Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 DAZİRAN 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA kulturıŞ cumhuriyet.com.tr 15 LEYLA GENCER'E ODUL başlıyor KJütâr Servisi - 33 LJluslararası tsrcnbul Müzik Feîivali, bugün A51 trini'deki B«nısan tstanbul Fiarmoni Oıkestrası kcxseriyle baiıyor. 19.30'da vedecek kokteyl velO.OO'deki töEnle Devlet Sscatçısı Leyla G<acer'e "Iışamboyu Başan Ödülü"nün sunulmasının ar<cndan, konser, 20.30'da başlayacak. Orkestrayı, buionserde konuk bir şef, Pavel Kogan yöcetecek. Solistler de Alesander Melkinov (pi.ano) ve Gabriel Posdarescu (trompet). Kcnserde, Dimitry Şostakoviç'ın 'Piyano Kcaçertosu Op. 35'ıyle Bizet/Schredin'in 'Cırmen Süiti' seslendirilecek. Aya îrini, Bulgar Kiısesi, Ses Tiyatrosu, Darphane-i Amire gibi Istaıbul'un tarihi mekânlannda, ülkemiz ve dücyadan klasik müziğin seçkin isim ve oriestralannı, bale topluluklannı ağırlayacak olan fesaval, 2 Temmuz'da Atatürk Kültür M«rkezi'nde Montecarlo Balesi'nin Kükedist'ni sunmasıyla sona erecek. (0 112 334 0? 34 / wv.-w.iksvorg/music) Uünyalar Savaşfmn Hk gösterimi • LONDRA (BBC) - Steven Spielberg'ın HG Wells bılimkurgu klasiği 'Dünyalar Savaşf uyarlamasının dûnya ilk gösterimi Tokyo'da yapılacak. 13 Haziran'daki göstenm, geçen güıılerde güvenlik nedeniyle daha önce duyurulduğundan farklı bir salonda yapılacak. Tom Cruise'un başrolkrden birinı canlandırdığı yapım 29 Haziran'da göstenme girecek. Tokyo'daki gösterime Tom Cruise ve rol arkadaşı Dakota Fanning'in katılıp katılmayacağı güvenlik taruşmalanna bağlı olarak henüz İcesinleşmedi. Dağıtımcı UlP'nin Japonya temsilcileri ise güvenJik konusunda herhangı bir sorun bulunmadığını açıkladılar. Çocuktardan btanbuTa H Kültür Servisi - tlhan Koman Vakfı'nın 'Beldetniz Için Sanat' adlı etkinliği çerçevesinde, 7- 14 yaş arasındaki 100 çocuğun yaptıklan arasından seçilen ve anıtsal boyutlarda büyütülen dört yapıt, tstanbul'un dört ayn semtine yerleştiriliyor. 'Kedi' adlı, Canan Aşiyan'a ait ilk heykel, dün, Cihangir Şenliği sürerken Cihangir Parkı'na yerleştirildi ve açıhşı yapıldı. 'Leylek' adlı Balat Akşemsettin Parkı'na yerleştirilecek heykelin açıhşı 11 Haziran saat 14.30'da, 'El Ele Gökkuşağı'nın Sadabad Kültür Merkezi'ndeki açıhşı 30 Haziran 16.00'da, Tarlabaşı'ndaki 'Buluşan Duvarlar'ınkı de 21 Temmuz"da yapılacak. Açıhşlarda, Laço Tayfa ve Ühan Erşahin'in de katılımıyla 'müzikli piknikler' düzenlenecek. Etinlık kapsamında 11-26 Haziran'da Balat Iskelesi yarundaki bir çadırda, 30 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Kâğıthane Sadabad Kültür Merkezi'nde ve 21 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Salonu'nda da sergıler yer alacak. (0 212 287 46 78) En îyi yönetmen Spielberg • Kültür Servisi - Etnpıre dergısirun 10 büı okuyucu arasında yaptığı ankette 'En îyi 40 Yönetmen' listesinde ilk sırada Steven Spielberg yer aldı. Spielberg, 1 Temmuz'da 'Dünyalar Savaşı' adlı dev bir yapunla izleyenleriyle buluşacak. Listede ikinciliği Sir Alfred Hitchcock alırken ABD'li yönetmen Martüı Scorsese üçüncü oldu. Listede yer alan diğer isimler şöyle: Stanley Kubrick, Sir Ridley Scott, Akira Kurosawa, Peter Jackson, Quentin Tarantino, Orson Welles, Woody Allen. HAYATIN ÖTE YAKASI FERİDUN ANDAÇ Hatırlanm o günüKonuşa konuşa akşamı bulmuştuk. Gün ışığı umurumnzda değildi. Radyoda Cho- pin'den iki numarah piyano konçertosu, 'Al- legro Vrvace'nin en ağulu tınısı sessizliğimi- ze katıhyor. O sigarayı bırakmıştı. Ben yeni başlamıştım. Içmemek için direndiğim aıilan da unutmuş- tum. Çay demlemişti. Sözün beşiğinden geçen duygu tınısıyla konuşuyorduk. Ayine durmuş gibiydik. Oval masanın birer ayağı gibi aban- mıştık. Örtü yeryüzü haritası gibiydi. Önümüz- de kâğıtlar, İdtaplar. çay bardaklanmız. Hava soğuktu. Elektrik ocağı da fayda etme- mişti. Gene de sözün sıcaklığı yetiyordu. Hınzırca bakışı, sözleri vardı. Usul ezgi gi- bi konuşurdu. Yani bir neyzenin neyi üflenir- kenki kıvamını bulurdunuz sözlerinde. Içli ve derindi. Yaralı yanını göstermezdi. Bazen so- rardım kendime; "Bu alaysılık, karaacının dili ondan mı" diye... Fotoğraf sanatçısı dostuma uğramışüm. O da Ankara'da yaşardı. Evi evine yakındı. Yo- lum oraya düşmüşken ona gitmeyi aramıştı ba- kışlanm. Yoktu evde. Saynlarevindeydi nice zamandır. Yazıevl sığınağıydı Söz sözü açınca, onun romanına değınmiş- tim. Dostum, o romanın arka planının öyküsü- nü anlatmaya koyuhnasın mı? Bir an Edremit'e. Akçay'a. 194O'lı, '50'li yıllann taşrasma dön- müştük. O anlatttkça, onun yaralı yanının sızısını his- settiğimi söyleyebilırim. Gezdirip durduğu de- rin kederi öylesine imbikten geçirip yeni bir di- le dönüştürmüştü... Anımsamaya çahştım ya- zılanlan... Dostumdan aynhnca ilk işim gidip kitabın yeni bir basımını ahnak olmuştu. O bağ- landığı kentin bir kahvesinde oturup romanı yeniden okumaya koyulunca, oradaki Türkçe- nin tınısına, yansıtılanlara bir kez daha şaşıra- rak baktım. Akluna koydum, ona dair bir söz- lük yapmahyım.. Yazdıklanma yeni yeni ekler yaparak, 'yazanmı okuma kitabı' gibisinden bir kitap kurmahyım ona daır. Bılirim, o böy- le şeylere prim vermez. Gene de bilüim ki, an- laşümaktan hoşlanır, ruhu şenlenır. O esinti dal- gasını gülümseyerek atmaya çahşır. Yerin dibi- ne girercesine kızanr, bir çocuk gibi utanırdı. O günün akşamını bulurken, yaklaşık yedi sa- attir konuştuğumuzu düşündüm. Dışan çıktı- ğımda kar yağıyordu. O, yalıuzhğına sannarak geceyi sabaha erdirecekti küçük yazıevhıde. Bir tür sığınağıydı orası. Bir iki sokak ötedekı evine yeğliyordu burasını. Masasında daktilosu öylece duruyordu. Bir avukat masasına benziyordu masası. Dikkatli- ce bakınca; "O da bizim emektar. daktilo gi- bi. Üçümüz bir arada eskiyoruz," demiş, u hadi işimize bakabm, nerede kalmıştık, Oğuz'da mı?" imlemesiyle Oğuz Atay'la dostluğunun başlama noktasını anlatmaya ko- yuhnuştu. "Evladım, ne güzel şeyler yazdı; daha da yazacaktı..." Ne çok söz etmişti o gün ona dair. Ben sözün katlannı açtıkça, o yeniden o gün- leri yaşarcasına anlatıyordu. Sığındığı alaysıhğının göz yaşartan yanları- nı ötelemiş, arka planda olup bitenlerin seyri- ne dahnıştım bir an. Yeni yayımlanan Siyah Beyaz elimin altın- daydı. Yolculuk boyunca notlar almıştım. Her okudugumda öykü yazmak sevincini hissetti- ren dili, hayata bakışı vardı. Onda beni kendine çeken, bir yazar olarak 'sahih' duruşuydu. Içdenizlerinin sırnnı ele vermek için yazmazdı. Ama hayatın kanayan yerine bakardı sürekli. Orada bir yerlerde onun da yaşadığını hissederdiniz. Ardı ardına gelen Siyah Beyaz, Mızıkah Yü- OKUMA ÖNERILERI * Vüs'at O. Bener: Bütün Eserleri Yapı Kredi Yayınlan tarafından 2003 'te yeniden yayımlanmaya başladı: Öyküler: Dost (1952), Yaşamasız (1957), Siyah-Beyaz (1993), Mıztkah Yürüyüş (1997), Kara Tren (1998), Kapan (2001). Roman: Buzul Çağtmn Virüsü (1984), Bay MuannitSahtegi'nin Notlan (1991). Oyun: Ihlamur Ağacı (1962), İpin Ucu (1980). Şiir: Manzumeler (1993) * Semih Gümüş: Vüs 'at O. Bener: KaraAnlatı Yazan, 1994 * Vüs'at O. Bener: 'Bir Tuhaf Yalvaç', Yav. Haz.: Alpagut Gültekin, 2004, Norgunk Yay, 221 s. BELLEK KUTUSU "Özellikle 1957'deyayımladığım 'Yaşamasız' adlı öykü bir dönüm noktası sayılabiHr. Orada daha değişik boyutlar getirmeye çalışmışımdır. Daha sonra da tiyatro alanına kaydım. Ama bütün bunlann ortak özelliği dille çok boğuşmuş olmam. Kendi dilimi çok zenginleştirmeye çalıştım. Dilde bir ahenk arıyorum." Vüs at O. Bener rüyüş, Kara Tren, Kapan ona dair ne çok izi, rengi taşıyordu bize. Bu sevgili dostum, ustam, ağabeyim şimdi uykuda. Derin bir sessizlik içinde. Hayatın oyun olduğunu anlatan bakışlanyla gülümsüyor. Şu sözlerini ise işitir gibiyim: "Susayım en iyisi. Uyumaktan başka çarem yok. Uyandığıtnda acılara katlanmayı sürdüreceğim yaşadık- ça." ('Dönüşsüzlüğe Övgü') Not: Yazı 30 Mayıs 2005'te kaleme ahndı (F.A.) feridun.andac@ dunya.com 12. kez düzenlenen ve halkın yeterli ilgiyi göstermediği festival, ödüllerin verilmesiyle son buldu Altın Koza 'Anlat İstanburun SAVAŞ KÜRKLÜ ADANA - 12. Altın Koza Film. Kültür ve Sanat Festıvah, önceki gece ödüllerin açıklanmasıyla son buldu. Yanşmaya katılan 14 film arasında, 5 yönetmenin ortak çahşması olan "Anlat İstanbul", "En \y\ Film" ödülüne layık göriirken Nurgül Veşilçay ile Kenan İmirzaüoğlu ve Olgun Şimşek, "En tyi Oyuncu" dalmda ödül aldılar. "Yılmaz Güney Özel Ödülü" ise Halil Ergün'e verildi. Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli etkinlik ve gösterilerle duyurmaya çahştığı. ancak yoğun çabalara karşın halkın yeterli ilgiyi göstermediği festival, önceki gece Uzun Metrajlı Fihn Yanşması'nın sonuçlarınm açıklanması ve ödüllerin verilmesiyle son buldu. Festivalde, ilk olarak "Yaşam Boyu Onur ÖdüUeri", festival komitesrnhı önceden belirlediği sanatçılara verildi. Leman Sam'ın da bir konser verdiği gecede, Hülya Koçyiğit, Sevda Ferdağ, Yılmaz Köksal, Ekrem Bora ve trfan Atasoy yoğun duygular içinde ödüllerini alırlarken gecenin sürprizi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından, ünlü sunucu Halit Kıvanç'a da "50. Yüı Anısına" aynı ödül verildi. Festivalin en coşkulu gecesi ise önceki gün ödüllerin En tyi Film ödülünü kazanan 'Anlat tstanbuTdan bir sabne. dağıtıhnası anında yaşandı. Nur Sürer, Ahmet Soner, Burçin Yalçın, tsmail Kalkan, Mira Civelek, Oğuz Onaran, Necip Sarıcı, Murat Hasarı, Paşa Gündoğdu, Şemsi tnkaya ve Aydın Sayman'dan oluşan yanşma jürisinin belirlediği sonuçlar açıklanırken sanatçılar ve yapımcılar arasında büyük bir heyecan ve bu heyecanın getirdıği kısa da olsa bir sessizlik vardı. Ancak sonuçlar açıklandıkça ortalık yeniden ödül gecesi havasına büründü ve alkışlar birbirini izledi. Jüri üyelerinin saptadığı dereceler ise şöyle açıklandı: En Îyi Film, Anlat İstanbul; Jüri Özel Ödülü, Korkuyorum Anne; Halk Jürisi Ödülü, Hayal Kurma Oyıınlan; Yıhnaz Güney Anı Ödülü, Halil Ergün; En îyi Yönetmen, Uğur Yücel; En tyi Senaryo, Reha Erdem, Nilüfer Güngörmüş-Korkuyorum Arine; En tyi Görünrü Yönermeni, Mehmet Aksın-Anlat tstanbul; En tyi Kadın Oyuncu, Nurgül Yeşilçay-Eğreti Gelin; En tyi Erkek Oyuncu, Kenan îmirzalıoğlu/Olgun Şimşek-Yazı Tura; En tyi Yardımcı Kaduı Oyuncu, Işıl Yücesoy-Korkuyorum Anne; En tyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Teoman Kumbaracıbaşı-Yazı Tura; En tyi Fihn Müziği, Atilla Özdemiroğlu-Eğreti Gelin; En tyi Kurgu, Niko-Anlat istanbul; En tyi Sanat Yönetmeni, Veli Kahraman-Anlat istanbul; En tyi Stüdyo, Sinefekt-Anlat tstanbul; Umut Veren Genç Kadın Oyuncu, Eylem Yddız: Eğreti Gelin; Umut Veren Genç Erkek Oyuncu, Onur Ünsal-Eğreti Gelin. TC SÜRMENE ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 2005'100 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili Av. Öznur Tûrkmen tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve taşınmazın idare adına tapuya tes- cüi davasında; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K.'la değişik 10. maddesi uyannca tensiben verilen ara karan gereğince; Trabzon ili, Sürmene llçesi, Balıklı Mahallesi, Konyahoğhı mevkiı'nde bulıman Ada 546, Parsel 11'de kayıtlı 991.07 m2 yüzölçümündeki taşınmazın maliklerınin Hikmet Yalçın Yılmaz ve müşterekleri olduğu, söz konusu taşınmazın hat altma ısa- bet eden 527.14 m2'lik kısmının 421 71 YTL. bedel ile Tedaş Genel Müdürlüğü le- hıne kamuşatınldığı bu nedenle hat altına isabete eden ve belirtılen kamulaştırma bedelı ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için ış bu davanın Mahkememizde açüdığı, tebliğ veya tetbigat yerine geçmek üzere yapılan gazete ilanından itibaren 30 gün içerisınde kamulaştmna ışlemine karşı idari yargıda ıptal veya adlı yargıda düzeltun davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, tebliğ veya tebliğ yerine geçmek üzere ilan- dan itibaren 30 gün içerisınde kamulaştırma işlemine karşı idan yargıda iptal davası açanlann dava açtıklannı ve yürütmenın durdurulması karan aldıklarını belgelendır- mediklen takdırde kamulaştırma işleminüı kesinleşeceği ve Mahkemece tesbit edi- len kamulaştırma bedeli üzerınden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, yapılacak yargılama sonunda behrlenecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Mahkemece belirlenen Sürmene Ziraat Bankası Şubesıne yatmlmasına ve konuya ve taşınmaz malın değenne üişkin tüm savunma ve delilenn ilan tanhin- den itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Kamulaş- tırma Kanununun 4650 S.K.'la değişik 10. maddesi uyannca ılanen tebliğ olunur. Basın: 22157 TC SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 2005'103 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili Av. Adnan Kalaycı tarafından davalı Hasan ve Ali Uzuner aleyhine açılan kamulaştırma bedelinm tesbiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasmda, kamulaştırma kanununun 4650 S.K.'la değişik 10. maddesi uyannca tensiben verilen ara karar gereğince, Trabzon ili, Sürmene ılçesi, Yeniay beldesı, Kuleli Mahallesi, Esentepe mevkıinde bulunan ada 185, parsel 5'te kayıtlı 1317.00 m2 yüzölçümündeki taşınmazın malik- lennm Hasan ve Ali Uzuner olduğu, söz konusu taşınmazın hat altına isabet eden 1003.41 m2'lik kısmının 1.204.09 YTL bedelle Tedaş Genel Müdürlüğü lehine ka- mulaştınldığı bu nedenle hat altma isabet eden ve belirtılen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, tebliğ veya tebligat yerine geçmek üzere yapılan gazete ila- nından itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve- ya adli yargıda düzeltım davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdurlüğü'ne yöneltilmesi, tebliğ veya tebliğ yerine geçmek üzere ılandan itıbaren 30 gün ıçensmde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanlann dava açtıklannı ve yürütmenin durdurulması karan aldıklannı belgelendir- medikleri takdırde kamulaştırma işlemınin kesinleşeceği ve mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzennden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adma tes- cıl edileceği, yapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştuma bedelınin ilgi- liler adına mahkemece belirlenen Sürmene Zıraat Bankası şubesıne yatmlmasına ve konuya ve taşınmaz malın değenne ilişkın tüm savunma ve delıllenn ılan tanhınden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, kamulaştırma kanununun 4650 S.K.'la değtşik 10. maddesi uyannca ılanen tebliğ olunur. Basm: 22214 TC SÜRMENE ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2005 99 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili Av. Öznur Türkmen tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinm tesbiti ve taşınmazın idare adına tapuya tes- cili davasında; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.IC'la değişik 10. maddesi uyannca tensiben verilen ara karan gereğınce; Trabzon ılı, Sürmene llçesi, Balıklı Mahallesi, Konyalıoğlu mevkiı'nde bulunan Ada 546, Parsel 10'de kayıtlı 1257.64 m2 yüzölçümüzndeki taşınmazın maliklerinin Nebiha Demircioğlu ve müşterekleri olduğu. söz konusu taşınmazın hat altına isabet eden 199.36 m2'lik kısmının 199.36 YTL. bedel ile Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamuşatınldığı bu nedenle hat altına isabete eden ve belirtilen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adma tapuya tescili için iş bu dava- nın Mahkememizde açıldığı, tebliğ veya tetbigat yerine geçmek üzere yapılan gazete ilanından itibaren 30 gün içerisınde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda düzeltım davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, tebliğ veya tebliğ yenne geçmek üzere ılandan iti- baren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemme karşı idari yargıda iptal davası açan- lann dava açtıklannı ve yürütmenin durdurulması karan aldıklarını belgelendirme- dikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzennden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tes- cıl edıleceğı, yapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştırma bedelinin ilgi- lıler adına Mahkemece belirlenen Sürmene Zıraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve konuya ve taşınmaz malın değenne ılişkin tüm savunma ve delilenn ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Kamulaştır- ma Kanununun 4650 S.K.Ta değişik 10. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basm: 22158
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog