Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet HlÇBtRlMİZ MASUM DEĞÎLİZ Işıl Özgentürk ÇıJPaz2ii«naA.S Tûrtaagı Cad No 39'41 (343î4)Cagfflglıı-İ3anbulTd (212)5140196 Cumhuriyet V'Cumhuriyet ^-.KİTAPLARI BİR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTRESİ Fettullah Gülen Hocaefendı'nın Denn Misyonu M. Emin Değer 82. YIL SAYI: 29097 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) OZEL OKULLAR SINAVI Soru ve yanıtları Bush, Erdoğan'a Suriye ve îran'la ilişkileri soracak, GOP için destek isteyecek Pazarlık gezisi Sezer'in Önemi.. Cumhurbaşkanı Sezer'in görevden aynlacağı tarih da- ha bugünden önem kazandı; Tiirkiye'nin yazgısında bir dönüm noktası gibi düşünül- meye başlandı. Çankaya ile Başbakanhk Köşkü arasındaki çelişki, günden güne daha çarpıcı bi- çimde ortaya çıkıyor; Cum- hurbaşkanhğı, görevi gereği; laLk Cumhuriyete ve anaya- sal düzene sahip çıktıkça. Başbakan ve hükümetle iüş- kiler gerginleşiyor,çelişki de- rinleşiyor. Sayın Sezer son olarak ye- ni Türk Ceza Yasasf ndaki kanunsuz ve başıboş dinci eğîtime yeşil ışıkyakan mad- deleri veto etti. Su zorunlu veto da Başba- kan veAKP kesiminde tepki- ler yarattı. • Su arada Çankaya'nın bir süre önce hüküraete gönder- diğı uyarı mektubunu açıkla- ması,yaşanan donenün ne gi- bi girişinılerle nasıl bir gele- ce^i hazırlamaya çahştığını da gözler önüne serdi: Turkiye Cumhuriyeti Hü- kiimeti'nde 130'u müsteşar, mvsteşar yardımcısı, genel mûdür, genel müdüryardım- CISL daire başkanı vb. olmak uzere toplam 2074 bürokrat vekâleten, 337 bürokrat da ge^ki olarak görev yapmak- ta«br. Bu kadrolann Çanka- ya "dan onaylanabilecek sicil- İen olmadiğı için hile-i şeri- ye joluyla koltuklanna otur- tulduklannı söylemek bir gerçeği dile getirmek değil midir! • • AKP iktidan, bir yandan dervlet kadrolanm yandaşla- n%1a doldurmak seferberli- ğiııe hız verirken öte yandan bakanuklan da kendisine gö- re biçimlendirmiştir. Ancak bu yetmemektedir; başta tü rban konusu olmak üzere belli talepleri >eterince kar- şılayamayan hükümet çevre- leri yandaşlanna sabırh ol- malarını söylemektedirler. İki yü sonra Sezer'in görev siiresi bitecek, "Çankaya en- gelı" ortadan kalkacaktır. O günden sonra yalnız hü- kümet değil. devlet de AKP iktidannın eline geçecektir. • Doğrusu ya, AKP kendi açısından çok talihü bir par- ridir. Kay ıtlı seçmenin yüzde 25 o>Tiyla Meclis'in yüzde 65 çoğunluğunu kazanan bir si- yasal girişim, bu parlamento- da Cumhurbaşkanlığı'nı da ele geçirmeyi tasarlamakta- dır. Düşünüyoruz ve kendi- mize "Rüya mı goruyonız" di- ye soruyonız; laikCumhuri- yetten seksen yıl sonra dış çertrelerin istedikleri ılımlı Islam cumhuri\etini böy lesi- s e kolay bir geçişle kurmak ımidır? Cumhuriyet Bush açıklama bekliyor ABD Başkam Bush, Başbakan Erdoğan'la çarşamba günü yapacağı görüşmede soru işareti yaratan dış politika ko- nulannı gündeme getirecek. Bush, Erdoğan'dan şu sorulann yanıtını isteyecek: • ABD ile iş- birliğini geliştirmek istiyor musunuz? • Geniş- letilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi'nde güçlü bir role hazır mısınız? %/ AB perspektifinizi koru- yacak mısınız? • Suriye ile yakınlaşmanız sürecek mi? ^ Iran'ın nükleer çabalanna neden sessiz kalıyorsunuz? ErdOğan'dan iki JeSt Erdoğan, ABD temaslan öncesinde ortamı yumuşatmak amacıyla Bush'a iki jestte bulundu. Ilkjest, Tiirkiye'nin, kitle imha si- lahlannın önlenmesi girişimi PSI'ya desteğini bildirmesi ve Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenle- me karan almasıyla geldi. Ikinci jest, ABD'nin Incir- lik'i İojistik merkez' olarak kullanmaya başlaması oldu. 6 adetÂmerikan C-17 nakliye uçağıyla, 100 perso- nelin Incirlik'e yerleştiği, Irak ve Afganistan'a sevkıyatm başladığı öğrenildi. AYHAN ŞİMŞEK'in haberi • 9. Sayfada Bakan Coşkun, personelin bir kısmının yük olduğunu savunarak işten çıkarma sinyali verdi Kamuda sancılı dönemSanayi ve Ticaret Bakanı Coşkun, kamuoyu- nun yoğun tepkisini alan Kamu Personel Re- jimi Reformu'nu savundu. 2.4 milyona ula- şan kamu personelinin bir kısmının yetenek- lerine uygıın olmayan işlerde istihdam edil- diğini söyleyen Coşkun, "Reform zamanı geldi. Kronikleşmiş bir sorunun çözümü el- bette ki sancısız olmayacaktır" diye konuştu. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Sanayi ve Tıcaret Bakanı Alı Coş- kun, "Kamu personeli- nin bir kısmının çalıştı- ğı kuruma verimlilikten çok, yük getirdiğini" öne sürerek kamu sektö- ründe işten çıkarma sin- yali verdi. Iş çevrelerinin tepki gösterdıği Kamu Personel Rejimi Refor- mu'nu savunan Coşkun, "Yeni modern yönetim tekniklerini uygulama- mız, her hizmetin tanı- mını, süreçlerini belirle- memiz ve o işi en iyi şe- kilde yerine getirecek ni- telikte personeli istih- dam etmemizin zamanı gelmiştir" dedı. Sanayı Bakanı Coşkun, CHP Antalya Mılletveki- li Feridun Baloğlu'nun soru önergesıne verdıgı yanıtta, hükümetin "Bir- takım kayırmalarla, li- yakat ve yeterlilik ilkele- rine uyulmadan ahnan ve atanan verimsiz, han- tal ve ülke geneline ihti- UArkasıSa.8,Sü.8'de Eski Cumhurbaşkanı Demirel 6 Arınç şaşı bakıyormuş TBMM Başkanı Annç'ın, eskiden AB'yi vatana ihanet saydığı ve karşı çıktığı, ancak 28 Şu- bat'tan sonra değiştiği yönündeki açıklamala- nnı değerlendiren 9. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, "Şaşı bakıyormuş. Hidayete er- miş, aydınlanmış" dedi. Demirel, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilme olasılığı ve eşinin türbanlı oknasına ilişkin olarak da "Bir kural konulmalı. 'Hanımuı, adamın kıya- feti şöyle olur' dıye. Devrim Kanunlan'na bir şey ilave getinn" dıye konuştu. • 4. Sayfada Otomobüler Antalya 'da soluksoluğa Dünya Ralli Şampiyonasf mn 7. ayağı olan Türkiye Rallisi'ni Citroen piloru Sebastian Loeb kazandı. Üç gün süren yanş bo- yunca tüm dünyanın gözü,Antalya'nın Kemer ilçesindeydi. Bir- birinden ünlü konukların yanı sıra Akdeniz'in kıyılannda tatil yapan Rus, tngiliz, Alman ve Fransız turistler de yarışları bü- yük bir ilgiyle takip etti. Otomobil tutkunları çantalarını su ve sandviçlerle doldurup o parkur senin bu parkur benim dolaştı. ARİF KIZILYALIN ve ALPER IZBLLunizlenimleri• 7.Sayfada Sali Turan'ın resimleriModernArt'ta Renklerin izinde Daha ilk bakışta, renkçi tavnyla izleyiciyi kav- rayan Sali Turan'm resimlerindeki çekicilik, renklerin çeşitliliğinden değil, onlann doğal ya- şamla örtüşen boyutluluk içinde yansıtılmış ol- masmdandır. Gördüğü ve tanık olduğu olgular- dan, gözlemledıği çevre nesnelerinden yola çıkı- yor resimlerinde Sali Turan; o nedenle de kurgu- sal bir içerikle yapılandınlmış değil bize sun- duklan. KAYA ÖZŞEZGÎN'in yazısı • 14. Sayfada MÜMTAZ SOYSAL'IN KÖŞE YAZISI • 8. Sayfada EĞÎTİM-SEN: SOKAKTA SAVUNACAĞIZ M 4. Savfada SEYDİŞEHIRİŞÇÎSİ DÎRENİYOR • 12. Savfada ERSUNYANAL'A HAKLI ELEŞTİRİ • Spor'da Bergama'da maden işçileriyol kapattı Çevrecilere saldırı Dünya Çevre Günü'nü, siyanürle altın çıkanhna- suıa karşı mücadelenin sürdüğü Bergama'da kutla- mak isteyen çevreciler, maden işçilerinin yumur- talı ve taşlı saldınsuıa uğradı. Başlannda Koza Al- tın Yönetim Kurulu Başkanı Ipek olan işçiler, ma- denin kurulduğu Ovacık ve Çamköy'e girişi kapata- rak çevrecilerin bulunduğu otobüslerin camlarmı kııdılar. Çevreciler, korunmadıklan gerekçesiyle güvenlik güçlerine tepkı gösterdıler. • 8. Sa Operasyonlar arttı TuncelVde PKK pususu: 4şehit Tunceli'ye 20 kilometre uzaklık- ta bulunan Çiçekli köyü Zerga- vut ormanlannda arazi taraması yapan 4. Komando Tugay Ko- mutanlığı'na bağh bir grup as- kere PKK'lilerce pusu kuruldu. Açılan ateş sonucu Piyade Uz- man Çavuş Halil Öneri, Piyade Onbaşı Faruk Aydoğdu ve piya- de erler Sinan Çolak ile Ismet Esen şehit oldu, er Muharrem Alancık da yaralandı. Yetkililer bölgede yaklaşık 300 PKK'li olduğunu bildırdi. • 5. Sayfada ABAnayasası zorda ingUtere: Molaya ihtiyaç var Almanya Başbakanı Schröder ve Fransa Cumhurbaşkanı Chirac AB Anayasası'nın onaylanması sürecinin devam etmesini ister- ken Ingiltere Başbakanı Blaır, "düşünme süresi" önerdi. Bla- ir'in sözcüsü tarafindan dün ya- pılan açıklamada, 16-17 Hazi- ran tarihlerinde Avrupa Birliği liderlerinin Brüksel'de yapacağı zirveye referansla, "Bakanlar Konseyi'nde yapılacak tartış- malar öncesinde bir düşünme süresine ihtiyaç olduğuna ina- myoruz" denıldı. • 9. Sayfada Kemal Unahtan dosyası 'Kasıtsız' zamanaşımı! Adalet Bakanı Çiçek, Maliye Ba- kanı Unakıtan hakkındaki sahte- cilik ve vergi kaçakçılığı soruş- turma dosyasmı arşive kaldıran ve zamanaşnnı yolunu açan za- bıt kâtibi hakkında işlem yapıl- madığmı söyledi. Çiçek, soruş- turma sonunda zabıt kâtibinin suç işleme kastı ohnadığuim an- laşıldığını belirtti. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kıbrıs'ta MAT! KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talafın (MAT) Ankara zıyaretı, Amerikan heyetinın KKTC turu, Baş- bakan Erdoğan'ın bugün başlayacak ABD gezisi bırteştirilince Kıbrıs'ta son 2 yıldır sürdürülmekte olan politikanın kamuoyuna açıklanan yanının, iflas ettiği ortaya çıkıyor. 24 Nisan 2004'tekı referandum tartışmalan sıra- sında Annan Planı'nın kesin çözüm getireceğine ina- MArkasıSa.8,Sü.8'de 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog