Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

5 MfcZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZÎK ARSEN LÜPEN TURHAN SELÇUK STAKB'JL ZFSNDISI IK "•îJLRIKULÂLE ^-ACBRALARI KISIM HZKMILI BÎRDEN İN. MfSAFifejM PAkiS^TE Ekrem Ataer, Istanbul'da yapacağı gösteriyle izleyiciyi Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine götürecek Toprağın türküsünü söylüyor• FRT'de yayımlanan Türkü Şöleni'nde izleyenlerin ve dinleyenlerin gönlünü fetheden Ekrem Ataer, sekizinci albümü Dillerim Lal'de kimi zaman piyanoyla romantizmi. kimi zaman bağlamayla Ferhat'ın sabrını anlatıyor. Ataer, bir alana sıkışıp kalmamak için müziğini bir tenmle tammlamak istemiyor. HATtCETUNCER Buyuk şaır Can YüceL 1993 yılında bir gun Ekrem Ataer'e "Besteciyim besteciyiın diye övinmeyin o kadar. Sizier doğada saklı olan sesleri yakalayan kelebek a\ cüansınız" der TRT de 4 yıldır yayımlanan "Turku Şoleni" programında halk muzıgıne saygısı \ e bügısıy- le seyiTcuun sev gısırtı kazanan Ataer, "Dîfleriın LaT adlı sekızıncı albumunde, şaınn dedığı gjbıkulagına. kalbıne yerleşmış seslen orup ye- ni şarkılar, turkuler sovluyor Halk kulturunu bir bıirun olarak ele ahp araştırmalar yapan Ataer, 9 Hazıran Perşembe akşamı tstanbul'da Harbıye Muhsın Ertuğrul Sahnesı'nde yonet- menhgını yaptığı "Bu ToprağuıTürküsü" gos- tensıyle Anadolu'nun binlerce yıllık tanhıne ez- gilenn \e danslann tanıklığını aktaracak ATAERIN SARKILARI Rumeh'den tstanbul a 300 yıl once goçup gelen Bektaşı geleneğıne bağİı bir aılede bu- yirşen Ataer, Istanbul Teknık Unrversıtesı Turk Müzıgı De\ let Konsenatuvan'nda lısans eğı- tımını tamamladıktan sonra master yaptı Avus- turva'da Vıyana Muzık Mcademısı'nde kom- p>ozısyon eğıtımı goren \taer, Istanbul Urm er- sıtesı De\let Konservatuvan'nda 5 yıl sanatçı öğretım uyesı olarak gore% yaptı Geleneksel ve çagdaş muzık oğelennı yan yana getırdığı albüm çalışmalannın yanı sıra 4 bolümlu Ha- cı Bektaş Oratoryosu'nu yazan Ataer, fılm, belgeselve tıyatro muzıklenne ımza attı "Ge- leneğimde hem klasik Türk müziği hem de halk müagi var. Bunlar, yülar önce beninı usuma gjrmiş, yuvalanmış, dokuhaüni abntş.Benim eşün bu dokulantoplayrp, yanyana getirip bir organ, bir beden haline getinnek." Bir alana sıkışıp kalmamak ıçın muzığını bır tenmle tanımlamak ıstemeyen Ataer, "bisset- tiğı müagi yapıyor". Muzığının tanımını mu- zık tanhme \ e dınleyıcılere bırakan Ataer, "tür- küformunda beste" nıtelemesınden hoşlanmı- yor "Bir tarafim klasik Türk müriği, bir tara- fim tasavvufmuziği, birtarafim halk müzigi,bir tarafim Alevi-Bektaşi muzjğl, Bab müziği, kla- sik Batj miıziğL Bir tarafim insan çığlıklan ve önemli birtarafim da sessizük. Orüann içerisin- den bir şey v'akalayıp taşlan > erine oturtmaya çahşryoram. 'Turkü formunda beste' özeflikle demek istemi>orum, ikısi de çok a\n şevdir. Türküvü hissertiren beste olabilir. Ama rürkü- ler benim hissettiklerim içerisinde bmük bir ağrhktır ve albümlerimde etkilerini gösterir. Ekrem Ataer'in şarküandır bunlar. Ama esin- lenilen aoonim noktalar. beraber \ aşadığınuz. bütikte söyiedigimiz şarkdardır. r> TüRKÜNÜN CULERSOY'LARI .Vtaer, halk muzığını pop, rock gıbı farklı formlarda, Batılı çalgılarla yorumlayanlar ıçın "Kimsenin bir şey demeye hakkı yok n dıyor ama koşullannı da belırlıyor "Bırakın herkes doğada ^akalamak istediği renkleri yakalasın. ama kelebeği öldürmesın. İHmden gjdilmeven yolun sonu karanhktır. Üunden yana gidilen bir yoldan bareket etmek zonmdayız. Ben türkü- deÇelık Gulersov'lan am'orum. ÇKisine bfle dotunmayahnı değiL çnisine tabii dokunacağız ama bu şuzyıla yakışır hale getireceğiz. Resto- rasyon manügı değil bu. \ar otan değere oldu- ğu noktadan ona halei getirmeden yaklaşnıavi bikn bir adamdır ÇelikGülersoy. Nıda Tufek- çı bocam Halk mıizığı çalgılannın yanına Ba- rı çalgılan katacağınıza\enı halk muzığı çalış- maLanyapm Yığıtsenızbır AllıTurnamyazuı' &•>$% derdL Örneğin 'Hastane Onunde încır Ağa- cı' nın günümüzdeki en güzel verdyoaa Vblkan Konak'ınyapüğı Cerrahpaşa'dır. Konak da ken- di hastanesinin önünü yazdı.* 1 BENÎM DEMEYE HAKKIM YOK Ataer, merak edıp kendısıne gelen kaset ve CD'len ınceledığınde turku sozcuğunun geç- tığı 156 albumle karşılaşmış "Ö\1e nıoda içindeyiz ki adının içinde yeter kitürkü geçsin.Neredev'se 'Mıchael Jackson'dan Amerıkan turkulen' di>e bir cümle>1e karşüa- şacağız. Konfûçyus, 'Bır ulkenın nasıl yaşadı- ğını oğrenmek ısöyorsanız onlann dınledığı şar- kılara bakın" der. Bir süre sonra bu hengâme bitecek. Herkes sahiplenmesi gerekeni sahiple- necek,yeni bir kuh-ar açılacak. Türkulerin eko- nomi düdemi içerisindeparaya çeM-üebilmesin- deki yöntemlerde de proMem > ar. Yüzlerce yıl- kk bir türkünün başmda 70 kişi MESAM'da kavıt yaptırmak isti>or. Birini bana bilirkişi di- yebanasordular/Bılmıyonım' dedim. Türkü, üretmek, pavlaşun manüğıdır. Sayısız besteci- si, soz vazan vardır. Her gelen bir şej eklemiş, her gelen bir şe> çıkartmışor. Işte rürkü>ü tür- kü yapan mannk budur. Bu nedenle ben ^ahıs- laruı türkuden telif almasuıa karşıyım. Örne- ğin "Ya Dosf benim bestemdir ama, o melodi- nin binlerce versrvonu Anadolu'da her tarafta söyienir. Buna'benim' demeye hakkim yoktur. Ben bunun telifini ahmyorum, okumak isteyen anrokur." TÜRKÜ ŞÖLENJ Ataer' ın çabşmalannda, yazılannda \ e prog- ramlanndakı konuşmalarmda halk muzığınde- kı "yereffik" manhğını aşma eğılımı de hemen algılanır BırTokathnınTokatturkusuylecoşar- ken bır zeybek ha\ asıyla da coşmasını ıster Bu nedenle herpazartesı gunu saat 17 00'de Dıyar- bakır'dan canlı olarak sunduğu Turku Şolenı proeramuıı kent kent gezdınyor "Içinden ko\ un geçen, sanıan bahBİannm \> ğüdığı türkü programlanndan bıkum arnk. Bi- zim derdimiz o insanlann gurberlikleri>1e, acı- lanyla, ekonomik problemlerivle, sağuk prob- lemleriyle. yaşama dair butun ezümişliklerin- den kendimize pa> çıkarmak olmamah. Ben ve arkadaşlanm Türkü Şöleni'nde 'Sız buna la- yıksınız' mesajuu\ennekistiyonız.Telefonko- nuklanyla Ya\ kardeş kurban olam' diye ko- nuşmuyoruz. Bir nezahat \e nezaket içerisinde halk müziğinin gerçek sahiplerine onemli \e çok çağdaş olduklannı hissettiriyo- ruz. O programın bütun önemli özel- liği de türkü hikâyelerini anlatma- nnz.' Yânm Istanbul'u mesken mı tut- —^__ tun' rurküsu- nün hikâyesini anlatıyoruz ve internet siteme mesaj yağıyor. İçindeki ya da dışındaki yârı belki İstanbul'da değil başka bir yerdedir, biz onu yakala- dık."" Dans. koro, barkovizyon Uygatiıklar geçidi sahnede Ekrem Ataer'in yönetmenliğiniyapüğı "Bu Toprağın Türküsü " Oğuz Kaan Koleji, MotifVakfi işbiHiği ve Fatih Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirüiyor. Modern ve geleneksel halk danslanmn yanı sıra koronun sahne alacağı gösteride Anadolu 'da tüm uygarhkiann bir geçidi yapütyor: "Dans, koro, barkovİTyon, ses ve ışıklaria hikâyemizi anlattyoruz. Yanan kocaman bir Hüit güneşiyle başkyor. Bu topraklar üzerinden çadırianyla da geçenler oldu, saraylanyla da. Kısacası insana ait ne varsa toplandı bu Anadolu Yanmadası 'nda. Dini, dili, geldikleri yerter farkhydı belki ama binlerce yddıryan yana yaşamayı öğrendiler. Binlerce yıldır birlikte üretip birlikte yediler, harman oldular bu toprağın türküsünde. Sevdim Bir Genç Kadmı gibi tangolann şahınm bestecisi \ecip Celal Ander'in yeğeniyim. 'Mazi Kalbimde Bir Yaradır' ile 'Tutam YârElinden Tutam 'ın aynt insan malzemesinden şekülenmediğini sö'yleyebilir miyiz? Bizim işimiz bunlan yan yana getirmek. 72millete tek bir nazarla bakmak mantiğımız var bizinu" DİLLERİM LAL Ataer, Dülerim Lal albümünde kimi zaman piyanoyla romantizmi, kimi zaman bağlamayla Ferhat'ın sabrını anlatıyor. Sabahattin Ali'nin "Kıyamadığım", Ataol Behramoğlu 'nun "Annem", "Üzgün Yurdum" şürlerini besteleyerek şairlerin çok bilinmeyen eserlerini ortaya çıkanyor: "Onlan yan yana getirmekti amacım, Sabahattin Ali'nin 'Aldırma Gönül'ünün yanında böyle birsedası da benim için çok ö'nemlL Bin yıl önce yakümış Türkmen türküsü 'Nennibebek'i çağdaş yapacağım diye uğraşmaya gerek yok. Bu tûrkû'yü Felluce'deki bebeklere adadınu Kardelen bambaşka havada birşarku Cem Karaca 'yla konsere gütiğimizde Yunanistan 'dafd havalardan etküenip yazmıstım." 'IN ARŞİVÜK ÇALIŞMALARI Alaeddln Şensoy'un kayıtları Kalan Muzık, klasik Turk muzığının 20 yuzyıldakı onemli bestecı ve ses sanatçılanndan Ala- eddmŞensoy'un ar- şrv kayıtlanndan oluşan "1960- 1977KayıÜa- n" adlı albu- muyayımladı 1977 yılında kaybettığımız sanatçının oğlu Hakan Şensoy tarann- dan yayına hazırlanan albumle birlikte un- lu sanatçının yaşamını ve sanatını anlatan gorsel dokuman ve metınlerden oluşan bır kıtapçık sunuluyor Albumde, Şensoy'un plaklarda kalan kendı eserlennın yaru sı- ra başka bestecılenn eserlen \ e halk tür- kulennın yorumlan yer alıyor TÜRK MüziĞi USTALARI "Turk Kayıt Tanhı-Turk Muzığı Usta- lan" adlı album dızısmde "Ney" ve "Ut" albumlennden sonra Kalan Muzık, dızı- nın uçuncu albumu tt Kemençe"yı yayım- ladı Kemençe albumu, kayıt tanhının ılk gununden gunumuze, enstruman- lan konusunda usta olmuş sa- natçılann gun yuzune çı- kanlan kayıtlannın yer aldığı 2 CD'den oluşu- yor Albumlerle bırlık- ! te kemençenın tanhçe- sı ve albumde yorumla- ' n bulunan ustalar hak- kmda bılgı ıçeren bır kı- tapçık sunuluyor Kalan Mu- zık'ın 4 yıl ıçınde tamamlamayı planladı- ğı bu dızı kapsamında onumuzdekı gun- lerde "Tanbur" ve "Kanun" albumlen pı- yasaya çıkanlacak U M Ü D U N TÜRKÜSÜ Engelliler için konser A vrupa'dayaşayanTuncelıhışadam- l \ lannın onculuğunde, Tuncelı'de en- gelliler ıçm bır rehabüıtasyon merkezı kur- mak ıçın başlahlan "Umudun Türküsü" konserler dızısı kapsamında bu akşam Tun- celı Bedensel Engellıler Derneğı tarafin- dan Istanbul Bağcılar Olımpık Spor Salo- nu'nda bır konser gerçekleştınlecek Fer- hat Tunç, Kardeş Turkuler, Emre Salük, Metin Kahraman, Aynur Doğan, Koma Çiya, Hüseyin Karakuşve Cemal Deminn sahne alacağı konsen Umudun Turkusu sa- nat yonetmenı Necati Şahin \ e şaır Meh- met Çetin sunacak Konserde eskı Avrupa Parlamentosu Mılletvekıh Ozan Ceyhun, Avrupa Alevı Bırkklen Konfederasyonu Başkanı Turgut Öker, Turkıye Sakatlar Derneğı Genel Sekreten Yılmaz Demirel ve Tuncelı Be- densel Engellıler Derneğı Başkanı Bedri Esbırerkonuşmayapacak Avrupa'nın çe- şıtlı kentlennde dûzenlenen u Umudun Türküsü" konserlennden elde edılen ge- lırle nısan ayında Tuncelı Engellıler Reha- bılıtasyon ve Buluşma Merkezı'nın teme- h atılrnıştı Q N U R A K I N ' I N 10. ALBUMU Memleket İsterim 1980Tı yıllardan bu yana ozgun ve pro- test mûzığın onemli ısmı Onur Akûı'm onuncu albumu "Memleket tsterim" Sey- han Muzık tarafından yayımlandı Muzı- ğmde şııre oncelık veren 200'ü aşkm bes- tesıyle gemş bır dınleyıcı kıtlesı olan Onur Akın'ın Memleket Isterun albumunde de on esen yer alı- yor MehmetGü- müş \e Gülba- har Uluer'e aıt bırerşarkıdases- lendıren Onur Akın, yme Ah- met Can AkyoL Nâzım Hikmet şıırlennıbestele- mış YıhnazEr- doğan,Kuçukls- kender, Ahmet Erhan, Arkadaş Z. Özger, Cahit Srtkı Tarana, AK Çelebi \ e AB Kay- sal'm da bırer şıınnı besteleyen sanatçı, muzığındekı şursel onemı bır kez daha vurguluyor Yem albümünde klasıkleşen tar- zımn dışına çıkarak yem muzıkal tatlar su- nan Akm'ın şarkılannın duzenlemelennı AhmetKoç, KemalSahirGureL Omer Av- cı ve Mete Artun ustlenmı^.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog