Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 HAZİRAN 2005 PAZA.RTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sahtecilik ve kaçakçılık dosyasını arşive kaldınp zamanaşımını sağlayan memura ceza yok Unakıtan'a 'kasıtsız' destek• Adalet Bakanı Cernil Çiçek. Maliye Bakanı Unakıtan hakkındaki sahtecilik ve vergi kaçakçılığı soruşturma dosyasını arşive kaldıran ve zamanaşımı yolunu açan zabıt kâtibi hakkında işlem yapılmadığını söyledi_ Çiçek, yapılan soruşturma sonucunda, zabıt kâtifoinin suç ışleme kastı olmadığının anlaşıldığını belirtti. ANKARA (ANKA) - Adalet Bakanı Cemfl Çiçek. Maliye Ba- kanı Kemal Unakıtan hakkın- daki "sahtecilik ve vergi kaçak- phğf soruşturma dosyasını, "ar- şive zuhulen (farkında olrnadan yapılan yanhşlık) kaldırauf za- bıt kâtıbı hakkında. "suç îşleme kasû bulumnadığından takibat yapdmasına yer ohradjğuBa" ka- rar venldığinı büdırdı. CHP Korrya Mılletvekilı AöT- la Kart'ın İconuyla ilgil i soru önergelerinı yanıtlayan Adalet Bakanı Çiçek, "soruöner^gesin- de adj geçen bakan hakkında" BAKAN KOÇ, TOPU MALİYE'YE ATTI ANKARA (ANKA)- Mırnari pro- jelerin yasada bilim ve edebiyat eserleri arasında sayüması nede- niyle gelir vergisi muafiyeti kapsa- mında değerlendirilebileceğini di- le getiren Kültür ve Turizm Baka- nı Atilla Koç. vergilendirmede ser- best meslek vergilendirmesi yapıl- ması konusunda topu Maliye Baka- nı KemalUnakıtan'a attı. AKP Ka- raman Mılletvekili Me\1üt Akgün, Atilla Koç. Bakan Atilla Koç'a yönelttiği soru önergesiyle, mimarlann eserlerinin fikir ve sanat eseri olarak kabul edilmesine karşın ver- gilendirmede serbest meslek vergilendirmesi yapılmasını gündeme taşıdı. Akgün'ün önergesini yanıtlayan Atilla Koç, Fikir ve Sanat Eserle- ri Yasası 'nda. her çeşit mimarhk ve şehircilik tasanm ve projelerınin, mimari maketlerin bilim ve edebi- yat eserleri kapsamında yer aldığı- na işaret etti. Koç ancak, Gelir Ver- gisi Yasası'nda vergi muafiyetin- den yararlanabilecek eser grupla- nnın sayıldığı maddede, mimarlık tasanm ve projelerinin yer almadı- ğını dile getirdi. Bakan Koç, 'Bu hususta ni- hai karar,görevve yetki alanı itibarry la Maliye Bakanhğı'na aittir" dedı. Fatih Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'nın 14 Ekim 2003 tarihli ka- ranyla suç tarihınden itibaren iş- lem yapılmadan 5 yılı aşkın sü- re geçtiği gerekçesiyle. zama- naşunından takipsizlik kararı aldığını bıldirdi. Daha sonra îs- tanbul Defterdarlığı'nın itirazı üzerine yapılan incelemede Be- yoğlu 3"üncü Ağır Ceza Mah- kemesi 'nin, "aüh suçun nevi iti- banyla zamanaşımı süresi dol- madığmdan" takipsizlik kara- rını kaldırdığını anımsatan Çi- çek, Unakıtan dosyasını arşive çeken zabıt kâtibi hakkında her- hangi bır işlem yapılmadığnıı şöyle açıkladı: "Dosyanın Fatih tumhuriyet Başsavcıhğı'na iade edilmesin- den sonra. hazuiık kalemi arşi- ve zuhulen kaldırdığı anlaşıhn- ca. hazuiık soruşturması evrala- mn gereğine tevessül edilerek 2005/260 hazntk sırasına kayde- dildiği. ilgüi memur hakkında görevittunalsuçundan baştatdan hazırhk soruşturması sonucun- da 172.2005tarihindesanık me- murun suç işleme kasü bulunma- dığından (kamu adına takibat yapdmasına yer ohnadığuıa) ka- rar verildiği anlaşümışür." Adalet Bakanı Çiçek. söz ko- nusu soruşturmayı bir müddet işlemsiz bıraktığı öne sürülen il- gili cumhuriyet savcısı hakkın- da da Bakanlık Ceza Işleri Ge- nel Müdürlüğü'nce başlatılan incelemenin devam ettığini bil- dirdi. Soruşturma sırasında Una- kıtan'ın îstanbul milletvekilı seçildiğinin anlaşılması üzeri- ne 5 Ocak 2005 tarihli fezleke- nin Adalet Bakanlığı'na gön- derildiğini, kendilerinin de 8 Şubat 2005 tarihli, 6191 sayılı yazı ekinde fezlekeyi Başba- kanlık'a sunduğunu açıklayan Çiçek, fezlekenin kendilerinde bekletılmediğini belirtti. Çiçek. Unakıtan'ın da arala- nnda bulunduğu sanıklann îs- tanbul 3"üncü Ağır Ceza Mah- kemesf ndeki davakapsamnıda 1998 yıhna ait Hazine zaranna karşılık 3 trilyon 958 milyan ödediğını açıklarken konuyla ilgilı Yargıtay 11 'inci Ceza Da- iresi'nin bozma karanndan son- raki duruşmanın 31 Mayıs'ta yapıldığını bıldirdı. Yanıt mahremiyete takıldı 1997 yılına ilişkin kaçakçılık rutan olan 974 milyar 661 mil- yon 912 buı 540 TL ile ilgüi miktann ödenip ödenmedığiy- le ilgili soruya ise Adalet Ba- kanı Çiçek, Maliye Bakanlı- ğı'ndan aldığı görüş doğrultu- sunda. " Vergi mahremiyeti" il- kesi uyannca yanıt veremeye- ceğini açıklamakla yetindi. M TÜRK DEJiNEĞÎ: 'Özelleştirmenin hedefiAtatürk Cumhuriyeti' • BM Türk Derneği Başkanı Rahmi Kumaş, yapılan özelleştirmeleTde halk yararının gözetilmediğini savuiLarak "Özelleştirmeyle Atatürk Cumhuriyeti yıkıLmak istenmektedir. Çünkü bu Cumhuriyetin siyasal, toplumsal kururnlan olan CHP, TDK. TTK ve Halkevleri önce etkisizleştirilmiş.. sıra ekonomik kurumlann yok edilmesine gelmiştir" dedi. ANKARA (ANKA) - mesinde bulundu. BM Türk Derneği Baş- kanıRahmi Kumaş, TE- KEL' in yalnızca rakı ve sigaradan bir yılda elde ettiği gelirin IMF'nin bir yılda verdiği krediye eşit BM Türk Derneği Baş- kanı RahmiKumaş, özel- leştirmeyle toplumun bir zarar sürecine sokuldu- ğunu ilen sürerek, böy- kce "AtatürkCumhuri- yeri'nin yıkılmak isten- diğuıi" dıle getirdi. Ku- maş, bunun için CHP, TDKL. TTK ve Halkevle- ri gibi Cumhuriyet ku- rumlannın etkisizleşti- rildiğini öne sürdü. Rahmi Kumaş, verdi- ği demeçte hükümetin. özelleştirme politikala- nna ağır eleştirijer yö- neltti. Kumaş, "ÖzeDeş- tirme başladıgından bu yana, özefleştirme için ya- pılan gider neredeyse el- de edilen gelirden çok ol- muştur. Açıkçaa, özeDeş- tirmeyletophımbir zarar sürecine sokulmuştur" diye konuştu. "Halk için özelleştir- meye gidUmemektedir" diyen Kumaş, "Öyie ol- masaydı Türkiye ekono- misinin can damarlara olan TEKEL, PETKtVU TÜPRAŞ, Telekom, THY, ERDEMÎR gibi iş- \etmeler özeUeştiriimek. istennıezdLTEKEL Ata- türk'ünTürkumsunaar- mağmıdır" değerlendir- olduğunu öne sürdü 'Cumhuriyet'in temel dayanaklarT Rahmi Kumaş, özel- leştirilmek istenen ışlet- melerin çağdaşlaşma yo- lunda "Atatürk özgün Cumhuriyeti''nin temel dayanaklan olduğunu be- lirterek, "Özelleştirmey- le Atatürk Cumhuriyeti yıkılmak istenmektedir. Çünkü bu Cumhuriyetin sryasal toplumsal kurum- lan olan CHP,TDK. TTK ve Hakevleri önce etkisiz- leştirihniş, sıra ekonomik kurumlann yok edilme- sine gehniştir'' dedi. Rahmi Kumaş, özelleş- tirme politıkalannı ılk kez Bülent Ecevit"in anayasa- ya geçirdiğini öne sürerek, "3 Kasım seçimlerinde halkonun cezasmı gereken biçimde vernuştir. Hiç kuş- kunıuz yoktur ki bu ikri- dardaflk genelseçimdeta- rihin çöp seperine aüla- caktır" değerlendirme- sinde bulundu. Recep Taj'jip Erdoğan, AKP Genel Merkezi Ar-Ge Başkanhğı tara&ndan İstanbul'da düzenknen "1. Bölge Teşkilat Eğjtinı Programı" toplanOsında yapöğı konuşmada, hükümete yöneök kadrolaşma eteştirflerini yanıtiarken "Kendikri aynaya baksınlar" diye konuştu. Konuşmalarnun sapünldığuu ifade ederek medya ve muhalefeti suçlayan Erdoğan, "Biz demokrasi içerisinde meşru bir hukümetiz" dedi (Fotoğraf: AA) Erdoğan çarpıtıyor Üst düzey bürokrasideki kadrolaşma uyarılarını gö'z ardı eden Başbakan, devlete KPS ile memur aldıklannı söyledi tstanbul Haber Servisi - Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan muha- lefetin tavırlanyla karar alıp ver- meyeceklerini belirterek "Çünkü muhalefet, ideolojikyaklaşım içeri- sindedir n dedi. tmam hatip okulla- nnın geçmişinin Atatürk dönemi- ne kadar dayandığını belirten Erdo- ğan, "Gurûrla sövhıyorum, ben bu okuldan mezun oldum. 4 çocuğu- mun 4'ü de bu okuldan mezun ol- du" diye konuştu. Erdoğan, AKP Genel Merkezi Ar-Ge Başkanlığı tarafından dü- zenlenen "1. Bölge Teşkilat Eğitim Programı" toplantısında yaptığı konuşmada. ^Fiküşikulelerdehalk- tan soyutlananlar. tecritolanlar, mil- letin iradesini siyasetin sadece mal- zemesiolarakgörebüırier veya zan- nedebilirler'' dedi. Erdoğan kadro- laşma eleştirilerini yanıtiarken "Kendfleriaynayabaksınlar" diye konuştu. Devlete KPS ile memur ahndığını ifade eden Erdoğan, "Eğer kendimetoâarmıuygulamanuzı ıs- tiyorlarsa merak etmesinlerbiz öy- te metodar uygulamayız" dedi. 'Memur almamız gerektT Öğretmen açığı bulunduğunu ve birçok kadroya memur almalan ge- rektiğini anlatan Erdoğan, "Türki- ye'de bu kadar cami var, imamsız cami olur mu? Bir taraftan diye- ceksin ki 'Misyonerler Türkiye'yi istila ediyor'. öbür taraftan bu üV kenin ilahiyat fakültesi imam hatip okulundan mezun olana, bir cami- yitesh'm etmekten korkacaksın. Bu nasıl bir manoknr. Adam kalkrvt>r 'Erdoğan. imam hatip mezunu' di- yor. Ne olacak vani? Ben bunu giz- kmiyorum ki. IJlegal bir örgüt mü bu imam hatip tiseteri?" Bir köşe yazannın tstanbul îl Ka- dın Kollan tkinci Kadın Şûrası ya- zısıyla ilgilı olarak kullandığı fotoğ- rafi eleştiren Erdoğan şunlan söy- ledi: "Fotoğrafkarelerinicımbızla- yarak seçmeyin, geneüni verin. Bu ülkede hâlâ nedenbaşörtüsüne say- gı du> mayı öğrenemediler? Biz bu miDetm kendisiyiz. Biz miDetimizin ortalaması gibi \aşıyoruz. Biz uç depiz. Ne sağın ucundayız, ne so- lun ucundayız. Biz siyasetin merke- zindeyiz ve ülkemizin ortalamasuu temsil ediyoruz. Milletimizin orta- laması gibi yaşryoruz." Ekonomik programdan taviz ve- remeyeceklennı \-urgulayan Erdo- ğan şöyle devam etti: "Muhalefet geiecek SEKVda gösteri yapacak, Seydişehir'de gösteri yapacak. Biz muhalefetin bu tür tavuîanyla ka- rar almayız. Çünkü muhalefet, ide- olojik yaklaşım içerisindedir." Er- doğan "Seydişehir'i, ülkeyt >atanı sanyx>rsunuzifadeteri bu_ Bu ifade- yi kullanmak ihaneti vahimiyedir'' diye konuştu. Bölgedeki 30 kişilik terörist grubun Karadeniz'e geçmek için hazırlık yaptığı bildirildi Tunceli'dePKKpususu: 4 şehit Kemal Bey'in görev yaptığı Boğazlıyan'da dikilecek Şehit kaymakam için anıt YOZGAT (AA) - Yozrgat Valisi Gök- han Sözer. şehit Kaymakam Kemal Bej'in, görev yaptığı Soğazlıyan ilçe- sine anıtının dikileceğijıi bildırdi. Valı Sözer, yaptığı yazılı açıklama- da, Kemal Bey'in anıtmın yapımı için 150 milyar lira karşıhğında bir heykel- ftraşla anlaşmaya vanldığını belirtti. Sözer, eşkıyalık ve isyan hareketine karşı başanyla mücade-le eden Boğaz- lıyan Kaymakamı Kemal Bey'in, işgal ordulannın tstanbul'u işgalinden son- ra kurdurduklan bir rnahkeme eliyle astınldığını belirtti. Vali Sözer şunlan kaydetti: "Bu idam, işgal lanTetieri ve Ermeniler tarafından yapılan baskıy la ahnnuş bu- sonuçtur. Bu ola>T yüreğimi- zi kanatan bir yaradır. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetikurarkurmaz,çt- kardığı ük y^asa ile Kaymakam Kemal Bey'i Millı Şehit' ilan etmiştir." Ermeni eşkıyalann yerli halkı katlet- tiğini belirten Sözer, "Her yıl lONisan tarihinde KemalBey Boğazhyan'da and- maktadır. KemalBey'i rahmetie amyx)- ruz. O bir milli kahramandır. Boğazh- \an Kaymakamhğı önüne dikilecek anı- ü ile haûrası ebedi küınacaktır" dedı. TUNCELİ (Cumhuriyet) - Tunceliye bağlı Çiçekli köyü kırsalında PKK'li- lerce kurulan pusuda 4 güvenlik görev- lisi şehit oldu, 1 asker yaralandı. Tunceli'ye20kilomet- re uzaklıkta bulunan Çi- çekli köyü Zergavut or- manlannda arazi tarama- sı yapan 4. Komando Tu- gay Komutanlığı 'na bağ- lı bir grup askere PKK'li- lerce pusu kuruldu. Açı- lan ateş sonucu Piyade Uzman Ça\Tiş Halil Öne- ri, Piyade Onbaşı Faruk Aydoğdu ve piyade erler Sinan Çolak ile tsmetEsen şehit oldu. er Muharrem Alancık da yaralandı. Alancık, Elazığ Askeri Hastanesi'nde tedavi altuıa aluı- dı. Şehit güvenlik görevlileri için Ela- Tunceli'ye 20 kilometre uzaklıkta arazi taraması yapan 4. Komando Tugay Komutanhğı'na bağlı askerlere pusu kuruldu. 4 askerin şehit olduğu olayın ardından bölgede operasyon başlatıldu zığ Kolordu Komutanlığı'nda tören dü- zenlendi. Önen'nin cenazesinin De- nizli'ye, Aydoğdu'nun Sıvas'a, Ço- lak'ın Kars'a, Esen'in de Gaziantep'e gönderileceği belirtildi. Bölgeye takvıye birlik- ler sevk edilu"ken operas- yona Skorsky ve Kobra he- İikopterlerinin de destek \erdiği açüdandı. Askeri yetkililer. Kuzey Irak'tan sızan militanlarla birlikte bölgedeki PKK'lilerin sa- yısının yaklaşık 300 oldu- ğunu belirttiler.Yetkililer, Tunceli bölgesindekı PKK'lilerden yak- laşık 30 kişilik grubun Karadeniz'e geç- mek için hazırlık yaptığını, bu nedenle operasyonlan Aliboğazı mevkiinde yo- ğunlaştırdıklannı söylediler. 'Nesil-kuşak' kavgalarından 'jenerasyon'a... TBMM Dilekçe Komisyonu, geçen hafta Seiçuk Ünıversıtesi tarafından dilimize sahip çıkılması için hazırlanan 11 bin imzalı dilekçeyi görüştü. Görüşmeler sırasında "öz Türkçe", "yaşayan Türkçe" tartışmalan da gündeme geldi. Bu konuşmalardan bazı bölümler aktanyoruz: Selami Uzun (AKP, Sıvas Milletvekili): 15 yıl önce Ecevit mitinglerde "olanak" deyince hoşumuza gitmiyordu, kızıyorduk. Bugün "olanak" yerleşti. Dile sahip çıkmak için konu yabancı dilde tabela düşmanlığına kaymamalı. Dilimızı itibarlı hale getirırseniz herkes ürününe Türkçe ad koyar. Prof.Dr. Mehmet Doğan (RTÜK üyesi): Biz yıllarca nesil- kuşak kavgası yaptık. Ikısı de gitti, "jenerasyon" geldı. Benim sözlüğümdeki kelimelerin hepsi benımdir, nefeden gelirse gelsin. Bu kavgayı bırakalım. Haluk Akalın (TDK Başkanı): Iddaa, diye bir bahis oyunu var. Böyle bir kelime yok, kerelerce ilgili kuruma başvurduk. Anadolu'da resmi binalann çıkışında "exit" yazıyor. TDK'nin biryaptınm gücü yok. Mahmut Göksu (AKP, Adıyaman Milletvekili): Yıllarca "olanak, olasılık" diyenler solcu, "imkân, ihtimal" diyenler köylü, sağcı gibi görüldü. üsede ben öğretmenlik yaparken "Hocam" denmeyecek diye tebliğ geldi. Bunlar tutmadı. Yaşayan Türkçe kendi mecrasında ilerlemeli. Sevgi Özel (Dil Derneği Başkanı): Ne olur artık Atatürk'ün başlattığı dil devriminden çekinmeyelim. Tabela kirliliğini çözebilirsiniz ama.. Türkçenin söz dizimı bozuluyor, bunu nasıl çözeceksiniz? Artık ana haber bültenlerinde "Korkanm ki" diye başlayan cümleler kuruluyor. Albayraklar savaşı... TBMM KİT Komisyonu'nda 2003 yılı hesaplan görüşülürken, Türk Hava Yollan'nın peçete, battaniye gibi mal ve hizmet alımı ihalesi AKP'li vekilleri birbinne düşürdü. AKP Amasya Milletvekili Hamza Albayrak, THY Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Topçu'nun ihaleyle ilgili "ilgili-ilgisiz" kişiiere bikji gönderdiğine ilişkin bir bekje açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı listede sinema oyuncusu Tamer Yiğit'in yanı sıra AKP îstanbul Milletvekili llhan Albayrak'ın adı da yer alıyordu. Hamza Albayrak, ihale konusunda bazı "seçilmiş" insanlann özel bilgilendirilmesine "Bunun anlamı eşiniz dostunuz bu ihalelere girsin demektir" diye tepki gösterdi. Hamza Albayrak'a destek veren AKP Adana Milletvekili Zeynep Ayhan Tekin, bu konunun araştınlması için önerge verdi. Ancak aynı komisyonun üyesi olan llhan Albayrak, bu tutuma sinirlenip Hamza Albayrak'ın konuyu çarpıttığını söyleyince ortalık bir anda buz kesti. Bunun üzerine devreye giren AKP'li Komisyon Başkanı Nurettin Canikli. ortada usulsüzlük olmadığını söyleyerek önergeyi oylattı. Hamza Albayrak ve Tekin'in kabul oylanna karşın önerge reddedildi. llhan Albayrak, önergenin reddedilmesiyle rahatlarken, komisyonu terk eden Hamza Albayrak'ın "Bu partide ne işimiz var" dediği duyuldu... Kanserojen madde mevzuatta yokmuş! TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi Gıda Bilimi ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye'deki gıdalarda kanserojen madde akrilamid taraması yapmış ve ön bulgulan yayımlamıştı. Bu araştırmada, bebe bisküvilerindeki akrilamid oranı kilogramda 400-600 mikrogram olarak saptandı. Sağlık açısından bu oranın kilogramda 160- 610 mikrogram arasında olması gerekiyor. Konuyu Meclis gündemine _ taşıyan DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan genel olarak dünya ortalamasının üzerindeki oranlara karşı ne yapılacağını Tanm ve Köyışleri Bakanlığı'ndan sordu. Gelen yanıt kaygı vericiydi. Bakanlık, "Bilindiği üzere 5179 sayılı kanun kapsamında bakanlığımız tarafından yürvtülen çaiışma izni ve gıda sicili ile üretim izinlerinde mevcut mevzuata göre değerlendirme yapılmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuatta aknlamidle ilgili bir hükûm bulunmamaktadır" açıklamasını gönderdi. Tanm Bakanlığı, uluslararası ortak analiz yöntemi yerleştirmesi gereken Kodeks Alimentarius Komisyonu'nca herhangi bir yöntem ve limit beliriendiğinde bunun uygulanacağını bildirmekle yetindi. Oysa, deney hayvanlanndaki araştırmalarda kansere neden olduğu kanıtlanan akrilamid, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu'nca da kanserojen maddeler arasında sayılıyor. Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın ise Isveç ve Kanada'da olduğu gibi en azından gıdalardaki arkilamid miktannın paketlere yazıtması için bile harekete geçmediği anlaşılıyor. OECD raporu ve çiftçinin durumu TBMM Genel Kurulu'nda, Tanm Sigortası Yasa Tasansı görüşülürken kürsüye AKP'li Necdet Budak çıktı. Budak, OECD'nin tanmla ilgili raporundan örnekler vererek hükümetin politıkalannı övünce, eski partisi CHP'nin milletvekillerinden tepki yağdı. CHP'li milletvekilleri konuşma boyunca Budak'a laf attı. CHP Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Haşim Oral, Budak'ın parti değiştirmesini eleştirirken AKP'lilere "Seçildiğiniz bölgeden gelip de CHP milletvekili olur musunuz? Ne olursa olsun olmazsınız" diye seslendi. Ardından da Budak'ı hedef akdı: "Ben, il başkanlığından, ilçe başkanlıöından gelen bir milletvekiliyim. Onseçimle gelen bilim adamı yaftasıyla seçimlere girip ondan sonra onu bunu bahane edip burada OECD raporlanyla propaganda yapan bilim adamlan, Türkiye'yi hep sıkıntıya sokmuş süs bebekleridir. Benim için o, bir süs bebeğidir; çünkü, benim oylanmla seçilmiştir.. o oylan götürür iade eder, tekrar milletvekili seçilir." Bir ara kulise çıkan Oral'ın cep telefonu çaldı. Bir çiftçi, Budak'a tepki göstererek "O kişi uzayda mı yaşıyor, acaba çiftçinin ne yediğini ne içtiğini biliyor mu" diye sordu. Oral'ın yanrtı netti: "Meclis'ten telefonunu alın, onu arayın; o, size OECD raporlanna göre gayet güzel cevaplar verir; çünkü, bilim adamı kendisi." Tiirey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan, Bülent Sarıoğlu tbmmcunKattnetnettr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog