fidel Castro Ruz, Kübalılara o güne dek ' olan kımi belgeleri ve 1998'de ABD ve Küba arasında gerçekleşen istihbarat paylaşımının sonuçlannı açıkladı. Yaklaşık 200bınkişilikbir topluluğa konuşan • Miami FBI şefi Hector Pesquera kendini Kübalılann Salvador, Honduras, Costa Rica, Dominik tutuklanmasına adarken 11 Eylül felaketini yaratan 19 teröristten Cu fj| un > et1 ' Guatemala v . e P " ' ^ . . . , , , . _ , J / . . sıklıkla zıyaret ettiği adresler ve kullandığı 14 ü Mıamı dekı FBI burolanmn yakımnda eğıtım goruyordu. araçlann tarif ve plaka numaralan gibi bilgilenn de içinde bulunduğu aynntıh birFidel, bu tarihte Bfll CKnton yönetimini Miami'deki çetelerin terör eylemlerinden haberdar etmek ve sonraki saldınlan durdurmak amacıyla attıklan adımlan ve bunlann sonuçlannı anlattı. Castro, Küba'nın bu adımının tek sonucunun, Miami'de Posada Carriles ile bağlantıh çahşan terör çetesine sızarak bilgi toplamaya çahşan bir grup Kübalının yakalanması olduğunu ve kendini Kübalılan yakalamaya vakfetmiş olan Miami FBI şefi Hector Pesquera ve ajanlannrn bu tarihlerde kendi görev bölgesinde meydana gelen başka önemli olaylarla ilgilenmediklerini anlattı. Castro, açıklamasında, 11 Eylül 2001 'de tkiz Kuleler felaketini yaratan 19 teröristin 14'ünün Miami'deki FBI bürolannm yakınında eğitim gördüğünü vurguladı. Bugüne dek sırdı Castro. o dönemde Küba'nın elindeki bilgi ve önerilerini ABD Başkanı Bill Clınton'a götürmek için özel bır misyon üstlenen Gabriel Garcia Manjuezin yazdığı raporun da içuıde bulunduğu çeşitli belgeleri açıklarken Kübalılar da o güne dek bılmedikleri kimi gerçekleri öğrenmış oldular. Bu açıklamayla Kübalılar, 15 Hazıran 1998'de bır FBI heyetının Ha\ana'ya geldiğını, 16 ve 17 Haziran'da planlanan terörist saldınlar hakkında görüşmek üzere Kübalı yetküilerle buluştuklannı öğrendiler. Kübalı yetkililer Amenkalılara Posada Carriles'in bulunduğu yer; El dosya ve çok sayıda başka istihbarat dosyası sundular. FBI'ın yaptığı... Fidel'in açüdamasına göre, bu iki günlük buluşmanın sonunda elde ettikleri bu bilgilerin önemini teslim eden Amerikah yetkililer, konu üzerinde çalışacaklannı söyleyerek ülkelerine döndüler ve sonrasında uzun bir sessizlik dönemi başladı. Aylar birbirini kovaladı ve 12 Eylül 1998'de, Miami'de o güne dek Küba'ya karşı yürütülen terörist eylemlere ilişkin temel bilgi kaynağını oluşturan 5 Kübalı istihbarat görevlisi tutuklandı. ABD'h yetkililere verilen bilgilerle ilgili olarak "hiçbirj'erde hiçbir teröristin tutuklanmadığını'' söyleyen Castro, 5 Kübahdan birinin de, *işlediği canavarca suçlara karşın ABD'de affedilen Orlando Bosch'u izlemekle göreviendirOnıiş olduğunu" belirtti. Fidel, "Miami mafyası h'derleri, ülkemize yönelen ve cezasız kalan terörist eylemlerle ilgili olarak Küba ve ABD yetkttUeri arasında bir temas olduğunu öğrenmişlerdi. Oradaki herhangi bir ilerlemeyi her ne pahasuıa olursa olsun önlemek için tüm güçkrini ve nüfuzlannı seferber ettiler" dedi. Bu konuyla ilgili olarak kritik ismin, Miami FBI şefi Hector Pesquera olduğunu söyleyen Castro, Pesquera'nın aynı zamanda bir mafya üyesi olduğunu ve terörist grubun hiç ceza aknamasını güvence altına alan isim olduğunu belirtti. Fidel konuşmasında, "Üst düzey FBI yetküilerinin Küba ile olan işbuüğinin kesUmesi düşüncesine nıutlak bir direniş gösterdilderi bilinmektedir. Ancak mafy anın baskısı ve poHtik nüfuzu ABD Başkanı'ndan ve Güvenlik Konseyi'nden daha faztasuıı yapabiüyor" dedi. ilgilenen pek çok uzman için o daima ABD için çalışmış bir görevli. 1969-74 döneminde Venezüella'nın is- tihbarat servisi DlSÎP'te görev almış. Bu dönemde doğrudan katıldığı işkenceler ve CIA'in yürütrüğü Akbaba Operasyonu kapsamındaki faaliyetlerin kurbanlannın tanıklıklan Güney Amerika medyasında geniş yer tutuyor. 1974'teki yönetim değişikliğinin ar- dından Posada. Caracas'ta özel bir de- dektiflik bürosu kuruyor ve Castro kar- şıtı faaliyetlerini ve CIA operasyonlan- nı bu çatt altında yürürüyor. 1976'da 73 kişinin ölümüne neden olan Küba uçağına yönelik sabotajın planla- yıcılarrndan biri olduğunun ortaya çıkma- sıyla Venezülla'da tutuklanıyor. Uçağın düşüşünde Bosch ıle birlikte Posada Car- riles'in sorumluluğu olduğu ve bu kişi- lerin ABD ile bağlantıh olarak hareket et- tikleri bu dönemde olayla ilişkili Kara- yip ülkeleri (Barbados, Trinidad ve To- baco, Guyana, Venezüella, Küba) yetki- lilerinin ortak yürüttükleri araştırmalar so- nucunda açığa çıkıyor. Posada. sonuçlanmamış. da\-ası nedeniy- le Venezüella'da hapis yatarken 1985'te, CIA'in finanse ettiği CANF'ın 50 bin dolarlık rüşvetiyle cezaevinden kaçıyor. Küba Meclis Başkanı Alarcon, Posa- da'nın buradan yeni bir göre\r lendir- meyle "ahndıgım" Tower Komisyonu raporu ve ABD Senato oturumlan tu- tanaklanna dayanarak savunuyor. 1990larda hedef Küba turizmi Posada, Beyaz Saray'dan aldığı des- tekle Nikaragua'daki kontrgerillalara silah sağlanan operasyonlarda yer al- mak üzere El Salvador'a geçiyor. Bu- rada eski dostu FeKx Rodriguez'in so- rumluluğu altında görev e başlıyor. El Salvador'da CIA ve Ulusal Gü- venlik Konseyi'nden Albay OHver L. North tarafından finanse edilen, Nika- ragua yönetımine karşı savaşan kont- ralara silah ve patlayıcı sağlanan örtülü operasyon açığa çıktıktan sonra, I986'da Guatemala'ya geçiyor. Kımı kaynaklann üslerinin kendisinden "kurtuhnayı'' de- nediğı bir girişım olarak da gördüğü bir şekilde, 1990'da Guatemala'da öldürül- mekten kurtuluyor. 1990'lar, Küba devrimi karşıtlan tarafindan, "vurucu" hamleyi gerçekleş- tiraıek için en uygun dönem olarak gö- rülüyor. Sovyetler Birliği'nin dağıldıgı bir dönemde, her bakımdan çok zor du- rumda kalan Küba'nın. ayakta kalabümek için temel dayanağuu turizm oluşturu- yor. Küba devrimi karşın çetelerin hede- fi de böylelikle belirginleşmiş oluyor: Küba turizmine dönük terör eylemleri... Posada, 7 yıl önce Nevv Yorİc Times'ta çıkan bir söyleşisinde, Küba'yı hedef alan bombalı saldınlarla ilgili bazı ifşa- atlarda bulunmuş. ancak daha sonra bun- lan reddetmiştı. 90'lardaki saldrnlarla il- gili olarak Küba'nm gelişrirdiği önlem- lere karşın, I997'de Havana'da bir otel- deki saldrnda bir Italyan turist yaşamı- nı yıtirmişti. Küba 1990'larda BM Gü- venlik Konseyi'nde bu eylemlerin araş- tınlması v e teröristlerin bulunması için birçok ginşimde bulundu. Ancak. ABD yönetiminin engellemeleri karşısında girişimler sonuçsuz kaldı. Castro'ya suikast girişimi Posada, 2000 Kasımı'nda Letelier bom- balamasındaki Guiflermo Novo, 1977'de Mexico'da bır Kübalı diplomatı kaçıran Gaspar Jimenez ve 1980'de Küba'nın BM büyükelçisinin öldürühnesi girişimi- ni üstlenen Pedro Remon ile birlikte Pa- nama'ya geçtı. Uluslararası bir konferans için ülkeye gelmiş olan Fidel Castro, 17 Kasım günü Panama Üniversitesi'nde öğ- rencilerle buluşmaya hazırlanıyordu. Po- sada, arkadaşlanyla birlikte üzerlerinde 40 kg. TNT ve diğer sılahlar bulunduğu halde yakalandı ve 8 yıllık hapis cezası- na çarphnldı. Cezasırun 4 yılını doldur- muşken geçen ağustos ayında Devlet Baş- kanı Mireya Moscoso tarafından affedil- di. Görevden aynhnasına bir ay kala bu adımı atan Moscoso'nun Güney Flori- da'daki Kübalılarla yakın ilişküerinin bu- lunduğu bilinıyor. Aynca, 2000 seçimle- rinde Miami'deki seçmenine vaat ettikle- rini yerine getirmediği düşünülen Geor- ge Bush'un, 2004 Kasımı'nda yapılacak seçimler için aradığı fırsatı. Panama Dev- let Başkanı'nı 'ikna ederek" bulduğu da söylentiler arasında. Bundan sonrası, Posada'nın "Bush yönetiminin elindeki kızguı patates" ha- İine geldiği dönem oluyor. On yıllardır süren "örtülü operasyonlarm" hesabınrn sorulmasmı isteyenlerin, sesini yükselt- tiği bir dönem... Bu ses, bize de bir şey- ler hahrlatacak sanki... BİTTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog