Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

5 «VZİRAN2005PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Dırsuı Akdemir /kMP'ta • \>TCARA (CTınnhuriyet Bürosu) - D^YPVienıstifa eden E>ursun Akdemir, dün AJ>\Pakatıldı. A_kJemır"ın katılımıyla saucdalye sayısı 12"ye yûlseldi. ANAP'ın, TBVCM'de grupkurmak ıçixtransfer çaljnnalanna hız veaeceği kaydedildi AJNAP, tüzük değişikliği için dün olağanüstü kongre yaptı. Kongrede, AJ"V\P'a geçen Dursun AJsdemır'e rozetı ANAP lideri ErkanMumcu taraftndan takıldı. Sczerl limana srtmadılar • KL ŞADASI (Cnmhuriyet) - GraLîetecılere giriş yasağı kouulan Kuşadası Limanı'na DSP Genel Başkaru Zeki Sezer de giremedı. Danıştay 6. D>aıresi'nın ikı adet yüıutmeyı durdurma karan ve Bayındırlık Bakanlığı'nınüç uyansına rağmen lirrana yapılan ve tüm K.u$adası'nın tepkı gösterdığı işyerİenni gönnek ısteyen Sezer limandan içen aluunamasının ardından yapügı açıklamada cumhuriyet sa\cılannı göreve çağırdığını söyleyerek " Kuşadası" ndaki hukuksuzluk soruşturma kapsamına aluunah" dedi. Onarım 1.3 trilyon • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, CHP Milletvekili Erol Tınastepe'nin. Başbakanlık hızmet binalannın bakım ve onanm ışlerinın malıyetıne ilişkın soru önergesini yanıtladı. Şahın'ın verdıği bilgiye göre, Başbakanlık hizmet binalanndaki onanmın, 1 tnlyon389mılyar922 mılyon 450 bin lıraya mal oldugu bıldınldi. PKK'li Parlak senbest • VVASfflNGTON (AA) - Mıchigan eyaletinde 10 aydır cezaevinde tutulan terör örgütü PKK üyesi îbrahım Parlak, 50 bın dolar kefaletle serbest bırakıldı. Parlak. serbest bırakılmasınrn ardından Detroit kentındeki Iç Güvenlik _Bakanlığı binasından çıkarken yakınlan ve destekçılerince karşılandı. 'AKP ve CHP £iufta kaldı' j l İZMİR (Cumhuriyet Ege Bûrosu) - SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, ülkenin sömürü altında olduğunu belirterek işsizlik sonınunun çözümünde AKP ve CHP'nin sınıfta kaldığını söyledi. Kiltiirpark'ta Izrnir 2. Olağan îl Kongresi'ne katılan Karayalçın, ülkede işçı sorunlanna ılışkın siyaset yapılmadığını belirterek toplumsal sorunlann değıl, din, etnisite, mezhep farklılıklannın siyasetin içine elmdığını bildirdi. Erdoğan, Sezer'in veto ettiği yasaları paket olarak halkoyuna sunabileceğini söyledi Referandum çıkışıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer"in veto ettiği YÖK Yasası, Kamu Yönetimi Temel Yasası ile orman arazıleriyle ilgili anayasa değişıklığını uzun sûredır askıda rutan Başbakan Tayyip Erdoğan, bu yasalann paket olarak referanduma gö- türülebıleceğıru söyledi. Başbakan Erdoğan, Yeni Şa- fak gazetesı yazarlanna açık- lamalarda bulundu. YÖK, ka- mu reformu, 2B gıbi konular- da takvımin ne oldugu, başör- tüsü sorununun nasıl çözüle- ceğinin sorulması üzenne Er- doğan, "Kesin bir takvimimiz yok. Biraz atmosfer ve zemin olayı. Bunlar anayasa değişik- liği gerektiren konular. Anaya- • Başbakan Tayyip Erdoğan, YÖK, kamu yönetimi reformu ve 2B konulannın paket olarak referanduma götürülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Sezer'e tek liste götürdüğünü kaydeden Erdoğan, kabinede yeni değişiklikler olabileceğini bildirdi. sa değişikKğryie netice ahp ala- mayacagımız. referandum yo- lunun denenip denenmeyeceği, bunlar aramızda tarbşüan ko- nular. Paket olarak referandu- ma gknür gerekirse. Ancak ba- şörtüsü anayasa konusu değJT dedı. Anayasaya göre, yasala- nn referanduma götürüleme- dığine dikkat çekilırken hükü- metin YÖK ve kamu yöneti- mi konulannda da anayasa de- ğişikliğine gidebileceğı ya da anayasada değişiklik yapıla- rak yasalann da referanduma götürülmesı yolunu açabile- ceği belirtildi. TCY'yi eleştiren basının ken- disine dokunulmazlık istedı- ğinı ilen süren Erdoğan, "Bi- ze dokunulmazlık Ue saldın- yortar. Şimdi dokunulmazhkta sakhran medya kendisi için ni- ye dokunulmazlık isthor. Ma- dem bana salduı>orsun, bu ko- nuda kendin de dokunuhnaz- hk zırhından srynT dedı. Cumhurbaşkanlığı adayhğı konusunda nasıl bir yol ızleye- ceği sorusu üzenne Erdoğan, şu acıklamayı yaptı. "Onûmûzde 2^ yü var. Tek başına iktidar olan hükümeti- nuan böyle bir şeyi düşüıune- si şimdi yanhş olur. Vakti yak- laştığında biz birük ve bera- berlik içinde olan bir partiola- rak cumhurbaşkaıunın seçfle- ceği bir ortamda arkadaşlan- mızla değerlendirnıelerimizi yapıp o zaman da en ideal şek- li neyse karan o şeküde verme arzusu içerisindeyiz. Günde- me asla böyle bir konuvu dü- şûrme nrvetimiz yok. Düşür- mem. Çıkan habeıierin hepsi yalan." Kabıne revizyonuna ilişkın sorularüzerine Erdoğan, Cum- hurbaşkanı Sezer'e sunduğu listenın aynen onaylandığmı söyledi. Kabinede yeni deği- şiklıklenn olabileceği sınyali- ni veren Erdoğan, "Değişildik her zaman olur. Bu hükûmet içinde geKşmekre göre, deği- şOdDderohir. Okhığu zaman da bu değişüdiklerden kaçınmak yanhş olur. Bir yerde aksama \ arsa orada o değişikliği yap- mak lazun" diye konuştu. Sezer' in veto ettiği yasadı- şı eğıtim kurumlanyla ilgili yasayı savunan Erdoğan, "Ana muhalefet lideri kaçak Kuran eğitimi di>or. Kuran eğHimi almanın kaçak oünası miim- kiin değiL Zaten yasa metnin- de böyle bir şey yok. Bu, ülke- nin yüzde 98'i Müslüman olan haliona hakaret ve saygısız- hkür'' dedı. AKP İL BAŞKANIMÜEZZİNOĞLU Bize Çankaya Köşkü gerekli • Müezzinoğlu Cumhurbaşkanlığı ve bürokrasideki bazı yerleri elde edebilmek için akla ve sabra ihtiyaçlan olduğunu ve daha çok çahşmalan gerektiğini söyledi. tSTANBUL (AA) - AKP Istanbul ll Başka- nı Mehmet Müezzinoğ- hı, milletin ilçe \e bü- yükşehır belediye baş- kanliklanyla merkea yö- netim olmaküzere "üçü- biryerde"yi partısıne verdiğini belirterek "Ama bize>etmhor. Bi- ze 'beşıbıryerde" (Cum- hurbaşkanhğı vebürok- rasideki bazı yerler) la- zun" dedi. Istanbul, Edirne, Te- kirdağ. Kırklarelı, Ça- nakkale ıle Kocaeli ıl teşkilatlannın katıldığı eğitim programı, Bos- tancı Green Park Otel'de başladı. Toplantının açı- hşında konuşan Müezzi- noğlu. milletin kendıle- rine ilçe ve büyükşehır beledıyeleriyle merkezı yönetimde göre\" verdı- ğini anlatarak sözlerını şöyle sürdürdü: "Üçübiryerdevi milet bize verdi ama bize yet- mi)X)r. Bize beşjbiryerde lazun. Beşibiryerdeyi el- de edebilmek için akla ve sabra ihtiyacımız \ar. Akılnve sabırtı bir şekü- de her geçen gün daha çokçahşnialrvTZ.'" Toplantı sonrasında bir basın mensubunun. "Konuşmanız sırasında üçübiryerdeninne oldu- ğunu söylediniz. Diğeıie- ri nekrdir'" sorusu üze- nne Müezzinoğlu, bu ikısmin "Cumhurbaş- kanbğı ve bürokraside- kibazıyerler olduğunu " söyledi Müezzinoğlu. şöyle konuştu: "Siyasi partikrin hedefleri bit- mez. Bugün beşibirver- de.yann onubiryerdeis- teriz. Mesela bunun içi- ne bekkkri de muhtar- hklan da katarsak bu onubü^erdeyi bulur" Müezzinoğlu, "Ön- celikü olarak Cumhur- başkanlığı ve Anayasa Mahkemesimiohır 1 ' so- rusu üzerine de "Tabii ki bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı. Ta- bfi, kurunüardakiveku- ruluşlardaki yönetimle- rin nasıl şekillendiğini yasa befirJemiş. ^ ÖK var, anayasa var,\-argiorgan- lan var. birçok yer var. Netkede AKP debu ül- kenin yönetimine tah'p olan siyasi bir misyon. Shasi misyon da yetkin olabileceği her kurum- da söz sahibi olmaşı ar- zu eder. Zamanı geünce hepsi önceliğimizdir. Cumhurbaşkanbğı'\1a ilgili daha önümüzde 2- 15 vü var" dedi Gaziosmanpaşa Ünhersitesi'nin mezuniyet töreninde bazı öğrenciler türbanlaruun üzerine keplerini takü. Türbanlı mezuniyet töreni SAVÂŞKALKAN TOKAT - Tokat'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesf nin mezuniyet töreninde Belediye Başkam Adnan Çiçek'in türbanlı eşı protokolde yer alırken bazı öğrenciler keplenni türbanlannın üzerine taktı. Oncekı gün Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törene CHP milletvekili Orhan Ziya Diren. Vali Vekili Izzet Ercan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyesi Süreyya lurgut katıldı. Belediye Başkanı Adnan Çiçek'in eşı Emine Çiçek de türbanlı olarak protokolde oturdu. Birçok öğrencimn türban ve peruklannm üzerine kep taktığı gözlenırken törende bir konuşma yapan Rektörj'rof. Dr. Zehra Seyfikü şunlan söyledi: "Üıüversiteler bir ülkenin beynidir. Ekonomik ve sosyal yapmın şeldDenmesine > ardım eden, çağdaşlaşmada ülke ve millete ışık rutan, Cumhurhetimizin kaleleri üniversitelerin en güzel günlerinden birisi de öğrenci mezuniyet günkridir. Halklakucaklaşan, çağdaş ve dinamik Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ataturk ilke ve inküaplanna bağh, vatan ve miuet se\gisiy1e dolu, Cumhumetimizin bekçileri gençleri yetiştirmeye devam edecektir. Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyeti hep biriikte korumak, yaşatmak ve daha ileri götürmek hepimizin misyonudur. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Cumhurhetimizin bUim yuvası olarak çağdaşlaşmanın öncülüğünü yapmaya devam edecektir." Konuşmalann ardından öğrenciler keplerini havaya attılar. Tören, konserlerle son buldu. ADD Tokat Şubesı Başkanı Cemal Güneş yaptığı açıklamada, CHP milletvekili Orhan Ziya Diren i, türbanın protokole girmesıne tepki göstermemesı nedeniyle kınadıklannı söyledi. Eğitim-Sen üyesi emekçiler, Ankara'da sendikanın kapatılma karannı protesto etti ' AKP'nin atnpulü padadı' • Yurdun dört bir yanından gelen eğitim emekçileri Ankara Tren Gan'ndan Sıhhiye Meydanf na yürüdü. Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçer. AKP hükümetinin demokrasi konusunda "ikiyüzlü" davrandığrnı söyledi. HaberMerkezi- Yurdun dört bir yanından gelen Eğitim- Sen üyesi eğitim emekçileri, Ankara'da sendikanın kapa- tılma karannı protesto ettı. Eğitim-Sen'ın kapatılması- na karşı KESK'e bağlı sendı- kalar, demokratik kitle örgüt- len, siyasi partıler dün Tren Gan'nın önünde toplandı. "Anadfl hakûr, engeüenemez", "Eğitim- Sen değü, tncirük kapaülsm", "Faşizme ölüm, halka hürriyet", "\aşasın de- mokrasi mücadelesi", "Eği- tim-Sen susturulamaz", "Za- fer direnen emekçinin olacak", "Gün gelecek de\ran döne- cek, AKP halka hesap vere- cek" sloganlan atan topluluk, Sıhhive Meydanı'na yürüdü. Sloganlarla Sıhhiye Meydanı'na yürüyen eğjtim emekçileri AKP hükümetini ekştirdL (AA) Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer. Türkiye'nin çok zor bir süreç ve yol ayn- mında olduğunu belirterek şunlan söyledi: u Ya AKP hükümetinin ild- >üzlü demokrasi yaklaşımının peşine takılacagı/ ya da sendi- kamıza, haklannuza, yannla- nmıza sahip çıkarak IMF, Düma Bankası. Dünya Tica- ret Örgütü, AB ve ABD eU> İe dayanlan yoksulluğa, sefalete, işsizhğe hayır diyeceğiz.'' AKP hükümetmin demok- rasi konusunda 'ildyüztü" dav- randığını söyleyen Dinçer, şöy- le devam ettı: "AKP için demokrasi, din ve vkdan özgürlüğü maskesi altında kaçak Kuran kurdany- la kendi arka bahçesini oluş- turmak, eğitimde özelleştir- meyi teşvik için zorunlu bağış uygulaması adı atonda halkı haraca bağlamak, sürgünler ve keyfi atamalaıia kendi kad- rolannı işbasma getirmek vebi- lime karşı çıkmayı hakh gös- termektir. AKP"nin ışık saçü- ğı iddia edilen ampulü paüa- mış. AKP'nin enerjisi bitmiş- tir. Sadece .\KP'nin karanhk ampulü patlamadı, aynı za- manda Meclis'teki demokra- si nutuklan atanlann da de- mokrasi balonu paüamış, tak- ke düşmüş, arnk kel görün- müştür." KESK Başkanı tsmaüHak- kı Tombul da "Türkiye'de son >ıllarda bir oyun ojnamyor. Türkiye'nm demokratikleşti- rildiğini iddia eden hükümet, tüm emekçileri susturmak is- nyor" dedı. Her yerde miting Eğitim-Sen üyeleri yurt ge- nelınde de mitingler düzenle- yerek kapatılma karannı pro- testo etti. Eğitım-Sen'in "Ör- gütlü Toplum, Demokratik Türkiye* mitinglerinin Kara- denız ayağı Samsun'da ger- çekleştirildı. Antalya'da, sen- dikanın Konya, Burdur ve Is- parta şubelennin katılımıyla protesto mitingı düzenlenir- ken Van'da da Hakkân, Kars, Erzurum, Biths, Ağn, Muş ve Iğdır şubesi üyelennin katılı- mıyla mıtıng düzenlendı. POLflİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Güneş Doğarken Yalnıztık hem acı hem de kutsaldır... Mor zamanlar ötesinde belkı bir masaldır anla- tılanlar. Çocukluğumuz, gençlik yıllarımız. Başka mevsimlere olan yolculuklarımız... Güneş doğarken hiç göğe baktınız mı? Birtaş- ra istasyonunda tren saatlerini beklediniz mi? Donmuş tarlalardan geçtinız mı şafakta? Kızıl bir kanat havalanır karanlığın içinde, va- gonlar zamanı ağırlar... Yaratma gücünün tükendiğini hisseder insan. Te- peden tırnağa bir pişmanlık. Bir acıma duygusu sarardüşünceleri... Vızjldayan bir ses ya da bir fotoğraf. Bilinmez kaç yıl önce işitilmiş bir müzik. Hepsi iç içedir... Korku ve yılgınlık!.. Güneş taşına bağlanmış bir ışık... Kaç yaşına bastık farkında mıyız? Bugün Irak'ta doğan çocuklar, yirmi yıl sonra han- gi acılar içinde kıvranacaklar, bilmiyoruz... Insanlann üzerine yağan bombalar, bubi tuzak- ları, ıntiharsaldınlan... Bu işgalın hesabını kim verecek? Aklımın denızlerinde bütün geçmişim yeniden yü- züyorgibi... Aylardan haziran!.. Dilsizbirçağlayan gibi uzak her şey. Herşey kap- karanlık... Denizle buluşan bir deniz!.. Bir bulut yağmuria kucaklaşan... "Bırak kendini karanlığa kendi etine gönül kendi yüreğine; kemik o mor şimşek, kamaştırsın gözlerini, kör etsin, mavi göğsünü göstersin akşam ışığı körfezler ve gölgeli koyaklar arasında." • • • Yalnızlık hem acı hem de kutsaldır... Octavio Paz'ın düsiz bir çağlayana benzettiği yaşam, o ölümsüz, yalın unutuşu anımsatır... Sıvı karanlığında uykunun adı nedir? Yaşam mı yoksa ölüm mü!.. Hangisi? Boşlukta dönüp dalan bir genç kız, son göl- gelerdekı denn yaz... Açık ve aydınlık ülkelerin dınginliği!.. Karanlık mı örtüyor yurdumu, anlatmak zor. Gü- zellıkleri çoğaltmak geçiyor oysa içimden. Çocukların gözlerinin içine bakıyorum... Yaz türküleri mi söylüyor çocuklar!.. Güneş doğarken hiç göğe baktınız mı? Hiç ağ- ladınız mı bir ırmağın kenannda? Sevgiyi çoğalt- mak istediniz mi ağaçlar çiçeğe dönüştüğünde? Mayıs ayı düğünlerini severdik bir zamanlar... Açık pencerelerden dağlara bakardık tiz çığlık- lar atarak... Uzaklara gıtmek isterdı kadınlar. Hani savaş yıl- larında. Kirpiklerinde birtutam hüzün, gözbebek- lerinde yalnızlık... Kuşatma haberlerini iletirdi erkekler, kapılar önünde yol gözleyenlere. Çektikleri acılan anlatır- lardı kadınlara. Fotoğraflara bakariardı uzun uzun... Şimdi bir yerlerde sessızce bekliyorlardır. Ses- sizce... Kimseye haber vermeden. Söyle onlara korusunlar kurmakta olduğumuz kalelerin gizini... Ama o kalelerden sarkan alev alev bir çiçek duru adını açıklıyor dünyaya. Bu kentte direniş var, söyle onlara, bombalann yıktığı bu kentte, su azalırken, yiyecek tükenirken öfke çoğalıyor, umut artıyor şimdi. • • • Yalnızlık hem acı hem de kutsaldır!.. Mor zamanlar ötesinde anlatılan masallaryanm mı kaldı acaba? Umberto Saba'nın yumuşak hüzünlü sesi. Tek katlt, beyaz badanalı evler. Seksek oynayan kız, ellerinde çemberler erkek çocuklar... Yıldıziar mı getirmiş berabe- rinde geceyi? Koyu gölgeter mi düşmüş gözüne yoksa? Mil- yonlarca göz mü eğilen gökyü- zünden? Kim bırakmış seni ser- best kim? Unutma, bizeyaşayalım di- ye verilen hayatı yaşadık... hikmetcetinkaya(o cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 BAŞBAKAN ERDOĞAN Universitelere gözdağı verdi ANKARA (Cumhu- riyet Bûrosu) - Başba- kan Recep Tayyip Erdo- ğan, 15 yeni ünıversite kurulmasını öngörenya- sayı çıkarmakta kararlı olduklannı söyledi. Eşi EmineErdoğanla birhkte önceki gece Si- ırtliler Dayanışma Vak- fi tarafindan düzenlenen Siirtliler Gecesi'ne ka- ülan Erdoğan, yeterli öğ- retun üyesi bulunmadı- ğı gerekçesiyle hükü- mete karşı çıkan YÖK' e ve universitelere tepkı gösterdi. Erdoğan, "Oğ- retim üyesi yetiştirmek Başbakan'm görevi de- p ki YÖK'ün görevL. yetiştir öyleyse" dedı. Hükümeti eleştirenlen "ideolojik davranmak- la" suçlayan Erdoğan, bir üniversiteden 83 ta- ne araştırma görevlisı- nin işine "ideolojik ne- denkrie" son venldiği- ni söyledi. Bununla ilgi- li TBMM'de araştırma komisyonu kuracaklan- nı belirten Erdoğan, "Bunlann üzerine eğil- mek iazım. Bunlan aş- madığnnız, birbirimize önyargdarla baknğmuz sürece bir yere varama- yız.Bflönde objektif yak- laşım vardır,ikikere fld- yi künse üç yapamaz,ild kere iki dörttür" diye konuştu. Antarya Akdeniz Cni- versıtesi Öğretım Üye- leri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Demirbaş, AKP'nin ve Erdoğan'ın universite- lere ve bılim odaklanna yaklaşımının ciddı tep- ki yarattığını belirterek "Bizi rakip olarak de- ğerlendirmesi doğru de- ğfl. Biz si\ aset değil bi- Bm yapıj'oruz" dedı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog