Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OZEL OKULLAR SEVAVISORU VE YANITLARI 11 32 bin 40 gencin 2 saat boyunca ter döktüğü sınavın sonuçlan temmuzun ikinci haftasında açıklanacak ÖğrencilerdegerginbeldeyişEğitim Servisi - Özel Okullar Sınavı, dün 15 ildeki 1 00 okulda yapıldı. 32 bin 40 öğrencLnin gırdiği sınav sonucunda 3 bin 659 öğrenci özel okullara yerleştirilecek. Saat 10 'da başlayan ve iki saat süren sınavda öğrenci lere türkçe, matematik, sosyal ve fen alanlarmda 25 'er sorudan toplam 100 soru soruldu- Sınav sonuçlan. temmuz ayının ikinci haftasırıda açıklanacak. Özel Okullar Sınavı'na giren öğrenciler. sınavda özellikl-e matematik ve fen sonjlarında zorlandıklannı söylediler. Velilerln heyecanı... Çocuklannı ıkı saat boyunca okul önünde bekleyen veliler de en az çocukları kadar heyecanhydılar. Çocuğunun sistemli olarak çahştıgını belirten velilerden Halil Turgut. "Çocuklann emeklerinin karşılığını almasını istiyonun. LGS'ye hazırlık olsun diye girmesini istedim. Umutluyum" derken Şükran Altınsoy da, kızının. bu sınava LGS'ye hazırlık amacıyla girdiğini belirterek kazansa bile çocuğunu ekonomik nedenlerle özel okula gönderemeyecegini söyledi. Ercan Muhammet de, özel okul ücretlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. . .. . MATEMATİK VE FEN BİLCİSİ SORULARININ ZORLUĞUNDAN YAKINDILAR Simay Altınsoy: "Sınav iyi geçti. Matematik zordu. Türkçe ve sosyal Bilimler alanlanndaki sorular yoajm sorulanydı. Oğuzhan Tekin: "İyi geçti ama sınav sorulan zordu.Tkilemde kaldığım sorular oldu. Fen bilgisi diğerlerine göre daha zordu." Zeynep Ağaoğlu: "Sınav beklediğimden kolaydı. Matematik diğer derslere göre zordu. Burslu olursa özel okula gitmek isterim." Emir Sertıan Süzer: "Kolaydı. Beklediğim gibıydi. Heyecanımı yenmek için sınava girdim. Anadolu Lisesi'ni tercih ederim." FenBilimleriMerkezi Dershanesi öğretmenlerisınavı değeriendirdi: '2 soru hatalı çıktr* Sınava giren 32 bin 40 öğrenciden ancak 3 bin 659'u başanb olup özel okullara yerleştirilebilecek. (Fotoğraf: AA) Eğitim Servisi - Özel Okullar Sınavı sorulan üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda matematik ve coğrafya bölümlennde bırer sorunun hatalı olduğu iddia edildi. Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi öğretmenlerince yapılan değerlendirme şöyle: TÜRKÇE: Sorular müfredat programına uygundur. MATEMÂTİK: Sorulann sayısı, konu dağılımı ve müfredat programına uygunluğu olumludur. Işlem yapmayı gerektiren sorular sorulmuştur. B kitapçığı 5. soru hatahdır. Açıklama : 5x10-12 ifadesinin parantez içinde verilmesi gerekırdi. Sorunun verildiği biçimdeki yanıtı 136.10-34 olur ki, seçeneklerde yok. FİZÎK: Soru sayısı, konu dağılımı ve müfredat programına uygunluğu olumludur. KİM\A: Soru dağılımı müfredat programına uygundur. B kitapçığı 21. soruda CO2 gazı ile havanın yoğunluğu bilgisi verilmeliydi. BİYOLOJİ: Sorulann konulara göre dağılımı iyi yapılmamıştır. Ekoloji sorulanna fazla yer verilmiştir. B kitapçığı 6. sorudaki av-avcı ilişkısi grafiğj verilen bilgi ıle uyumlu değıldır. TARIH: Müfredat programına uygundur. COĞRAFVA: Sorular müfredat programına göre hazırlanmıştır. Doğrudan bilgiyi ölçen dört tane soru sorulmuştur. B kitapçığı 19. soru hatahdır. Türkiye'nin enlem değerleri şimdikinden 20 paralel daha kuzeyde olsaydı üzerinden geçen meridyen sayısı artacaktı. (Çünkü meridyenler arasındaki uzaklık kutuplara gidildikçe azahnaktadır.) Meridyen sayısının artması, doğusu ıle batısı arasındaki saat farkını arttıracaktır. Dolayısıyla soru hatahdır. Soru kurgulanırken "boyiam değerleri de aynı kalması koşuluyia" ifadesi eklenseydi soru ve yamt tartışmasız doğru olacaktı. Soru hazırlanırken düşünülen "enlem farkhlaşması saat farkına etki etmeyeceğT şeklındedir. 85BİN ÖĞRENCİ KATUACAK Ortaöğretim için son heyecan 12 HaTJtran y da Eğitim Servisi - Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme Sınavı, 12 Haziran Pazar günü yapılacak. 785 bin öğrencinüı başvurduğu sınavda, akademik yeteneği ölçme niteliği ağırlıklı Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgüer testleri uygulanacak. Bu testlerde, derslerde öğretilen kavTam, ilke ve genellemeleri çerçevesinde yorumlama, ilişkilendirme, analiz etme gibi zıhinsel beceriler yoklanacak. Saat 10.00'da başlayacak sınav, tek oturumda iki saat sürecek. Suıav başladıktan sonra ilk yarım saat içinde gelen adaylar sınava alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar; başı açık, temiz, düzenli ve aşınhğa kaçmayan bir kıyafetle sınava girecekler. Sınav sonuçlan, temmuz ayınrn üçüncü haftastndan itibaren bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek Tercihler Bu yıl ilk kez tercihler, sınav sonuçlannın açıklanmasından sonra yapılacak. Veliler, öğrencinın mezun olduğu ilköğretim okuluna başvurarak tercüılerini yapacaklar. Tercihler, yerleştirme işlemleri, kesin kayıtlar ve ikinci yerleştirme ile ilgili hususlar e- tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alacak. Bu kılavuz 2005 Temmuz ayından itibaren hrtp:' 1 sinavlar.meb.gov.tr adresinde yayunlanacak. 2 2 . Baze*i bir populasyondaki canlı aayisı baytca canlıtarta sınırtandınlır Av azalırfcen, avcı satytsı artar^ avcı azalırken de av saytsı artar. «4>}ıdakl grafiklarden hangra! bu durumu rnede 7 fy A) yo0unluğu C) Populasyon yogunlugu Populasyon yogunlugu Y 2 3 . Bttfcltor ı»ıkta gesterdikteri gellsme dunjmlanna g6re tkiye aynlır « • A grubu (OStgede çok zor MyOrtor) 1 - Tam ıstK bltfcllerl <i ~» • grubu (Oolged* de oldukça iyi btiyurtar) 2 - Oeige bMMIari * gnıbu (Gunee aian yerve zor boyorter.) • grubu <Guna* alan yoroa de oioukça lyl bOyurtor ) Yukandakl verilerv gore hangi gruplardaki bitkitor, yeryüzünoe daha genis alana yayılma şansına sahiptlr? A) A. vol C) * v» « 2 4 . Fotosentez hoı 100 S0 60 40 20 0.05 O.1 0.15 0,2 B) A v« * O) • ve • Şıddetli t»lk Orta •khtotu I»* Dufu* fUOmt» l»ık Havedakl CO, yogunlugu f% hachn olarak) Graflkte, çefitll ı»ık slddetlerinde ve çvsrtli CO, yogunluklanndafotosentez hızındaki deglşim verilmıştir. Buna göre. asağıdakl ortam sartlarının hanglslnde bjifcinin fotosemez hızı en vükse* ofcır? CO, yogunlugu l»ık mkkiati (% h»clm otorafc) A) Orta 0.2 B) ŞidOBtli 0,1 C) Duaük 0,05 O) Dü*ük 0,15 25. Ortam Sıcaklıgı Kırmızı çlçsldl B*yaz c>C*k" Bu iki bftklnin tohumtan kan^tırriıyor. Ikl gruba ayntıp tekrar farktı sıcaklıkta yetıştiriliyor Kı Ortam Sıcaktıfr 1S-2O-C rmızı çlç«kU 3O-3S»C B.yaı çlçrtdi Aynı ortamda, farklı sıcakhkiardakı bölumivrö* yetiştirilon bir bttkı tûru, 30 °C'nin atttndaki sıcsklıklarda kırmai; 30 °C'nin üstündekl sıc*kliklard3 beyaz renkJı Ç'Ç«k açıyor Bu durumu, şeKıkteki gjt>i bir ctoneyte gÖzl»y«n artfttrmacı a^ağrtlakl yargılardan hanglsln» ul«»*bilir? A) Ç*vre «tkistyle dış görunüfte meydana gelvn tfeğişimler kaltsat değitdîr B) G«nterd« m#ydana gelen d«ğişiml*r yavru ööllöre aktanlmaz. C) Çevre etmenien genlerd* kalıcı dttğlflmler rneydana g«tmr D) Anne bafcMdakı Özftlliklerin hiçblri yavru dûllero aftctanlmaz. SOSYAL BİLİMLER 1. Maden devn insanlvk taıihının önemti bir döne- mldir İlk önca tabıatta çokça bulunan bakır kullanılarak bunlardan araç gençier yapıldı. Daha «onra bakır v« kalay •rititerek tunç eld« edildi. Yine bu lamanda f«h!r devlctleri. daha sonra da ilk büyük devletler kuruldu. Demir madenl de bu dönemin sonunda kutlamlarak tanm aletleri ve daha etkılı silahtar yapıldı. Buna göre maden devri ile ilgılı olarak; I- İlk defa arpa, dan ve buğday tanmına baslandığı II- Göçebe yaşamın sona erdlği III- Şehir devletlennın ortaya çıktıgl IV- Demırto bıriikte sanayinın 9»ltşt»gi. sonuçlanndan hangisi ya da hangllarf »öyie- rveblllr'' A) Yalnız I C) III - IV B) Yalnız II D ) l - N 2. Uygurlara kadar Türkler genellıkle göçeba bir hayat yaşıyoriardı Uygurtar yerieşık hayata Q*çen ilk T\lrk topluiugudur Bu dönemde Budızm ve Manlheızm gjbi dinler de benim- senmistir. Aaağıdakilerdsn hanflisinin bu degisıkligs baglı olarak ortaya çıktiğı söylenebılir? A) Askariık bilgislnin ileri seviyede olması B) Manastır va saray glbl mimarî e&erler yapıfması C) Toplumda eşrtllk anlayısının buiunması D) Ekonomik alanda hayvancılığın önemll yer tutması 3. Islamıyet dısındaki dinlerl kabul eden Türklerin büyük bir kısmı, sadece dfn degiştirmekte kal- mayıp yeni bir kimlık kazanarak millî kimliklerinı kaybetmıslerdir Islâmiyeti kabul eden Türkler ise millî benliklerini koruyabilmislerdir. Islamıyetı kabul eden Tûrklarin kimllklertni konjması, aşagıdakilerden hangfsiyte açıklanabılır? A) Kıtleler rıâlınde Istâmiyete glrmeleriyle B) islamiyetin Türklerin mılH yapısına uygun olmasryla C) Türklerin Abba&î Devletinde görev almalarıyla D) Arapcanın zengin bir dil olmasıyla 4. Büyiik Selçuklu Oevtetinln kurulusundan (1040) Malazgirt zafenne kadar (1071) süren otuz bir yıllık zaman içerisınde Türkler. Anadolu'ya yaptıkian akınlarta Bızansın direnme gucunu büyük ölçude kırdılar. Buyük Seiçuklu Devletinln bu faalryetlerinin aşagıdakilerden hangislne ortam hazırladıgı sfiylenebilir-7 A) Moğol akınlannın önlenmeslne B) İslim bııii^inin sağianmasına C) Atabeyliklenn kurulmasına O) Anadolu'nun fethine 5. istanbul'un fethinin sonuçlanndan hangisi Avrupa'da D«rebey1)klerm yıkılması ve merkezi krallıklann kurulmasında etkili olmuştur? A) Kale ve suriann top gülleleriyle yıkılabile- ceğınin anlaşılması B) Istanbul Boğazının kontrolünün Türklerin etine geçmes! C) Istanbul'dan kaçan bazı bilim adamlannın Italya'ya gidersk Rönesans'a katkıda buiunması D) Doğu Roma imparatoriuğunun yıkılması 6. II. Mahmut zamanında; I- İstanbul'da ilköğretimin zorunlu olması kabul edildi. H- YüVsek okullara öğrenci yetiştirmek amacıyla Rüstiye okullan açıldı. III- Avrupa'ya öğrenci gonderildı Bunlar Osmanlı Devletinin hangi alanda gellşmeye öncelik verdiğlnin bir belirtisidır? A) Ekonomik C) Eğitim B) Askeri D) Hukuk 7. DOnya tarihinin Snemli olaylanndan bazılan aşağıda venlmlftlr. Bunlardan hangisi, Osmanlı Devietinin yıkıtmasınt hızlandıran sebeplerdvn biri olarak dcgertendirilebilir? A) Fransız ihtilâli C) Haçlı Seferteri B) Reform Hareketlen D) Kavimler Göçü 8. Sakarya Meydan Munarebesl'nden önc* Tûrkiyc Buyük Millet Mecllsi, 5 Ağustos 1921de Musta- fa Kemal Pasaya Baskomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa. bu görevi yaptığı süre içsrisınde yasama ve yurutme yetkılennı de kullanacaktı. 0, bu yetkılennl İlk önce ordunun ihtiyaçlannı karşılamak için, "millî vergiler" adı verilen emirleri yayımlayarak mıîlettn yardımını sağlamakta kullandı. Verilen bılgılere göre Baskomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal e asağıdakilerrjen hangrsini sagladıgı savlertemez? A) Türkiye Büyûk Millet Medislnln yetkilerini kullanma B) Ordu ve millet işbirtlğini sağlama C) Çabuk karar alma ve uygulama 0) inkılaplan kolayca gerçeklestirme 9. TürkMedeniKanunuyta; • Tek kadınla evlilik ve rasmi nikâh esası getirildi. • Boşanmada ve mirasta kadtn - erkek esitliği sağlandt. • Evlenmede her iki tarafın rızası esas alındı. • Kadınlara istedikleri meslege girme hakkı tanındı. Verilen bllgitere göre asağıdaki yargılardan hangisine ulasılamazî A) Evlilik devlet kontrolüne alınmrstır. B) Siyasi alanda kadın • erkek eşitliği sağlanmıştır. C) Türk aılesi modem bir yaprya kavuşmustur D) Ailede demokratik kurallar benlmsenmlştir. 10. Türk millî eğitim poiitikası belirlenirken, eğ'rUm- de uygulanacak bazı ilkeler aşagıdaki gibi dûzenlenraiştir. I- Ülke çıkarlannı kişisel çıkarlardan üstün goren nesiller yetistirmeyı öngörûr. II- Eğitimin yaygınlaşmasına ve fırsat eşrtliğine yer verir. III- Eğitim sisteminin, devamlı olarak toplumun ihtiyaçlan ve çağın gereklerine göre geliştirilmesini amaçlar. IV- Fikn hur. vicdanı hür gençler yetiştirmeyi hedefler. Verilen bu ilkelerden hangileri hem milliyetçilik hem de lâiklik ile ilgilidir? A)l-M B) II- C) I - IV 0) III - IV 11. "Türkiye Cumhuriyeti içinde, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mez- hepten olursa olsun Turktür." sözii Atatürk'On milliyetçilik konusundaki düsüncesini yansıtır. Buna göre aşagıdakilerden hangisi Atatürk millryetçihği için soylenemez? A) Irkçıdır. B) Lâiktir C) Banşçt ve ınsartcıldır. D) Butunleştiricidir. 12. Atatürkçu düşûnce sistemı durağan olmayıp, katı ve donmuş ıdeotojilerden farklı olarak aktı ve bilimselliğı temel almıştır Bu durum öncelıkle Atatürkçu düşünce sisteminin asağı- daki öıelliklerinden hangisini yansıtmaktadır? A) Millî kultürun gelişmesine onem verilmesi B) İlerieme ve yenilıklere açık olunması C) Ekonomik gelişmenin savunulması D) Ulusal egemenliğe önem verilmesi 13. Asağıda matematik konumlan verilen kara parçalanndan hangisinde; kuzey-guney smırlan arasında günes ısınlannın gelme açısındaki fark en fazladır? B) 1(r 0- 10» 14. Aşagıdakilerden hangisi, bir bölgenin ikliml hakkında bilgi verir? A) Bölge nühjsunun artıs hızı B) Bölgenin karakteristik tanm ürunlen C) Bölgenin boyiam değerleri D) Bölgede çıkanlan madenler 15. Türklye'nin veryüzü sekillerl aynı kalmak sartryla; bulunduğu enlem değerleri (36° - 42° kuzey), şimdikinden 20° daha kuzeyde (56° - 62°) olsaydı aşagıdakilerden harrgisl bu durumdan etkilenmezdi? A) Tanm urunleri ekim alanlannın coğrafi dağılışı B) Yıllık ortalama sıcaklık değerleri C) Akarsulann mevsimlere göre tasıdığı su mıktarları D) Batısı Ite doğusu arasındaHı saat farkı Yukandaki haritada Türkıye'dekl ovalardan dördü. taranarak gösterilmlştlr. Bu ovalarla ilgili olarak aşagıdaki yargılardan hangisine ulasılır? A) 4 no.lu ovada, don olaylan en az yaşanır. B) 3 no.lu ovada, en çok pamuk yebştirilır. C) 2 no.lu ovada, ekim-diklm mevsrm en uzundur. 0) 1 no.lu ova. sulamaya en fazla Ihtlyaç duyar. 17. Dogal afetler. Olkelerin ekonomik gelişmlslik duzeylerine göre farklı blçülerde etklll olmak- tadır. Ömeğln gelışmekte olan ülkeler daha fazla zarar görmektedır. Afetin turüne göre; üretımde azalma, ihracatta dusme, kl$i başına millî gelirde gerileme olmakta, bu durum fakir ülkeleri daha da fakirleştirmektedir Bu bilgllere göre aşagıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz? A) Doğal afetler, yasandığı ülkelerde ekonomik gellşmeyi olumsuz etkilemektedir B) Gelismekte olan ülkelerde dogal afetler daha az olmaktadır C) Zengin ülkeler doğal afetlere karsı daha etkiil önlemler almaktadır. D) Faklr ülkelerde can ve mal kayıplan daha fazla olmaktadır 18. Yaz mevsimimn senn ve yağıslı geçttgi yerterde yetisen gür otlaklar büyukbas hayvancılık için daha erveriflidlr Bu bilglye göre asağıda yağts ve sıcaklık Braflkleri verilen yerterden hangisi bOyükbaş hayvan yetlşrJrlcilığl için en uvgun özelliğe »ahiptır? 19. Sanayi kurulujlannın yoğun ve nüfusun kala- balık olduğu yerterden geçen akareularda klrienme daha çok o4maktadır. Buna göre asağıdaki akarsulardan hangîsmde su kiriillği daha fazladır? A) Manavgat Çayı C) Yesihrmak B) Çoruh Nehri D) Sakarya Nsrıri Turkiye'de >ç göç hareketinin bir kısmmı, tanm işçilerinin yer değıştirmesı şeklinde gerçekle- sen mevslmllk is gucü göçlerl oluşlurur. Insan emeğinin, makıneden daha çok kullanıkjığı böyle yerterde tanmsal iş gucu ihtiyacı artmak- tadır. Bu bllgilere göre, haritada numaralandınlmıf taralı alanlardan hangislnde mevsimlik if gücü ihtiyacı daha fazladır? A) 4 B)3 C)2 2 1 . Son on yılda turizmın gelismesine bağlı olarak Akdenlz ve Ege kryılanmızda; otel, tatll köyü ve yazlıklann sayısında artışlar gorülmektedlr. Bu durum, bazı tanm urünlertnin ekim alanlannı olumsuz etkilemektedlr. Bu birgilere gore kıyı kesimlerinde asağıda verilen tanm Orunlerinden hanglsinln ekim alanı, daha olumsuz etkilenmektedir? A) Buğday C) Turuncglller B) Mısır D) Ayçiçegl 22. Insanın; • etkln bir sekllde özgUr bir topluma katılması, • hosgörO, saygı ve dayamsma duygulannın gelismesi, • bağımsa bir kisilığe sahip olması, aşagıdakilerden öncelikle hangisinin sonu- cunda gerçekiesir? A) Toplumsal ilertemenin sağlanmasının B) Ülkeler arasındaki anlaşmazltklann banşçı yollaria çozumlenmesinin C) Bireylerin doğal yeteneklerinl ve düşünce- lerinı özgurce ıfade edebılmesinın D) Çesitli meslek gruplannın olufmasının 23. Insan haklan kavraını, demokrasiyle anlam kazanmıstır. Demokntinin temel ilkelertnin bafinda, insan haktannın ozünü olusturan özgarlOk ve eşMik gelır. Demokratik yonetjmde Insanlar, bir baskasımn özgürluğûnü engeHe- memek kosuluyla ozgürdOrier. Her Insan yasalar onûnde esittir. Yukanda tozü edllen Insan haklan vt demok- rtsi amındaki bu ılıskıye dayanarak asagıdıkl- lerden 6nc«lllu> hangisi söyl«nebllir? A) Demokrasl, Insan haklarnın en lyl gerçekles- tmldlğl ve korunduğu yonebm şeklldir. B) Uluslar arası kuruluslar, insan haklan konu- sunda ilkt ve kurallan saptamıslardır. C) Sivil toptum örgütleri, insan haklannın Kazanılmasında 4nemli rol ûsttenmlslerdir. D) Demoknsiflin gettsmesınde basın ve yayın etkili olmustur. 24. "Yetlsecek çocuklanmtza ve gençlerimiz». gAr»cetaeri oğrenımın stnın ne olursa olsun, en önce ve her seyden önce Türkiye'nin bağımsız- Irğına. kendl benllğine ve rrolli yapısına duşman olan bütün unsuriaria mucadele etmak serefli ögreulmelldlr." Atatfirk bu sozteriyte eğNjtnln Sncelikt» hanjl özelliğe sahip otmasının gerekliliğını vurgula- maktadır? A) Bireysel yetenekleri ortaya çıkarmssı B) Millî bir nitelik tasıması C) Çagdas uygarlık düzeylne ulastıracak rıedeflere dayanması D) Sosyal ve kurtürel değismeyl sağlayacak nrtelücte olması 25. - Anayasa Mahkemesinin, TBMM'ntn çıkarthğı yasalann anayasaya uygunluğunu denetle- mesl ve uygun olmayanlan iptal etmesı, • Danrstay'ın, anayasaya aykın olan nükümet uygulamalannı durdurması, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dahacok hangi ntteliğinden kaynaklanmaktadır? A) Temsili seçim sisteminin uygulanmasından B) Sosyal adalet ilkeslne dayanmasmdan C) Bağımsiz olmasından D) Hukuk devleti olmasından YANIT ANAHTARI Türkçe Testi: 1. D, 2. A, 3. C, 4. B, 5. A, 6. B, 7. A, 8. C, 9. A, 10. C, 11. D, 12. B, 13. C, 14. A, 15. C, 16. D, 17. A, 18. C, 19. B, 20. B, 21.D,22.B,23.C,24.A,25.D. Matematik Testi: 1. A, 2. C, 3. D, 4. A, 5. B, 6. D, 7. A, 8. A, 9. C, 10. D,11.B,12.A,13.D,14.B,15.C, 16. D, 17. C, 18. A, 19. D, 20. B, 21.C,22.B,23.B,24.C,25.C. Fen Büinıleri Testi: 1. B. 2. C, 3. C, 4.A,5.B,6.D,7.B,8.A,9.D, 10. B,11.C,12.A,13.C,14.D,15.A, 16. D, 17. A, 18. B. 19. D, 20, C. 21. A, 22. C, 23. D, 24. B, 25. A. Sosyal Bilimler Testi: 1. C, 2. B, 3. B, 4. D, 5. A, 6. C, 7. A, 8. D, 9. B, 10. C, 11. A, 12. B, 13. D, 14. B, 15. D, 16. A, 17. B, 18. D, 19. D, 20. A, 21. C. 22. C, 23. A, 24. B, 25. D.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog