Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 2005 PAZAR HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edirne Kocaed Çanakkale l:zmır Manısa Aydın Denıaı PB B PB B B B B PB 24 27 24 26 31 31 33 31 Sınop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehır Konya Sıvas B Y Y Y PB PB PB Y 23 22 20 20 24 25 25 19 Adana Y 30 .Zonguldak PB 21 Antalya PB 30 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıirt Hakkân Van Y Y B B Y Y Y 27 29 31 27 26 21 19 Y 15 Yurdun kuzey, ıç ve do- ğu kesımlen parçalı çok- bulutlu, Doğu Akdefiız'ın doğusu, Batı Karadenız kı- yılan Orta ve Doğu Kara- denız, Doğu Anadolu, Gu- neydoğu Anadolu'nun ku- zeyı ıle Sıvas ve Antep çevrelen sağanak ve gok gurultulu sağanak yağışlı geçecek Hava sıcaklığı yağış alan yertefde değış- neyecek, öığer yertefde bıraz artacak DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Pans Bonn Y Y Y Y Y Y PB Y 14 17 15 20 18 16 21 22 Münih Y 22 Zürih Berlın Budapeşte Madrid Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y B Y Y PB Y PB 23 29 34 25 29 26 29 26 B 22 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire Y PB B PB Y Y Y PB 18 36 30 32 26 31 15 33 PB 32 Pa'çalı bulutİL Sısl ^ Çok buiutlu , Yagmuriu c\ .*) SJIU kar . Gok gurultûlû CrUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK B Baştarafi 1. Sayfada son değişiklikleri veto ediyor. Ana muhalefetin serttepki göstemiesinden son- raki uyarılar, olumlu eleştiriler içeren gelişmeler ik- t idarın bir kulağındarı giriyor, jet hızıyla öteki ku- lağından çıkıyor. Kısacası, iktidar kösdinliyor. • • • Başbakanlan TCY'yi yeni haliyle bir kez daha Meclıs'ten geçırerek Çankaya'ya gönderecekleri- nin işaretlerini verirken bir başka ses, AKP grubu- nun kaçak (Kuran) kurslar konusunda çok duyar- lı olduğunu söylüyor, anayasai bilgilerden nasip- lendiği savıyla Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirdikleri Buıtıan Kuzu, kara mizah örneği bir benzetmeyle kaçağı, gizliyi savunuyor. Kuzu'ya göre eğitim verme işine her türlü ders girebılir. Spor, Ingilizce, Almanca dersleri... "Milli Eğitim 'den izin almadan niye Ingilizce dersi alıyor- sun diye gel 3 sene yat... Bunu kamuoyu vicdanı Ikabul ediyormu?" diyor, diyebiliyor. İktidar kadrolannda kaçak kursların laik Cum- huriyete vuracağı darbeden söz eden yok. Inatla- rına mağlup olduklan sorunlarda elmalarla armut- ları karıştırmayı sanat haline getirdiler. Diyanet Işleri Başkanlığı'nın denetiminde 4318 nesmı Kuran kursu varmış, bu kurslara kışın 155 bin, yaz aylarında 1 milyon öğrenci devam ediyor- rnuş... bu gerçeklerin sözünü bile etmeden izbe- lerde gizlenmiş kaçak Kuran kurslarını yasayla hi- maye etmeye çalışıyorlar. Kaçak Kuran demenin millete hakaret anlamı- n a geldiğini savunan bir hükümet ve başkanı var fc>aşımızda... • • • RTE'nin peygamberler soyundan geldiği ilan edilmemiştı. Bu da oldu. Meğer RTE'nin özellikle- ri ve yaşamı Musa Peygamber'in karakteristik özellıkleriyle paralellik taşıyormuş. Akif Beki bu savı içeren "Erdoğan'ın Harfleri" adında bir kitap yazdı, Başbakanına sözcü oldu. Tanrı nazardan korusun, RTE'nin son açıklama- larına bakılırsa Beki haklı. Peygamberlere özgü önsezi yeteneğiyle palav- radan öyle hayali senaryolar üretiyor ki... örneğin, şayet "mevcut politikalan" ver kurtul modeliyle değiştirmeseymiş, Kıbrıs'ta, Suriye'nin Lüb- nan'daki durumuna düşecek, çık diyecekler, ku- z u kuzu adadan çıkacakmışız! Oysa uydurma senaryolann asıl amacı şu: As- ker çekerek, Türkiye'den giden göçmenlerin dön- rnelerini, Rumların taşınmazlar üzerindeki hakla- nnı kabul ederek, bir bakıma Kuzey Kıbrıs'taki hal- kın azınlık durumuna düşmesine evet diyerek Kıb- ns'ı terk edeceğimizin ilk işaretlerini böylece ver- rniş oldu. Bir yandan Güney Kıbrıs'ı Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiyle tanımaya hazırlanıyor, öte yandan Ta- lat'ın verdiği -bu hükümetin de onayından geçen- ödünler karşılığı ABD Senato heyetinin adaya ge- lişini, ABD'nın KKTC'yi tanıdığı anlamma geldiği- n i söylüyor. RTE ile Gül, AB ile ek protokol anlaşmasının Kıb- ns Cumhuriyeti'ni tanıma anlamına gelmediğini di- ledikleri kadar yinelesinler; yoldaşları MATalat. ek protokolde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adı olacağını söylüyor, "Korkunun ece/e faydası yok" diyor. Geçenlerde Dışişleri Bakanı Gül, karşılıkh olarak hava ve denız limanlarımızı açalım diye öneri gö- türdü Güney Kıbrıs'a... Bu ve yeni açıklamalar, son davranışlar bu hükümetin Güney Kıbrıs'ı ta- nımakla birlikte (AB'den de gelecek baskılarla) ha- va ve deniz limanlarımızı Kıbns Cumhuriyeti bay- raklı gemilere, uçaklara açmaya hazırlandığının göstergesi. Bugün izlediklerimiz, verdim kurtuldum diyebil- menin sancılan... Basbakan Erdoğan: Çankoya'yı siyasallaştırmayın LEVENT GENCELLİ BURSA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi kadrolaşma konusunda hükümeti uyaran Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e yük- lendi. Görevlerinde başanlı kişilenn atamalan- nı yaptıklannı savunan Erdoğan, "Biz bunları uzaydan getinniyoruz. Dışandan getirmiyo- ruz. Zaten şu anda devletin memuru. Anaya- saya u\gun olmayan bir adını atmadık. Bizi siyasallaşmakla suçiayanlar dikkat etsinler, kendileri siyasallaşmasınlar" dedi. Erdoğan. Uludağda düzenlenen partisinin tlçe ve Ük Kademe Belediye Başkanlan Toplantısı'na ka- tıldı. AKP'den önceki belediyelerde o dönem- deki hükümetler tarafından aynmcıhk yapıldı- ğını savunan Erdoğan, kendi dönemlerinde böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını söyledi. AKP'li belediyelerin de zaman zaman mağdunyetler yaşadığını kaydeden Erdoğan bunun nedeninin de "bürokratik oligarşi" ol- duğunu iddiaetti. Erdoğan konuşmasında Se- zer'in kadrolaşma konusundaki uyanlan ve CHP'nin eleştirilerine de yanıt verdi. Belediye başkanlinnın siyasetle ilgisi olamayacağı yö- nündelc değerlendirrneleri eleştiren Erdoğan, "Belediye başkanı siyasetin içinden gelmiş- tir. Siyasi kadronun elemanı oltnak başka bir şey.makamı siyasallaştırmak başka bir şey. AKP'li bu hataya düşmemeli. Makamı siyasallaştırmamalı" diye konuştu. Kadrolaş- ma gibı bir amaçlanmn olmadığıiu öne süren Erdoğan, " Siyasi kadrolaşma yaptığımızı söyleyeuJer, önce aynaya baksınlar. Bu işleri önce oılar yaptılar. Buradan CHP'ye sesle- niyorum. Yıllar yıü, bu ülkede tüm kadro- larda. kademelerde bunu yaptılar ve acıma- sızca yıptılar. AKP, bizden önce oluşturul- muş sııav sistemi ile memuriyete eleman alı- yor" dedi. Erdoğan, gereksinim olan kadrolara memurıldıklannı ifade etti. Örgüt, denetimindeki cami ve kurslarda laik rejime düşman bireyler yetiştirdi Hizbullah kurslarda büyüdü MEHMET FARAÇ Hüseyin Velioğlu'nun öldürül- mesine uzanan süreçte, Güney- doğu'da örgüte yönelik operas- yonlarda alınan sonuçlar bu ger- çeği dışa vuruyor. Operasyondan biryıl öncesinde polisin Diyarba- kır'da denetim altında tuttuğu 150 camide akşam ve yatsı namazla- n arasında küçük yaştaki çocuk- lara Kuran kursu adı altında Hiz- bullah propagandası yapıldığını devletin tümbırimlen biliyor. Ör- gütün aym çahşmalan Batman'da 100, Urfa, Mardin, Gaziantep, Si- irt, Van ve çevresindeki 200 ka- dar camide "Seyda" adı verilen görevlilerce yürüttüğü, çocukla- nn beyinlerini yıkayarak laik re- jime düşman bireyler yetiştirdiği, güvenlik birimlerinin arşivlerin- de yazıyor. Hizbullah ve türevlerinın Gü- neydogu'da salt camilerde değil, özellikle varoşlar ile kırsal alan- da, gözlerden uzakta, "medre- se" diye tanımlanan denetim dı- şı Kuran kurslannı 20 yıl boyun- ca üs olarak kullandığı da bilini- yor. Diyarbakır DGM'lerdeki yüzlerce dosyada örgütün kurs ve camileri kanlı emelleri için nasıl HEDEF ÇOCUKLARA ULAŞMAK Güneydoğu'da "Melle" olarak adlandınlan medrese kökenli din adamlannın Hizbullah'ın tabanınm güçlenmesinde kaçak Kuran kurslannı kullandığı, güvenlik güçleri ve DGM'lerin raporlanna yansıyor. "tslamın doğuş ve yayüma dönemini" örgütlenme stratejisi olarak benimseyen Hizbullah'ın. özellikle 1990- 2000 yülan arasında 8-12 ya§ arasındakı çocuklan cami ve denetimsiz Kuran kurslannda eğiterek örgüte kazandırdığma ilişkin ciddi bilgiler bulunuyor. Bu bilgiler, Hizbullah'm sığmaklanyla, Beykoz'daki karargâhta ele geçirilen on binlerce sayfalık örgüt arşivine dayanıyor. bir hücre evi gibi kullandığmı gösteren ifadelerle çarpıcı belge- ler yer alıyor. Yine belgeler ve itiraflar. mili- tanlann silah ve mühımmatlan depolamak ve eylem sonrasında gizlemek için örgüt denetimİHde- ki ibadet merkezlerini pervasızca kullandıklarmı gözler önüne se- riyor. Hızbullahçıların bu çalış- malanyla ilgili ilginç ömekler de bulunuyor. Hizbullah'ın ilk şarkıcısı ve ilk itirafçısı V'ecdi Şeran, Diyarbakır Emnıyet Müdürlüğü'nde %erdiği ıfadede, 1989 yılında Hizbullah sempatizanlanna yönelik propa- ganda içerikli kasetleri Kuran kursu verdikleri Diyarbakır'daki tskender Paşa Camisi'nde kay- dettıklerini ifade ederek şunlan söylüyor: "Kasetleri doldurur- ken caminin ekosundan istifa- de ettik. Örgüt içindeki ikinci kasetimi de bu camide doldur- dum. Üçüncü kaseti hangi ca- mide doldurduğumu bilmiyo- rum. Daha sonra bu kasetlere 'Şuheda' adı verildi." Güvenlik birimlerinin, örgütün çalışmalanyla ilgili geçmişte devletin zirvesine sunduklan ra- porlarda ise özetle şu saptamalar bulunuyor: AnafartalarŞehitliği'nedihenleme Gelibolu Şehitlikleri ttaya Projesi kapsa- mında belirlenen 24 gerçek şehitlikten biri olan Büyük Anafartalar Şehitliği yeniden düzenlenerek ziyarete açıldı. Onanm ve düzenleme çalışnıalarından doğan masraf- lan üstlenen AKP Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere, açılışta düzenlenen tö- rende, 250 dönüm arazi>i kapsayan şehit- likte ziyaretçiler için sosyal tesisler yapıldı- ğını söyledi. Köşdere, "Büyük Komutan Mustafa Kemal'in 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' direktifiyle vatanı için canını seve seve feda eden 688 şehidin bulunduğu bu gerçek şehitliğin yapımını üstlendim. Millervekilleri. halkın yaptırdığı tesisleri hizmete açar. Ben de bunu değişti- rerek, 4 ayda yapımını tamamladığımız şe- hitliği ve sosyal tesisleri hizmete açarak bu tür projelere öncülük ediyorum" dedi. Törene Vali Süleyman Kamçı. Eceabat Kaymakamı Yaşar Karadeniz. Biga Kay- makamı Ferhat Peşin de katıldı. (AA) AYŞE SA\TV ANKARA - AKP hükümeti- nin, kamudaki vekâleten göre%'- lendirmeleri "istihdam modeli- ne dönüştürdüğü" uyansında bulunan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, rakamlar doğnı- ladı. AKP'nin işbaşına gelmesin- den sonra 13 bakanlık ve bağlı kuruluşta 130'umüsteşar, müste- şar yardımcısı, genel müdür, ge- nel müdür yardımcısı, daire, ku- nıl başkanı gibi üst düzey bürok- rat olmak üzere toplam 2 bin 74 bürokratın vekâleten, 337 bürok- ratın da "geçici" olarak görev yaprığı ortaya çıktı. CHP Bursa Milletvekili Ke- mal Demirerin bütün bakanlık- lardaki asil ve vekâleten görev- lendirilen bürokratlar ile vekâle- ten atama gerekçelerine ilişkin soru önergesine 14 bakanlıktan gelen yanıtlar, AKP hükümeti dö- neminde devleti adeta "vekil bü- rokratlann" yönettiğini ortaya koydu. 14 bakanlık içinde vekâ- leten görevlendirmelerde 634 bü- rokrat ile Bayındırlık Bakanlığı başı çekerken bunu 459 bürok- ratla Çevre ve Orman Bakanlığı, 440 bürokratla da Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ise bakanlı- ğında vekâleten görev yapan bü- rokrat bulunmadığuıı bildirdi. AKP dönemindeki bir başka çarpık tabloyu ise kararnameleri Sezer'den dönen bazı bürokratla- rın ilgili bakanlar tarafından "asilmiş" gibi görevlendirmele- ri oluşturuyor. Bu çerçe^'ede Içiş- leri Bakanlığı'nda Müsteşar Şe- habettin Harput dahil, 3 bürok- rat Sezer tarafindan asaleten atan- madıklan halde resmi yazışma- larda "vekil" sıfatını kullanmı- yorlar. Vekâleten ya da geçici gö- rev yapan bürokratlann bakanhk- lara göre dağılımı şöyle: • Devlet Bakanlığı (Ali Ba- bacan): Hazine Müsteşarlığı'na bağlı Darphane ve Damga Mat- baası Genel Müdürlüğü'nde 11 üst düzey bürokrat vekâleten gö- rev yapıyor. • Devlet Bakanlığı (Kürşad Tüzmen): 35 bürokrat vekâleten atandı. 1 bürokrat ise "geçici" görev yapıyor. • Devlet Bakanlığı (Abdülla- tif Şener): Toplam 19 bürokrat. BDDK'de bir daire başkanı da geçici görev yapıyor. • Devlet Bakanlığı (Güldal Akşit): 3'ü genel müdür olmak üzere toplam 48 bürokrat. •Tanm ve Köyişleri: Merkez teşkilatında toplam 65 vekil bü- rokrat bulunuyor. Bakanhkta 18'i merkez teşkilatında olmak üzere toplam 335 bürokrat da geçici gö- rev yapıyor. • Sağlık: Bakanlığın merkez teşkilatında 3, taşra teşkilatında 77 bürokrat vekâleten görev ya- pıyor. Bakanlığa bağlı hastane- lerde toplam 218 bürokrat vekâ- leten görevde. • Maliye: 5'i merkez teşkila- tında toplam 6 vekil bürokrat gö- rev yapıyor. • fçişleri: 1 il valisinin de ar- alannda olduğu 45 bürokrat ve- kâleten görevde. • Kültür ve Turizm: Aralann- da 1 müsteşar, 2 genel müdür, 1 teftiş kurulu başkanının da bu- lunduğu 92 bürokrat vekâleten görev yapıyor. • Milli Eğitim: 1 müsteşar yardımcısı, 2 kurul başkanı, 7 ge- "Özellikle gecekondu bölge- lerindeki cami ve Kuran kurs- lannı eleman kazandırma yeri olarak seçen örgüt, çocuklarla burada temas kurarak uygun gördüklerini militan olarak ye- tiştiriyor. Örgüt sorumlulan cami ve evlerdeki kurslara gi- den çocuklarla ilgili düzenli olarak rapor turuyor ve bunla- n üstlerine Uetiyor. Raporlarda, öğrencilerle ilgi- li 'yumuşak huylu, cesur, efendı. itaatkâr, çalışkan, sert, istekli. açıkgöz, atık, şakacı, sulu, geve- ze' gibi değerlendirmeler de y- er alıyor. Oğrencinin ailesinin maddi durumu, herhangi bir tslami gruba bağlı olup olma- dığı ve karakter yapısıyla ilgili bilgilerin de sunulduğu rapor- larda, 'Babası içki içiyor', "Aile- si inançlannın gereğini yerine ge- tirmiyor' gibi ifadeler dikkat çe- kiyor." "Üst düzeydeki örgüt yetkili- leri, bu bilgiler doğrultusunda hangi çocukla 'alaka' kurulup kurulmayacağına karar veri- yor. 'Alaka kurulmasf karar- laştırılan çocuklarla önce nor- mal arkadaşlık kurarak çevre- si ile ilişkilerini geliştirmeye ça- lışıyor. Hedef çocuklara çeşitli annağanlar vererek 'gönülleri- ni kazanmak isteyen' sorumlu- lar, çocuklara daha sonra 'Nur Dağı'ndaki Çocuk', 'Oğlum Os- man' gibi kitaplan vererek oku- malarını sağlıyor. Çocuklara Kuran alfabesi ile Kuran ders- leri veren örgüt sorumlulan, bu romanlardan sonra da oruç, Peygamber'in hayatı, ve benze- ri konulardaki kitaplan okuru- yor. Örgüt yetkilileri, alaka aşa- masında hedef çocuklara belir- li yerlerde randevu veriyor, son- ra da bu randevulara uyan ve derslere devam edenlere örgü- tün faaliyette bulunduğu adres- lerden birini vererek oraya git- melerini sağlıyor. Gönderildiği yerin sorumlusuna çocukla il- gili bilgj veren örgüt üyesi, 'mu- hasebe aşaması'na geçilmesi ta- limatını veriyor. Türkiye'deki diğer dini grup, cemaat ve siyasi partilerin olumsuz yanlannın ön plana çı- kanldığı bire bir görüşmelerin yapıldığı, 'muhasebe görüşmele- ri'nde, gerçek lslamın Hizbul- lah tarafından yaşatılacağı an- latılarak cemaatleşme fıkri aşı- lanıyor. Son aşama olan gizlili- ğin konu edildiği. 'müşavere'de ise hedef çocuklara kendisine anlatılanların ailesinden bile saklanması gerektiği, aksi hal- de 'îslamın bundan zarar görece- ği' fikri işleniyor. Her üç aşamadan da geçen çocuklan Hizbullah üyesi ola- rak kabul eden örgüt, daha sonra yeni üyeye çeşitli görevler verivor." 13 bakanhkta 130'u üst düzey 2074 vekil, 337 geçici bürokrat görev yapıyor Devleti Vekiller' yönetiyornel müdür, 7 genel müdür yar- dımcısı, 4 daire başkanı, 36 il milli eğitim müdürü, 17 il milli eğitim müdür yardımcısı, 54 il milli eğitim şube müdürü, 192 il- çe milli eğitim müdürü, vekâle- ten görev yapıyor. Aynca Kredi YurtlarKurumu'nda 1 genel mü- dürle birlikte toplam 440 bürok- rat vekâleten görevde. • Dışişleri: Dışişleri Bakanlı- ğı ve AB Genel Sekreterliği'nde toplam 8 üst düzey bürokrat ve- kâleten görev yapıyor. • Bayındırlık ve Iskân: 1 müsteşar yardımcısı, 1 genel mü- dür, 3 genel müdür yardımcısı, 4 bakanlık müşaviri, 10 daire baş- kanı, 6 bölge müdürü, 22 il mü- dürü, 65 il müdür yardımcısı, 220 şube müdürü, 79 kadastro müdü- rü aralannda olduğu toplam 634 bürokrat vekâleten görev yapıyor. • Çevre ve Orman: Merkez teşkilatındaki 2 müsteşar yardım- cısı, 85 şube müdürünün de ara- lannda bulunduğu toplam 459 bürokrat vekâleten görev yapıyor. Taşra teşkilatında 251 şube mü- dürünün vekil olması dikkati çe- kiyor. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Göğsüme gelen çam ağacının tepesindeki kü- mecik gülümseyerek dinledi beni: "Meraketme. Doğa kanunlan, insan kanunlann- dan daha düzgündür. Ne zaman ne yapmamız ge- rektiğini biliriz..." Nasıl da seviyorum, onların günlüğünü tutmayı. Günlükyazıların koşuşturması arasında, arada bir onlar için açtığım dosyaya girip, notlar düşmeyi... Bizim kümecik bir elin başparmağıyla işaret parmağını birleştirince oluşan daire kadar. Doğa- nın ortasında, ağacın tam tepesinde konforiu bir daire! Ortasında ucu sivri mi sivri, dokununca parma- ğa batacak kadar sert, kalem ucunu anımsatan biriç hazine var. Onun hemen dibinden kahveren- giyle karışık bir kozalak boy göstermeye çalışıyor. Etrafında da 5 tane iç hazinenin küçüğü uç var. Tümünü bir elin bütün parmaklannı birleştirip ha- fıf açınca ortaya çıkan görüntüyü anımsatan iğne yapraklar kuşatıyor. Işte size kalabalık bir kümecik... • • • Lapa lapa kar yağdığı günlerde kümecik ağzına kadar doluydu. Kış boyu hani hiç büyümediler, sonbahardaki halleriyle kaldılar desem yeridir. Bir şubat sabahı donmuş kar birikintilerini hafif zorla- yarak bile olsa temizleyemeyince hayıflandım. Nısanda havalann ısındığı günlerde kozalak ha- fiften yeşile döndü. Üzerindeki benekler sanki bir 19 Mayıs gösterisinin gençleri gibi aynı tonda ve büyüklükte belirginleşti. Dokundum... Sert mi sert ama, gövdeye bağlandığı yerin inceliğini görün- ce elimi ateşten çeker gibi gerildim. Iç hazine par- mak ucunu andırmaya başladı. En uç kısmı biraz- cıkyumuşadı. Artık usul usul açılmanın zamanı... Mayısta aldı mı bizimkileri bir şahlanma. Gün- den güne görüyorum ama saatten saate değişi- yorlardır, desem yeridir. Ortadaki parmağa dönüşen kalem ucu koca- man bir gövde ucu oldu fırtadı. Yanından da iğne yapraklar ikişerli gruplar halinde uç verdi. Koza- lak bıldırcın yumurtasıylatavuk yumurtası arası bir büyüklüğe ulaştı. Ağacın yazı yakalayan tek ko- zalağı benim arada bir dokunduğum kozalak ol- du. Belki de rastlantı ama, geçen bunu keşfedin- ce nasıl sevindim. O kozalağı ben icat etmiş ol- sam, bu kadar sevinirdim. Iç hazinenin etrafındakiler de hafif bir yay çizip 20-25 santim kadar uzadılar ve yaprağa durdu- lar. Aralanndaki mesafe, yay biçimi o kadar biçim- liydi ki, gökyüzünde imar planı varmış da milim mi- lim ona uymalan şartmış gibi, özeniyorlar... Sonbahann başındaki o küçücük kümecik, ağa- cı göğüs hizamdan yüzüme çıkardı... • • • Artık sonbahardaki kümecikten eser yok. Ora- sı çam ağacının ana gövdesinin bir parçası hali- ne geldi. Buradan şahlanıp yükselen iç hazine de ağacın en uç kısmı oldu. Şimdi tepede yeni bir kümecik oluştu. Sıra on- larda. Bayrağı devraldılar. Henüz olup bitenin far- kında değiller. Kümenin bireylerinin tümü yaşama gözlerini açmadı. 3 kozalak da kundakta. Geçen yıl da böyleydi. Biri sona kalmıştı. Bakalım bu yıl nasıl olacak? İlk dostluğu onunla kurduğumdan mıdır nedir, beni şimdi tepedeki yeni kümecik yerine onu ta- şıyan gövde daha çok çekiyor. Bir gövde olabilmek, senden sonra gelenleri bir taç gibi başındatutabilmek, damarlarında kökten gelen can suyunu taşıyıp sessizce onlara ulaştır- mak... Ne güzel, ne onurlu, ne zengin bir yaşam... ankcum(n cumhuriyet.com.tr Kaboğlu: Anayasaya aykırı { Zorunlu din dersi kaldmlsın MERSİN/ DİYAR- BAKIR (Cumhuri- yet) - Marmara Üniver- sitesi Hukuk Fakültesi öğretün üyesi ve eski TBMM tnsan Haklan Kurulu Başkanı Prof. tbrahim Kaboğlu zo- runlu din derslerinin anayasaya aykın oldu- ğunu vurguladı. Mersin'de Hacı Bek- taş-ı Veli Demeği'nce "Zorunlu Din Dersle- ri ve Anayasa" konulu panel düzenlendi. Ko- nuşmacı olarak katılan Prof. Kaboğlu, "Tür- kiye'de Alevi, Sünni, Şafii gibi mezhepler olmasaydı da zorunlu din dersleri anayasa- nın din özgürlüğü il- kesine yine ters düşer- di" dedi. Diyanet İşle- ri Başkanlığı'nın, Ata- türk tarafından bütün dınlere eşit uzaklıkta olması şartıyla kurul- duğunu belirten Ka- boğlu, "Aradan geçen zaman içinde Diyanet, devlet içinde bir din devleti özelliği aldı. Adeta öteki dünya devleti oldu" dedi. PirSultanAbdalDer- neği Diyarbakır Şube- si, zorunlu din dersleri- nin kaldırılması için imza kampanyası baş^ lattı. Şube Başkanı Ca- fer Koluman, zorunlu din dersinin bir insan haklan ihlali olduğunu sa\-undu. KOMÜNİST IVfUHTARI KAYBETTİK ILD - İGD - TKP - TBKP - ÖDP üyesi Istanbul Ümraniye Alemdar (Alemdağ) eski muhtan tSKENDER YURTTUTAN (1960) 4 Haziran 2005 günü aramızdan a>Tildı. ÜNUTMAYACAĞIZ .\RKADAŞLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog