Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ 14 J V U LJ L LJ M\ kultur(o cumhuriyet.com.tr Sali Turan'm yeni resimleri 18 Haziran tarihine kadar Modern Art Gallery'de görülebilir Renk: Biryaşam kılavuzuKAY\OZSEZGtN Yapaylı Jctan uzak durabılmek ıçın, doğallığın gız- lenne yetennce varmış olmak gerektr Butun gerçek sanatçılann, \ aşarnlan boyunca bu ana ılkenın peşın- de boya tımketmış olmalan boşıına değıldır Bır anlam- da tuİcetıl«n boya. bu yolda harcanan emeğın de bel- gesıdır, amcak tuplerden sıkılan boyalann, bu eme- ğın karşılağı olabılmesı, onlann resım yuzeylen uze- nnde ustlendıklen işlevı karşılamalanyla olanaklıdır Turner ve Delacroix"ın son resımlennı gorduğun- de, Signa-c'ınsoyledığı bu bakımdan ılgınçtır "Işık içinde vükseliyor bu resimler ve böylece doğa, ger- çeküğini yitirerekbir çeşit büvüselliğe burünu>or." Aslında Sıgnac ın uzennde buyusel etkı yaratan şey resımlennı gorduğu sanatçılann resımsel malzeme, yanı boya aracılığıvla doğaustu bır dunya kurmakta- kı şaşırtıcı yeteneklen olmalıydı Belkı de bundan ola- cak, Van Cogh, en ıyı resımlere vakından bakıldığın- da. bır rengın otekı renk yanında aldığı değenn fark- lıhğına bağlamıştı kalıte unsurunu Kuramsal açıdan, ıkı renk ""chromanque" ayrtm nedenıyle farklı ola- caktır elb-et, ama burada soz konusu olan, bu anlam- da bır farklıhktan çok, onlann her bınnın aynı zaman- da otekınden bağımsız ve "somut", Sıgnac'ın deyı- mıyle "bfiyüsel" bır değer ıfade etmesıydı Buradan vanlacak sonuç şu olabıhr Palet uzenne ozgurce ve bolca sıkılmış olan boya, fırça yardımıyla resım uze- nne aktanldığında artık ruptekı ">apa> " malzeme olmaktan çıkar, aıt olduğu resmın "doğal" elemanı olur, başka bır de\ı$le, o resme ozgu bır değer ıfade etmeye başlar Doğallığın glzlerlnl yakalamak Sanatçının boyavı hangı amaçla ve hangı yetenek bağlamında kullandığıyla ılgılı bır sonındur bu elbet Tuval yuzeyıne alabıldığıne boca edılmış boyalarla sağlanan va da sağlandığı zannedılen renkçılık, olsa olsa o sanatçı ıçın boşa harcanmış bır emeğın karşı- lığı olabıhr. gerçek ışlev ıne ıse uzak duşer Buna kar- şılık boyaya hayatıyet ve canlılık aşılamasını bılen sanatçılar, renkçılığın, dolayısıyla da doğallığın gız- lennı yakalayabılmış olanlann arasından çıkmıştır Daha ılk bakışta, renkçı tavTiyla ızleyıcıyı kavra- yan Sah'nın resımlenndekı çekıcıhk, renİdenn yoğun- luğundan ya da çeşıthlığınden değıl, onlann doğal ya- şamla ortu^en boyutluluk ıçınde yansıtılmış olma- sındandır Gorduğu vetanık olduğu olgulardan goz- lemledığı çe\Te nesnelennden yola çıkıyor resımle- nnde Salı o nedenle de kurgusal bır ıçenkle yapılan- dınlmış değıl bıze sunduklan Aksıne, somut ve ya- şanmış olgulara dayalı bır dunyanın goruntulen, çe- B' ırer "dışavurum" belgesıdir aynı zamanda onun resımlen. Düpedüz söylenmış sözlenn, renklere ve bıçımlere bürünmüş sozsüz ıfadelendır bu resımler. Arkalannda öfkelı bır sanatçı mızacının yatması bundan dolayıdır lışkılen, karşıtlıklan var onun resımlennde Sah'yı yakından tanıyanlar, onun yalan ve dolanla, uçkağıt- çılıkla, ıkıyuzlulukle başının hoş olmadığını bılırler Oysa çevresınde her an bu turden ılışkılerle karşıla- şır ve tepkısını de o Karadenızlı dobralığıyla dışa vurmaktan kaçınmaz Resımlen, onun her vesıleyle dıle getırmeyı gorev savdığı bu turden tepkılenn, bır de sanat yoluyla ıfadesıdır Yanı bırer "dışavurum" belgesıdir aynı zamanda onun resımlen Dupeduz söylenmış sozlenn, renklere ve bıçımlere burunmuş sozsuz ıfadelerıdır bu resımler Arkalannda ofkelı bır sanatçı mızacının yatması bundan dolayıdır Ger- çekten de Salfnın resımlen, en kuçuğunden (eskızın- den) en buyuğune (kompozısyonuna) kadar ofke ve ataklık dozu, bu boyutlara gore bıçımlendınlmış bı- rer hayat mesajı ıçenr Resımlennde yer alan tıpler, dıkkatle bakıldığında bıze yabancı gelmeyecek, aşı- na olduğumuz ınsanlar gıbı gorunur Bunun nedenı, onlann her bınnın ayn ayn toplum yaşamımızda ne- redeyse sımgeleşmış v e bırer somut paradıgmaya do- nuşmuş ınsan tıplen\le ozdeş olmalanndandır On- lan tanınz ve bılırız Tanımak ve bılmekle kalmaz çehrelenndekı anlam vurgusundan bırtakım çıkanm- lar yapmakta da zorlanmayız Hoyrat ama içtenllkli, inandırıcı fırça Izlerl Geçen yılkı sergısuıden bu yana oluşturduğu resım- lennde -bunlar arasında eskı resımlennden bır-ıkı or- nek de var- geçen zamanla uyumlu olarak, boya or- gusunun ve kompozısyon duzenının bıraz daha ann- masından, vurgulann daha behrgınleşmesınden kay- naklanan gehşmelere tanık oluyonız Neredeyse hoy- rat, ama olabıldığınce ıçtenlıklı ve ınandıncı fırça ız- len, bu yenı resımlerde, yaşamın azızlıklennı ve surp- nzlennı, yer yer şaşırtıcı, yer yer kızdıncı, yer yer de ferahlatıcı ve sevındıncı olgulannı açıp yaymayı amaçlayan kararlılık, en kuçuk aynntıda kendını du- yurmakta gene Bır yaşam deftennın sayfalannı açı- yor onumuze Salı her zamankı gıbı Bu sayfalarda ya- zılı olanlan, hıçbır art duşunceye kapılmadan okuma- mızı (ızlememızı) ıstıyor Ancak yazdıklan, bıze şa- şırtıcı gorunmuyorsa, bunu da doğal karşılamak, da- ha doğrusu sanatçının olumlu notlar hanesıne ekle- mek gerekecektır Çunku sonuçta, bızım onumuze bır ayna koymakta ve o aynaya çekınmeden bakmamızı onermektedır bıze Salı Turan, resımlenyle kendı yolunu açmanın gu- ven duygusu ıçınde, boya matematığını dıkkatlıce uygulamanın sanata kazandıracağı artılan ıyı hesap etmenın keşfı doğrultusunda, bundan sonra yapacak- lannın muhasebesıne vonelmış gorunmektedır Sanat- çının çabası bundan başka ne olabıhr 9 iSergı 18 Haziran a dekgorulebılır VahkonağıCad AkkavakSok 1 7 2 hışantaşı Tel 0212 241 29 72) Sali TuraıTın sergisinde yer alan yapıtlardan biri. HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ • Avusturya Kurtur Ofisı nje cuma gunu saat 19 30 da \lp Eıîungltenor) Batuğhan Uzgören ın (prvano) konsen dınlenebılır (0212 223 ^H43j • Aya Innı Müzesı nde 33 Uluslararasi tstanbu] Muzık Festıvalı kapsamında bugun saat 19 '0 da Pa\el Kogan ınvonetecefı Ale\ander Melnıkov ıpıvano) Gabnel Posdarescu nun (trompetı solıst olarak katılacagı t^anbul Bonisan Fılarmonı OrkeitraM nın açılış konsen çarşamba gunu saat 20 30 da kudsı Ereuner Topluluğu nun Metafor adlı çalışması i.umartesi gunu saat 20 00 de Dream of Onent pazar gunu saat 20 00 de -Vnne Sofie vcn Oner (mezzosopTano) Bengt Forsbere ın (pnanol 'Sıradışı Bır Dıva adlı konsen dınlenebılır (0 216 T>6 9S 0Oj • Boğaziçı Unrversrtesı Albert Long Salonu ndâ 13 L luslararası lstanbul Muzık Festıvalı kapsamındavann saat 20 00 de Kenneth Hamılton un (pı\ano) Tuşlarda Bır Orkestra adlı konsen dınlenebılır (0 216 5** 9S00, • Buigar Kılısea nde ^ (luslararası tstanbul Muzık Festıvalı kapsamında cuma gûnu saat 20 00 de Harmonıc Brass ın konsen dınlenebılır (0216 * ">« % 00) • Harbıye Açıkhava Ttyatrosu nda bugun saat 21 >0 de Nazan Onı.el \arın saat 21 00 de Burhan Oçal çarsamba. perşembe gunu saat 21 0J de Ebru Gundeş Serdar Ortaç cumartesı ve pazar gunu saat 21 00 de Sezen ^ksu nun konsen dınlenebılır (0 216 i^6 9S (H)> • Parkorman da \ann saat 22 00 de Incognıto nun konsen dınlenebılır • Babyton da çarsamba gûnu saat 21 30 da 3MADJ presents S O S perşembe gunu saat 21 30 da Gokhan Bırben. cuma gunu saat 23 00 te ICımmo Pohjonen cumartesı gûnu saat 23 OO'te Karandıla Gvps\ Brass dınlenebılır Ki2J6^69H(Ub • Akbank Kuttür Sanat Merkezı nde perşembe gunu saat 20 UO de Bırsen Llucan ın kon>en dınlenebılır (0 216 ii/5 9SOO) • Yern Melek Gösten Merkezı nde perşembe gunu ^aat 20 30 de Sebastıan Bach ın konsen dınlenebılır (0 216 ^36 9XW) • Çubuklu Hayal Kahvesı nde cuma i günu saat 2 3 00 te Duman ın konsen dınlenebılır ((• 216 "6 HS 00} • Levent Gösten Merkezı nde pazar gunu saat 21 00 de Gnpm&Manga&Goksel konsen dınlenebılır (0 216 5->6 98 00) Çubuklu Haval Kahvesi'nde cuma gunü saat 23.OO'te Duman'ın kon- seri dinlenebüir. (0 216 556 98 00) tg"TÎYATRO| " Ortaoyuncular da cumartesı gunu saat 20 00 de pazar gunu saat 15 00 \e 18 00 de KıralıkO\un adlı _ ^ _ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ un ızlenebılır (0212 2^1 IX 6-<) • Doğuş Okullan Grubu Çocuk Tiyatrosu cumartesı saat 12 00 de Renkler Cumhun\etı adlı çocuk ovununu sahnelevecek (0 216 428 71 21) GOSTERI SÖYLEŞİ • Osmanlı Bankası Muzesı nde çarsamba 18 30 da Duş Istasvonlan perşembe 19 30 da Zevnep Dadak la Fılm Okuması cuma 19 30 da Yeşıl Papava nın Kokusu cumartesı 14 30 da Macross Plus \e 18 30 da \eşû Papa\a nın • Kokusu adlı fiimler ızlenebılır (0 212 134 22 y 0> • rtalyan Kültur Merkezı nde ttaKan Sınema^ı Klasıklerı kapsamında bugun 20 00 de f Hatırlıvorum salı 20 00 de Kız Olmasını Lmalım çar^amba 20 00 de -^ıle perşembe 20 00 de Son Imparator adlı fiimler gostenlecek (0 212 291 9H 4X) • Pera Çok Amaçll Sak>n da >ann saat 19 00 da Ilgaz Beneka\ ın konuşmacı olarak katılacağı Flamenco Tarıhı Formlar-1 konulu »emıner ızlenebılır (0 212 245 30 08) • • İFSAK ta cumartesı 17 00 de Full Metal Jacket gosterılecek (0 212 292 İH (F) • Fikret Mualla resım retrospektıf lstanbul Modern • 'Buluşma-Rendez-Vous' fotograf 19 Haziran a dek lstanbul Modem Fotograt Galensı ,0 21'' 1U r i0U) • Ibrahım Çrftçıoğlu Arka Bahçe CKunlan 7 Haziran a dek Mkenl ^ctual \n Galen !() 212 2l' 46 <<4ı • Turkıye Cumhunyet Merkez Bankası Sanat Kolekstyonu 8 Haziran a dek \1SGSL T ıphane ı ^mıre Bması nda (0 31 n 110 91 22} • Bayram Gümuş resım 10 Haziran a dek üa'-rıGet, [ O """> JV> in-tlı • Devabıl Kara, Ferhat Ozgur, Hakan Onur, Kemal Gurbuz, Mehmet Kavukçu resım 10 Haziran a dek Galen Bınvıl da ,0 -/"> ^J4 9! 41 • Fatıh Semız - Agneta Gussander Zaman Içınde >. okuluk 11 Haziran a dek T\ SG de (0 212 iV 00 60} • Ebru Uygun Neteb 20 Haziran a dek \[\C \rtGallen de (0 212)43 M 40ı • Salı Turan resım 18 Haziran a dek Modem \rtGaller% (0 2 "• ~"41 29 ~2} • Muhsın Kut, Suleyman Saım Tekcan, Emıne Yedıkuvvet resım 11 Haziran a dek Lnın Sanat Gaiensı 0 216 160 99 64) • AylınGüler resım 2' Haziran a dek OM SanateM nde (02-16 f-T lS3h • Neş'eErdok retrospektıf desen 11 Hazıran a dek Ko$u\olu Sanat Galensı nde • Ahmet Elhan, Ahmet Öner Gezgın, Alp Sıme, Ara Guler, Arrf Aşçı, Atılla Durak, Burhan Dogançay, Bulent Ozgoren, Cengız Boğaziçi Ünnersıtesi Garanti Kultür Merkezı, 12 Haziran'a dek 'BÜMED 20. Yıl Etkinlikleri' kapsamında 'Boğaziçili Sanatçılar Sergisi'ni ağırlıyor. (0 212 287 02 32) Akduman, Dıck Arentz, Emıne Cevtan, Ergun Çagatay, Guttekın Çızgen, Ibrahım Zaman, Isa Çelık, Izzet Kenbar Kamıl Fırat Kenm Bora, Mehmet Kısmet, Melıh Ancan, Menh Akogul Nevzat Çakır, Nun Bılge Ceylan, Robert Capa, Saygun Dura, Sedat Pakay, Tahsın Aydoğmuş, Yusuf Tuvı totoara/ İstanr>ul Foıoerat Merkezı ıO2İ2 21111 60} • Sedef Yılmabaşar Ertugan, Reha Yalnızcık resım I •* Haziran a dek ARTE\ de (0 216 449 46 ~v • Kargaşa 5 kareart 3ıj Haziran a dek (0 216 330 3i il) • Aylın Güler - resım 2^ Haziran a dek Om Sanatesı nde (0 216 U" 1S 11} • Mahır Güven resım 24 Haziran a dek kızıltoprak Sanat Galensı (0 V6 4I\ 1SO6) • Serkan Aydın resım 18 Haziran a dek Galen \ Ist te (0 212 291 "" H4ı • Sınta Amazon seramık 17 Haziran a dek Dınmart (0 T ""91 14 14ı • Avıs Almann, Semıh Balcıooğlu, Filız Başaran, Adnan Çoker, Gul Derrnan, Sadı Dıren, Burhan Dogançay, Alı Teoman Germaner Mehmet Koyunoglu, Mustafa Pılevnelı, Nurten Seferoglu, Turtian Selçuk, Ervan Tekcan Şahınoglu, Suleyman Saım Tekcan Eda Tekcan Tomba Adnan Turanı, Şenol Yoroziu 22 Haziran a dek lstanbul Grafık Sanatlar Muzesı (IMOG^) 10 216 4^092 9^1 • Şakır Eczacıbaşı bır seckı 18 Haziran a dek Mıllı Reasurans Sanat Galensı (0 212 230 19 ~6) • EnnçSeymen 25 Haziran a dek Galenst (0 2 '2 244 S2 30ı • ElvanAlpay resım 10 Haziran a dek Galen Ne\ ı(>2l 7 2H6~63) • Orhan Büyükdoğan re^ım Enerjı Toplumu 2 Temmuz a dek \kusrik ^n Gallerj • Yonca Akçay, Faruk Akın, Eralp Akyol, Julıde Arslan, Murad Babadag, Zeynep Balaban, Nılay Bektaş, Oanı Benreytan & Betsy Kohen, Bırsen Ş Canbaz, Sabahattn Emır, Şeref Erol, Balım Gurel, Gaye Kalavlı, Şule Koç, Zeynep Balanlı, Denıhan Ozer, Ceyden San, Esma Pacal Turan Tasanm \ e Gen Donu^um İMSG 24 Haziran a dek • Ayla Enş resım 2^ Haziran a dek \ akko Sanat GalenM <o T ~*^ 409^} • Dılek Demırcı, Sabahattn Tuncer, Alev Ermış Mavıtan, Cansen Ercan. Ursula Katıpoglu, Artın Demırcı, Yusui Katıpoğlu, Emel Şahınkaya, Eray Ozcan resım 19 Haziran a dek Harmon\ Sanat Galensı nde (0 216 iU21 6~) • Tayfun Akgül kankatur 10 Haziran da aı,ılı\or 20 Haziran a dek kadır Has Lnıversıtesı Halıı, kulturlen Muzesı nde 10 212 <??fii V, • Avıs Ailman, Avnı Arbaş, Semıh Balcıoğtu, Fılız Başaran, Cıhat Burak, Adnan Çoker, Gül Derrnan, Sadi Dıren, Burhan Dogançay baskı resım IMOGA Nışantaşı Sergı Salonu ıl) ı / ' U 0 •<! ^ i i • Nedret Sekban resım 21 Hazıran a dek E* ın Sanat Galensı nde (0212 26*81 3<H> • AsumanErgoç resım vannaçılıvor 24 Hazıran a dek TC Zıraat Bankası Tunel Sanat Galensı (0 212 2i 1 42 S2) • Mustafa Peker resim \annacih\or 24 Hazıran a dek TC Zıraat Bankası Tunel Sanat Galensı (0212 "W 42 S2) • Danıel Man, Yasemın Özcan Kaya, Çağn Saray, Ozlem Sulak, Graham C F VVıllıams, Bengısu Bayrak, Serhat Ozşen, Serra Yolasıgmaz kımlıgın lOOO^alanı 2 \âustos a dek Sıemen> Sanat (0 r i 4 /' 04} • Erhun Şerbetçı resım - 25 Hazıran a dek - Kare Sanat Galensı 0^^40444*1 • Pınar Akarsu, Ece Burgaz, Ozerk Ergenç, Humeyra Erkmen, Göksu Gül, Berna ipek, Tanzer Kankıt, Meltem Ozden, Nejat Sutı, Ibrahım Tokaslan ^ enı Onermeler 13 10 Hazıran da açıln or 16 Temmuz a dek Borusan Sanat Galensı (0 2'^9^06>î» TC SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2005 101 Davacı Tedaş Genel Mudurluğu vekılı <\\ Oznur Turkmen tarafından da%alılar alevhıne açılan kamulaştırma bedelının tesbıtı \e taşınmazın ıdare adına tapu>a tes- cılı davasında Kamulaştırma Kanununuun 4650 S k la değışık 10 maddesı uyann- ca tensıben venlen ara karan gereğuıee Trabzon ılı Surmene tlçesı Balıklı Mahallesı kocabal me\kn'nde bulunan Ada 548 Parsel 8 de kavıtlı 847 78 m2 vuzolçumuzndekı taşınmazın malıklennın Nuret- tın \e Gungor Puskul olduğu soz konusu taşınmazın hat altına ısabet eden 781 90 m2 lık kısmımn 625 52 YTL bedel ıle Tedaş Genel Mudurluğû lehme kamulaştınl- dığı bu nedenle hat altına ısabete eden ve behrtılen kamulaştırma bedelı ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu adjna tapuva tescılı ıçın ış bu davanın Mahke- memızde açıldığı teblığ \eya teblıgat venne geçmek uzere japılan gazete ılanından ıtıbaren 30 gun ıçensınde kamulaştırma ışlemıne karşı ıdan vargıda ıptal \e>a adlı vargıda dnzeltım da\ası açılabıleceğı açılacak da\alarda husumetın Tedaş Genel Mndurluğune voneltılmesı teblığ \eya teblığ venne geçmek uzere ılandan ıtıbaren 30 gun ıçensınde kamulaştırma ışlemıne karşı ıdan vargıda ıptal davası açanlann da- va açtıklarını \e vurutmenın durdurulması karan aldıklannı belgelendınnedıklen takdırde kamulaştırma ışlemının kesınle^eceğı \e Mahkemece tesbıt edılen kamulaş- tırma bedelı uzennden taşmrnaz malın kamulaştırma \apan ıdare adına tescıl edıle- ceğı vapılacak vargılama sonunda belırlenecek kamulaştırma bedelının ılgılıler adı- na Mahkemece belırlenen Surmene Zıraat Bankası Şubesıne yatınlmasına ve konu\a ve taşınmaz malın değenne ılışkın tum saviinma \e dehlenn ılan tarıhınden ıtıbaren 10 gun ıçınde Mahkemeve yazılı olarak bıldırmelerı gerektığı Kamulaştırma Kanu- nunun 46^0 S K la değışık 10 maddesı uvannca ılanen teblığ olunur Basın 22155 TC SÜRME1VE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2O05'9'' Davacı Tedaş Genel Mudurluğu \ekılı \\ Oznur Turkmen tarafından davalılarlar alevhıne açılan kamulaştırma bedehnrn tesbıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuya tes- cılı da\asinda kamulaştırma Kanununun 4650 S K la değışık 10 maddesı uvannca tensıben venlen ara karan gereğuıce Trabzon ılı Surmene tlçesı Balıklı Mahallesı Kocabal mevkıı nde bulunan Ada *>48 Parsel 7'de kavıtlı 10914 00 m2 vuzolçumuzndekı taşınmazın malıklennın Nur- can Yıldız ve muştereklen olduğu soz konusu taşınmazın hat altına ısabet eden 3497 30 m2 lık kısmının 3 497 30 YTL bedel ıle Tedaş Genel Mudurluğu lehıne ka- muşatınldığı bu nedenle hat altına ısabete eden ve behrtılen kamulaştırma bedelı ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu adına tapuva tescılı ıçın ış bu davanın Mahkememızde açıldığı teblığ veva tetbıgat venne geçmek uzere yapılan gazete ıla- nından ıtıbaren 30 gun ıçensınde kamulaştırma ışlemıne karşı ıdan vargıda ıptal ve- va adlı vargıda duzeltım davası açılabıleceğı açılacak davalarda husumetın Tedaş Genel Mudurluğune voneltılmesı teblığ veva teblığ venne geçmek uzere ılandan ıtı- baren 30 gun ıçensinde kamulaştırma ışlemıne karşı ıdan vargıda ıptal davası açan- lann dava açtıklannı ve vurutmenın durdurulması karan aldıklannı belgelendınne- dıklen takdırde kamulaştırma ışlemının kesınleşeceğı ve Mahkemece tesbıt edılen kamulaştırma bedelı uzennden taşınmaz malın kamulaştırma vapan ıdare adına tes- cıl edıleceğı >apılacak yargılama sonunda belırlenecek kamulaştırma bedelının ılgı- lıler adına Mahkemece belırlenen Surmene Zıraat Bankasi Şubesıne vatınlmasına ve konuva ve taşınmaz malın değenne ılışkın tum savunma ve dehlenn ılan tanhuıden ıtıbaren 10 gun ıçınde Mahkemeve vazılı olarak bıldırmelen gerektığı Kamulaştır- ma Kanununun 4650 S K la değışık 10 meddesı uvannca ılanen teblığ olunur Basın 22160 TC SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2005 104 Davacı Tedaş Genel Mudurluğu vekılı Av Adnan Kalavcı tarafından davalılar alevhıne açılan kamulaştırma bedehmn tesbıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuva tes- cılı davasinda kamulaştırma kanunun 4650 S K la değı^ık 10 maddesı uvannca tensıben venlen ara karar gereğınce Trabzon ılı Surmene ılçesı, Yenıay, Kulelı Koyu Esentepe mevkıınde bulunan ada 185 parsel 4 te kavıtlı 4944 00 m2 yüzolçümundekı taşınmazın malıklennın Avnur Aslan \e muştereklen olduğu, soz konusu taşınmazın hat alhna ısabet eden 1663 79 m2'lık kısmının 1 996 5^ YTL bedelle Tedaş Genel Mudurluğu lehıne kamulaştınl- dığı bu nedenle hat altına ısabet eden ve behrtılen kamulaştırma bedelı ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu adına tapuva tescılı ıçın ışbu davanın mahke- memızde açıldığı teblığ veva teblıgat venne geçmek uzere vapılan gazete ılanından ıtıbaren 30 gün ıçensınde kamulaştırma ışlemıne karşı ıdan vargıda ıptal ve>a adlı vargıda duzeltım davası açılabıleceğı açılacak davalarda husumetın Tedaş Genel Mudurluğu ne voneltılmesı teblığ veya teblığ yenne geçmek uzere ılandan ıtıbaren 30 gun ıçensınde kamulaştırma ışlemıne karşı ıdan yargıda ıptal davası açanlann da- va açtıklannı ve vurutmenın durdurulması kararı aldıklannı belgelendınnedıklen takdırde kamulaştırma ışlemının kesınleşeceğı ve mahkemece tesbıt edılen kamulaş- tırma bedelı uzennden taşınmaz malın kamulaştırma vapan ıdare adına tescıl edıle- ceğı vapılacak vargılama sonunda belırlenecek kamulaştırma bedelının ılgılıler adı- na mahkemece belırlenen Surmene Zıraat Bankası şubesıne >atınlmasına ve konuja ve taşınmaz malın değenne ılışkın tum savunma ve dehllenn ılan tanhınden ıtıbaren 10 gun ıçınde mahkemeve vazılı olarak bıldırmelen gerektığı, kamulaştırma kanunu- nun 4650 S K la değışık 10 maddesı uvannca ılanen teblığ olunur Basın 22222
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog