Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET \AKFI adma İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı İbrahim Yıldız # Yazıışlen Muduru Safim Alpasian#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara Istıhbarat Cengiz Yıldırım 0 Ekonomı Hasan Eriş • Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadır \ ucelman 9 Makaleler Sami Ka- raören • Duzeltme \bdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsıkısı Güray Öz \a\ın Kurulu tlban Selçuk (Başkan), Enıre Kongar (Da- nışman) Orhan Erinç, Hikmet Çetinka\ a, Şükran Soner, İb- rahim Yıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbav, Hakan Kara. A.nKaraTemMİcısı Mustafa Balbav <\taturk Buh an No 125 Kat 4 Bakanlıklar Tel 4195020 Chat) Faks 4195027 #lzmırTemsılcısı SerdarKızık,H Zı>aBlv 1352 S 23Tel 4411220, Faks 4418745 • -\danaTemsılcısı'Çetin\igenoglu,lnonuCd 119 S No 1 1 Tel W 12 11 Faks 363 12 15 ^ntalya Temsılcısı \hmet Oruçoğlıı CumhunvetCad 80 5 Tel 0242 248005" Fax 2430509 • Muessese Muduru ErolErkut 9 Satış Faa- letKuza#Cumhun\et Reklam: 9 Genel Mu- dur Özlem A) den 9 Genel Mudur Yardımcı- sı Nazende 'Pal Tel (0212) 251 98 74 - 75 / 2519881-82 Fax (0212)251 9868Rezar\asyon: (212)51205 05 Fax 212513 8463 UtmtaviD ^OTG^Haber\jaıbıBasm^3vra:ılA*5,Tıııkxa£Cai"94ICaâak>Suv4 M scmtul PK .-16 Sntacı344>I9 Tel tO?i:nl2O'O'ı201»!) Faks (02121 »H8595 ^avçr, suretıvavııı fi OA7tR I V ->n Btskı VlaiıezGazaeDaEBa5im'iTincılıkSaa«Tıc \Ş Faoh Mah. Hasan BÜI Cjd Samandıra karaltaanbu.Dıfran Mate Dafrnm Pazartama San. veTıc A$ »-«-» cumhun\ et eom tr o n 1 i K-A > iU Imsak3 26 Gûneş5 26 Öğle 13 10 tkındtPOT Aişam20 42 Yatsı 22 31 Dans etmeyi seven robot Taponlardan dans «J etmeyi öğreoenk- re veya partner bula- mayanlara müjde... Tohoku Üniversite- s'ndegöıvvtiProfesör Kazuhiro Kosuge ta- rafindan geliştirilen robot,özd aksamı sa- yesindegeniş hareket yeteneğiııe sâhip. Ro- bot 9 Hazıran'a ka- dar Tokvo'daki tek- nokojiftıânndasergi- lenecek. (AFP) Uzmanlar uyanyor: Önümüzdekiyıllarda ruhsalbozukluk en önemlisorun olacak Depresyontehdidi• Prof Dr. Cem Kaptanoğlu, 2020 yılmda şu anda 4 en onemlı sağlık sorunu olan depresyonun 2. sıraya yükseleceğını söyledı Kaptanoğlu, gıinümüzde gençlenn ve çocuklann ruh sağlığının geçmışe oranla daha fazla tehdit altında olduğunu da vurguladı. CANHAQOĞLU ESKİŞEHİR- Osmangazı Unı\ersıtesı (OGU) Tıp Fakultesı Psıkıvatn Anabılım Dab Başkanı Prof Dr Cem Kaptanoğlu, dunyanın en onemlı sağlık sorunlan sıralamasında dorduncu olan depresyonun, 2020 yıhnda ıkıncı sıraya yükseleceğını soyledı Eskışehir'dekı OGU tarafından bu yıl 12 'sı duzenlenen Ulusal Sosyal Psikry^tri Kongresi'nın bu yılkı ana teması "Türldye'de PsUdyatri: Yapamadıklanmız" olarak belırlendı Kongrenın açılış konuşmasını yapan Prof Dr Cem Kaptanoğlu, Dünya Sağlık Orgutu (WH0) venlenne göre, dunya genelınde ruhsal hastalıklardan etkılenenlenn sayısının hızla arttıgına dıkkat çeko Tum bılımsel raporlarda, dunyada ruhsal sorunlann artmasında, hızlı sosyo-ekonomık değışım, şıddet, savaş, doğal afetler, kazalar, toplumsal duzensızlık ve yoksulluğun onemlı rol oynadığı tespıtlennın yer aldığını ıfade eden Kaptanoğlu, gunumüzde gençler \e çocuklann ruh sağlığının geçmışe oranla daha fazla tehdit altında olduğunu söyledı RUH SACLICI POÜTİKASI YOK Kaptanoğlu "Dünj'anın en önemli sağhk sorunlan sıralamasında dördüncü sırada yer alan depresyon, 2020 yıbnda ikinci sıraj^a yükselecek. Tüm dünya ûlkelerini etkile>en bu ohımsuz durum. Turİdve gibi gelişmekte olan ülkelcrde daha şiddetü yaşanmaktadır. Ne yazık kı Turki\enin ruh sağnğı pontikası ve yasası yok" dedı. Turkıye'de ruh sağhğına, toplam sağlık butçesının yuzde 1 "ınden daha az pay aynldığını vurgulayan Kaptanoğlu. şoyle de\ am ettı "Mnya geneliiıde 100 bin kişiye düşen psikiyatri uzmanı sayısı 3.% düzeyinde iken Türkiye'de bu oran 1J5. Türldye'de özellikle son 30 yılda risk etkenlerinin tümünün en ağır şekilde yaşandıgı düşünulduğunde, ruh sağüğı alanında bir an önce yapılması gerekenlerîn çok fazla olduğunu rahatça söyleyebinriz. Türki>e'de teda\i edici ruh sağbğı hizmederinin yeniden örgüttenmesi zorunludur." Zerrin Özer, Bu> ukşehır Belediyesi Çocuk Korosu'yla büükte şarkı sovledi Diyarbakır 5. Kültür Sanat Festivali Şarkılar banş için DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu)- Diyarbakır 5 Kültür Sanat Festı\alı"nın son konsenne katılan Zerrin Özer, Banş Annelen tnısıyatıff nce kendısıne beyaz tülbent venbnesı üzenne gozyaşlarmı tutamayarak "D^arbakmmız banştan başka ne ister. Sizler banşı o kadar hak ediyorsunuz ld" dedı. Konser oncesınde bır konuşma yapan Diyarbakır Buyükşehır Beledıve Başkanı Osman Bavdemir, "Bu festrvalk tüm farknhklann, inançlann, kültürlerin bir arada yaşayacağına. Ortadoğu halknun banşa ne kadar yakın olduğuna tanıkhk ettik" dedı Baydemır'ın ardından sahneye Karadenız müzığının sevılen ısmı Fuat Saka çıktı Saka'dan sonra Xemgin Birhat da Kurtçe türkülerle dınleyıcılen coşturdu Daha sonra sahneye çıkan Zernn Özer, eskı şarkılannı ve yenı turkü kasetmden eserler seslendırdı Ozer, Ahmet Kaya'nın "Kafama Sıkar Giderim" adlı şarkısuu da soyledı Ruhi Su Amasya'da anıldı AMASYA (Cumhuriyet) - Ataturkçu Duşunce Derneğı Amasya Şubesf nce Rn- hi Su'>a saygı gecesı duzenlendı Amasya Kultur Merkezı 'nde duzenlenen etkınlık buyuk ozanın > aşamının anlatıl- masıyla başladı ADD Şube Başkanı Nec- la Çahk'ın açıhş konuşmasının ardından sanatçılar TuncerTercan \ e Ömer Yümaz sahneye çıktı Bağlama eşlığındekı konser- lenne Ruhı Su'nun "Atasözü'" adlı eseny- le başlayan sanatçılar. Pir SultanAbdal'dan. Dadaloğlu'ndan. Ege'den, Orta Anado- lu'dan. Karadenızden ozgun turkulen ses- lendırdıler Özellikle "Yemen" turküsu dınleyıcüerden buyuk alkışaldı ADDŞu- besı'nde sanatçılara bırer plaket sunuldu ısmuu te lum/ıım)rt,m kurmrmakıır1 Muftlaç oldugun kudrel, damarlanndakı «j/7 kanda mevcuttur' SÖYLE$I ATTHAİLHAN II "... 'Maksad' da Bir, 'Rivâyef de Bir, Ama!. Türkiye'de bugun asıl tartışma konusu, devietın dtş polrbkasKJır, o polrtıka kı, ulkeyı handıysetartşmasE olarak 'Sıstem e tutsak etmış, arzuladığı ve tahmın etüğı, sonuçlan alamadan guçlu, halkının sağduyusu son derece sağlam bır ulkeyı, ıçinde yaşadığımız çıkmaza getınp bırakmıştır. Halkımız, ıkı genel seçımdır, dış polıtıkayı tasvıp etmedıgının ışaretiennı, addı olarak venyordu, nedense, -nedense ne demek, ışlenne gelmedığı ıçın- bu ışaretlen kımse gormek ıstemedı, zira iki seçimin de önemli yanı, kimin kazandığı değil, kimlerin kaybettiği idi: Ikı seçımde de Turk halkı, ınanılmaz sağduyusuyla, hanıdır dış polıtıkamızı yonlendıren ıkbdariann parblenm, barajın attna supuımuş, boytelıkle, hangı 'dip dalgası'nın yukseleceğını haber vermıştır. Süleyman Demirei çapmdakı kurt btr polıtıkaa. bunu sezmemış olabılır mı'' Sezmış daha geçen yıl soylemıştır Dunyanın afiırlık noktası', Avrasya'ya kayıyor "... Avrasya yeni bir siyasi coğrafyadır, yeni bir siyasi kıt'adır ve enteresan bir siyasi coğrafyadır; üzerinde çok önemli bir variık vardın Insan vaıiığı vardır, kültür vaıiığı vardır, fiziki variık vardır. (...) Dunyanın ağırtık noktası, tarihi konumuna doğru, ağır ağır ilerlemekte; doğusu, güneyi ve batısıyia, Avrasya krtasına doğru yol değiştirmektedir..." "... gerek Rusya, gerekse Çin -özellikle Çin- büyük bır kalkınma hareketi ıçındedir; Rusya'nın da buyük kaynaklan vardır ve toparianmaması için önemli bir sebep yoktur. Bütün bunlardan sonra, Avrasya kıtasını, yeni dünya düzeni ile beraber düşünmemek elde değil.." "... Turkiye bır koprudur, bu koprüden herkes geçmeye mecburdur, önümüzdeki gelişmelerin hepsı, netıce itibariyle, olayı buraya getırecektin Her şeyden once Turkıye'nın coğrafyası, tarihi, çağdaş bakış açısıyla; bu geniş alanda, bireksen ülkesi olduğunu vurgulamama musaade ediniz. (...) Netk» itbanyie, Türkiyeyı bır eksen ülkesi kabd etmeyen hiçbir geiişım, hedefine varamayacaktr. Benim görüşüm budur." (Aydınlık dergısı. 12 AraJık 2004) Bu sözlen, bır zamanlann 'Morrison Siüeyman'ı soyluyorsa, bunun elbette bır hıkmetı var Ustelık soyleyen yalnız o da değil 1 Epeycedır Cihet-i Askeriye'den benzer uyanlar, onenler ve eleştınler gelıyor, ne hıkmetse, bunlan yapanlarda hep, 'emeklı' edılmış paşalar. İlglnç bir kKap: 'Ulusal siyaset Kavgasr Bekjin'ın (Sarmaşık) hepımızın dıkkatınesunduğu yenı kıtabı ('Ulusal Siyaset Kavgası': 'Süleyman Demırel, Erol Manisalı, Tuncer Kılınç'! Derin Yayınlan, 2005), aslında -ne kadar onemsemez gıbı gorunseler de- sorunun butun cıddıyetı ve onemıyle tartışıldığının ışaretlennı venyor, özellikle mutereddıt ve sıkılgan da olsa Cihet-i Askeriye'nın alternatıf bır dış polıtıka tasanmından yana olduğu, sayfalar boyunca • Arkası 8. Sayfada e-mail: tilahan(a isnetnet.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks: 0-212/ 260 19 88 Ayla Rukiye Konca Gül Dilek Levla Esma Erben Nurhan 5 yıldır kızlanmız karanlığı deliyor, geleceğe umııtla bakıyor. I ıpkı, havata kurlar altmtl.t Ita^lavan w ^üncş ışığına «iojjru yükselen KanJelen çiçekleri «ihi... IhTyıl 5.000 kı/ımı/ lıırkcfll vc Çaüdii!? Yii^.ımı Drstoklrmc l)«-rıii'Kİ'nin \iirüttii^ü. Milli lljîitînı Biikiinlığı'nın (Icslı-U \i'nlit;i Kanii'ltiilı-r projcsiylf ı-^itinıltMİni sünlürüyor. Kimi doktor. kimi öi-ii'tnıen dlmak istiyor. Kaitlfh'nlcr. si/ I ıırkı•«•ll"lil«*riıı «It'stc.ûivlf havallt'rinc a<lım adım yiikki^ıyur. TURKCELL ^ agciaş iürkfvo'nın *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog