Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKn ıdına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürü: SaKm Alpaslan # Sorumlu Müdür. Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürii: HakanKara tstihbarat: Cengiz Yıldırım 0 Ekonomı: Hasan Eriş • Kültür: Egemen Berköz • Spor: Ab- dülkadir Yücelman # Makaleler: Sami Ka- raören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bıl- gi-Beige Edib« Buğra • Yurt Haberleri: Meb- met Faraç • Avnıpa Temsılcısı: Güray Öz Yayın Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- ruşrnan). Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, tb- rahim Yıldız, Orhan Bursah. Mustafa Balbay. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balbay AtatürkBulvanNo: 125,KLat4. Bakanhklar Tel-H95020(7hat). Faks: 4195027 •tzmır Temsılcısı SerdarKızık,H ZıyaBh. 1352 S 2 3Tel 4411220, Faks-4418745 • \danaTemsılcısı* Çetin Yiğenoğlu. tnönuCd 119S.Nol l.Tel. 363 12 11. Faks 363 12 15 Antalya Temsıleısı: Ahmet Oruçoğlu Cumhunvet Cad. 80 5 Tel 0242 2480057 Fax 2430509 • Muessese Muduru Erol Erkut 9 Satış Fazi- let Kuza 9 Cumhurhet Reklam: # Genel Mü- dür Özlem A>den • Genel Müdur Yardımcı- sı NazendePal Tel-(0212) 251 98 74-75 ' 251 9881-82 Fax:(0212)251 9868Rezarvasjtm: (212ı 51205 05 Fax 21251384 63 > j s m % e Y s v i D a l ı i c A Ş . TûloagıCa4 394! CaŞatoflu MV-4 taantu! PK 246 • Sırtscı 34415 la Tel (02121512 05 05 (20 hatl Fsls (0.212ı513 851$ Ya>em sıeL >aym Baıkı Medez Gazae V&p Basm *t a>Tna]ık Saa ve Tic V> Faüh \lah. Hasac Basn Cad Sâramka kjral laanöul Dtğıtını: Merksz Dagıtım Pazariama San. \? Tic ^ *"*"* cumhunyet com tr 5 HAZ'RAN 2005 lmsak: 3.27 Gûneş:5.26 Ûgle: 13.10 lkındı:P.O7 Akşam-;041 Yatsı: 22.30 Nâzım Hikmet Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, şairin yasaklı olmaktan çıkanlması gerektiğini söyledi Dünya şairiNâzım• Eskişehir'deki etkinliklerde Nâzım Hikmet, Kuvayi Milliye şehitleriyle birlikte anıldı. Rutkay Aziz, Milas'ta şiir okuduğu için gözaltına alınan öğrenciyi anımsatarak "Bu utanç verici olaylar artık yaşanmasın" diye konuştu. CANHACIOGLU ESKİŞEHtR - Nâzım Hikmet ölümünün 42. yıldönümünde Kuvayi Milliye şehitleriy- le birlikte Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağ- Iı Doğançayır beldesinde düzenlenen törenle anıldı. Bu yıl Doğançayır Belediyesi'nce 5.'si ger- çekJeştinlen Nâzım Hlkmet ve Kuvayi Milli- ye Şehitlerini Anma Kültür-Sanat Etkinlikle- ri 'ne yurdun dört bir yanından yüzlerce kişi ka- tıldı. Doğançayır Belediye Başkanı KemalUIu- koca. Nâzım Hikmet'in vasiyetine uyarak ken- disine bır anıt mezar yaptırdıklannı, yanına da Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan 75 Doğançayır- lının anıtını diktiklerini söyledi. Törene katılan Nâzım Hikmet Vakfı Başka- nı Rutkay Aziz de dünya şairi olan Nâzım Hik- met'in yasaklı olmaktan çıkanlması çağnsını yineledi. Milas'ta Nâzım'ın bir şiirinı okuyan öğrencınin gözaltına alındığını anımsatan Aziz, "Bu son derece üzücü ve çağdışı bir olaydır. Bu utanç verici olaylann benzerleri arük yaşan- mamahdır" dedi. Türkıye Yazarlar Sendikası'nın eski genel sekreteri Gûlsüm Cengiz de konuşmasında Nâ- zım Hikmet'in kişiliği ve şiirlerine değindi. Öğrencilerin şiir okumasından sonra şair- ler Sennur Sezer, Şfikrfi Erbaş, Rahmi Emeç ve Erdoğan Eldner de Nâzım'ın şiirlerinden örnekler sundular. Can Dündar'ın hazırladı- ğı belgesel izlenirken Turgay Fişekçi, Nevzat Şenol ve Nurgül Ateş de Nâzım şıirleri oku- du. Etkinlikler kapsamuıda Sennur Sezer'in yönetiminde düzenlenen panelde Gülsüm Cengiz, Mehmet Güler, Metin Turan konuş- macı olarak katıldı. Doğançayır Belediyesi törenlere katılanlara bi- rer teşekkür plaketi de ver- di. Akşam düzenlenen şenliklerde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği sanat- ) J V ^ çılan ve çeşitli yerel sanatçılar konser ver- di. Semah ekipleri gös- teriler düzenledi. Usta için sergı İstanbul Haber Servisi - Karikatûrcüler Derneği tarafından düzenlenen Nâzım HUanet'in ölüm yıldönümü nedeniyle büyük ustanın siyah-beyaz ve renkli karikatürü dün Yerebatan Sarnıcrndaki demek merkezinde sergilenmeye başlandı. Karikatûrcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Nâzım Hikmet'ın "Vatan Haini" şiirine gönderme yaparak "önümüzdeki gûnlerde vatan hainleruün kimkr. vatanseverlerin kimler olduğunun anlaşılacağını" söyledi Aralannda Tunguç Yaşar, Erdoğan Bozok, Erdoğan BaşyoL Muhittin Köroğlu, Kemal Özyurt'un da bulunduğu 75 karikatürcünün eserleriyle katıldığı sergi 1 hafta boyunca geziiebilecek. Nâzım Hikmet Kültür Merkezı'nde (NHKM) bugün saat 19.00'da "Nâzun Hikmet Memleket Memleket Nâzun Hikmet 1 ' başlıkh bir anma programı yapılacak. Programda Ataol Befaramoğlu, Macit Koper, Ash Ongören, Metin Coşkun ve Orhan Aydın tarafından Hikmet'in şiirleri seslendirilecek, Kaf Dağı Müzik Topluluğu ve NHKM Gençlik Korosu da dinleti sunacak. NHKM'nin anma etkinlikleri kapsamuıda 11 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da NHKM Çocuk Korosu ve NHKM Oda Korosu, "Nânm için sövtüvoruz" adlı bir dinleti sunacak. 26 Haziran Pazar günü saat 19.00'da yapılacak u Genç dinletiler-Nâzun için çalıyonız" etkmlığuıde caz dörtlüsü BerrakBahar (vokal),FerhatÖz (vokal), R. Yiğit Özatalay (piyano) ve Batu Yılmaz (gitar) sahne alacak. hatemoglü1 9 2 4 o n Çifiçilerin soyu tükenmekte olan hayvanları öldürmesini ötüeyecekkr Çitalan kangaüar koruyacak YIL I Gece Yolculan Vigo'da Ispanyol grup La Fura dds Baus'un aktörieri ülkenin kuzeybaüsındaki Vıgokentininli- manında izleyenle- rin nefesini kesen birgösterisergfli- yor. Uzun süre ha- latta asıh duran ve akrobatlara taş çı- kartan grup üyele- rinin sergflediği "Gece Yolculan" adlı gösteri bu \ıl 9'uncusu düzenle- nen Volvo Ok>^- nus YanşTnın açı- hş kudamalannın bir parçasL Dün- yanm en prestijlL, okyanusgeçüen >*at >-anşı olan or- ganizasvonun baş- langıç noktası Vıgo.ıAFP) ANKARA (AA) - Türkiye'nin dün- yaca ünlü köpek türü "Srvas Kangal- lan", Afrika'da nesli yok olma tehli- kesiyle karşı karşıya kalan çitalann kurtancısı oldu. Afrika'nuı güneybausında, soyu teh- likeye giren, dünyanın en hızlı koşa- bilen canlılan olan çitalan korumak üzere fon kuran Dr. Laurie Marker, Na- mibya'daki çıftliklere 200 Sıvas kan- galı yerleştirerek çifiçilerin çitalan öl- dürmesinin önüne geçti. Dr. Merker, Anadolu'da 6 bin >ıl- dır koyunlan kurtlardan koruyan Sı- vas kangallanrun, şündi de Namib- ya'daki çiftlikleri koruma altına ala- rak sağladığı büyük yaran. "Insanla- nmzffi, bu harika, zeid ve sevgi doiu canhlann dümarun başka yerlerin- deki canhlan yok olmaktan kurtanhk- lanm bihnelerini is%onım" sözle- riyle değerlendirdi. TÜBlTAK Bılim ve Teknik Dergi- si'nin haziran sayısuıda yer alan habe- re göre, "göstertşB kedi" çıtalar, Afri- ka ve Güney Asya'da özgürce av pe- şinde koşabilirken bugün sadece Af- rika'nın bazı bölgelerinde ve kısıtlı da olsa Iran'uı güneyinde yaşam müca- delesi veriyor. Dr. Laurie Marker, çi- talan korumak üzere Kenya, Botswa- na, Zimbabwe ve Güney Afrika'da programlar geuştirümesine yardımcı ol- duklannı söyledi. Kahkaha at, kalori yak • ATtNA (AA) - Bilim adamlan şimdi de çok az da olsa kalori yakmak isteyenlere kahkaha atmalannı öneriyor. Bilim adamlan, koşmak, pedal çevirmek ya da ağırlık kaldumakla eşdeğer olmasa da günde 10-15 dakika kahkaha atmanın 10-40 kalori yaktığmı öne sürdüler. ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki tıp üniversitesinden doktor Maciej Buchowski, şişmanlık konulu konferansta yaptığı konuşmada, "Her gün 10-15 dakika kahkaha atmanın, bir yılda 2 kilogram kilo kaybma eşit olduğunu hesapladıklannı" söyledi. Dizilepe dikkat!.. • ESKtŞEHÎR (AA) - Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, gösterimdeki 50 yerli dizi üzerinde yaptığı araşürmada, yerli dizilerin toplum üzerindeki etkisinin olumlu olması için daha niteukli denetim gerektiği vurgulandı. Merkezde görevli Özge Uçan ve Işık Sayıl. 8 medya kuruluşunda yayımlanan 50 dizinin ruh sağlığını nasıl etkilediğine yönelik yaptıklan araştırmayı 12. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde bildiri olarak sundu. Araştırmada, özellikle yerli dizilerin toplum üzerindeki etkisinin olumlu olması için denetlenmesi gerektiği belirtilerek, medyanın tek denetleyicisi olan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bu konunda yetersiz kaldığı savunuldu. Tuz Golu'nun oykusu • ANTALYA (AA) - Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan, dünyanın sayılı tuz kaynaklanndan birisi olan Tuz Gölü'nün, 8 bin yıl önce de insanlığın tuz ihtiyacını karşıladığı ortaya çıktı. Trakya Üniversitesi Arkeolojı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burçin Erdoğu. Istanbul Üniversitesi Prehistorya Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mihriban Özbaşaran'ın da desteğiyle yürüttüğu "Orta Anadolu Tuz Projesi"yle, eski çağlarda tuz ticarerinin nasıl yapıldığının incelendiğini kaydetti. Erdoğu, "En eski tuz üretiminin MÖ 6000 yıllanna kadar gittığıni düşünüyoruz. 6000'li yıllarda Tuz Gölü nasıldı, tuzluluk derecesi nasıldı, bunlar da araştınlacak" dedi. Bmadağ'da meyhane keyfi • Haber Merkezi - tstanbul'da meyhane deyince akla hemen Nevızade gelir. Bitişik masalar, birbirine kanşan sohbet ve kahkahalar, içki ve meze kanşımı kokular... Taksim'de açılan Elmadağ Meyhanesi ise Nevizade'nin kalabalığından kaçmak, dostlanyla hoş bir akşam geçirmek isteyen keyifdüşkûnleri için bir seçenek. Elmadağ Meyhanesi, uzun m sohbetler için Ş tasarlanmış rahat 1 koltuklan. m geleneksel mezeleri ve canlı müziğiyle dikkat çekiyor. Meyhanenin bahçesi ise ağaçlann altında, çiçek kokulanyla içkisini yudumlamak isteyenler için düşünülmüş. Müstakbel müdavimler için adres şöyle: Cumhuriyet Caddesi, Pak Apartmanı 6/C Elmadağ-Taksim. AL GÖZÜiVI SETREYLE/IŞILÖZGEINTÜRK Bir kenti belleksiz kılmaya kimsenin hakkı yokturî 4 9 , 5 0 YTL'lik Gömlek alana 19,90 YrL'iik kravat bizden hediye YTL 'den başlayan fıyollaria 29 900.000 Tf de ayon fîyatlarla OSf/1ANBEy(MER<E2 TOPTANJ:Samanyo!u 18Osmanbey Tel:(02l2J 225 62 00 Faks: (O2I2( 233 30 5 0 SUA.DİYE: (0216) 369 00 49 PENDİK OUTLET: (02İ6) 473 52 55 İKİTELLİ OUTLETT: (02 1 2) 549 40 56 İZMİT OUTLET CENTER: (0262) 335 57 35 KOMYA M I TEPE REAL: (0332) 265 19 80 KONYA MASERA: (0332) 24! 61 15 ÇORUJ ORİON: (O282J 673 26 64 ER2ükUM: (0442) 233 22 23 ZONGULDA<: (0372) 252 17 98 SİİRT: (0484) 224 00 43 ELAZIĞ: (0424) 238 99 00 - 10 hat üATMAN: (0488) "213 38 07 MARDİN: (0422) 324 99 31 13PARTA: (0246) 21 8 41 42 MOSKOVA: ARKADIA +7(095) 775 30 24 l 'Ul E^EGLİ: (0372) 3-23 79 6\&£ fD't-l ^LL AL!.?V5f?İ5 !/,ZPXEZİ: 10256) 521 23 93 Uzun yoldan gelmiş Anadolu Eksp- resi Haydarpaşa Gan'na yorgun argm girer. Dumanlar içinde adeta bir film kahramanı gibidir. Sonra durur, trenin pencerelerinden insanlar sallom saçak, perona bakıp onlan bekleyen sevdik- lerini bulmaya çalışırlar. Bazılanrun bekleyeni yoktur, onlan bekleyen, kos- koca bir kentte sonu asla kestirileme- yen bir ekmek macerasıdır. Sonra denklerle, kara kocaman ba- vullarla tren terk edilir ve büyük kala- balık Haydarpaşa Gan'nm geniş mer- divenlerinden inip, hemen orada iske- lede kendilerini bekleyen vapura bi- nerler. Sonra vapur hareket eder ve muhteşem macera başlar. Bu anlattıklanm hiç kimseye yaban- cı değil, hemen her kuşaktan insanın Haydarpaşa Gan'yla bir ilişkisi olmuş- tur, hiç ohnayan da mutlaka Haydarpa- şa Gan nin ünlü merdivenlerinden baş- layan bir Türk filmini mutlaka izle- miştir. Şimdi belleğimizin bu en eski anısı- na ağır bir salduı başlamak üzere. Sal- dınnın iki ayağı var, birincisi o uzun, kimi zaman martılaruı, kimi sessizliği ve sonsuz maviliği hissetmek için ba- şını dinleyenlerin, kimi zaman da gü- nün nafakasını çıkarmak isteyenlerin bü- yük bir sabırla olta atıp balık tuttukla- n mendireğe kocaman bir Fatih heyke- li yapılması planlamyor. Kültür Bakanlığı'nın nedeni ve niçi- ni hiç anlaşılmayan bir karan bu. Ne- den Fatih heykeli ve neden Haydarpa- şa'daki mendirek? Burada hemen bır pa- rantez açıp. bu ülke topraklanna dikil- miş heykellerin büyük çoğunluğu hak- kındaki görüşümü özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye kentlerindeki hey- kellerkötüdür. Baş- ta Atatürk heykel- leri. Dünyanın en karizmatik liderle- rinden biri olan Ata- türk'ün heykellerin- de orantılar şaşmaz bir bıçımde tutar- sızdır ve bunlar her türlü karizmadan uzak ve etkisiz heykellerdir. Kişisel olarak ben nereye dikilecekse dikilecek, Fatih heykelinin de başına böyle bir iş geleceğini düşünüyorum. Cünkü yerel yönetimler ve Kültür Bakanlığı işin eh- li kişilerle görüşmeyi ve onl^nn dü- şüncelerini ahnayı gereksiz bir iş say- maya devam ermektedir. Heykel mi heykel işte, düşüncesi, hemen her yer- de hâkim düşüncedir. Dünya kentleri- nin heykel konusunda ne denli hassas olduklannı bir gün bile düşündükleri- ni sanmıyorum. Işte en yakın örnek, yapılacak olan Fatih heykeli için de hiç kimsenin, özel- likle de Kadıköy bölgesinde yaşayan in- sanların, onların oluşturduğu Kent Konseyi'nin hiçbir fikri alınmamıştır. Hemen belirtelim, KaduVöy Kent Kon- seyi'nin genel görü- şü, böyle bir heyke- lin dikilmemesi yö- nündedir, Mimarlar Odası"mn da. Bu gö- rüşü destekleyen dü- şünce şudur: "tstanbul'un de- nizlerinde çok önemli bir simgesi var- dn-. O da Kızkulesi'dir. Yapılacak bu yeni dev heykel her şevden önce, dün- yanın başka hiçbir yerinde bulunma> an Kızkulesi'ni gölgeleyecektir." Şimdi Haydarpaşa Gan'na yapıla- cak heykelden daha bir önemh diğer sal- dunya su-a geldi. Neymiş efendim, bu bölge istanbul'un Manhattan'ı olacak- mış. Sözün özü şu; o güzelim Haydar- paşa Gan'nuı çevresinde onlarca gök- delen yükselecek ve gar öksüz, unutul- muş bir anı olarak kalacak. Neden o böl- geye bu kadar gökdelen dikmek heve- si yaşanıyor, bunu anlamak son dere- ce zor. Bu bölgedeki arsalar kime ait? Kim ne kadar rant elde edecek, yapı- lacak gökdelen inşaatlan hangi inşaat şirketlerine ihale edilecek? Neden bu istek? tstanbul'da Mahhattan yapıla- cak yer mi yok? Aynca son derece et- kili ama nedense gizlenen bir ekono- mik krizin sulannda yüzmeye başladı- ğuruz şu gûnlerde bu gökdelenler kim- lere pazarlanacak? Trafik nasıl ayak- lanacak? Soru üstüne soru, beyler bu^kın bu kent anılanna sadık kalsuı, nasıl olsa çevrede rant getirecek yüzlerce dönüm arazi var. Gelin bu saldmdan vazgeçin. Bu sadece benim bir isteğim değil, bu kenti sahiplenen miryonlarca insanın is- teği. isterseniz bir anket yaptınn ve gö- rün. Hatta bir referandum. ama her şe- yı şeffaf bir dille anlatarak başlayuı işe. İsüozgenturk(5 superonhne.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog