Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Öğretmenlerin mektubu Beklenen oluyor. Eğıtım-Sen, ust yonetımıne egemen olan grupçuklann yine peşınden suruklenıyor. Grupçuklar, kapatılma karanna rağmen "bıreylenn anadıllennde oğrenım gormesı"ne ılışkın tuzuğu tartışacakları yerde onu bahane edıp Avrupa insan Haklan Mahkemesı'ne gıdeceklerını a-çıkladılar Bu arada ığneyle kuyu kazılarak kurulmuş sendıka kapanırmış, uyeîerı ve orgutluluğu bın parçaya bölunurmuş ve eğıtımın dınselleştınlmesı gınşımlennın onundekı en onemlı muhalefet odağı zayıflatılırmış, kımın umurunda? Varsayoksa Cumhurıyetın ternel ılkelen ıle kavgaetmek, belırledıklen etnıkçılığı one çıkaran sıyasal hedefe ulaşmak, kurduklan sıyasal partılerın tuzuklerınde bıle benzer bır hukum bulunmazken oğretmen sendıkasını amaçlanna alet etmek Bu gıdışe dur dıyecekler olacaktı kuşkusuz Olduda örneğ ın, "Sendıkal Bıriık" hareketının Gonen yurutmesı, Eğrtım-Sen'ın genel merkezıne ve uyelenne bır açık mektup yayımladı Şoyle dıyorlar "Cumhunyetın temel ılke ve nıtelıklenyle kavgası olmayan bızler, oğretmenlenn, eğıtım çalışanlannın yığınla bınken ekonomık, ozlük sorunlan, sıyaset yapma hakkı başta olmak üzere temel evrensel hak taleplen ortada dururken Türkıye'nın en önemlı sıyasal sonınlanndan bın olan Güneydoğu ya da Kürt sorununu, bu bağlamda 'bıreylerın kendı anadıllerınde oğrenım gormesı' gıbı sıyasal sorunu sendıkamızın bmncı gundemıne oturtan ve 15 yıldır büyük mücadele, emek ve bedeller ödeyerek yarattığımız sendıkamızı kapatılma noktasına getıren gnjpçuklann sendıkal ondehıklennın ıflas ettığını düşünuyonız " Mektubu yayımlayan oğretmenlenn önerılen de çok açık "Genel merkez yonetıcılen olağanûstü genel kurulumuzu derhal toplamalıdır Genel kunjlda kapatılmamıza neden olan ılgılı tüzük maddesındekı 'anadıllennde oğrenım' ıfadesı çıkanlmalı ya da yenıden düzenlenmelıdır" Gonulden ınanıyoruz öğretmenler oğretmenlerın kurduğu oğretmen sendıkası Eğıtım-Sen'e sahıp çıkacaklardır ISIK KANSU Ayrılık ayrılık ustune Turkıye'yı yonetsel açıdan başkalaş- tıran duzenlemelerden bın daha, ma- hallı ıdare bırlıklen ıle ılgılı yasa da Mec- lıs'ten "sessızce" geçtı Yasa, bırlıklen sankı yenı bır yerel yo- netım turu gıbı kuruyor bu kurumlann beledıyelerın sahıp olduklan tum "hak ve yetkjlere' sahıp olduklannı hukme baglıyordu Oysa, yerel yonetım turle- n anayasada tek tek sayılarak belırien- mışt ve bunlann "hak ı/eyetfoten"nı ana- yasada sayılanlann dışındabırdordun- cu yapıya vermek doğal olarak anaya- saya aykınydı Yasa, yerel yonetımlenn bazı bıriık- lere uye olmalannı Bakanlar Kurulu ka- ranyla "zoria" sağlama hukmu getırı- yordu Zorta uye yapma, ozellıkle su, kanal, çop, çevre hızmetlen ıçın kuru- lan kentsel altyapı bıriıklen ıçın ongo- rulmekteydı Oysa, zorla uyelık, yerel halkın ıradesını kırarak kentsel hızmet- len lıberalıze etmeyı amaçlıyordu ve bu hukum de hem yerel yonetım felsefe- sıne hem de Avrupa Yerel Yonetımler özerklık Şartı'na aykınydı Yasa ıle bıriık meclısıne "dışandan öye" atanmasına da olanak sağlanı- yordu Oysa, bırer "kamu ıdaresı" olan yerel yonetımlenn tum hak ve yetkıle- nnın tanındığı bırlıklerde "seçım dışı dışandan uye"nın varlığı anayasaya aykınydı Yasa ıle aynca, bırlıklere şırket kur- ma yetkısı verılıyordu Böylece yerel yonetımlerden bırlıklere doğnj kaçınlan yetkıler, buradan da bırlıklenn şırketle- nne aktanlıyor kamusal hızmetler pı- yasaya bırakılıyordu Aykınlıklan bırbın uzenne dızen ışte bu yasadır Meclıs'ten "sessızce" ge- çen AB Meraklı muhabınmız Zeki Sivri, geçen hafta Parıs ve Amsterdam daydı "izlenımlerını bırkaç tumceye sığdırsana" dedık Sanıye sektırmedı "Olmayan AB'nın neresıne gıreceğız acaba?" ÇALIŞANLARIN SORLTARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL SSK ve Alt Sınır Aylığı Soru: Eşim uzun bir süre SSK sigortahs olarak çahşn. Daha sonra ço- cuğumuz oldugu ve bakacak kimse bulamadıgunız için işten aynl- mak zorunda kaldı. Kendisi 'istege bağlı" sigortalı oldu ve prim- lerıni eksiksiz \e geciktirmeden \atırdık. Süper emeklilık çıköğı günkrde eşim emeklı olmava hak kazan- dı. Yine o gunlerde de SSK'den gelen bır >aa ıle ıstege bagjı sigorta- hhkta her yıl basamak atlamak surethle yeni bir hak tanındığı bü- dirildL Uzun uzun duşundükten sonra, yeni kanunla hem emekli maaşı oranmın duşurülmesi karşısmda emeklı nlmasının daha uvgun ola- cağına karar verdim ve eşimin asgan ucretten emekli olmasını sag- ladım. O gunden beri, ne zaman maaş ödeme gunu gelse beni efeştirir ve yanhş bır ış vaptığımı sovleyerek 5 \ıl daha prim odemiş olsavdım çok daha i>i bır emekli maaşı almasını engeUediğinü sovlemektedir. Acaba gerçekten bir hata nu yapnm dıye kendi kendime krzmak- tayım. Bu konuda beni aytiınlanrsanız sevinirim. YANTT: 1947'de îşçı Sıgortalan kurulmuş ve 1950 yılında yururluğe gı- ren 5417 savılı kanun ıle "yaşlıhk sgortasT uygulamasına geçıl- mıştır 5417 sayılı kanun yennı, 1957 yılında 6900 sayılı "Mahın- yet, thtiyarhk ve Ötiım Sigortalan KanumTna bırakmıştır 6900 sayıh kanun da bu kez, 1965 yılında Sosyal Sıgortalar Ya- sası 6900 sayılı kanunun yennı almıştır 1965 yılından gunumuze kadar Sosyal Sıgortalar Yasası pek çok kez değışhnlmıştır Bu de- ğışıklıklerden uçu sosyal sıgorta sıstemmde yenı donemlenn oluş- masma neden olmuştur 1 Donem 1965 ıle 1981 yıllannıkapsa\an donem Bu donemde, yaşlılık ayhklan "sigorta pnmıodenmış,sonon tak- vim yıhnm prim hesabuıa esas tutulan kazanç tutarlan toplanu en yüksek olan >edi takvim yıhna göre buhınacak ortalama yılhk ka- zancının % 50'si oranında" yaşlılık aylığı bağlanmaktaydı 2 Donem 1981 ıle 1987 yıllannı kapsayan donem 1 Mart 1981 'de yururluğe gıren 2422 sayıh yasa ıle bu oran de- ğıştınlmıştır "a) Sigortahnın, kaduı ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldur- duğu her tam >aş için ve 5.000 günden fazla odediği her 240 gunhık malunük,yaşhhkveolumsigortalanprimııçin°o60oranı(l)erart- ünlarak" bağlanmaktay dı Aynca \ aşlılık a\ lığının hesabına esas alınacak gosterge, sıgortalının ışten aynldığı tanhten oncekı malul- luk, yaşlılık \e olum sıgortalan pnmı odenmış son 5 tak\ım yılı- nın pnm hesabma esas tutulan kazanç tutarlanna gore bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak saptanması kuralı getınldı 2422 sayıh yasa ıle gelır \e aylıklann hesaplanmasında katsayı esasına day alı gosterge sıstemı uygulamasuıa geçılmıştır Bunun ya- nısıra"gelirveavhklann hesabına esas ahnacakgöstergelerin" sap- ) tanmasında kullanılmak uzere "Gosterge Tespit TablolarT yurur- luğe gırmıştır 3 Donem 1987 ıle 31 Aralık 1999 arasındakı sureyı kapsayan ve kamuoyunda "Super EmekKlik" uygulanmasına geçılen \e "Üst Gosterge TabtosıTnun yururluğe konulduğu donemdır 4 Donem 1 Ocak 2000'deyururluğe gıren \e gunumuzde de uy- gularımaktaolankamuoyımatt SosyalGü\«nlikRefonnuYasasr ola- rak tanıtılan 4447 sayıh yasa donemıdır Her donemın aylık bağlama kurallan ıle aylıklann hesaplanma- sı yontemı değışıktır Eşuuzın emeklı olduğu \e 3395 sayıh Super Emeklilık Yasa- sı'nm yururluğe gırdığı 9 Temmuz 1987 \ e sonrasında, emeklı olan- lara, "bağlanacak aylıklann hesabına esas tutulan aylığın alt smın gosterge tablosundakj en düşük göstergenin katsayı ile çarpunuun % 70'inden az" olamayacağı kuralı geçerhydı Gunumuzde deay- nı kural geçerlıdır Bu kurala gore 31 Aralık 1999 gunune gore en duşuk gosterge, "alt gosterge tabtosıunuT 12 derecesının 1 kademesınde yer alan 9 475 gosterge sayısıdır O gunun katsayısı ise 12 000'dır Bu ven- lere gore, Aralık 1999'da SSK alt suıır (en az) malulluk \e yaşlılık aylığı, 79 mılyon 590 bm lıra (79 59 YTL ) olarak hesaplanmak- taydı 9 475 (Arahk 1999 en duşuk gosterge) x 12 000 (Arahk 1999 kat- sayısı) = 113 700 000 TL x % 0 70 (Alt sınır aylığı oram) = '• 79 590 000 TL (75 59 YTL) ; Arahk 1999'dan Ocak 2005 'e kadar geçen surede bu aylık % 427 55 oranında zam alarak, 4 mılyon 690 bın lıra sosyal yardun zammı , hanç, 419 mılyon 874 bm TL (419 88 YTL ) olmuştur Bugun, 3600 gun (10 tam yıl), 5 000 gun (13 yıl 10 ay 20 gun), 7 400 gun (20 tam yıl) pnm odeyenler aynı aylığı (alt sınır aylığı) 419 88YTLalmaktadır Bu konuda soy leyecek çok soz %e yapacak çok yorum vardır Ulusal eğitime meydan okuma Bağımsızlıkçı Aydınlanma- cı Halkçı Eğıtım Derneğı, Ze- ki Sanhan tarafından kale- me alınan "Emperyalızm Ulusal Eğıtime Meydan Oku- yor" başlıklı raporu yayımla- dı Rapor Soros un Açık Toplum Enstıtusu ve Avrupa Komısyonu İnsan Haklan ve Demokrası Gelışımı Fo- nu'ndan alınan paralarla ha- zırianmış "Ders Kıtaplannda insan Hakları Tarama So- nuçlan" adlı krtabı ırdelemış Sanhan, raporda, bu kı- taptan çok sayıda alıntı yap- mış Sozgelımı, "Istıklal Mar- şı'nın şıddet unsurtan ıçer- dığını" ılen suren makaleye dıkkat çekmış Bır yazann "Butün ders kıtaplannda Atatürkportresı, bayrakve ulke hantası olağanûstü sık- lıkla kullanılmaktadır Bu ıkonlaştıncı bır kullanımdır" ıfadelerıne değınmış Bır başkasının da, ders krtapla- nndakı yurtseverlığı "yurt- severlığın sabıt ve mutlak bır bıçımde dayatılması", "yurtseveriık konusunda sı- nırsız bır fedakâhık beklen- tısı" dıyerek suçladığını kay- detmış Zekı Sanhan'ın kıtaba ılış- kın yaptığı yorum ise şoyle "Kıtap, eğrtımımızdenyurt sevgısı, Atatürk, ulusal ba- ğımsızlık, ulusal bırlık, ulusal guvenlık, Istıklal Marşı gıbı kavramlann sılınmesını, bu- na karşılık 'dış dunya' dıye tanımlanan emperyalızmın sevdınlmesmı önenyor'" KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK behıcakta turk.net HARBİ SEMİH POROY semıhporoy(â yahoo.com BULUT BEBEK NLRAY ÇIFTÇI bulutbebekkı hotmail.com once. şehr'% nra 'ültey e-manet Kuran kursv/.. HAYAT EPİK TÎYATROSU MLSTAFA BILGİN hayatepik ı mynet.com kursu \ BU AOAMIN İŞKEh>k:ECİ ASKERLERI KURAN I KERIME HAKARET EÖIYOLAR BEl BEN LAĞA LUSA BILMÇM, AMERIKAN KARŞITLI5I SURERSE StZÎN İCIN ÎYI OLMAZl \ TARİHTE BUGÜN wı MTAZ ARIKAI* ukm bu duble yol'da amma zormus ya! X_J i L 6 Haziran îcutc.mumtaz-ankan.com ADALET FMKr/S/A// JO/K4N 27MAY/SÇL BU6UN, MÜŞPALA 66 7ZJ. Ü Gu- ÖLMUŞ- SOAJ&* ÇE~~ GutJ- f LA 136O '7# 3 &EA1EL.fiOJ/SMAYBAÇİC^AJLfei SCMEA EMeKLJ OLAfJA OEK SU 1961 SAÇCA&'U&A, ÇOK. P/4&77C/ YA- UİRIN ÖNUMOE YEG. ALMtŞTt OVSA, BU ~ 27 AA/iYrs'TM enctA/uĞrA/e SON ve/eLEtJ 1961 de Aıielle.t f**r+,£t ıfe Cjtultun- ytf Halk Fhrttst t&oteyom t/uJkumth kurmuÇHı üsHe <Sümf?atay /rtöma >/e~ SAGNAK MİLGÜN CERRAHOĞLU Şimdi Ne Olacak? Fransa'nın "Uluslararası llışkılerEnstıtûsü" Başka- nı Dominique Moisi, Fransız referandumunun ardın- dan bır Turk TVsıne şunlan soyledı "Endışelenmekıçın nedenlennız var AvrupaAna- yasası'nı yûzde 54 çoğunlukla reddeden Fransızlar, Türkıye'nın uyelığı ıçın bugun oylamayapsa, yuzde 90 ağıriıkla 'Hayır' der Türkıye'nın adaylığı ıle bıriık- te geçmış genışlemeyı de reddettıler Ancak çelış- kılı de olsa, daha az butunleşmış bır Avrupa, Turkı- ye'yı daha kolay ıçıne alabılır Bu bellı bırAvrupa fik- nnın sonu Artık başka bırAvrupa var Yannın Avru- pa'sıbır 'pazarAvrupa's/o/aca/c Azkonuşup mesa- fekoyun Tahlıl edıp duşunun Turhye önce ne olup bıttığını anlamalı Bunu kendıne âşık - 'narsısıstık'- bır bıçımdeyapmamalı Türkıye'nın uye adaylığı bundan boyledanaguçalgılanacak Amaprojeyıaçıktutmak- ta yarar var " Makulbırdurumsaptamastbu Neden'' Anlatayım Kısa dönemdeki çok engelli koşu... 3 Ekım de muzakereler buyuk olasılıkla başlayacak Avrupa burokrastsını btçakla keser gıbı durdurmak çok zor çunku Ancak Turkıye, AB başkentlen ve Bruk- sel'de bundan boyte "duşukproülle ele alınacak Mu- zakere surecı ıçın ongorulen tum ışlemler, lastık gıbı sundurulup zamana yayılacak Komısyonun 6 Ekım raporunda ve 17 Aralık'taçıkan zırve karannda bu yak- laşım zaten vardı Şımdı lyıden lyıye belırgınleşecek 17 Aralık oncesınde hatırlarsanız, Avrupa Komıs- yonu'ndabıranketyayımlanmışt Anket sonuçlan ko- mısyon uyelennın çoğunun "Türkıye'nın üyelığıne karşı hasmane bır yaklaşım" ıçınde olduklannı orta- ya koymuştu Bu hiasmane tavır şımdı banzleşecek Komısyon memurlan, "Türkıye'nın üyelık muzakere- lenne" son derecede şevk kıncı bır biçımde yaklaşa- caklardır Her başlan sıkıştığında Ankara'ya donup "Içınde olduğumuz knzın cıddıyetını gormuyor musunuz?" dıyecek ve "kaba/asacaWar"dır Başka turlusu bek- tenemez Komısyon memurlannın manevra alanını, çunku uye ulkelenn "sıyası ıradeten" belııier Yanla- nndaguçlu bır ırade bulamadıklan an, manevraalan- lan daralır Bu bır kehanet değıl Nerdeyse matema- tıksel bır denklem 3 Ekım'de başlayacak muzakere surecı, dort yan- dan kıskaca alınacak ve her aşamada frenlenecek- tır Turkıye'ye 17 Aralık'ta dayatılan "muzakere şart- lan" yetennce fren sağlamıyormuş gıbı "3 Ekım ta- nhı", zaten başlı başına bır frendı Ankara'nın tatebı, 2005'ın ılk yansında referandumlardan once mart ayı ıçın tanh almakt Vermedıter Neden'' Tam da şımdı ortaya çıkan bu senaryo yuzunden "Türkı- ye'nın AB uyelığı üzennde -dığer tum adayiar gıbı- 'meşru bır hak sahıbı' olduğunu, Avrupalı seçmene uzun uzadıya anlatmak ıstemedıler" Ne Turkıye'yı adam yenne koydular Ne kendı seçmenlennı Turkıye'ye, her turlu surpnze gebe "açık uçlu" btr tanh dayatırken anayasa oylamalannı da "iincana ka- tıriannı korkutmadan' yapmayı denedıler Bu "Yersenız'" takttğı şımdı ellennde patladı "Su şartlarda nasıl olsa maraza çıkanri" gozuyle baktık- lan Turkıye, gen adım atmadı "Ankara 'nın aldığı me- safeyı" dehşetle karşılayan Avrupalı seçmen de ana- yasa falan dınlemeden ılk fırsatta "san kart" çıkardı. Olanbu Uzun dönemde ne olur? Şımdı onumuzdekı ıkı-uç yıl Avrupa oncelıkle "Han- gı Avrupa" sorusuna cevap arayacak Bu donemde Turkıye, Avrupalı lıderlenn oncelıkier sralamasında son sırayaınecek Ve"'dusukprofiHı, frenlenmış" bır mu- zakere surecıne gırecek "Yenı Avrupa formulu"nur\ neolacağını beklemekte yararvar Uçolasılık soz ko- nusu 1 Anayasa duşunu tanhe gomen bır "pazar Avru- pa"sı Boyle bır Avrupa, Turkıye ıle bırlıkte Balkan- lar'ı da ıçıne alarak genışiemeyı surdurecek ama "sı- yası cuce" olacak 2 Fransa ve Hollanda referandumlanndan donen "anayasa projesınden "bır "mını anayasa" çıkaran ve bununla yetınen "yan-sıyası Avrupa" 3 Değışıkduzeydeentegrasyonhalkalanndanolu- şan "çokhalkalı, çokvıteslıAvrupa" Yaklaşıkbırdu- zıne ulkede oluşan ıç çekırdek, "sıyası-federalAvru- pa "yı oluşturacak, dış halkadakı ulkeler de çekırde- ğın lokomotrfine takılacaklar Her uç olasılıktakı yenı Avrupa dızaynında Turkı- ye'ye mutlaka yer olacaktır Krymetı harbıyesı olma- yan "ımtıyazlı ortaklıktan" bahsetmıyorum Çok bu- yuk gelgrtter ve dalgalanmalara gebe, "kısa dönem", yanı "3 Ekım surecını" atlatabılırsek ortaya çıkacak yenı AvrupaoluşumundaTurkıye kendısıne bıryer bu- lacaktır Yeter kı ara donemı kazasız belasız atlatalım1 B U L M A C A SEDATYİŞAYA1S SOLDANS4ĞA: 1/ Ne pahasına olursa olsun he- defıne varmak, başarıya ulaş- mak ısteyen kımse 2/ Yap- rakları sebze olarak kullanı- lanve"efelek" de denılen bıt- kı tlgıekı 3/ Bır ay adı Olen kımsenın \'ucudu 4/ Os- manlılar donemınde Rumelı'dekı buyuk top- rak sahıplenne venlen ad 5/Mustahkemyer Verme odeme Pan- tolonun apış arasına ge- len yen Ö'Bademlıkek 7/ Itıcı neden, gudu Bır kımsenın surgune gondenldığı >er 8/ Muslumanlarca belırlı zamanlarda okunması 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y E K | G A R 1 P Ö Ğ E | A F A R A N 1 ş A N | Y A L E N E N 1 K IT 1 T •N O | u T •N 1 s | T E K A N D Ş O P | S A K A R 1 K A M E •A L O M U T A F •T E M âdetolandualarveayetler Terbıyesızkımse 9/Bırmo- torda bıyellenn almaşık devınımını daıresel devınıme çevıren mıl Yuce, yuksek YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Bır goruntunun, bır davranışın daha ıyı kavranması- nı sağlamak ıçın sımgelerle goz onünde canlandınp dı- le gettrme 2/ Borulan dondurmeden eklemeyı sağlayan bağlantı parçası Denden sızan tuzlu sıvı 3/Leyleğe benzer bır kûş Eskı bır îtalyan halk dansı 4/lnsanla- nn kanını emdığıne ınanılan hortlak Radon elemen- tınm sımgesı 5/ llkel benlık Bıtkılerden elde edılen ılaçlarla bır hastalığı ıvıleştırmek 6/ Bır tur açık ayak- kabı 7/ Bır haber ajansının kısa yazılışı Kuçuk ma- ğara 8/"Bırçıftguvercınhavalansa Yanık yanık kok- sa —•" (Melıh Cevdet Anday) 9/Peynır. jambon ya da mıdye ıle yapılan bır tur tuzlu turta lskambılde koz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog