Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

5HAZİRAN 20O5PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÇOCUK VE ADALET SEMPOZYUMU TC Y, çocuklara da 'cezacı' yaklaşıyor tstanbul Haber Servisi - Istanbul Barosu Baş- kanı ICazjnı Kokuoğhı. yenı Turk Ceza Yasa- sı'ndaCTCY) çocuklara yonelıka Azcezaverdiın, biraz daha fazla verebflir miyiz?" anlayışına da- yanan değışıklıkler bulunduğunu kaydederek "Bunu çocuklara verikn önemin bir ölçütü ola- rak katoul ediyonız" dedı Adal et Bakanlığı. Istanbul Barosu v e Bahçeşe- hır Unrversıtesı nce duzenlenen "ÇocukveGenç Adalet SJstemi" konulu sempozyum. unıversıte- nın Beşıktaş Yerleşkesı'nde başladı Sempozyu- mun açnhşında konuşan Kolcuoğlu, TCY'de ço- cuklarla ılgılı suçlan \e fııllen duzenleyen 2 mad- deyle ılgılı olarak "Bize göre çocukiara işledik- leri fnUerdeiL, hukukla oian ihtiJaflarmdan dolayı yargılama ve cezalandırma konusunda ozel bir gayret göstenldL Son yapılan degişikük yasasında da veriVen cezalann yuzde 20-30 artunküğııu gor- dük" dedı Boyle bir anlayışı asla kabul edeme- yeceklennı dıle getıren Kolcuoğlu, çocuklan top- luma kazandıracak yasalara ıhtıyaç bulunduğunu soyledı Çocuklann suçta kullanılmalannın engel- lenmesı %e bunu da devletın yapması gerektığını vurgulayan Kolcuoğlu, "çocuklan koruyamayan devietin onlara ağır cezalar vermesinT eleştırdı Bahçeşehır Lrmersıtesı oğretım uyesı Prof Dr Feridun Yenisey, TCY'nın çocuk hukukuna cezacı bir yaklaşımla baktığını, oysa çocuklan korumacı bir yasa olması gerektığıru bıldırdı SÖZÇİZGİNİN l\ırhan Selçuk [L 11 TUTUKLU - GAZETECİ, DEMOKRASİDEN GİRMİŞ. Turizmci Nur Sağlamer sahilde bulduğu taşlara önce bir öykü yazıyor, ardından onlan boyuyor Taşlarayaşam veriyorGURSUKÜNT ANTALYA - Uzun mredır resımde uğra- jan Nur Sağbuner, 4 vıldır da sahı lde bul- iuğu taşlara hayat \ e- nyor Antalya'nın vlavıkent beldesınde tunzm ışletmecılığı vapan Sağlamer, taş- | arın uzenndekı do- |al fıgurlere önce bı- •er hıkâye yazıyor, irdından da boyu- /or Taş boyarna sa- latını, pansıyonu- na gelen konukla- A -ınadaoğretenSağ- ^ amer, onlarla bırlık- e atoly e çalışması da vapıyor Hayahn ıçınde, de- aylara onem \ erdığını belırten Sağlamer, *Kahve falındaki figürlere hayalimde şe- Idlkr verivordum. Taşlann uzerinde de kendine özgû figürier olduğunu fark ettim. Önce o figürlere yine hayalimde hikâyeler vazdun ve herkesin de görebümesini sag- iamak ıçin şekilkri guvaj boyayla boyaya- rak orta>"a çıkardım. Bu sanauyapan, hem tıayaün içindeki detaylan görüvor hem de ioğayı atılamaya ve sevmeve başüyor" dı- ve konuştu Gunluk yaşamın ıçınde ayağımızla ıttı- ğımız bırtaşın, denız kabuğunun ya da ağaç tabuklannın, detaylann fark edılmesı du- rumunda anlam ka- zanacağını ıfade eden Sağlamer, "Benim yapmak is- tediğinidebu.Eşim- le biıükte işlettiğinı pansiyonda bir sa- nat atolyesi açük. Bu atolye gelen konuk- lann da çok Ugisûıi çektL Onlarla bir- Ukte önce ,Ma\ikent sahiDerinde taş ara- maturuyapnonız. Herkes kendi taşını butap hikâyesini >a- zıyor ve hemen ar- dından bovamaya başhyor" dedı Taşlann yanı sı- ra denız kabuklan uzenne de resımler yapan Sağlamer, da- ha sonra bunlan takı tasanmında da kul- lanıyor Resmın her yerde olması gerek- tığıne ınanan Sağlamer, uzen boyanmış de- nız kabuklanndan yapılan takılann da bu duşunceyle ortaya çıktığım soyledı Taş- lar uzenndekı fıgurlere hayalı hıkâyeler yazmanın kımı zaman 3 -4 gununu aldığı- nı, ancak sonrasındakı boyarna ışının 1 saatte tamamlandığını vurgulayan Sağla- mer, bu konuda herkese eğıtım vermeye de hazır Kendısıne www havasucamp com adresınden ulaşılabıleceğını ıfade eden Sağlamer, bu sanatı daha fazla kışıye ulaş- tırmak ıstedığını soyledı • Taşlara ve deniz kabuklanna resimler yapan Nur Sağlamer, ürettiklerini takı tasanmında kuüanıyor. Berlin'de Türk şenliği Almanya'nın başkenti Berlin'de, "Türk Günü Şenliği 2005" kutlandı. Geleneksel olarak bu yıl 4'üncü kez kutlanan ve Behrenstrasse adlı caddeden başlayan Türk Günü Şenlik Yürüyüşü" kortejine, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Mehmet Alı Irtemçelik, Biıiik 90 Yeşiller Partisi Eş Başkanı Claudia Roth, AJmanya'daki Türk başkonsoloslan ve dernek temsilcileriyle çok sayıda yurttaş kabldı. Atatürk'ün resminin taşındığı ve bir mehter takımının da yer aldığı yürüyüş kortejinde çok sayıda Türk, Alman ve AB bayrağı taşındı. Etkinlik kapsamında 17 Haziran Caddesi'nde kurulan sahnede Belkıs Akkale, Murat Goğebakan, Mine Koşan ve Pınar Aylin konserler verdi. (Fotoğraf: AA) HaTde geleneksel turnuva • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Buyukşehır ve Kumkapı Su Urunlen Halı tarafindan dûzenlenen 4 Geleneksel Balık Halı Bılek Gureşı Turnuvası'na 8'ı bayan 79 sporcu katıldı Etkınlıkte erkekler 55 bloda Şenol Ozer, 60 kıloda Metın San, 65 kıloda Doğukan Karahan, 70 kıloda Soner Akpınar, 75 kıloda Yucel Oksuz, 80 kıloda Galıp Turk, 85 kıloda Ekrem Nural, 90 kıloda Celalı Bulut \e artı 100 kıloda Emın Kaska bınncı oldu Bayanlarda ıse 55 kıloda Esra Gunaçtı, 60 kıloda Derya Yeşılyurt ve 65 kıloda Ayşe Tukenmez bınncı oldular Bınncılere kupa, sertıfıka ve balık paketlen hedıye edıldı Cumhupiyetçfler butuştu • tstanbul Haber Servisi- Cumhunyet gazetesı okurlan tarafindan oluşturulan CUMOK üyelennın, "2005 Yaz Buluşması" oncekı akşam KASDAV Kadıkoy Beledıyesı Sosyal Tesıslen'nde gerçekleştı Etkınlığe, Cumhunyet Gazetesı îmtı>az Sahıbı Ilhan Selçuk, Cumhunyet Vakfı Yonetım Kurulu Başkan Yardımcısı Alev Coşkun, çızenmız Nun Kurtcebe, Cağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Başkanı Turkan Saylan'ın da aralannda bulunduğu çok sayıda davetlı katıldı Etkınlıkte konuşan Selçuk, CUMOK'lann onemıne vurgu yaptı CUMOKTulann yoğun ılgı gosterdığı gecede, Sımten Denız Şenpolat, Aslı Omağ \e Uç Denızler Topluluğu da bır dınletı sundu ^ Y geri çekilsin' • Istanbul Haber Servisi - Taksım Gezı Parkı'nda bır araya gelen Tutuklu \e Hukumlu Yakınlan Bırlığı (TUYAB) ve Tutuklu Aılelen ıle Dayanışma Derneğı (TUAD) uyesı bır grup "F tıpınde tecnde son", "Içerde dışarda hucrelen parçala" sloganlannı atarak bır sure oturma eylemı yaptı Tutuklu yakınlan, Ceza Infaz Yasası'nın (ClY) gen çekılerek cezaevlenndekı sıyası tutuklulann serbest bırakılmasını ıstedı Sahtedere darbe • İSTANBUL (AA) - Mah Şube Mudurluğu'ne bağlı Sahtecüık Buro Amırlığı tarafindan bır matbaaya dûzenlenen baskında 79 bın 200 adet sahte 50 YTL, 500 adet sahte 50 YTL, 48 bın 400 adet sahte 20 YTL, 4 bın 380 adet sahte 20 YTL, 1 adet 500Tuk, 1 adet de 200'luk sahte Avro banknotu ve bın adet sahte 5 mılyon lıralık damga pulu ele geçınldı Olaya ılışkın 3 kışı gozaltına ahndı Şeker, rekorunu yükseltti H Haber Merkezi - Oğrencılerarası Dunya tnternet Şampıyonası fınallen sonuçlandı Klavye yanşlannda 10 dakıkada 6746 vuruşu 3 hatayla (132 sozcuk) yazan Umıt Şeker kendı rekorunu yûkselterek dunya şampıyonu oldu Emrah Kuyumcu dakıkada 130 sozcukle ıkıncı, Cıhan Turİanen 110 sozcukle dorduncu oldu Sayısal Loto yine devpetti • ANK\R\ (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftakı çekılışınde kazanan numaralar, "07, 11, 29,31,42,47" olarak belırlenırken 6 bılen çıkmadığı ıçın 2 mılyon 461 bın 579 YTL 97 YKr ıkramıye gelecek haftaya de\Tettı Çekıhşte, 5 büenler 1 mılyon 726 bın YTL 20'şer YKr, 4 bılenler 17 YTL 25"er YKr, 3 bılenler ıse 2 YTL 50'şer YKr ıkramıye almaya hak kazandı Cami yapımına bağış toplamak için şantiye binasına asılan ilan görenleri şaşırtıyor Minare alana cennet tapıısu (!) ŞULEKÖKTÜRK Buyukçekmece'dekı "IVBmar Sinan Cami "Vapürma Derneği''. camı yapımına bağış toplamak ıçın " cennettapusu" \aat etme yolunuseçtı Şanrıye bınası uze- nne "Cami inşaanmıan iki mi- naresini saövoruz, tapusu cen- aette verilecektir, duyunılur" /azısı asan dernek yonetıcıle- n çevre haüanın tepkısını alan afışı dıkkat çekıcı bır "mizah onsuru" olarak duşunduklen ıçtn astıklannı one surduler , HALKTEPKİLİ ; Mımar Sınan Camıı Yaptır- ma Derneğı, yaklaşık 7 ay on- ce Mımarsınan'a bağh Batıkoy, Mımaroba ve Sınanobalılann kullanabıleceğı bır camı yaptır- mak ıçın para toplamaya baş- ladı Tanıdıklan ışadamlann- dan 200 bın YTL'yı (200 mıl- yar) aşan değerde bağış topla- yaıı dernek yonetıcılen, topla- dıklan bağışlarla camının sade- ce bınncı katını tamamlayabıl- dder '. Halktan yetennce ılgı gore- meven ve fazla bağış toplaya- rnavan dernek yonetıcılen, rek- fernıçınılgınçbıryolseçtı Ge- I ,. CAMİ İNSAAT1MIZ1N iKi MİNARESİNİ SATIYORUZ TAPUSU CENNETTE VERİLECEKTİR DUYURULUR I çen hafta şantiye binasına astı- ğı cennet tapusu vaatlı afışle bağış toplayacağını uman der- nek, halkın tepkısını topladı Mımarsınan sakınlen boyle bır afışı semtlennde gormek ıstemedıklennı soyledıler Der- nek Başkanı gumruk muşavın Sejfettin Cumab, çevre halkın- dan sadece 50 bın YTL (50 mıl- yar) kadar bağış topladıklannı belırterek "Asıl ba^sı kendi ar- kadaşlanmız \apolar. Bir Idşi20 mih"arv-ardnnyaparken,birki- şi 100 nüh aruk çimento, bir di- ğeri 50 mflyarfak çimento yar- dımı yapü. Bir başka arkadaşı- mız 30 milyarnk vnrdun yapü" dıye konuştu Daha once bolgeye bır ılkoğ- retım okulu ve bır lıse yaptır- dıklarını one süren Cumalı, "Ben Atatürkçocuğuyum. Bu- ralara cami yapürmak önceti- ğim değüdir ama cuma ve bay- ram namazlannı küacak cami Büyukçekmece 'deki Mimar Sinan Cami Yapürma Derneği, cami yapımına bağış toplamak için şantiye binası üzerine "Cami inşaatanızm iki minaresini saüyoruz, tapusu cennette verile- cektir, duyurulur"yaztsı astu Dernek yoneticüeri ise çevre halkının tepkisini alan afışi, bağışı artürmak amaayla "mizah unsuru" olarak düşündükleri için astıklanm öne sürdüler. (Fotoğruf VEDATARIK) yok" dıye konuştu Soz konu- su afişı mızahı bır unsur olarak dıkkat çekmek ıçın yaptıklan- m ıfade eden Seyfettın Cuma- h, şunlan soyledı "Kimseden yardnıı gehniyor- du, bu yolu denedik. Elbette in- sanlar da cennettapusu satma- thğımıyı büivoriar ama cennet- te de cami yapürmanın mey- vesini alırtar. Biraz reklam olu- yor ama bir minareye talip çık- tibüe." Şımdı Phılıps urunlen peşin fiyatına 10 taksit ımkanı ıle
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog