Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

SAVTA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 2005 PAZ/ HABERLER Bu ydki sloganı 'Dünya İçin Düşün' olan Dünya Çevre Günü 'ne burukgiriyoruz Türidye '• Her 5 Hazıran Dünya Çevre Gunü olarak kutlannor Bu yıl teması " Yeşil Kentler" olarak belırlenen Dunya Çevre Gûnu'ne Turkıye biraz buruk ginyor. Çunku giindeınde guniirj temasına pek de ırygun olmayau tartışmalar var: 2B arazıleriıun satışı Istanbul ormanJannın yazde 90'ııu banndıran kuzey şende yapılması hedeflenen 3 köpru ve yeruden alevlenen nukleeı santral planlan OZLEMGÎTEMLJ Bırleşmış Mılletler ÇevTe Programı (UNEP) dunya nuftısunun kentlere yığılması sonucu ge- zegenımızın doğal kavnaklarının yaklaşık vuz- de ^5'ının kentlerde tıikehldığıne dıkkat çek- mek ıçın 5 Hazıran Dunya Çevre Gunu'nun ana temasıru u "\eşl Kender" sloganım da "Dünya tçin Duşun" olarak helırledı Ancak Turkıye, Duny a Çevre Gunu nu **>eşükenderin" çok uza- ğuıda- 2B araaJennın satışı, Bergama'da sıya- nurle altın çıkanlmasına tekrar başlanması, Is- tanburunakcığerlennevapılacak3 kopnnenuk- leer santral tartışmalan arasında "kuthıyorL" BM'nın 1972yılındaîsveç'uibaşkenhStock- holrrT«de 133 ulkenın katıknı ıle duzeniedığı zır- vede, 5 Hazıran tanhırun "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanmasına karar verıldı ÇevTe Muhendıslen Odasrnın hazırladığı "2. Binyıb 5Geçe: Tukenen Dünya veTüridye" baş- lıklı değerlendırme raporunda Bergama Ovacüc Altuı MadenTnın 21 Maus'ta tekrar ışlerılme- ye başJandığı anımsatılarak açılma ruhsatına te- mel teşkıl eden ÇED Raporu'nun 16 AraJık 2003 tanhın<ieyayımlanan yonetnelığe gore "vak* huk- munde oldu|u vurgulandı Buyuk mucadele ve fedakârlıklaria elde edılen kazanımlann, yargı ka- rarlarının y erlı bır şırket aracılığı ıle çığnendığı ıfade edıldı Raporda, "önce kalkmma" anlayışı nedenıy- le tatlısu kaynaldannın korunamadıguıa dıkkat çekılerek 2002 vılı DİE venlenne gore. her 4 kı- şıden 1 'ının \eterh su \e atıksu hızmetlennden yoksun olduğu \iirgulandi AKCİ6ERLER KATLEDİLİYOR Dunya Çevre Gunu'nun bu y ılkı teması. Tur- kıye'nın en onemlı çe\Tesorunlannın başında ge- len ormansızlaşma) a dıkkat çekmek ıçın de onemlı bır firsat \arati\or Son on yılda 14 bın hektarlık orman alanıyangınlardayokoldu 2B arazılennın satışı ıçın yapılacak anayasa değışık- hğınm Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ta- rafuıdan veto edılmesıne karşuı bu alanlann sa- tışından bır turlu \ azgeçılmıyor Çunku hukumet 2B arazılenne "kaynak" olarak bakıyor Sade- ce Istanbul'da 200 mılyon merrekare 2B arazısı- run bulunduğu \ e buraİann toplam edennın yak- laşık 4 mılyar dolar oldugu behrtılıyor Orman Muhendıslen Odası, anayasada duşu- nulen değışıklığı, ormanlann gıderek daralma- sına. ekolojık dengenın bozulmasına, su uretımı olanaklarının azalmasuıa, kentlenn çarpık y apı- lanmasına \ e sağlıkb çe\re koşullannda yaşama hakkırun engellenmesıne neden olabılecek son Gsleri • Serai • Atilye İKİBİNDEN FAZLA BtTKl ÇEŞİDİNİN BULUNDUĞUATATÜRKARBORETUMU'NDA RANDEVU ALMAK ZORUNLU 296hektar1ık biraianı kapsayan arboretumda biri njfüferii olmak iizere üç adet götet bulunuyor. (Fotoğraf: EVRİM KAYA) IstanbuVda doğa laboratuvan EVRİMKAYA Turkıye'nın ük canlı bıtkı muzesı olan Atatürk Arboretumu, banndırdığı 2 bınden fazla bıtkı çeşıdıyle doğa merakklanna "canh laboratuvar" olarak hızmet venyor Belgrad Ormanı'nın ıçınde bulunan arboretumun "eğitinı ve biiimseüik" ıçın kurulduğunu belırten Işlerme Şefı Orman Yuksek Muhendısı Selma ŞengonüL "Amacımız, oğrencilerin çevre büntcinin geiişimine katkıda buhınmak, doğayı kullanma ve koruma dengesini nasıl kuracaklannı göstermek" dedı îstanbul ıkhmınde yaşayabılen -nadır olanJar da dahıl- hemen her ağaçtan orneklenn bulunduğu Ataturk Arboretumu eğıtım amaçh, bılımsel bır doğa laboratuvan, halka da açık Hafta ıçı ucretsız olarak gezılebılen arborerum, hafta sonlan ışletme tarafindan 250 YTL karşılığında bu" yılhğına \ enlen "serbest giriş kart" sahjplen ıle onceden randevu alan ve 15 kışıden az NASIL GİDİLİR Maslak'tan Sanyer'egiderken, Fatih Ormanı 'ndan sonra Bahçeköy, Kilyos asfalttna sapın. Yaklaşık 3 kilometre ileridegörünen kemerlerden sonra Atatürk Arboretumu tabelalanna rast- layacaksınız. Aynntılı bilgi ve randevu için 0 212 22619 29 numarah telefon, yangm ihbarlan için de 4LO177 numarah ücretsiz hat aranabilir. olmayan gruplara kışı başı 2 YTL 50 Ykr karşılığında hızmet\en>or Amerıka Bırleşık Devletlen, Meksıka, Japoma, Çuı, Tayvan, Iran, Tayland ve Avusturva başta olmak uzere dunyarun çeşıtlı yerlennden bıtkı turlenrun bulunduğu arboretumdakı tum turlenn uzennde tanıtıcı etıketler \er alı\or fşletme gınşıne >erleştuılen "bügünatik" bılgısayar sıstemı ıle de tum bıtkıler hakkında aynntılı bılgı edınılebılıyor Istanbul Unjversıtesı Orman Fakultesı emeklı oğretun uyesı Prof Dr Hayrettin Kavacık'ın gınşunıyle 1949 yılında kurulan ve 296 hektarlık bu" alanı kapsavan arboretumda buı nıluferlı olmak uzere uç adet golet bulunuyor Arboretumda pıknık yapmaJc, kopek dolaştırmak va da ateş yakmak, bıtkılere zarar vereceğınden kesuılıkle yasak Işletmenuı pıkmk alanı olarak duşunulmemesı gerektığmuı altuu çızen ışletme şefı Sehna Şengonul, arboretumlann uzun emek \e sabu-la meydana getınlen canlı bıtkı muzelen olduğunu vurguladı Randevu zorunluluğunun oldugu arboretuma ozellıkle okullar buyuk ılgı gostenyor Oğrencı başı 1 YTL ucretuı aluıdığı arborerum gınşınde 20- 30 dakıkalık bılgılendırme yapılıyor Işletme tarafindan hazırlanan tanıtım broşurlennde yer alan guzergâh ta\ sıyelen de gezının daha venmlı geçmesını sağlıyor derece olumsuz bır gınşım olarak değerlendır- dı TENL\ Vakfi temsılcılen ve gonullulen de2B arazılenrun satılmaması gerektığıne dıkkat çe- kerek "SadeceiUkemJze ozgu jıızJerce çeşıt bifki ve hayvandan oluşan brvolojik zenginüğinj v« ve- rimli topraklaruu korumaya, ormanianmızın azafanaszna nedenoian2Baianiannmvenidenoiuş- maması yönündeki çahşmaianmıza destek ver- meye davet ediyoruz" dedıler Istanbul'un orman ve su kaynaklannın bulun- duğu kuzey şendıne 3 koprunun yapılması ıçın srv ıl toplum orgutlennın ve meslek odalannın ıü- razlanna karşın hazırhklar suruyor Koprunun ge- çeceğı guzergâhta çevreyolu Polonezkoy v e Belg- rad Ormanlan'ndan geçecek Istanbul'un orman arazısının yuzde 90'ı katledılecek Çe\Tesel, ekonomık \ e toplumsal malıyetı çok yuksek oldugu ıçtn dunyanın vazgeçmeye baş- ladığı nukleer enerjı santrallan, AKP hukumetı tarafindan tekrarTurkıyegundemınegenrüdı Hu- kumet en az 3 santral yapılmasuıı ısterken baş- ta ABD, Kanada, Almanya olmak uzere pek çok ulke nukleer santrallannı kademeh olarak kapa- tıyor Içme suyu ve atıksu alanında dunyanın on- de gelen şu-ketlennden Thames VVater Tur- kıye Dırektoru EvrenKöprülü, doğal kaynak- lann yuzde 75'uıın şehırler taraftndan tuke- tıldığıne dıkkat çektı Gunumuzde yaldaşık 1 1 mılyarkışırunıçmesuyuna,2 4mıryarkı- şuıın de yeteriı hıjyen koşullarına ulaşama- dığmı anımsatan Koprulu, dunyanın odak- landığı surdurulebdır kalkınmahedeflenne ula- şabılmek ıçın Turkıye'de de deviet, ozel sek- tor \ e sı\ ıl toplum küruluşlannın ışbırhğuun kaçınılmaz olduğunu soyledı EMTNEM ÇİZGİLERİN, RENKLERİN RAKSr CEVAT DERELÎ RESİM SERGİSİ ÖZEL KOLEKSİYON 26 Mavıs -18 Haziran 2005 AJÜFSAC Cevat Derelı'nın kaynağını yaşanun ıçinden alan guçlu zfade anlayışı ve renklerının yarattığı eşsız armoni ile oluşturduğu 27 adet yağlıboya ve 52 adet desen çalışması, 18 Haziran 2OO5'e kadar Artı Mezat'ta sergılenecektır. Bu sergıde sergıknecek resımlenn tamamııu www.artimezat.com adresınde gorebılırsınız ARTI MEZAT \Z GUVERCINLER İTEŞVKIYE CAD NO 95/4 DELEK APT TEŞVIKIYE - IST Tel 10212)261 62^5-261 62 81 E-maıl artı@artimezat com tr / » w artımezat com tr Ortaköy Meydanı'nda toplanan Doğa Savaşçılan ..Çevre Örgütü üyeleri Çevre Yasası ve Basın Yasasıyazan iki kazanda helva kavurdular. (Fotoğraf. LALE DELEN) n OGA SAVAŞÇ1U CEVRE ÖRGUT yevrecilerdenyeni yasayaprotesto tstanbul Haber Servisi -Doğa Sa- vaşçılan Çevre Orguru ve kamu- oyunda "Don Kişot" olarak bılınen Osman AJkkuş, yenı Turk Ceza Ya- sası (TCY) ve Çevre Yasa Tasansı 'nı protesto ettı Ortakoy Meydaru'ndakı protesto gostensınde, Doğa Savaşçılan Çev- re Orgutu Başkanı ZaferMuratÇe- tintaş ve atıyla bırlıkte elınde mız- rak, uzennde "Haberime dokun- ma" yazısı bulunan kalkanıyla Ak- kuş, "Çevreninvc basuun ruhuna fa- tiha" dıyerek, ÇevTe Yasası ve Ba- sın Yasası yazan 2 kazanda heha kavurdu Çetıntaş, "Shiltophım kü- ruluşlannın göriişü aJmmadan da- yaülarak çıkanlan yasalarla, çevre- nin geleceği bitmiştir. Çevre Günü'nü kutlamak biz- ce uygun değüdir" dedı Çevre Bakanı'nın ıstıfasını ısteyen Çetıntaş, "Öyle bir Çevre Bakanırmz var ki, nüİdeer santral- lara, uçüncü köprüy e. >eşil alanla- nn yağmalanmasma alkış tu tuyor. Getibolu'dasitalanına oteiI>apmak istijt)r. Böyle bir Çe\xe Bakanı'yla bir yere varamayız'' dıye konuştu Yenı TCY'nın habercılen ılgılen- du^en maddelenndekı kısıtlamala- n \ e yaptınmlan eleştu"en Akkuş da şunlan soyledı "Tarafsızhk fl- keJerini altüst eden bu dayatmala- ra gedşmiş demokrasüerde genel- de rasüanmaz. Ankara dayatıvor. Demekkihâlâgeoşemedik.TCTfle bağunsız haber yapmak arük yü- rek ya da deli cesareti istiyor. Peki haber alma özgüriuğu kısıtlanan kanıuovTinun sessiziiğine ne demefi? Bu kayıtsızhk sürii güdüsüyle ydneülmeye aişöğımızın karuOdır." PAZAR ORHAN BURSALI AB Çökiiyor mu? Fransa ve Hollanda'daAvrupaAnayasası'na guç lu hayıriar, hem Avrupa Bırfığı (AB) ıçınde hem de AB Turkıye ılışkılennde yenı bır donem başlattı AB Anayasası onerısının felsefesı, polrtık, ekono mık (ve de askerı') sorunlar yaşayan bugunun dun- yasınayenı bıraçılım getırmekten, ınsanlığa ekono- mık modef olarak daha ınsancıl yenı bır duzen ge- tırmekten uzaktı. Tam tersıne, yaşamakta olduğumuz genış huzur- suzluklann ve yoksullaşmalann kaynağı yenı lıberal ekonomık duzenı pekiştirmeyi amaçlıyordu Avru- pa'nın tanhsel sosyal deviet ve sosyal ekonomık kazanımlannı, ABD ıle rekabet edebılme aşkına, mezara gornuyordu Anayasa, ABD ıle ancak "onun oyun kuraliarı ve sıstemı ıçınde rekabet edebılınm" gıbı dar goruşlü bırmantıktemel/neoturtulmuştu Bu, Avrupa'nın, us- telık anayasal olarak Amenkalıiaşması demektı • • • "Hayır", Avrupa'nın kendı değerienne sahıp çık- ma aşamasını başlatabılır Fransa, devrımcı ve Ja- koben" halkıyla (Yaşasın 1968 Fransası ve Dunya- sıf ) Avrupa'ya yenıden damgasını vurdu Hollan- da'nın Fransa'yı ızlemesı de Fransız Hayır'ını guç- lendırdı Danımarka'nın "Hayır"\ kapı onundedır Fransa halkı, 1968 tanhsel davranışını ızlıyor Oza- man vietnam'dakı ABD hedeftı! Bugun de Amen- kan neolıberal duzenı1 Şuphesız, ışsızlık, Turkıye uyelığı vb gıbı ıkıncıl ve uçuncul nedenlenn variığı, hayırı guçlu kıldı Anayasa yenıden halkın onayına sunulabılmesı ıçın degışmek zorunda Dunyaya gelecek umudu veren, alternatıf seçenek sunacak bir felsefeye ıhtıyaç var ABD sıyasetının ayak ızlennde gıdecek bır Av- rupa, ancak bugunku kotuluklen pekıştırebılır ABD ıle aynı ızlen surmek onunla aynı amaçlar doğrultu- sunda bır hegemonya yanşına gınşmek demektır. i Bu nedenle, "Hayır" hayıriı oldu1 ••• "Hayır"ı, AB'nin sonu gibi görmek aldatıcı olur AB, bugune kadar denenmemış buyuk bır ınsanlık projesıdır 101 mılletı bır araya getırerek barış ıçınde yanş, kulturlen koruma ve gelıştırme, bırlıkte yaşam ortamı yaratmaya yönelık AB projesı oyle kolay terk edılemez. Fransa dahıl 1 Çunku Fransa ve Almanya, bu projenın gelıştınlmesıne çok emek verdılervego- rulmemış olçude mılyariar akıttılar Insanın yeryu- zunde varoluş koşullarını destekleyecek "işbtrtiği" ve "dayamşma" projesı "Hayır" ıle brtmedı Bu kapsamda bır projenın duz bır çızgıde ve hep olumlu gelışmesı zaten eşyanın tabıatına aykındır Du- raksamalan, bazı konularda gen çekılışlen, gozden geçırmelen olacak, yenı bır anlayışta guç toplaya- rak one doğru atılımlan gerçekleştırecektr. • • • "Hayır", bır ara aşamadır Ve AB'nin buna ıhtıya- cı vardır AB belkı de buyukluklennı yenıden gozden geçı- recektır Boyle bır projenın surdurulebılır ve yonetılebılır ol- ması, her turtu fızıksel ve aynı zamanda "ruhsal" ve duşunsel "konseptler"\n\n bellı olmasmı gerektınr Bu- tun bunlann sınıriamalar getıreceğı açıktır .' AB Projesı, bugunku olanaklarıçınde ekonomık ola- rak hangı hacımlerde surdurulebılırdır? AB Projesı, coğrafı açıdan hangı fızıksel olçutler- de yonetılebılır, savunulabılır, ayakta tutulabılırdır'? AB Projesı, kulturel, sıyası ve duşunsel olarak, hangı ıçenklerle ne olçude gelıştınlebılırdır^ 1 Ve nıhayet AB Projesı, hangı aşamalaria uzun va- delı olarak nelere kadar buyuyebılırdır? Fransa'nın Hayır'ı, anlaşılıyor kı, butun bu sorular ışığında AB Projesı'nın yenıden tartışılmasını sağla- yacaktır Ve, Türkiye - AB ılişkilerini de bu gelışmeler ve sorular ışığında ele almayan değerlendırmelenn bır anlamı olmayacağı da açıktır Bu konu, Salı'ya. Genbakış: "Per?embe"yazımda, BaşbakanEr- doğan ın, Babacan veTunzm Bakanı'nı atama yon- temını eleştırmış ve "Büyük Otortte, birpıyango dö- nemı başlatb: Bekleyin, size de çıkar!" demıştık Otonte'nın yıldınmı uç bakanı apansız çarparken (bı- nnı hem de canlı yayın sırasında), pıyangodan uç kı- şıye de bakanlık çıktı1 Erdoğan'ın, ınsanlan bu "de- ğersızleştırme" yonetım anlayışı partıde yenı huzur- suzluklar yaratabılır Tabıı, bu polıtıkasından huzur- suzluk duyacaklar varsa' obursaliCa cumhuriyet.com.tr. Uludağ da milli park olmaktan çıkarılıyor LEVENTGENCELÜ BlTtSA-AKP. Gehbolu Mıllı Parkı 'ndan sonra Ulu- dağ Mıllı Parkı "nın en onemlı bolumunu de "Mil- B Park" statusunden çıkanyor Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Kultur ve Tunzm Bakanlı- ğı'na başMirarak Uludağ'ın sorunlarma planla- mayla çozum getınlenıeyeceğını one surerek bol- genın denetımının Tunzmı Teşvık Yasası kapsa- mında Kulfur ve Tunzm Bakanlığı 'na bu-ablma- suıı ıstedı Yazısında Pepe, 1961 yılında Mıllı Park ılan edılen 12 buı 762 hektarlık alanınyaklaşık 750 hektarlık bolumunun tunzm merkezı ılan edılme- sı ıçın şu gerekçelen one surdu "Kapasitenin plansız arrması sonucunda vaşanan voğunhık ne- deniyk içme ve kullanma suyıuıda yaşanan sıkm- tüar had safhay^a ulaşnuş, önemfj çevre sorunlan yaşanmaya başlanrtuşor. Sorunun kesin çozümüve geJecekteplan yenilerneferineihtiyaç du\ulnıama- 9 amacıyia ilgi yaznuz ekinde göndenlen Uludağ 1.GenşmBölgesi4. Revizyon Uy gulamaImar Pla- ru'nın onaylanmasından once 2. Gelişim Bolge- si'ndeoldugugibi l.Gflisım BoJgesi'ninde Tunzm Merkezı flanedümesiveherikJbo^enin'MıllıPark' statusunun kaldınlarak planlanıa ve yonetunin bakanağuuz sorumluhıguna venhnesuıin, turizm yaünmcılan, iilke ekonomisı \e kamu yaran yö- niinden faydan oiacağı duşünülmektedir." Çevre- cılerıse2 GelışunBolgesı'nua"Tuıtan\lerke- a " ılan edılmesıyle ılgıü Bakanlar Kurulu karar- lannın Danıştay tarafindan bırçok kez ıptal edıl' dığıne dıkkat çekerek yenı duzenlemeyle 1 Gelı- şun Bolgesı'ndeb kaçak otel ve yapılann affedıl- mesınuı yolunun açıldığını vurguladılar {
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog