Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 6 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Komşuyla berabere kalıp Dünya Kupası şansını azaltan ulusal takımda fatura Yanal'a kesildi İşte hatalar zineiri4RİFKIZILYALIN Ulusal Futbol Takımsıcnsonşanstı Bel- kı Yunanıstan'ı yenebılse bugüne kadar ya- pılan tum yanlışlar bır falemde süınecek. 2006 Dunya Kupası yolmda yepyenı bır sayfa açılacaktı Ne var b40 bıne yakın se- yırcınındestekledığıAy- 'ıldızlı ekıp, 'ulu- sal' sorumluluğunu yeniK getıremedı Son Avrupa şampıyonu karşıandakı >avan be- raberlık fınal şansını »eredevse 'sfira' ın- dınrken. eleştın oklan dadoğal olarak Er- sun Yanal'ın uzennde loitlendı Yanal ne- rede yanlış >apmış, Yunaııstan nasıl Ino- nu'den ıstedığı sonuçla a\nlmıştı° Yunanıstan maçındaLyanlışlar 1 - Kadro> a pı\ ot santror çağırmadı, ta- kımı ısrarla havadan oynatı Gorev suresı- nın dk 5 ayından sonra H&umŞükür' u kad- Y U N A N İ S T A N I N İ Ç İ N Y E N E M E D İ K ? • Kadroya pıvot santrfor çağırmadığı halde, îakımı ısrarla havadan oy nattı • Uzun süre tekforvette ısrar ettı • Teknık kadro, Yunanistan maçı öncesı kamuoyu oluşturamadı • Yunanistan ın orîa sahadakı üstünlüğünü kıracak çözüm üretılemedı • Oyuncu değişıkhklerınde geç kalındı • Ersun Yanal 'ın oyuncularla ıletışimi koptu roya almadığı ıçın eleştınlen Ersun Yanal sırf. "Arük ftıtbol manüğı değişti. pivot santrforiar başanlı olamıyor" tezını doğru- lamak adına Ersen Martin, Veysel Cihan. Mehmet \ ılmaz gıbı ısımlerden uzak dur- du Ancak sıkışan maçlarda topu havalan- dırma geleneğı devam ettı ve Yunanistan sınavında da takım sureklı yuksek toplarla oynadığı ıçın boy ortalaması duşuk oyuncu- lar rakıp defansı aşamadı 2 - Uzun sure tek forvette ısrar etn Ma- ça sakat Fatih Tekke'yle başladı Fatıh'ın yanına Gökdeniz'ı, Emre'yı, Yıküray'ı so- kamadı Fatıh Trabzon'da başanlıydı ama Yattara \e Szymkowiak gıbı orta yapan oyuncularla oynuyordu 3 - Teknık kadro, Yunanistan maçı önce- sı kamuoyu oluşturamadı Tum ulke, rek- lamcılar, ulusal takım sponsorlan Yunan maçuıın havasını solurken. teknık dırektor Ersun Yanal, Yunanıstan maçını "Gnıpta- ki bir maç" olarak yorumladı Sadece me- najer Can Çobanogİu. maçın havasını yuk- seîtmeye çalıştı 4 - Yunanistan'ın orta sahadakı ustunlü- ğunu kıracak çozum üretılemedı înonu'de- kı maça 6 orta saha oyuncusuyla çıkan Yu- nanistan. bu bolgeyı ele geçırdı Yanal, Ko- ray'la Hüseyin'ı ıy ıce geny e çekıp uzun top ısrannı surdurdu RehnageTleYanal arasın- dakı kapasıte farkı boylelıkle ortaya çıktı 5 - Oyuncu değışıklıklennde geç kalın- dı Serhat Ayhan gıbı ısımlen tnbune yol- ladı Tuncay'ı 45 dakıka yanında oturttu, ÎNecati'yı çok geç oyuna soktu Emre'nın sakatlandığı dakıkalarda maça dalıp oyun- cu değışıklığını 10 dakıka gecıkmeyle ger- çekleştırdı 6 - Futbolcularla ıletışimi koptu Ersun YanaTla takımın ıskelehnı oluşturan futbol- cular arasındakı bağlar zay ıfladı Maçın ılk yansmdakı Emre - Yanal tartışması, bu ger- çeğı gozler onune serdı YUNAN BASIM, TARAFTARLARIN GENÇ TEKNÎK ADAMIN ÎSTİFASINI ÎSTEDÎĞÎNE DÎKKAT ÇEKTt Atina, YanaVı kanuşuyorMURATİLEM ATtVA-Yunanıs- tan'ın Turkıye dep- lasmanından bera- berlıkle donmesı, Yunan basınında zafer ob- rak nıtelendınldı Yunanistan Ulusal Tab- mı'nm Dunya Kupası u~ lunda 'ayakta kalmayT ba- şardığını y azan Yunan bas.- nı, Mavı - Beyazlı ekjbm Turkıye'nın yoğun baskbi altında kalmasına karşın oyunu lehıne bıtırmey ı ba- şardığını belırttı Sportda> gazetesı, "B»- ğaz'da yenümedik" başlıö- nı kullandığı habennde. Avrupa şampıyonasındaLı oyun tarzım bır kez daha gozler onune seren Yuna- nistan'ın Turkıye'ye 'gert- ğinden fazla saygı göstere- rek sahadan (M) berabere aynldıklannr kay dettı Sportıme gazetesı ıse '«- sur yurekler' olarak ısım- lendırdığı Yunan Ulusal Ta- kımı'nın Ukra>Tia ıçın teh- dıt olduğu değerlendırme- sınde bıüunarak. "Türider çok iyi oynadı ama Avrupa şampiyonu takununızı ge- rektiği kadar bastira- madı" ıfadesını kul- landı "Dev Mflffler" baş- hğım kullanan Fos ga- zetesı de Yunanis- tan'ın galıbıyete ulaşabıle- cegını, ancak bunun ıçın şansının yaver gıtmedığmı yazdı Protathlıtıs gazetesı, 'Mavi aslanlar Türkiye'de ayakta kaldı" başlığıyla verdığı haberde. Inonu Sta- dı"run cehenneme donme- sıne rağmen Yunanistan "ın yolunu kapatmadığına yer verdı 'Yanal'ın koltuğu sallanıyor Ote yandan Yunan spor gazetelen, ulusal takımımı- zı 4-3-2-1 şeklınde sahaya yayan Ersun Yanal'ın Yu- nan takımının fızıkı ustun- lugunu dıkkate almadan Fa- tıh Tekke gıbı kısa boylu bır oy-uncunun ılende tek başı- na ve etkısız kalmasına \ol açtığına, bu nedenle takun- lannın oyunundan memnun olmayan 35 bın seyırcuun Yanal'ın ıstıfasını ıstedığı- ne dıkkat çektı FUTBOLCULARDAN SİTEM Spor Servisi -Ulusal Ta- kım oyunculan. seyu"cının Yunanistan maçındâkı tep- kısıne oldukça uzulduklen- nı soyledı Karşılaşma sonrasuıdakı tepkry e uzûlduklennı belır- ten Bulent. 0-0'ın beklenen bır sonuç olmadığını, ancak ozellıkle ıkıncı y anda orta- ya konulan ftıtbol ve takım olma ruhu adına onemlı ış- ler y aptıklarını ka> dettı Fatıh Tekke de "Maçın sonunda aUaşı beklerken çok farkh tezahuraüar gör- dûk. Bunlar doğnı değiL T û r k futbolu adına geiecek nesil adına, tedirgin edici şeyler" dıye konuştu Yunanistan maçının 18 kışılık kadrosunda yer al- madığı ıçın karşılaşmayı tnbunden ızleyen OkanBu- r u k ıse taraftarlara sıtemde bulunarak şoyle devam et- tı "ÖnceHkle bu sonuca saygı duyulması lazım. Ben tribıindey dim. Bu maç bcn- ce biraz tivatro gıbı geçti. Çok daha destek vermemiz gerekirken tiyatro gibiydi Mactan sonrayapdanlar da hepimizi uzdu." ULUSALLAR GİTTt - A ve l'mit Futbol Takunlan. Kazakistan'a ghti Ulusal Takımlar Menajeri Can Çobanoğlu. Yuna- nistan maçryla ilgili olarak " Gurur verecek bir oyun sergüendT dedl Bu arada Can Çobanoğtu'nun kayinpederi vefat etn. NE DEDÎLER? Tırsat kaçırdık' •ERGUN GIHSOY (G.Sarav Ikinci Başkanı) Yunanistan'la golsuz berabere kalan mıllı takımın Almanya'da y apılacak fınallere gıtme şansı çok azaldı Çok eskı- den burada medy arun dedığı oluy ordu. Fa- tih Terim ve Mustafa Denizli bunu kır- mıştı Ancak şımdı kadroda kuvvetlının dedığı oluyor Kendı başına hareket ede- cek ve karar verecek bır teknık dırektore ıhtıy aç var v e bunu soylemek benım ıçın vatan borcudur • O\UR BELGE (TSYD Başkanı) Beraberlık şaşırtıcı olmadı Bu oyun pla- my la ve fiıtboİ dısıplınıy le her zaman "lyi oynadık ama berabere kakhk"denz Tur- kive'de oynanan futboiun yapısı ve oyun duşuncesı ulusal takımdan farklı değıl Tek santrforlu v e tek on lıberolu, yanı bır aya- ğı topal o)Tin anlayışına devam ettığunız surece başanyıyakalayamayız Bu Ersun Yanal sorunu değıl. ulkenın futbol felse- fesının sorunudur •METİNTİTCENMEZfSporyazan) Ulusal takım hâlâ değışım surecınde olajı bır takım v e Yunamstan karşısına çıkan 18 kışılık kadroda 2002 Dunya Kupası"nda oynay an 3 oyuncu \ ar Bu takımın hakıka- ten çok sıkı bır değışım ıçınde olduğu gö- rulebıhr Bu değışım surecı goze ahndığın- da hıç de başansız sayıbnaz Yunamstan sonuçta Avrupa şampıyonu olmuş bu- ta- kım Danımarkadakoklu bır ekıp Ukray- na Sovyet geleneğımn en koklu temsılcı- lennden Hâlâ ıkıncılık şansımız suruyor Turkıyede her şey çok fazla abartılıyor Her ne kadar çıkrnamız zor olsa da Al- manya'da derece yapar Ama Türkiye'de gerek federasyona. gerekse de Ersun Ya- nal'a karşı oluşturulan cephe baskı yara- tıyor Bunu ensellemek lazım ' • OSMA> ŞENHER (Spor yazan): 2006'yagıtme şansımız devam edıyor A- ma bunu gerçekleştumemız çok zor Yu- nanıstan'ı yenmış olbaydık uusıyatıf bız- de olacaktı Ersun YanaL 14 ay dır ulusal takunın başmda Şu ana kadar ıya bu-ekıp gıbı ekıp goruntusu vermedıler Yunanis- tan kadro olarak bızım çok altımızda A- ma Rehhagel sıstemını kurmuş Ekıbı ıyı bır takım goruntusu venyor Bızım şans- sızlığımızbaşlıcasıstemımızolmayışı Bu saatten sonra Yanal' ın yapacağı hıçbır şey yok Federasyonu Başkanı Bıçaka hıç bek- lemeden Fatih Terim'ı goreve getınnelı Efes şampiyonluğakoşuyor LACtVERT-BEYAZLILAR, BEŞÎKTAŞ'I FARKLI YENEREK SERİDE DURUMU 3-1 YAPTI Beşiktaş: 78 - Efes PUsen: 93 SALO*>:Akatlar HAKEMLER: Mehmet Keseratar C6), Ozan Çakar (4), Serhat Buker d) BEŞÎKIAŞ: El Amın (6)13, Behr C3)4 Haluk (6)6 Ellıs (5)9 Varda (5)15, Erkan (5)9, Tolga (6)14, hedım (4)3 Kfaher (4)5 YFÇ&:Solomon(7)27,Domercant(7)21 Mustafa (7)11 Nıkolıc (5)6 Ermal (5) 7 , Kaya (5)5, Prkaçln (6)10 Ender (5)6 1. PERİYOT: 26-23, İLK YARI: 38-43, 3. PERİYOT: 59-68 SENEMGÜLKAR Turkıye Basketbol Lıgı Play-Off fınal sensı uçuncu maçında Beşık- taş'ı93-78yenenEfesPıl- sen. sende 3-1 one geçtı Çekışmelı geçen ılk devreyı Efes Pılsen 43- 38 onde kapadı Dancı yanda Beşıktaş, Sotomon ıle Domercant'ı durdura- mayınca, Efes Pılsen kar- şılaşmadan 93-78 galıp aynlarak sende durumu 3-1'e getırdı Antrenor Burak Bryık- tay'ın karşılaşmanın 3 çeyTeğınde oyundan aldı- ğı Varda, bu değışıklığe biiyuk tepkı gosterdı For- masmı çıkanp yere atan oyuncunun kadro dışı bırakıldığı oğremldı Serırnn 4 maçı, yann saat 18 30'da Abdı Ipek- çi Spor Salonu'nda yapı- lacak Sende durumu 3-1 ya- pan Efes Pılsen, Abdı Ir3ekçı Spor Salonu'ndakı rnaçı kazanması halmde sezonun şampıyonu ola- cak ELEŞTlRl / MURAT YOSMAOĞLU Yumuşak Savunma! Beşıktaş final sensınde Efes Pılsen'e karşı kendı camıasının yanı sıra gençlık kuluplennın temsılcılığını yapıyofdu Kartal, Ulker sensınden sonra gozunu Efes'edıkmıştı Bır oncekı Akat- lar'dakı galıbıyetın getırdığı mo- ral, Beışıktaş'ın avantajıydı Sı- yah - Beyazlı taraftarlann getır- dığı elektnk yuklu bulutlar, oyun- culara ayn bır guç kaynağı oluş- turuyordu Sennın ve şampıyonluğun fa- vonsı Efes ıse geçen maç yaptı- ğı hatalan bu kez tekrarlamadı En onemlısı konsantrasyonları en ust duzeydeydı Ayncarakıp- lennı cıddıye almışlardı Efes, Eu- roleague temposuna çıkarak maçı kazanmasını bıldı Bıraz daha maçı dennleştınp krrtık ettığımızde bıracılar oyu- nun genelınde daha dısıplınlı oy- nadı Oyuncu kaiıtefarkınıda sa- haya akıllı bırkurguylayansıttılar Sıyah - Beyazlılarda savunma- nın maçın genelınde kotu olma- sı Varda'nınkopukkopukoyna- ması, El Amin'ın Solomon'u ye- nememes), seyırcı ve saha ava- natjına rağmen savunmada yu- muşak olması, kopma dakıkala- nnda Efes'e rahat hucum etme- lenne ızın vermelen, maçı kay- betmelenne neden oldu. 3-1 genye duşen ve saha avantajını kaybeden Beşıktaş'ın şampıyonluk şansı azaldı Ama Beşıktaş tum sezon genelınde yaptığı ışlere golge duşurmuyor Şampıyonluk maçlannda seyır- cının gelmesı basketbola ayn bır keyıf katıyor Beşıktaş final oyna- yarak bu sezon dığer gençlık ve seyırcılı kuluplennın onunu açt Bundan sonrakı yıllarda artık ış- ler muessese kuluplen ıçın kolay olmayacak ÖZHAN CANAYDIN Bülent 'le vedalaşacağız Spor Servisi- Galatasaray Kulubu Başkanı Ozhan Ca- naydın. yenı sezon ıçın top- lam 4 yerlı, 1 veya 2 de ya- bancı oyuncu almak ıstedık- lennı soyledı Galatasaray Lısesı'nde gerçekleştınlen Geleneksel Pılav Gu- nu'ne katılan Ozhan Canaydın, basın mensuplanna y aptığı açıklamada. "Şu an 2 yerli oyuncu aldık. Toplam ise 4 yerüyle I veya 2 de vabancı oyuncu almayı planh- yoruz. \abancı kontenjanuıı açar açmaz çahşmalanmızı arturacağız'' dedı Canaydın. 13 Hazıran'da gorev başı y a- pacak olan teknık dırektor Eric Gerets'ın de goruşlennı alacaklannı belutırken, "Hocamıza guveniyonız. Yapüklan orta- da. \apacaklannı da hep biriikte gorece- ğiz" dıye konuştu Galata&aray "da durumu kesınlık kazan- mayan kaptan Bülent Korkmaz ıçın Ca- naydın, bu oyuncuya jubıle onensınde bulunacaklannı bıldırdı G Saray'ın eskı başkanlan Faruk Sü- ren ve Mehmet Cansun la teknık dırek- tor Fatih Terim'ın aralannda bulunduğu bır grubun bırlıkte y emek yemesı v e bu- nun muhalıf bır hareket olarak değerlen- dınlmesıvle ılgılı ıse Cana\dın, "G.Sa- ray lılann her zaman toplanarak fıkir alış- venşinde bulunmalanm gayet normal karşuryorum" demekle yetındı Ote yandan Saidou'nun menajen Ab- dullah Kılınç San - Kırmızılılann Kame- runlu futbolcu konusunda kararsızlık y a- şadığını ıddıa ettı Bu arada ıkıncı başkan Ergun Gursoy, G Saray'da futbol şubesının kaldınldığı- nı belırttı Gursoy '"Başkanınu/busıkın- tıh dönemde büyuk bir özveriyle çahşıyor. Onun yenşemeyecegi yeriere ben yetişece- ğüıTdıye konuştu Yenı transfer Altan'ın Galatasaray"da oynay acak kapasıtede bır oyuncu olduğu- nu soyleyen Gursoy, "Transfer için Fı- go'yu duşunuyorduk. Ancak Katar'dan I1 nıilyon Avro'luk oneri aldığını oğrenin- ce girişimde bulunmadık" dedı GÜNÜN İÇÎNDEN • FRANÇA AÇIK'IN KRAU NADAL - Fransa nın başkentı Pans te duzenlenen sezo- nun ıkıncı Grand Slam' mucadelesı olan 104 Fransa (Roland Garros) Açık Tenıs Turnu- \ası ndatekerkeklerdeşampı>onlugu,fınalde Arjantınlı Manano Puerta vı 3-1 venen Is- panyol raket Rafael Nadal kazandı • A. SEBAT TAHKİME GİDİYOR - Super Lıg'den du^en A Sebatspor, lıglenn tescıl edılmemesıvle ılgılı Futbol Federasyonu'na vaphğı başvurudan olumsuz sonuç alması uz- enne buaun Tahkım Kurulu na aıdecek • 2005 OÜMPİK GÜN KOŞÜSU - Lius- lararası Olımpıyat Komıtesı nın kuruluşunun > ıldonumu kutlamalan kapsamında 2005 > ılı OlımpıkGunKoşusuBartın'dayapıldı Genel klasmanda Emre Aşkar bınncı oldu • NBA'DA DÜN - Dogu Konferansı fınal sensı 6 maçında Detroıt Pıstons Mıamı Heat 191 -66 yenerek sende durumu 3-3 yaptı • TENİS - Akbank L luslararası Erkekler Te- nıs Turnuvası nda (Ankara) Mustafa Gençsoy \ e Banş Ergüden. rakıplennı yenerek ana tablo maçlan \ apmav a hak kazandı • YELKEN - Urla Denız Sporlan Kulubu ve Urla Iskelesı Su Lrûnlen Kooperatıfı nın or- taklaşa duzenledığı 6 Tanju Okan Kupası Yat Yanşlan'nda, IRC l'de Norm (Selım Kakış) 2'de Ladv C (Canan Ajdemır), 3'te Duygu (Halıl Akman) ahşahtaPonv (Bülent Hamurcu), destek A'da Şunfısh (Mehmet Ke- babçılar), B'de Yunus (Cenk Ozkale) bınncı oldu • BASKETBOL - Gazıantep te yapüan Turkıye Genç Bayanlar Basketbol Bınn- cılıgı nde, (A) Grubu'nda F Bahçe, (B) Grubu'nda da Istanbul Unrversıtesı bınncı oldu • ALT1LI- Altıh ganyan, (1-10-2-6- 15-6, 1-10-8-6-15-6) 9 bın 516 82 ve i bın 401 99 YTLıkramıveverdı 1 KOŞL F Çısenni2) P Polatkıa|3> PP Öz- bekhan(l) S \pocanı4) 2 KOŞL F Şımşe- kağa(5) P Kuzguncuk(6). PP Kaüağa(3j, S Buvıik Sakana (1)3 KOŞU F Ersm (2), P Kuzev (^) PP Kunıltav (4), S Kuçükmelıke (7| 4 KOŞU F Krom(51 P Zencı(13), PP RedThunder(4lS Anula(7) 5 KOŞL F Pra- do(9j,P Nefertıtı(2) PP Speedy Eagle(10),S BaşkaBahar(3) 6 KOŞU F \krahı8) P Fo- çaeuluf9] PP Lıboşa (12) S Canulucan (2), SS"HıKanvıldızı(10) n KOŞL F llkerbe) (6), P Mengenlıflı PP Kıng Arthur("ı S Crvstal Clearfj) Gününlkilisi 7 Koşu 6 1 ÇıfteBa- hıs: 1 Çıfte 2 5 5 6 3 ALTILI GANYAN 2 5 13 4 7 1/6 9 2 10 3 8 9 12 6 1 7 5 8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog