Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29098 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) ArkaKoHuk Çocutoanmtzm l l l t l DOÖUŞ OTOMOT1V ••••I 7 HAZİRAN 2005 SALI AKP ıi sert bir dille eleştirdi 'Toplumun geleceği yobazlığa terk edildi'10 ÜLKEDE ARAŞTIRMA KURAN KURSU ISRARI Avrupalı laik Türban diyeti Araştırmanın yapıldığı ülkelerde ABD'lı- ler dışında tüm halklar, dın adamlarının hükü«net kararlaruu etkılemesi gerekip gerekonedıği yolundaki soruya "Hayır" yanıtı verdı 10 kışıden 8'inın Tann'ya ınandığı ABD'de ıse 10 kışıden 4'ü din adamJannın kararlan etkilemeye çahş- ması gerektigıne ınanıyor. • 6. Sayfada AKP iktidan, "Namus borcu" diye seçim vaadinde bulunduğu türbandaki sıkıntı- yı aşamayınca, tarikat ve cemaatlere daha rahat örgütlenebilmenin yollannı açmaya çahşıyor. Tarikatlar ıse dört bir yanda örgütlenebilmek içın yasalarm yumuşatılmasına umut bağlıyor. MEH- MET FARAÇ'm haberi • 7. Sayfada ODTÜ Öğretim Elemanlan Derneği Yönetim Kurulu. kaçak Kuran kurslanna gösterilen tolerans ve desteğin yükseköğ- retimden esirgendiğini vurguladı. Açıklamada, "Cumhuriye- tin kurum ve kuruluşlan ile hesaplaşmayı kendine ilke edi- nen AKP'nin yıkıcı etkinliği en fazla eğitim alanmda, özel- likle de yükseköğrenimde kendini göstermektedir" denildi. Toplumun geleceğinin hızla karanlığa itilmekte, yobazlığa terk edilmekte olduğu voırgulanan demeğin açıklamasında, yurtdışında irticai faaliyetleri nedeniyle geri çağnlan ya da gönderildikleri ülkelerde başansız olduklan için geri dönen yaklaşık 800 kişinin üniversitelere yerleştirilmesirıi sağla- yacak af girişimine de sert tepki gösterildi. • 7. Sayfada 2 0 0 4 - 2 0 0 5 S E Z O N U Cumhuriyet'in okurlarına ücretsiz armağanıdır. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Erdoğan'ın ziyareti öncesiABD'ye giden Genelkurmay 2. Başkanı uyanlardabulundu ve istekleri sıraladı Başbııgfdan GOP mesajıOrgeneral Başbuğ, ABD'den K. Irak'taki PKK varlığı konusunda somut adım atmasını istedi. Ortadoğu'daki demokratikleşmenin dışardan baskıyla gerçekleşeme- yeceği mesajını veren Başbuğ, "Bu söyleyeceğimin bir askerden gelmesi sizi şaşırtabilir, ancak biz insan- lan ikna etmeye çahşınz. Bir şey empoze etmeye ça- hşmayız" diye konuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danış- manı Hadley de "Ilışkiler içın savaşmalıyız" dedi. WASHINGTON (AA) - Genelkurmay tkin- ci Başkanı Orgeneral llker Başbuğ, Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK ile mücadele konu- sunda atılması gereken adımlan dile getirirken "Terorizmle mücadelede ABD ile ortak nok- talara sahibiz. Ancak PKK konusunda aynı noktada değiliz" dedi. Türk-Amerikan ilişki- lennın her zamankınden daha önemli olduğu- nu vurgulayan Başbuğ, "Bu yüzden her iki ûl- ke de ihfiyatlı ve akılcı hareket ediyor" diye konuştu. Amerikan-Türk Konseyı'nın yıllık toplantısı çerçevesınde düzenlenen öğle yeme- ğinde konuşan Başbuğ, terorizmle mücadele- de Türkiye'nin ABD'nin çabalanna önemli destek sagladığını belırterek "Terorizmle mü-. cadelede ortak noktalan pa> laştığımıza kuş- ku yok. Ancak PKK'ye karşı somut, aktif adımlar atılmab. Bu konuda ABD ile aynı noktada değiliz" dedi. Başbuğ, PKK varlığı- na karşı atılması gereken adımlan, "PKK'nin siyasi ve ideolojik desteğinin kesilmesi, li- derlerinin ve üyelerinin tutuklanması, fi- nansal ve lojistik desteğin kesilmesi, üetişim kanallannın kesilmesi, korauta ve kontrol sistemlerinin kesilmesi" olarak sıraladı. MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ÖZEL SEKTÖR BtLE KARŞI 'Erdemir satılamaz' Karadeniz Ereğlisi Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Lıkoğlu. "Bakan Unakıtan bıze. Erdemır'ı borsa de- ğerinin yüzde 10 eksığıne satacaklannı söyledı. Ereğlı Demır Çelik Fabrikasrnı bu şartlarla satmak peşkeş çekmek demektir" dedi. ATO Başkanı Aygün de "Ben rüccanm. Bir dükkânı 3 yıllık kânna satmak altvn yumurtlayan tavuğu kesmektir. Erdemır Türk sanayısinin amiral gemisidir" dedi. • 13. Sayfada AÎLE KAVGASI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ Yalova'da gerguılik Yalova'da Muşlu Artanlar ve Rizeli Ofluoğlu aileleri arasında alacak tartışmasıyla başlayan kavga etnik çatışmaya dönüştü. 1 kişinin yaşamını yitirmesıne yol açan olaylar sırasmda bir grup. Yalova Polis Ka- rakolu'nu basarak gözaltında olan bir kişiyi bıçakla- dı. Yalılikçe knz merkezi oluşturulurken Yalova mil- let\ekılleri sağdu>oı çağnsında bulundu. • 3. Sayfada Karlıova yine sallandı Mart ayında üç kez sallanan Bingöl Karbova'da dün yine 5.7 büyük- lüğünde deprem meydana geldi. 50 kişinin yaralanmasına neden olan deprem sırasmda Erzurum Valiliği'ni ziyaret edenAvrupa Bir- liği KomisyonuTürkiyeTemsilcisi Hans-Jörg Kretchmer de büyük panik yaşadı. Deprem sırasmda, daha önceki depremlerde hasar gö- ren bazı binalar yıkıldı. Jeoloji Mübendisleri Odası tstanbul Şube Başkanı Oğuz Gündoğdu, son depremin 12 Mart'ta yaşanan 5.7 bü- yüklüğündeki depremle aynı nitelikte olduğunu belirterek, depremlerin bölgedeki sıkışmayı ortaya koyduğunu kaydetti. Bazı deprem- zedeler sarsıntının hemen ardından evlerini boşaltırken 12 Mart'taki depremden sonra kurduklan çadırlara yerleştiler. • 8. Sayfada Yeni öğretim yılına yeni düzenlemeîer Liseye bidrme sınavı geliyor MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Selçuk, liselerin 4 yıl olması karannın kumldan çık- Uğını açıkladı. Bakan Çelik'in onayına sunu- lan değişikliklere göre liselere bitirme sınavı da getiriliyor. Selçuk, düzenlemelerin 2005- 2006 öğretim yılında yaşama geçirileceğini belirterek "Sınavda ba- şanlı olanlann ÖSS'ye gırmesi söz konusu ola- cak" dedi. • 8. Sayfada Türbana önlem DemireVe Gül karşıçıktı 9. Cumhurbaşkanı Demirerin, eşi türbanh bir cumhurbaşkanınrn seçilmesine karşı kural konulması önerisine Dı- şişleri Bakanı Gül. kı- min cumhurbaşkanı ola- bileceği, kimin olamaya- cağı konusunun anayasa- da net olduğunu belirte- rek karşı çıktı. Gül, "Şüphesiz, bir düzenle- meye ihtiyaç olmadığı kanısındayrm. Bunlar tartışılacak konu bile de- ğildir" dedi. • 5. Sayfada AKP'DEN SENDİKALARA ÇALIM P 4. Sayfada ' CUMHURBAŞKANI NOTER DEĞİU P 5. Sayfada OTOMOTlVDE DÜNYA LÎGİNDEYİZ • 13. Savfada 1 GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ağlarken Gülmek! Şıddetli ve hiddetli tepki gösterdiğine göre, yazı- lan ve söylenenler bir sav olmaktan öteye gerçeği içenyor, demektir. Cumhurbaşkanı Sezer'ın hükümetin önemli dev- let kadrolannı vekâleten yönetme illetini Başbakan'a yazdığı bir mektubu açıklayarak kamuoyuna duyur- masından sonra; RTE, günlerdir -sanki aksıni söy- leyen varmış gibi- "Ben meşru hükümetim" diye bas MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de îstanbul Müzik Festivali başladı 33. Uluslararası tstanbul Müzik Festi- vali, Aya Irini Müzesinde- ki tören ve Borusan Îstan- bul Fılarmoni Orkestra- sı'nın verdiği konserle baş- ladı. "2005 Yaşam Boyu Başan Ödülü", rahatsızlı- ğından dolayı geceye katı- lamayan sanatçı Leyla Gen- cer'e venldi • 75. Sayfada Resimde bir renk olmak Serpil Kapar Kılıç'ı, rh+ Plastık Sanat- lar Dergısı'nce 2004'te dü- zenlenen 'Yıhn Genç Res- samı' yanşmasını kazandı- ğında tanıdık. Çahşmalan- nı, Çanakkale'de sürdüren Kılıç, "Resımlenmde ıçım- deki çocuğu anyorum" dıyor. SELCEN AKSEL'in söyleşisi I 75. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Eğitim: Arka Bahçeden Ön Bahçeye! AKP ıktidarının eğitıme bakışı, son Türk Ceza Ya- sası'ndaki değişiklıklerte bırltkte herkesin anlayabi- leceğı bir netliğe kavuştu. AKP, Kuran kurslarının denetimsiz, ızınsiz ve kural dışı olması pahasına bü- tün eğıtimı gözden çıkarmış durumda. • Arkast Sa. 8, Sü. 8 'de •-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog