Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

rCumtojriYet I T A " L A R I ÎNGİLÎZ GİZLÎ BELGELERÎNDE TÜRKIYE Erol Uhbelen CağPa2arlam2\.Ş TüAcoiıCaA No 3941 (3-133-1 Ogalo#u-lsıaııbu.-5İ (212)51401 96 Cumhuriyet 'ip Cumhuriyet C ^ K İ T A P L A R I AFFEDERSÎN LA Fy Mustafa 82. YIL S AYI: 29099 /50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSö: YUNUS NADİfl924-J945;BAŞMZAffl.NADİR NADİ (1945-1991) Küba adalet istiyor! Castro, ABD'de gozaltında bulunan ve Venezüella'nın iadesıni istediği Luis Posada Carriles'in ABD yönetımi tarafından "korjnduğunu"savunuyor. Gamze ERBIL'in dizisi 10. sayfada Çatışmalar Kıskacmda Afganistan /Tarih boyunca, güç ve iktidar çatışmasına, dünya nimetlerınin paylaşım kavgasına, yabancı güçlerın dinmek bilmeyen iştahlarına sahne o!an Afganistan, bugün de ayakta kalma savaşı veriyor. . / 25 yıllık savaşın ardından, dınin sıyasete alet edilmesı; "Savaş Ağaları"nın güç ve iktidar kavgalarından, etnik çatışmalar ve Taliban'ın yıkımından sonra, bugün Afgan İslam Cumhuriyetı'nde, ıçilebılir su yok, elektrik yok, halkın yüzde 80'inin okuma yazması yok. Kadınların okuryazarlık oranı ise sadece yüzde 7 L Z E Y N E P O R A L ' ı n y a z ı d i z i s i y a k ı n d a C u m h u r i y e t Başbakanlık genelgesiyle yurtlarda dini eğitim dönemi başlıyor Hedef çocuklar Erbakan 'dan kalma REFAHYOL minde uygulamaya alınan ve 28 Şubat sürecinde kesintiye uğrayan çocuk yurtlarında dini eğitim projesi AKP iktidan tarafından yeniden yürürlüğe konuldu. Uygulama, aralarında taciz iddialanyla gündeme gelen Barbaros Çocuk Köyü ile birlikte îzmir'deki 8 çocukyuvasında başlayacak. Vaizlerden din eğitim i Diyanet'te li vaiz ve vaizeler yaz ayları boyunca yurtlarda Kuran kursu verecek. Hazırlanan dini içerikli eği- tim programının, camilerde ve dini vakıflarda ve- rilen Kuran kursu uygulamasıyla aynı olduğu kay- dedildi. Müftülük, haziran ayı dini eğitim progra- dü hazirladl. OZAN YAYMAN'ın haberi • 4. Sayfada llımlı İslam Başbuğ uyardı Genelkurmay tkınci Başkanı Orgeneral Başbug, Amenkan-Türk Konseyı'nde "ılımlı İslam" modelı konusunda "Radikalden ılım- lıya geçiş kadar, ıhnüıdan radikal modele ge- çişin de mümkün olabileceği unutulmamalı- dır. Bize göre laık devletle ıhmlı Islam mode- li bır arada bulunamaz" dedı. • 8. Sayfada Barolar Birltâi Sezer'e destek I Şener'den yanıt 'Laikligin teminatıvız' Laiklik anlayışındakı gen gidışten kaygı duyduğıınu behrten Türkıye Barolar Bırli- ği'nın açıklamasında, "'Hukukun üstünlüğü- nü, laik Cumhunyetı, sosyal devletı korumak ve geliştırmekten başka bır endışesi olmayan Cumhurbaşkanımızın bu doğrultudakı tasar- ruflarını desteklıyoruz"denıldı. • 5. Sayfada Başbakan Yardımcısı Abdüüatif Şener, la- ıklık kavramını bır aynşma olarak değıl, ulusal bütünlüğun. ortak anlayışın ıfadesi olarak gördüklennı belırttı. Şener. geçmışın siyaset tarzını bugüne taşıyan. bununla da yetınmeyıp geleceğe dayatmaya çalışan an- layışı yadırgadığını söyledı. • 5. Sayfada CHP liden Baykal 'Erdoğan işgaldgibi gösteriyor' CHP hderi Baykal, Baş- bakan Erdoğan'ın Türki- ye'nin Kıbns'la ilişkisıni Suriye'nin Lübnan'la ıliş- kisine benzetmesıni "Tûrkiye'ye haksızhk" olarak değerlendırdi. Baykal "Yunanlılar, Rumlar diyemiyor ama Türkiye Başbakanı sankı Türk ordusu Kıbns'ta ış- galciymiş gıbı konuşu- yor" dedi. • 5. Sayfada 2006 elemeleri YanaVın son şansı 2006 Dünya Kupası Ele- rnelen'nde Ulusal Futbol Takımı, deplasmanda Kazakıstan'la karşılaşı- yor. Almata'da TSİ 18.00'de başlayacak maç, Show TV'den canlı ola- rak ekrana gelecek. Gru- bumuzdaki dığer önemli maçta Yunanistan ıle Uk- rayna Pire'de karşı karşı- ya gelecek. • Spor'da UKRAYNALIŞİRKETLER DE ÎLGÎLENİYOR_ Erdemir'e rakibi talip Lluslararası demir-çelik tekellerinin iştahı- nı kabartan ve dünyanın 13. büyük demir-çe- lik şirketi olan Erdemir'le en önemli rakiple- ri arasında yer alan Ukraynalı "System Capi- tal Management" de ilgileniyor. Ukrayna Cumhurbaşkam Yuşçenko ve beraberindeki heyetin Ankara temaslannda, Erdemir'in özelleştirilmesi başta olmak üzere madenci- lik ve enerji konulan ağırlıklı yer tuttu. Enerji Bakanhğı yetkililerinin, Ukrayna'nın önerilerini "olumlu" karşıladıklan ve, iki ülke arasında ortak bir ko- mitenin kurulmasının kararlaştınldığı öğrenildi. Ukray- nalı yetkililer, Erdemir'de kullanılacak hammaddenin bü- yük oranda ülkelennden ıthal edileceğini kaydediyorlar. Erdemir'in'in yüzde 49'unun yabancılara geçmesinin akonomıye ağır darbe vuracağı belirtiliyor. • 12. Sayfada ÎNTİHALDE ZAMANAŞIMINA YENÎDÜZENLEME Dinçer'e kötü haberYÖK Genel Kurulu'nun aldığı karann ardından Başbakan- hk Müsteşan Dinçer için kritik bir dönem başlamış oldu. Rektörün kuracağı soruşturma komisyonu intihali tespit ederse rektörlük YÖK'ten Dinçer'irı üniversiteden çıka- nlmasını ısteyebilecek. YÖK Disiplin Kurulu da Disiplin Yönetmeliği'ne göre Dinçer hakkında son karan verecek. Yabancıya isyan Bolivya'da yaklaşık üç haftadır devam eden protesto gösterileri sonucunda Devlet Baş- kanı Carlos Mesa istifa etti. Başkent La Paz'da, 1997'den beri yabancı şirketlerin eiin- de olan petrol sektörünün devletleştirilmesini ve Devlet Başkanı Mesa'nın istifasını isteyen yaklaşık 80 bin protestocunun önceki gün polisle çatışmasmın ardından Me- sa'nın bu karan açıklandı. Mesa, radyo ve televizyondan yayımlanan açıklamasında, "elinden geleni yaptığını" belirterek istifa karan aldığını söyledi. (Fotoğraf: REUTERS) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YÖK Genel Kurulu, Başbakanhk Müsteşan Prof. Dr. Ömer Dinçer'ın, akademik kariyenne son verebilecek bir karar aldı. tntihalli kıtabın kü- tüphanelerde bulunması ya da başka kitaplarda kıtaba atıfta buİunulmasmın suçu devam et- tireceği karanna varan genel kurul, ceza verme zamanaşımı süresinin de en son eylemin meydana geldıği tarihten itiba- ren başlatılmasını kararlaştırdı. Karar, 2003'te yazdığı kitabın- da ıntıhalli kitabına atıfta bulu- nan Dinçer hakkındaki zama- naşımmı ortadan kaldınyor. Edınilen bilgilere göre YÖK Genel Kurulu, Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemaru ve Memurlan Disiplin Yönetmeliği'nin "Zamanaşı- UArkası Sa. 8, Sü. 7'de 4YILALTYAPISIZ Liselerde hazırlık karmaşası Liselerin 4 yıla çıkanl- ması ve bitirme sınavlan getınlmesi eşıtsizlikleri derinleştırecek. Önümüz- dekı yıldan ıtibaren lısele- re kayıt yaptıran öğrenci- ler 4 yıl okuyacaklar. Bu yıl hazırlık okuyan öğren- cilenn 3 yıl mı, yoksa 4 yıl mı okuyacaklan netlık kazanmadı. • 4. Sayfada BELÇİKA SOYKIRIM TASARISIN1 REDDETTÎ • 11. Smfada GÜL: ABD İLE PKKİÇİNANLAŞTIK • 8. Sayfada SEÇlM KAZANI KAYNIYOR • 5. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir BHge (mi)r BipDost(mu)? Kımı kişilerın sıfatları önemli. Bu kışiler önemli gün- dem maddelerinde veya giderek kamuoyunu saran sarsan kimı tartışmalarda söylemleriyle dıkkat çeki- yor, manşetlerden inmıyorlar ve fakat: Söylediklerınde doğruluk derecesi nedir, öne sürdüğü görüşlenn uygulamada şansı ne kadardır? Bu ve benzeri sorular "veryimportantperson'a" ne soruluyor ne de söyledikleri üzerinde irdelemeler WArkasıSo.8,Sü.rde Tiyatro dünyası usta yönetmen için yasta Türk tiyatrosunun Batı'daki yüzü usta yönet- men Mehmet Ulusoy (64). Paris'teki Saint Jo- seph Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Fransa'da Thearre de Liberte'nin (Özgürlük Tiyatrosu) ku- rucusu olan Ulusoy'un sahneye koyduğu oyunlar defalarca sahnelendi. Ulusoy, Nâzım Hikmet'in '"Benerci Kendini Niçin Öldürdü" yapıtıyla, Afi- fe Jale Tiyatro Ödülü'nü almıştı. • 15. Sayfada Ilköğretim öğrencileri bilgilendirilecek Ulusoy'uyitirdik Doğal gıda eğitimi Gıda Güvenliği Derneği (GGD) Başkanı Samım Saner, "llköğretim okullan, halk eğitim merkezleri. gıda ser- vis sektörü, marketlerde uygulanacak çeşitli projeler ile milyonlarca kişiye gıda güvenliği konusunda eğı- tım ve bilgi vermeyi amaçlıyoruz" dedı. Saner, gıda konusunda tüketicinin bilinçlenmesi gerektiğini vurgu- layarak "Tüketıci güvenilir gıdayı talep etmelıdir. Bu- nun için de bılınçlenmesj gerekir" dedi. • 74 Sayfada ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog