Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 2O05 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabCg cumhuriyet.com.tr ABD lideri, Suriye ve Iran'ı soracak, Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi için destek isteyecek Bush'tan Erdoğan'a 5soruAYHANŞİMŞ3K ANKARA-ABD Başkanı George B*ısh' un. Basbakan Recep Tayyip Er- doğan'dan A ö hükümetinın dış po- litıkasında soru işaretı yaraıan konu- larda açıklaıralar isteyeceği oğrenildı. ABD kaynaklan, Erdoğan üeBush'un çarşamba giinü gerçekleşecek görüş- melerinin, ilişkılerin "yenibirçerçevç- ye" oturtulması açısından önem taşı- dıgını behrtirken öncelıkli gündem. ko- nulannı "AED) ile stratejik iişkUerin gefccsgi,Türfcw'ninABperspeklifi, Ge- nişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi (GOKAG), Suriye ile üişkikr ve Iran tehdidi" olarak sıraladılar. Erdoğan, Washington temaslan ön- cesinde ortamı yumuşatmak amacıy- la BaşkanBustıa üdjesttebuiundu. Ük jest, Türkıye'mn ABD önderlığinde- ki kitle imha sılahJannın önlenmesi girişimi PSI'ya desteğini bıldirmesi ve 2O06'da Dogu Akdeniz'de tatbikat ABD ile işbirliğini geliştirmek istiyor musunuz? • Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi'nde güçlü bir role hazır mısınız? •" Avrupa Birliği perspektifinizi koruyacak mısınız? •/ Suriye ile yakınlaşmamz sürecek mi? ^ Iran'ın nükleer çabalanna neden sessiz kalıyorsunuz? düzenleme karannı açıklamasıyla gel- dı. Libya'ya nükleer programında ge- ri adım attıran PSI'nın yeni önceliği- nı Iran oluşturuyor. Ziyaret öncesi tncirlik jesti Bush'a ikıncijest, ABD'nin Incirlik'i "lojistik merkez" olarak kullanmaya başlaması oldu. Erdoğan'ın zıyaretı öncesinde ABD silahh kuvvetlerine ait 6 adet C-17 nakliye uçağıyla yak- laşık 100 personelin încirlik'e yerleş- tiği, Irak ve Afganistan'a sevİayatın başladığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın sonjestlerine karşın Erdoğan-Bush gö- rüşmesinın kolay geçmeyeceği değer- lendirmesini yapıyorlar. ABD kaynak- lanna göre Bush, Erdoğan ile görüş- mesinde son dönemde soru işaretleri yaratan şu konulan gündeme getirerek net yarutlar isteyecek: Hükümetin ABD'ye bakışı: ABD h diplomatlar, ılişkıler konusunda Dı- şişleri ve Genelkurmay'dan gelen açık- lamalanyla hükümetin açıklamalan- nın örtüşmedığini kaydediyorlar. Dışiş- leri ve Genelkurmay, ABD ile bazı ko- nularda yaşanan görüş aynlıklannın, ilişkilerin genelini gölgelememesi ge- rektiğini ifade ederken Erdoğan eleş- tirilerinde daha sert bir ton kullanıyor. ABD'li yetkililer, hükümetin ABD ile stratejik ilişkilerin geleceği ve Israil konusunda görüşlerini öğrenmeyi is- tediklenni belirtivorlar. GenişletilmişOrtadoğuveKuzey Afrika Girişimi: Görüşmede Geniş- letilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Gi- rişimi olarak adlandınlan "BiiyükOr- tadoğu ProjesP öncelikh giindem mad- delennden biri olacak. Bush, Erdoğan hükümetinden Genişletilmiş Ortado- ğu ve Kuzey Afrika Girişimi'nde güç- lü bir rol üstlenmesini, buna dış poli- tikasında öncelikli yer vermesinı ve ABD'nin bu yöndeki çabalannı des- teklemesini isteyecek. Türkiye'nin AB perspektifi: Bush'un gündeme getireceğı bır dı- ğer önemli konunun, Türkiye'nin AB perspektifı olduğu belirtiliyor. ABD'li diplomatlar, Türkiye'nin AB yönelimi- ni desteklediklerini belirtirken anaya- sa referandumu sonrası gelişmelerin ve AKP hükümetinin kimi uygulama- lannın soru işaretleri yarattığını kay- dediyorlar. Suriyefleibşkiler:ABD'li diplomat- lar, AKP hükümetinin Suriye ile iliş- kileri geliştirme politikasından duyu- lan rahatsızlığı gizlemiyorlar. Was- hington yönetimi, Esad yönetimini Irak'takı direnişçi gruplara desteğini sür- dürmekle suçlarken, Şam'ın füze prog- ramlannın da komşulan için tehdit ol- duğunu savunuyor. Görüşmede, Suri- ye konusunda rahatsızhğını ortaya koy- ması bekleniyor. tran ve nükleer tehdidi: ABD, tran'ın nükleer programını ciddi bir tehdit olarak görüyor ve gerçekte nük- leer silah geliştirmeyi amaçladığını öne sürüyor. ABD kaynaklan, Türk hükümetinin bu konudaki "suskunlu- ğuna" anlam veremediklerini belirtir- ken hükümetin Iran ile ilişkileri geliş- tirme çabalannı da eleştiriyorlar. Üibnan'da 2. turu Hiztntflahkazffldı • BEYRUT(AA)- Lübnan'da Hızbullah-Emel birlığa. genel seçımin bugün yapılan ikınci aşamasında zafer kazandığııu açıkladı. Parlamento sozcüsü ve Emel liden Nebı Berri. par- lamentoya girecek 23 mil- letvekilıni belırlemek için yapılan seçimde. HizbuHah-Emel birliğinın 23 sandal>enin tamamını aldığını sö\Iedi. Seçımlenn üçüncü aşaması 12 Haziran'da üUcerun orta kesıminde. son aşaması ise kuzey ve doğuda 19 Haziranda yapılacak. ItalyanreNne için gösteri • Dış Haberler Servisi - A.fgan kadınlan üç hafta önce kaçınlan kadın Italyan yardırn görevlisi Clemenhna Cantoni'nin serbest bırakılması için başkent Kâbil'de gösten yaptılar. Papa 16. Benediktus. Cantoni'nin serbest bırakılması çağnsında bulundu. Afganistan'da uluslararası yardım kuruluşu "Care International" adiına çalışan Cantonı, Kâbıl'de tarafindan kaçınlmışh. Iran, temmuza erteledi • TAHRAN(AA)-îran, AB yetkılılerine Tahran yönetıminin kabul ede- bilecegi bir öneri hazırla- malan için zaman tanımak amacıyla uranyum zengin- leştinne programını tem- muz sonuna kadar askıya almaya karar verdı. Iran Ulusal Güvenlik Konseyi sozcüsü Ali Ağamuhammedi, Iran'ın nükleer faahyetlerini uygun bıçimde sürdürebılmesi için iki tarafin da garanti vermesi gerektiğini belirtti. Kırnazia ilgili kanrtyok' • NEW YORK(ANKA) - New York Times gazetesı El Kaide savaşçısı olduğu savryla üç yıldır Guantanamo'da rutulan Türk vatandaşı Murat Kumaz'ın ABD'ye karşı savaştığına ilişkin bir kamt bmlunmadığını yazdı. Haberde, Kurnaz'ın 11 Eylül'de saldınlannın scrumlulanyla ile bir bağlantısının ortaya çıkanlmamasına karşın Gjantanamo'ya gcndenldiği belırtildi. Gazeîecilerin protestosu • KATMANDU (AA) - NîpaTde, yüzlerce gjzeteci, basına uygulanan kısıtlamalan protesto etti. K.-al Gyanendrayıbasına yctıelik kısıtlamalan ksldırmaya zorlamak için t«şlatılan kampanya lapsamında düzenlenen gcsteriye katılan gizetecıler, basın cVzgüılüğünün yeniden sailanmasını ıstedi. İngiltere Başbakanı Blair, Fransa ve Almanya liderlerinin aksine 'Bir düşünelim' dedi A "• •• nayasa surecıne moıa onerısıDış Haberler Servisi - Almanya ve Fransa liderlerinın AB Anaya- sası ile ilgili sürecin devam et- mesine ilişkin görüş birliğini yi- nelemelerine karşın Ingiltere'nin bu konuda "düşünceH" tavnnın sürdüğübildirildi. İngiltere Başbakanı Tony Bla- ir'in sözcüsü tarafından dün ya- pılan açıklamada, 16-17Haziran tarihlerinde AB liderlerinin Brük- sel'de yapacağı zirveye referans- la, u Bakanlar Konse>i'nde >apı- lacak tartışmalar öncesinde bir düşünme süresine ihtiyaç okluğu- na inanrvoruz" dendi. Blair' in açıklamasının, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile Almanya Başbakanı Gerhard Schröder arasında önceki akşam Berlm'de yapılan görüşmede, Fransa ve Hollanda'nın referan- dum sonuçlanna karşın sürecin devam etmesıne ilişkin karara var- malannın ardından gelmesi dikkat çe- kici bulundu. Alman ve Fransız lider- lerin 2 saat süren görüşmede AB Ana- yasası'nı onaylama sürecınin "diğerül- kelere olan sa> gıdan dolavi sürdürül- mesi gerektiği'' konusunda görüş bu~- liğine vardıklan açıklanmıştı. Blair'in sözcüsü, Chirac-Schröder görüşmesinin Ingiltere'nin konumunu nasıl etkiledıği yönündeki sorulara "Ek- lenecek başka bir şey yok. Şu andaki ko- numumuz budur" yanıtını verdi. ingiltere Dışışleri Bakanı Jack Straw'un bugün Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmada, ingiltere"nin AB Anayasası'nı referanduma sun- maktan vazgeçıp vazgeçmeyeceğine ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Straw, Hollanda'dakı referandumun ardından "Avrupa'ıun gelecekteki yö- nenmlerine ilişkin herkes için soru işa- retleri doğduğunu" söylemişti. Blair de Fransa dakı "hayır" sonucunun ar- dmdan bır "düşünmesüresi'' ihtiyacı- na işaret etmişti. A\Tupa Parlamentosu (AP) Başka- nı Josep Borrell. "AP içindeki siyasi gruplann biiyük çoğunluğu, XB Ana- yasası'nuı onayianması sürecini des- tekfivor" dedi ve sürecin sonuna ka- dar sürmesı konusunda görüş birliği bulunduğunu belirtti. 'Daha hi anlatümalT AB Komisyonu'nun ekonomik ve mali işlerden sorumlu üyesı Joaquin Almunia da. Fransa ve Hollanda refe- randumlannın ardından. AB'nin blo- kun ekonomik ve siyasi yararlanm an- latması gerektiğini söyledi. Almunia, ttahyan Cornere della Sera gazetesi- ne verdiği demeçte, "A\nıpa Komis- yonu, Avrupa kimliğinin değerini ve bunun sağlayacağı kazanımlan daha i\i anlatmak için rüm çabasını harca- 9 ISVİÇRE SCHENGEN'E 'EVET' DEDİ Schengen-Dublin anlaşma- lan\ la sınırlan ortadan kaldıran A>Tupa'\a kaolıp katümama konusunda ka- rar vermek için dün sandık başma giden ls\içretilerin >1izde 54.6'sı anlaşmalara -evet" dedi tsviçre haber ajansı ATS. resmi sonuçla- ra göre kanhnun >1izde 56 dolayında olduğunu du- > urdu, Resmi sonuçlara göre halkuı yüzde 58'i de "eşcinsel çiftlere, miras, \erjo. emeklilik gibi hukuki konularda e\ü çifber gibi hak tanınmasına ilişkin önerhi" kabul etti. (AFP) malı" dedi. Almunia da Avrupalı li- derlerin, birliğe üye diğer ülkelerin anayasaya u evet" demeleri için çalış- maya devam etmeleri gerektiğini de kaydetti. Bu arada, Fransa'da muhalefetteki Sosyalist Parti. AB Anayasası refe- randumunda "havTr" kampanyası dü- zenleyen eski başbakanlardan La- urent Fabius'u parti yönetiminden at- tı. Paris'tetoplanan parti genel kong- resınde yapılan oylamada, 122 hayır oyuna karşılık 167 evet oyuyla Fabi- us'un yönetimden çıkanlmasına ka- rar verildi. ÜRKÎYE TARTIŞMASI Müzakereler etkilenebilirDış Haberler Senisi - AB Anayasası ile ilgili tartışmala- nn genişleme sürecini etkile- yebileceğı ve Türkiye ile mü- zakerelerin de bundan olumsuz etkilenebileceği öne sürüldü. ABHaber sitesinde yer alan bir analizde, AB ülkelerinde ekonomik gelecek hakkında belirsizlık yaşandığı: Fransa, Almanya ve Hol- landa'nın ekono- mik sorunlannı çö- zemedığı, kurum- sal konularla çok fazla ugraşüıp eko- nomik ve sosyal konularla hiç ilgi- lenilmediği görüş- lerine yer verildi ve Avro Bölge- si'nde de ekono- mik vepolıtikbır- lik sağlanamadığı değerlendirmesi yapıldı. Av- rupa'nın şu anki kötü durumu- nun Türkiye'nin müzakere ta- rihini hukuki olarak etkileme- diği, siyasi düzlemde zorluk- lann artabüeceği öne sürüldü. Ingilız The Sunday Times gazetesınde yayımlanan bir makalede, "Türkiye'nin dış- lanması stratejik ve siyasi açı- dan bir fetaket olur" değer- lendirmesi yer aldı. Makale- de, AB Dönem Başkanlıği'nı Anayasanın 2 ülkede reddedilmesiyle başlayan tartışmaların genişleme sürecini olumsuz etkileyeceği yorumlan ağırlık kazanıyor. temmuzda üstlenecek olan tn- giltere'nin ilk öncehğınin Tür- kiye'nin AB üyeliği olması ge- rektiği savunuldu. Fransa ve Hollanda'da yapılan referan- dumlann sonucunun Avrupa'da bir süper de\iet yaratma çaba- sının çöküşü anlamına geldiği öne sürülen makalede bu tür ça- balardan vazgeçilmesi gerek- tiği vurgulandı. Al- man Hıristiyan De- mokrat Birlik Par- tisi Genel Başkanı AngelaMerkelde, Türkiye'nin AB üyeliğine bir kez daha karşı çıküim- tiyazlı ortaklık öne- risini yineledi. Re- cep Tayyip Erdo- ğan da "Bild am Sonntag" gazete- sine açıklamasın- da bu tutumun, Türkiye-AB ilişkilerini riske attığım söyle- di ve imtiyazh ortakhgın kabul edilemeyeceğinin altuıı çizdi. Alman Birlik 90 Yeşüler Par- tisi Eş Başkanı Claudia Roth, Birlik partilerirun (CDU'CSU) Türkiye'ye önerdikleri "ünti- yazü ortâkük" ile Türkiye'yi dışlamaya çalıştıklannı kay- dederek, "İhtiyacımızolanşev, demokratik bir Türkiyeile bir- iik içinde bir Avrupa~ dedi. tsrail'in inşa cftiği 'güvenlik duvan'na tepkiler sürüyor. Dün de Baü Şerianın Marda köyünde tsraillL Filistinli ve yabancı göstericüer duvan protesto ertikleri bir gösteri yapnlar. (Fotoğraf: AP) Filistin 9 e sığınma istemi İsrairin Batı Şeria'dan çekilme planına karşı çıkan yerleşimciler Filistin'den iltica talebinde bulundu Dış Haberler Servisi - Israil hükumetinın bu yaz Batı Şe- ria'dan tahliye edeceği bazı Ya- hudi göçmenler. evlerinde ka- labilmek için Filistin lideri Mahmut Abbastan "siyasi sı- ğuuna" hakkı talep etti. Israil Başbakanı Ariel Şa- ron'un, Gazze Şeridi'nin ta- mammdan ve Batı Şeria'daki 4 yerleşim yennden bu yaz çe- kilme planına karşı çıkan Ya- hudi yerleşimciler uzun süre- dir protesto gösterileri yapı- yorlar. Bu eylemlere son ola- rak, bır grup Israilli yerleşım- cinin evlerinden aynlmamak için çareyi Fiüstin'den sığınma talebinde bulunması eklendi. Yediot Aharonot gazetesınde yer alan habere göre Batı Şe- ria'da boşaltılacak 4 küçük Ya- hudi yerleşkesinden Kadim'de yaşayan Drori Stuan adlı göç- men, "Mademki tsrail de\ leti bid istemiyor, biz de onu iste- meyiz" diyerek Filistin'den si- yasi iltica talebinde bulundu. Stuan, bazı ailelerle birlikte imzaladıklan mektubu, bir ya- bancı aracıhğıyla Filistin lide- ri Abbas'a gönderdiklerini söy- ledi. "Baü Şeria'nm kuzeyin- de, İsrail değil Filistin otorite- si alünda yaşamaya devam et- mek istiyoruz" diyen Stuan, Fihstın egemenliğinin kendile- rini korkutmadığmı belirtti. Stuan, dünyanın diğer bölge- lerindeb Yahudiler gibi güven içinde yaşayacaklanm söyledi. Israiİ'in çekilme planına kar- şı çıkanlar dün ülke çapında resmi dairelerin kapılanm zamkladılar. BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Denktaş'ın İtinaflanı... Midas'ın Kulakları... Eski KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'la Kanal Türk'te çok ilginç birsöyleşi yaptık. 2 Haziran 2005 akşamı 1.5 saat süren bu söyleşide kamuoyunun hiç bilmediği çarpıcı bazı gerçekler ortaya çıktı. Görüşmemizin merkezinde Kıbns'ın kınlma nok- tası vardı. Işler nerede kırılmış ve Türkiye aleyhine sonuçlanmıştı? Konuşmamızı ekranda izleyenler adeta şok geçirmişlerdi. Denktaş kendi ağzından, yaşanan faciayı ilk defa aynntılan ile itiraf ediyor- du. Sözleri ağzından kerpetenle çıkarmak zorunda kaldım. Ama sonunda boşalmıştı, şakır şakır ko- nuşuyordu. Denktaş'ın söylemek zorunda kaldığı inanılmaz olay neydi? "Evet, senin de söylediğin gibi Ankara'dazirve toplandı. Annan Ptanı'nın kabul edilemez olduğu ve ancak beliriediğimiz koşullar sağlanırsa kabul edebileceğimizi karariaştırdık, kırmızı çizgilerimi- zi çizdik; Annan kabul etmezse dönüp gelecek- tim. Gittim, pazariığa oturdum. Meğerse birkaç haf- ta önce Davos'ta, Annan'a planının kabul edildi- ği bildirilmiş, benim hiçbir şeyden haberim yok." Denktaş New York'a, "darıa önceden kabul edil- miş bir planı pazarlık etmek üzere gönderiliyor". Kendisi açık açık televizyonda söylüyor. Her şey bitmiş, pazarlık edecek bir şey kalmamış ve Denk- taş, Annan Planı'nı pazarlık etmek üzere New York'a gidiyor. Denktaş emin, göğsünü gere gere Annan'la pa- zariığa gidiyon Ancak pazarlık edecek bir şey kal- madığını, Annan'a planın kabul edildiğinin hafta- lar önce Davos'ta söylendiğini görüyor ve şaşsn- yor. Ben biraz Denktaş'ın üzerine gittim, baskı yap- tım: 13 Şubat 2004'ten beri kafamı kurcalayan, yanıtını birtürlü bulamadığım birsoruyu yönelttim: Denktaş'a, "Annan kırmızı çizgilerikabuletmeyin- ce neden dönüp gelmedin'ız?" dedim. Denktaş on- dan sonra boşalmaya, içini dökmeye, adeta hay- kırmaya başladı. "Annan'a daha en baştan evet denmiş, artık geri dönmemin bir anlamı kalmıyordu" dedi. "Ve ondan sonra karar verdim; her şeyi, bütün gelişmeleri kamuoyuna açıklayacağım dedim ve hergün konuşmaya başladım." Denktaş, halka sı- ğınmaya karar vermişti, tek güvenebildiği kesi- me... Medyaya tehdit.. Hatırlayalım; o günlerde gazeteler, televizyonlar "Denktaş'ın açıklamalarının yayımlanmaması ko- nusunda" uyanlmışlarve baskı altınaalınmışlardı. Benim Cumhuriyet'te çıkan çok masum biryazım da dava edilmişti. Yazı, "Davos ve Kıbns... Tehli- keli Ilişkıler" başlığını taşıyordu. Ve Denktaş bu tehlikeli ilişkinin ne olduğunu 14 ay sonra, 2 Haziran 2005'te benim sıkıştırmam üzerine kamuoyuna itiraf ediyordu; Kanal Türk ek- ranlannda, kendi ağzından... Denktaş'ı "Manastırda Bir Amehkalı" kitabında diplomat, John Meultke ile karşılaştırmıştım. 40 yıl sonra Denktaş'ın nasıl Batı emperyalizmine kar- şı durmak zorunda kaldığından söz etmiştim. Denk- taş söyleşimizde, "Beni de mi manastıra kapata- caksın" esprisini acı acı gülerek yapmak zorunda kalıyordu. Evet, Denktaş da Kıbns'la birlikte, emperyaliz- min uzantılannın bir kurbanı olmuştu. Davos ilginç biryerdir. Orada en değerii 'KİT'\er alınır, 'KİT'\er satılır; hatta adalar bile alınır satılır. Hatta hatta insanlar bile alınıp satılırlar. Davos, Isviçre dağlannın yüce doruklannda ku- rulmuş "prömiyer bir piyasadır". Birileri alır birile- ri verir. Çok kez kimsenin ruhu bile duymaz. Bazen de biri kalkar, derin bir kuyunun içine hay- kınr: "Midas'ın kulaklan, Midas'ın kulaklan..." Aynen Denktaş'ın çığlığı gibi... www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali ALMANYA'DAKİ TÜRKLER Dışişleri'nden yurttaşlık uyansı ANKARA(AXKA)- Dışişleri Bakanlığı. Al- manya"da çifte vatandaş olduklan için kendileri- ni bir anda Alman va- tandaşlığından çıkmış bulan 50 bın dolayında- ki Türk'ün durumuyla ilgili açıklama yaptı. Dı- şişleri Bakanhğı, söz ko- nusu durumla karşılaşan Almanya'daki bazı Türk- lerin kendilerine yol gös- terilmesine ilişkin baş\'u- ru dilekçelerine mayıs ayı ortalanndan itibaren yanıt gönderdi. Bakanlık, yamtlann- dalOcak2000'deyürür- lüğe giren Alman Vatan- daşlık Yasası'nın, yaban- cı ülke vatandaşlığına geçen kişilenn Alman vatandaşlıklarının, ya- bancı ülke vatandaşlığı- nı edindikleri tarih iti- banyla otomatik kaybı- nı, bir hukuki müeyyide olarak öngördüğünü anımsattı. Bu çerçevede, Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşhğını alanlann, tekrar Türk vatandaşlığına geçtik- leri tarih itibanyla Al- man vatandaşhğını hu- kuken kaybetmiş duru- ma düşriiklerini belir- ten bakanlık. "Keyfiyet, Alman hükümetinin gündemine girdigi gün- den itibaren taranmız- dan titizlikle takip edil- miş ve en üst düzeyü te- maslar da dahil olmak üzere, müteadditkez Al- man makamlannın dik- katine getirilerek insani bir çözünı bulunması- na çahşdmışsa da bu gi- rişim ve gayretJerimiz- den olumlu bir sonuç ahnmaa maalesef müm- kün olamamısür"' dedi. Vatansız kalma riski\'ar Bakanlık, "Ahnanva- tandaşuğuu bu şeldlde kav bermişolan kişflerin durumlannı dfizeltmek amacıyla tekrar Türk vatandaşhğmdançıkma- ian hannde. esasen Al- man vatandaşlıklannın da kaybettirilmiş olma- sı nedenrvie vatansız kal- malan söz konusu olup Türk vatandaşı da ol- madıklan için Alman- ya'da yerleşme, oturma, çaüşma izni almalan mürnkünotma\acaknr" uyansında bulundu. Bakanlık, bu konular- da bilgi almak üzere Al- manya'daki Türklerin görev bölgesinde bulun- duklan başkonsolosluğa başN'urmalanmn müm- kün olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog